13 Haziran 1934 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 7

13 Haziran 1934 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

âa ER ii z EŞİK ge LA 7 — VAVİT 13 HAZİRAN 1934 saman Güzellik Enstitüsünde Kadınlar ili me kik ARNE MA EA ira Sun'i Güzel, Hakiki Güzeldir! | Kırmızı VE Siyah Renklere Dair.. yıfalarda Viyanalı Kontes (7 i Merak Verici mo Yalnız, böyle hep bir renkte ya- dasının m çe lif ez e Kn mahdut bir sahada kalıyor. lerde, şapkalarda, ayakkabılar. bir renk katılarak, göze hoş ve süs eşyasında ne şekilde teza- ee tezat temini, daha muva- İ ) | İ Şeyler Anlatıyor: Viyana, (Hususi) — venleri, çantası ve gemi kır MIZI... Ge h Kırmı renk imtiz: a, fıstıkiden ei filizi, lâcivert ve Bu Aristokrat kadın, son dere- en ziyade tercih edile: in e <ede nazik, sevimli... Çok şık dö- gi ğu da liği. Kır-| havai mavi ile beyaz da hoş olur. iş olan salonunun tenhaca bir mızı renk!... Kırmızmın göz alı ya konulan böyle modeller de bölmesinde konuşuyoru bi derecede keskini.... Alev, ateş kır-| var! şark kadınlarını soruyor, ben mızısı, suretle, ilki rm Gelinlerin giydikleri elbisele . ©na garp kadınlarını soruyorum. havai mavisinin yerini, uçkun ren-| rin, başlarmı rmdan an aşağıy, , 2 ağ güzellik enstitüsünde ali - gi yerini, ona Z: ma ç e inen — akların şimdiye >> a neden bahis açılır? Şark | ze ... ir renk tul ! luğu gibi beyaz yapılacak yerde , eğ her biri) siyah yapılması hususunda, ili aris- Ye garp kadınları hakkındaki ko - me hep bu çerçeve içeri- N sebebe bağlanır. Bu yaz en zi-| te bir müddet evvel bir fikir orta- wv, ateş kırımızısınım tercih| ya atılmış, siyah h gelinlik ei caba ik Bi aralık, kendisine şöyle söy- sdilmesindek sebep?.... | A ri, duvaklar gösteren e bu tarzda temayül uyan-| vücuda getirilmişti. Bu fikir, le- el kadmların böyle sa- ması, mevsim icabı mı?.. çe yaz,| hinde bir cereyan uyandı dı. lonlara devam hususunda göster havalar çok sıcak oluyor. Bu şid.) Umumiyetle matem rengi sayılan detin artması ihtimali erbil gö-| siyah, cenaze merasiminde gözlere dikleri temayül, e derecede?. örten a saklamadı: rülüyor. Mevsim havasmın zevk sitemi kurtulup o evlenme üzerindeki tesiri mi, bü tercihe yol| merasimi ine sokulamadı! Yor! r Safha: ? Bi yi 2N £, bu yoldaki te ebbüsü ü- olr ln kereelli biz isi dak İBoyüMtenz m rn bu bir tefsir o a y Şi ni iyor. Böyle şalon- abılir, ut ta tı la devâm edenler pek çok sayı-| rada boyanmasını en iyi yapan ya-| m zir zevk verici Moda olan a ile si be - z. Hele öyle akm akm geliş İt yaptıran kadındır. Şimdi bö öy| mal meze rasında, bazan bütün giyilen şeyle| lerde gene beyazın giyilmesi, aşım aziye fiy oktur. beraber) le, ideal güzel kadm! li bilkasda 'düruyo-| rin bu renkte yapıldığını da not.e-| yapılanlarda İnmamiyle eller boş oturulduğunu| — Bo; , dediniz! pg tere ve buraya gelen ka-| delim. Meselâ, Gisise, şapka, n— mesi tarzında | bir tadille, Du fikri da zannetmeyiniz. İşte, bakınız,| ba bu moda geçmek üzere, ez dünlerdili büyük bir kısmı, nefis-| ven, moda İölmele, lerin çoğunda kadın ve kız-| mi?... Meselâ büyük şehirlerde du| lerine itimatsızlık içerisinde kıv -| te..... Hattâ, çoraplağ da! > durmadan uğraşıyor! ağ güzelleştirilmelerini bekliyor -, dak boyası satışının eskisine nis -| ranıyorli Öyle bir irade b > betle daha az müşteri bulduğun -| nuna uğramış bulunuyorlar, ki.. s, burada nisbet| dan, alıcıların günden güne azal - Mağrurane bir söz, ama haki - Bakır Kap Temizlemek.. dığından bahsediliyor? kat olduğuna göre ne diye söyle - Kalaylanmış bakır kaplar, ka-; malıdır. Kalaylanm Kontes, tatlı bir gülümseyişle| mekten çekineyim? Benim onlar| layları daha boz: ulmadığı halde; lar ve bu kabilden Gül eşya, köşede duran küçük bir vitrini gös üzerinde derin tesirim oluyor. Söz| kirlenince, ne yapmak lâzımdır?..| bu suretle temizlenebilir. Şunu a-| terdi. Tertemiz camlar arkasm-| le onların iradesine hakim olarak, Temizlemek için yapılacak şey,| gi ilâve edelim, ki yukarda zikre- da, şişeler, kutular, tüpler istif e- kendilerini kendi mere sahip! bu kapları içine bir kaç damla sir-; lunan toprağın ruh içerisinde iyice ben — Peki, Kont İibariyle a me kta ol- duğundan daha az bir alâka gös - terilmesinin sebebi, nedir? , daha az alâka gösterilmesinin bi-| dilmişti. Vitrin, parıl parıl yanı- kılıyorum. Görüyor: z, ki ke konulmuş su, yahut sabunlu su: ezilmiş olması, gözetilmelidir. mi parası: lıktır. ül, ordu... gayet basit bir Niş sliiyali ile hafifçe uvmaktır. Su, ılık ola! Kalaylanmamı IŞ küçük baki i in yıkımı tesiriyle, bir ç. — Bu moda, öyle kolay kolay Kontes, süssüz, sade, siy, — el caktır. Bir bez parçasiyle uvmek; kapların temizlenmesi için de, bun di in ürmeye başlıyan ikti- geçemez. Bunların daima lc bisesini göstererek, devam etti mkün olmakla beraber, İd ları, içerisine “Creme de Tartare,, ettiği ul e en ziyade müteessir) bulunacaktır. Yalnız, kadınlar, — Fakat, kendilerinin yizeleş- m bir fırça tercih edilmelidir. | konulmuş suya daldırıp çıkarma- dir, “ra birisi de Viyana- "| gittikçe daha şumüllü bir sahada,| mesine yayin ettiğim, iradelerini Kalaylanmamış bakır kapların; lıdır. Bu suyun ılık bir halde olma- w Fam Sea ütçesi, mühim tasarrufu gözetiyorlar. İyisi, orta-| kuvvetlendirdiğim pek çok kadın, Ee gelince, bu kaplar; sı kâfi değildir. Su, kaynar bir İki yuk sı, fenası karışık yetmiş türlü şey! beni adetâ zorla tiyatrolara, balo-| büyük olursa, Trabulus toprağı ka-! hale getirilecektir. yi ebe gelince, bu tama-| satın alacaklarma, istişare ve Li a, akşam ziyafetlerine, saat > Emirin Tebent tin ruhu ile uv-| “iş iğ i bir sebeptir. Viyanalı rübe ile iyi olduğuna kanaat getir-| ei sürükliyorlar. Davet - arm çoğu, eyer sun'i! dikleri bir kaç türlü tuvalet vasıta-| lerini reddetmekle, onaları ii makla, bu işe kendisi hudut çizer | Bir Dü ünüş yasrtalarla a güzel görünmek çare -| sı almakla iktifa ediyorlar. Bu ha-| olacağım a ği > > B J ter sıl maksadı, dıl ü Şi sizliğini duyd kli i. zül ii dir.! rakalım De — ie liği Kadınlar, erkeklerin ke'biyle İstem, yduklarını iti etmek) reketleri, şüphesiz pek isabetlidir. alım, ruhundaki boş: Aa, İcin re Böyle bir na bu iş e uygun vasıtayı benim -| laşır gö ördükçe, kendi e luğu doldurmak, neşesini ahali oynamaktan pek ho: şlanırlar. Fa - rafı, ünde nevi itiraf ve bu iti- e daima ayni cinsten olan iyi| seyretmenin zevkini duyuyorum! | za edebilmektir. O da, benim irg .| kat aralarında yanlış bir © oy derle, ırıcı bir şey telâkki e- şeylerden istifade ederlerse tenleri Kontes, gene gülümseyşe, göÖZ| de üzerinde sözlerimin çok ir partiyi kaybedenler yok değildir! işe uğrayıp bozulmaz. lerini gözlerime çevirdi olduğuna kanidir! | Aleks. Engel . kadın! dılış-| o — İd ttiğiniz bu enstitü — Şu halde zorla sürüklerler, Gençleri iretle, ihti bi 9 tan ar, yaradılış: are ettiğiniz bu enstitüye, > ençlerin umumivetle ihtiyar gelenlerden ve dola gasiyle | bu işle) sözümü & m! ların yanmdan kaçtıklarını bilen güzel olmakla meşhurdurlar, le. Bu şöhrete göre, kendile- m Mi hak vermek lâ- meşgul olmaktan memnun musu-- Gülüştük, Bu konuşma, bu ka-| bu yetmişlik kadın, daima kendi nuz? darla kesiledekti. ik t, salonun) çocukları ve torunları arasında ya-i — Buraya gelen kadınları, iki| büyük kapısı açıldı. İçeriye alya-| şamak, emelindedir. Onlar için! Gelecek Sayfada grupa ayirabilirim. Bir kısmı, gü- naklı, gergin yüzlü ve bembeyaz| yaş he can sıkıcı bir kadın amman ün amman -İ zelliğin ancak zahmet çekerek sa-| saçlı, gösterişli bir kadın girdi. | olmamak, onları yanından bati üs a ZA | Kontes, hürmetle selâmladığı| mamak maksadiyle, | muntazam ö n ramış olanlardır. Bir ksımı da si 7 bu kadın hakkında kulağıma şun- İm buraya gelip, tedbir alı» Güzelleştirme hirli bir el hareketiyle asri bir ve-| ları e | M İ meliyatı Yapan yor nüs oluvermeği isterler! m, yetmis yaşındadır. Bo- Mi şöyle dedim > Birinci kısımla meşgul olmak,| yuna ten bir cok çocuğu vel — Şu halde siz e maddi! e ! rdu. Halbuki şimdi, sun'i! pek kolaydır. İkinci kısımla uğ -| torunu arasında. zinde ve (mesut, güzellik mütehassısı değil, maddi Viyanalı Doktor! “enim mİ Pr Yil söze karşı, Kontes de gülüm: m cevabı verdi; tria âkin, aşır değişti, O, eski Ra Beri raşmak, çok güç..... Böyle olması-| yaşar! Ja manda manevi güzellik mütehas ei kadın, sun'i vasıta-| na rağmen, ben yaa ve bul o — Buraya gelmekten maksadı?! sısısınız. Buraya gelenlerin yüz, RR ifade etmediği halde gü-| meşguliyetimden memnunum. On-| o — Bebek gibi güzelleşmek ümi-| vücut, fikir, ruh güzelliği, hep si- tanmıyor?. Bu asrın venüsü,| ları güzelliğe iriştiren vi göster diyle değil, Tuvaleti ihmal etmez;| zin elinizde! Tecrübelerini Anlatacak mek, kendilerinin nefislerine iti! ancak yaşıma uygun olanı yaptır» Rezan R. Yapıp yakıştırmasnı, bu a»

Bu sayıdan diğer sayfalar: