30 Ocak 1938 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 9

30 Ocak 1938 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 9
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

30 îkincikânun 1938 CUMHURİYET lumhuriyet Aksarayda Çukurçeşıne sokak 14 numarada Irfan Şaban imzasile aldığımız mektubda deniliyor ki: «Belediye Sular Idaresinin iddla ettiği glbi halka kolaylık ve ucuzluk göstermediği karilerinizin bir çok şikâyetlerinden anlaşıldı. Ben de ayni mevzu uzerinde şu hususları ve alâkadar makamların dikkat nazarlarını çekıyorum. Yeni teslsatta ve boru ferşiyatında idare metro başına 5 lira Istemektedir. 70 80 kuru§ yevmıye alan bır amelenin gunde dört beş metro matlub en ve boyda çukur kazdığı düşünülecek olursa borunun nekadar pahalı bir bedelle doşendiğı meydana çıkar. Bundan başka sokaktakı diğer evlerin de ileride ayni borudan istifade edecekleri nazarı itıbara alınırsa bedelin mukerrer olarak onlardan da alınması ve yahud alınmamak suretile bütün yukün ilk su adan müşteriye yüklenmesi icab edecektir. Sular Idaresının bu gibi hallerde havagazi veya elektrik şirketlerinin ne suretle hareket ettıklerini tetkık etmesıni tavsiye edenm.> GÜNÜN BULMACASI 2 3 4 5 H T 8 9 Sular Idaresinin nazarı dikkatine |a 1 • • II • D • • • • • • 1 I • • 1 [ 1 l ı a B • •! m 11 1 1 11 i I Geliboluda Zeki Erdin imzasıle aldığımız mektubda denılıyor ki: «Geçenlerde Halkevinuzde Turk bayrağının tarihçesi mevzulu bir konîerans verıldi. Ben, ortamekteb talebesınden bir grupla salonun ortasmda oturmuştuk. Bır aralık. bir zat geldl, oturduğunuz yer hususidlr, kalkıp başka yere oturunuz, dedi. Bunun uzerıne bır genc arkadaş, salon Halkevine, yani herkese alddir, hususî yer ne demek cevabında bulundu. Nihayet oturduğumuz yerlerden polisın müdahalesine meydan verilmeden kaldırıldık ve salonu terkettlk, yerlerimize, yanı hususi olarak ayrılan sandalyalara beş altı yaşında olmak üzere çok çocuklu bir aile kuruldu. Halkevinde uğranılan bu muamele doğru mudur?> Tekirdağ Halkevi reisliğinin nazarı dikkatine Yalovamn yukarı Kocadere köyünden Hayrullah Dölkere: Kaymakamlığa bir istida ıle müracaat ederek muameleslni yaptırırsanız ikramlyenizi alabilirsiniz. Qja(jrııart nonıeransıar, kongreîeP) Kongreye davet Arnavudköy Kızılay Başkanlığından: 31/1/1938 pazar günü saat 15 te Arnavudköy Partl binasında senelik kongremlz toplanacağından sayın üyelerimlzin teşriflerinl rica ederlz. Şehremlni Halkevinden: Kvimizde genclerlmiz içln tezyinî yağlıboya dersleri açılmıştır. Kayid İçln Ev sekreterliğlne müracaat. Şehremlni Halkevinden: 321938 perşembe günü Evimlz salonunda saat 20,30 da alaturta bir konser verilecektlr. Üyelerimlzin davetiyelerini Ev sekreterliğinden almalan.. Beyoglu Halkevinden: 1 şubat 1938 salı günü Evimlzde muharrir Şevket Süreyya tarafmdan <Turk inkılâbı» mevzuunda verilecek olan konferans, sayın konferanscuun rahatoızlı&ı dolayısüe tehir edümistir. Eminönü Halkevinden: Evimiz Dil, Tarih ve Edebiyat jubesi tarafından düzenlenen (İstanbul hakkında konferanslar) serisinden dördüncüsünün mabaid ve sonu olan, (Türk fethlnden sonra İstanbul) mevzulusu Üniversite tarih doçentlerinden Mükrimln Halll ve (Lstanbulda Bizans abidelerl) mevzulu beşincisl projeksiyonlu olarak Üniversite tarih doçentlerinden Arlf Müfld tarafmdan 1/2/938 salı aksamı saat (birincisi) 20,30 da ve (lkincisi) 21,30 da verilecektir. Bu konferanslar için davetiye yoktur. Herkes gelebilir. Resim dersleri Soldan sağa: 1 Doven (mürekkeb kelime). 2 Kalburdan geçirmek, şifa vasıtası. 3 Harab, bir dilde <evet>, vücudün yumşak kısmı. 4 Bir emir, sonunç. 5 Havadan hafif bir cisim, blrbirine yakışan birçok şey. 6 ŞeHer akşam ref, fazla paranın fıkaraya verilen kırkta I biri. 7 Yıkan, matem. 8 Telefondaki ilk seslenme, nota. 9 Yeni yetişen fidan, bir cins maymun. 10 Bir hayvan, İstanbulda bir hastanenin isml. 11 Su kenarlarında yetişen bir nebat, zarar. Büyük bir zevkle dialenen Yukarıdan aşağıya: Ispanyol tenoru 1 Bir cins hayvanların çobanı (mürekkeb kelime). 2 Çok bilenlere yakışır surette, bir işi yapmaklık. 3 Toprak, tehlikeli. 4 Imdad istiyenin feryadı, parlak. 5 R i şeyi birbirine perkiştlren, aktörün oynadığı. 6 Bir renk, genc. 7 Gülü seBuifün saat 17,30 da matine ven ona katlanır, cilveli. 8 Küçük ada, otlak. 9 Bir soru edatı, kab yapüan bir madde, vücudun bir kısmı. 10 Bir edat, Üsküdar hukuk hâkimliğinden: mektebli. 11 Ekmekle beraber yenlr, bıSadık tsmail zade ile Hasan îsmail yığın arkadası. zade ve Feshane Türk Anonim şirkeli Evvelki bulmacanın halledilmiş şekli arasındaki veraset davasının cari tah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 kikatında müteveffa Zehranm terekesi1 İEİYİAİHİAİT EIDİE nin medenî kanunun 439 uncu maddesi 2 O İD İUİN BİVİATİAİN İ l i mucibince müsavat üzere oğulları Ha 3 M • K AİVİAİN İ N san ve Sadık ve kızlan Hacer ve Ruba4 beye aidiyetine 9/11/937 tarihinde kaBİA N AİN B İ M B NİE. 5 G • IK rar verilmiş olup müddeaaleyhlerden RİA İİT L e A KİB H AİK A Sadık ve Hasan İsmail zadelerin ika 7 Ç A N A K metgâhlarının meçhuliyeti hasebile ilâm • A R suretleri mahkeme divanhanesine asü 8 1 S • A KİA R A • dığı gibi keyfiyet tebliğ makamına ka9 K R £ İ M im olmak üzere ayrıca gazete ile de ilân 10 A R AİT A Oı olunur. (4388) 11 A • F|B R ' PARK OTELİNDE URİBARRİ s Nİ K 1 A Dekalümen lâmbası asgarî bir istihlâk temîn eder. t NJ B N B FİE B S K Y N E çB L H N B F 1L N M K RİA B A I M Mardin Nafıa Direktörlüğünden: 1 Eksiltmiye konulan iş: Nusaybinde Mar Yakup mevklinde yeniden yapılacak Gümrük bölük karakolu. 2 Keşif bedeU 24854 lira 23 kuruştur. 3 Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır: A Eksiltme şartnamesi. B Mukavelename. C Bayındırlık işlerl genel şartnamesi D Keşif, tahlil ve silsilei fiat cetvelleri. E Proje. lstiyenler bu şartnamelerl Mardin Nafıa daireslnde gorebilirler. 4 10 ikincikânun 938 tarihinden itibaren yirmi gün müddetle tekrar kapah zarf usulile eksiltmiye çıkanlmış olan bu işin ihalesi 31 ikincikânun 938 pazartesi günü saat 12 de Mardin Nafıa dairesinde toplanacak Komis yonu mahsus marifetile yapılacaktır. 5 Eksiltmiye girebilmek içln isteklilerin 1864 lira teminat akçesüıi vermesi 1 temmuz 937 tarih ve 3645 sayıh Resmî Gazete ile neşir ve ilân olunan müteahhidlik vesikasile malî vaziyeti hakkında Ticaret Odasından ahnan belgeyi ve işin ehli olduğuna dair ehliyet vesikasım göstermesi şarttır. 6 Bu is İçin daha fazla malumat almak istiyenlerîn Mardin Nafıa dalresine müracaatleri ilân olunur. (310) Konser İst. Borsası 29/1/938 L A B Alı» Sahş Frank 77 82. Dolar 123. 126. Liret 99. 106. Belçika Fr. 80. 84. Drahmi 18. 22. tsvicre Fr. 570. 575 Leva 20 23 Florin 65. 70. Kron Çek 78. 82 21. Şilin Avusturya 23 26. 29.50 Mark 20. 22. Zloti 21. 25. Pengo 12. 14 Ley 48. 52. Dinar 30. 32. Kron tsvec 632. Sterlin 626. L E R Ç E K Kapanış AçJış 21323 24.32.1; Paris 0.7935 0.7935 NewYork 15.0825 15.0825 Milâno 4.7012 4.7012 Brüksel 86.7460 86.7460 Atina 3.4320 3.4320 Cenevre 63.4920 63.4920 Sofya 1.4234 1.4234 Amsterd. 22.6380 22.6380 Prag 4.20 4.20 Viyana 13.65 13.65 Madrid 1.9716 1.9716 Berlin 4.19 4.19 Varşova 3.9880 3.9880 Budapeşte 106.19 106.19 Bükreş 34.24*0 34 24fiO 2.7268 2.7268 Yokohama 3.0792 3.0792 Stokholm 630 630. Londra 23.7725 23.7725 Moskova İ S T İ R R A Z L A R Kananıs Acılış Türk B T Pesin 19 19. I Vadeli 18.95 18.95 P A Konferans İLKBAHAR mevsimine mahsus yeni gelen nıallanmıza yer ayırmak ihtiyacındayız. Bunun için: Mevcud stokumuzun büyük bir kısmı nı I Her banyodan sonra saçınız BU ŞEKLE GİRERSE Briyantin Pertev onları düzeltmeyi temin eder. 15 Sonhânundan 15 Subata kadar her yerden iyi ve mükemmel fiat ve şeraitle elden Cikanyoruz. Çeşitler tiikenmeden evvel ihtiyaçlarınızı temin ediniz. Beyoğlunda Konferans YEMEK ODASI BAKER Mağazaları Küçük apartımanlara mahsus, san'atkâr elinden çıkmış yeni gibi, asrî ceviz ağacından kaplamah 1 büfe, 1 yemek masası (çekilip büyütülebilir) 5 deri kaplı sandalyadan müteşekkil yemek odası ta kımı satılıktır. Taksim, Talimhane. Topçu Cad. 2, Uygun apart. 6. (Fiat garajı yanmda). Soğuk algınlığı Nezleye karşı I PASTİL ANTİSEPTİK ( Yeni Eserler Radyo Amatör ) AYAKKABICILAR CEMİYETİNDEN: Teneffüs yollarile geçen hastahklara karşı koruyucu, tesiri kat'î pastiller dir. Nezle, bronşit, grip ve boğaz rahatsızlıklannda, ses kısıklığında pek faydalıdır. Bütün eczanelerde bulunur. • İNGİLİZ KANZUK ECZANESI Memleketin lhtiyacı olan radyo malumatını ve dünya programmı yüklü olan bu güzel mecmuanın ikinci sayısı bugün çıkmıştır. Tavsiye ederlz. Flatı her yerde 5 kuruştur. Bozöyük Halkevi tarafmdan Bozöyük ismile bir mecmua neşrine başlanmıştır. Tebrik ve karilerimize tavsiye ederiz. 937 yılı hesablarımızm tetkiki ve 938 çalışma esaslarınm idare heyeti tarafmdan izahı için umumî heyetimizin 4/2/938 cuma günü saat 10 da Eminönü Halkevi salonunda toplanacağını bildirir, cemiyetimiz azalarmın her halde içtimaa iştiraklerini rica ederiz. Bozüyük Erzincan Naf la Direktörlüğünden: SAMSUNDA Ralk Kitabevi Cumhuriyet Gazetesinin ve bütun mekteb kitabları, kırtasive, mecmua ve gazetelerin tevzi yeridlr. En son model daktilo ve fo • tograf makinelerinJ de burada bulursunuz. Samsun Gazi caddesi J 1 Muhammen bedeli keşfi (13,629) lira (66) kuruştan ibaret bulunan Erzincan ovasımn şimal kısmmdaki Norğah ve Çermik bataklıkları kurutma kanallarının Pizvan, Küpesi, Karakilise ve Gatağanlar yollarını kat ettiği mahallerde yapılacak dört aded köy yolu köprülerinin ingası ve müteahhide ihalesi kapalı zarf usulile eksiltmiye konulmuştur. 2 Kat'î ihale 28 şubat 1938 tarihinde saat 15 te Erzincan Şarbaylığında teşekkül edecek Komisvon marifetile yapılacağından taliblerin mezkur tarihten evvel muvakkat teminat akçesi t u t a n olan (1022) lira (22) kuruşluk temmatlan ve yetlerinde mevcud vesikalarile birlikte Erzincan Su Işleri XII inci Şube Mühendisligine müracaatleri ilân olunur. 3 Şartname ve projeler bedeli mukabilinde Erzincanda XII inci Şube Müh'endisliğinde satılmaktadır. (242) Haydar Rifatm eserlerinden Karagömleklüer thtilâli Etrüsk Vazosu Iliçin Olumü Efendi tle Uşak Vikontun ölümü tklimler . tlk Aşk Küçük Hikâyeler Mevud Toprak Stalin Lenin Mezhebi Felsefe Tarih Felsefesi Anarsizm 100 Kr 20 50 40 30 100 100 100 125 150 75 35 125 60 Hususî ve Münferid Dans dersleri Beyoğlu Karlman karşısında Nur Ziya sokak No. 3. Müracaat saatleri, her gün (12 . 14), (17 21). istanbul Marangozlar Cemiyetinden: 1937 yılı hesablarımızm tetkiki ve 1938 çalışma esaslarınm idare heyeti tarafmdan izahı icin umumî heyetimizin 7/2/938 pazartesi günü saat 10 da Eminönü Halkevi salonunda toplanacağını bildirir, cemivetimiz azalarmın her halde içtimaa iştiraklerini rica ederiz. Beyoğlu, istanbul Gebze Hususî Muhasebe Tahsilât Komisyonundan: Tahmin olunan kıymeti Türk lirası 300 1450 500 400 500 50 250 8u C i n s i Takriben 1500 aded ateş tuğlası Tahminen 200 ton hurda fent ve demir 50 ton hurda fent Bir aded komple ekenemizör Bir aded komple kendansör Hurda vaziyette eksikavatör vinç ve muhtelif Bir aded kazanı battal lokomobil 8 ton hurda fent. Profesör Panosvan I Dr. Suphi Şenses idranfo'ları hastalıkları mütetıassıs' Bevo*lu Yıld 2 sineması karısı Leklergo Apt. IV'uavene 4 ten sonra Isparta Defterdarlığmdan: Mevkii MikVergi tarı No. Zira 3200 H u d u d u C i n s i Bu defa tahmin Satış edilen bedeli bedel Lira Lira «26675» «16000» On altı bin liradır. cumartesi fak'rlere paras'z Tel. 43924 ^ • • • • • • 1 ÇAGLAYAN'daMeşhur rakkaseler ve Hükumet 50 C. Dr. Hafı* Cemal Lohman Hekim Dahîliye mdtehassuı Pazardan baska günlerde ögleden sonra saat (2% tan 6 ya) kadar tstan bulda Divanyolunda (104) numaral husus! kabinesinde hastalannı kabul e der. Sah, cumartesl Rünleri sabar «9 Vz 12» saatleri hakikî ökarava mah sustur. Muayenehane ve ev telefonu 22398, 2104. AMiRA Cemal Solist MUALLA ve arkadaş'an Yeni ve zengin program. Seanslar tam 21 buçukta başlar Yerlerinizi evvelden temin ediniz, Telefon : 40335 Z E Y N E P ELSUDANI Sağı İdarei HusuMaamüştemilât siye arsası ve önü ve altı masura yol arkası İdarei sulu hamam Hususiye binası ve Sülevman Bey Zade Hakkı ve Tahir evlerile Isparta Hükumet civarında vaki Bey hamamı namile maruf hudud ve evsafı sairesi vukarıda yazılı maamüştemilât altı masura su ve sekiz kurnayı havi bir hamamı satın almış olan Eğridir kazasmm Yeşilada mahallesinden Hacı İsmail oğlu biraderzadesi Hüseyin oğlu Hüseyin Cahidin teraküm eden taksit bedelinden borcunu vaktinde tesfiye etmemesinden dolayı tahsili emval kanununa tevfikan mezkur gayrimenkulün şartnamede yazılı serait dairesinde bedeli sekiz sene ve sekiz müsavi taksitte ödenmek üzere idare hevetinin 25/1/938 gün ve 28 savılı kararile ihalesi 15/2/938 salı günü saat 14 te icra edilmek üzere 26/1/938 tarihinden itibaren yirmi bir gün müddetle yeniden açık arttırmıya konulmuştur. Talib olanlarm yüzde yedi buçuk nisbetinde teminatı muvakkatelerile her gün Isparta Varidat dairesine ve ihale günü de İdare Heyetine müracaat etmeleri ilân olunur. (573) 3530 Vergi borcundan dolayı Tuzlada Petoti Tuğla fabrikasmın metruk alât ve edevatı sabitesinden vukarıda sekiz kalemde gösterilen demir alât ve edevatile ateş tuğlalarınm mütehassıs fen heyetince tahmin ve takdir edilen kıymetleri üzerinden 20/1/938 tarihinden itibaren 21 gün müddetle açık arttırmıya çıkanlmıştır. İsteklilerin daha fazla tafsilât almak ve şartnamesini görmek istedik leri takdirde Gebze îdarei Hususiyesine müracaatleri ilân olunur. (451) istanbul Uçüncü Icra Memurluğundan: Bir borçtan dolayı mahcuz ve paraya çevrilmesine karar verilmiş olan bir aded Sitruen markalı dört silindirli kamyonet 4/2/938 tarihine musadif cuma günü saat *9 da Taksimde Merkez garaı'ı önünde açık arttırma ile satılacağından talib olanların yevmi mezkurda mahallinde hazır bulunacak memura müracaat eylemeleri ilân olunur. (575)

Bu sayıdan diğer sayfalar: