30 Ocak 1938 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1

30 Ocak 1938 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

İkincikânun 1938 RAZAB_ Seçim talimatnamesi istediğimiz şekilde tadil ediliyor Murahhasır_n_ızın sözlerinden sonra bir komisyon müzakerelere başladı Wietler Cemiyeti konseyinin bu içti ma devresinde rels' olan İran murah- ham Adli (solda) İngiliz Har iciye Nazırı Edenle görüşürken. h MTEYTE 29 (Hususi) — Konseyde, Türki dalmi murahhasının ileri sürdüğü İti- mektedir. Bugün bir anl ceği zannediliyor. Murahhasımızın sözleri Cenevre: BAA Anadolü Ajansı nin husüst muhabiri bildiriyor: Konusey bugün öğleden sonra — toplandı. Ruznamenin İlk maddesinde - İskenderun Ber Devamı 12 incide ü makul görülünce, Hatay işinde Mil '—*:'mmi taportörü İsveç murahhası- ında birer Türk ve Fransız muruh- lanmışlardır. Bu heyet Hatay inti- hlımıınıme—mdı yapılacak tadilâ- ıN edecektir. Konuşmalar devam ct falya ademi müdaha- le komitesinden çekiliyor B "ankoya genlş mikyasta yardım edecek, lmanyanın Avusturyada hükümet rbesi yapmnsına ses çıkarmıyacnk » Bav 4 İ 'â::,a,m Vah bom'ıır'l manlarla şehirleri ha v ardaki resim Salamanka bombardıman ından, aşağıda- ).""w kiler de Barselona bom bardımanından sonra alınmıştır 'n':ı' __.::.'ıd,.,_" dün geceki neş- "n KOplanıışmda, Cemiyeti Akvamın N.. l.,.ı tisından bahsederken, “bu | €| | kuramu tamamile — tor- % ilbi Mru! tayyareleri karşıl ıklı hale komitesinden çekilerek İspanya işini bitirmek için Prankoya en mo- dern techizatlı bir ordu gönderecek- tir. İtalya, Avusturyada rejim değil- şikliğine, yani darbel hükümete razı olmak suretile, bu hususta Alman- şanın muvafakatini de satın almış- tır. « k ol An,, £| İştiei » ŞU Sayanı dikkat ha- Te resmi mahfillerinde söy- Küre luıhıı ademi — müda- nn Pak yakında Yü varılabile- | Bugünkü sayımı: 16 Sayfadır ——— ——— ——— ı—len Tel 2033 - Ucuzluk programın da yeni kararlar Kömür ve şeker fiatlarında d: mühim tenzilât yapılacak Hayatı ucuzlatma tedbirlerini tetkik vazifesiyle Ankarada işe başlamış olan komisyonun mesaisi ilerlemiştir. Yer | kararlar verilmek üzeredir. Bu husustakihaberler (12) inci sayfadadır. Faliçte yapılmakta olan 'Denizaltı gemilerimi: | denize indirilecek i|938 bütçesinde deniz silâhlarımızın takvi yesi lçln daha geniş tnhslsat ayrılacak Donanması Tarihi vesikalara dayanan mükemmel bir eserdir. Me- rak ve heyecanla okuyacak- SINIZ. 200 Sovyet tayyaresi Çine gönderildi Londra, 290 (HABER) — Japonya- nin Çin büyük elçisi Kavagoe dün Ja ponyaya hareket etmiştir. Orada kalan birkaç memur da sefarethane birasını B Devamı 12 ncide Yunanistanda vaziyet Hüliçte yapılmakta olan denizalte gemtlerimisin raşiminden bir gi Bir Italyan gazetecisine göre taşasına başlarma me DEF- Yazısı 4 üncüde | mekte ve bu eski siyaset müflislerinin, 'Diktatörlük şayia- larının asli nedir ? Atina, 28 (A.A.) — Atina ajansı bil. diriyor: | Gazeteler, memleketi isyana teşvik eden beyannameler dağıtmak suretiyle memleketin sükünetini ihlâle teşebbüs eyliyen bazı sabık - siyasiler hakkında hükümetin aldığı kararları tasvip eyle- mektedir, Gazeteler, başmakalelerinde, bu — te- mizleme işine devam olunmasını iste- Romanya boğazlar mukavelesinin tadilin talep edecekmiş! Dostumuz Romanyanın böyle bir garabete düşeceğini tahmin edemeyiz “İtalyan muharriri Gayda, Roman yadaki yeui kabinenin dış sıyasa ger- Devamı 12 incide hiçbir esasa dayanmıyan boş tenkitler- de bulunmak suretiyle, sükün ve İtimat Sofya gazetelerinden Zora'nın dün- kü posta ile gelen sayısında gu satır ları okuduk: içinde yaşıyan milletin şimdiden seme- relerini görmekte olduğu faaliyeti ka- patabileceklerini sanmak yanlış zeha - brna kapıldıklarını tebarüz — etirmekte- dir. “Arzularını yerine getirebilmek için bu adamlar, komünistler ile dahi iş Jiği yapmaktan çekinımz: Gazeteler, tahrik y şiddet devresi açan hük hareketini tasvip eylem Yunanistanın bir halde, milli aldığını bildirmektedir. anlara krşı bir ide ve —nwıchıı ükümet tarafında yer “Diktatörlük,, şayiaları Bazı gazeteler Yunannstanda dik- tatörlük kuru'luğu yolunda “şaylalar,, dan bahsetmektedirler. 6 Ağustos 936- danberi Yunanistanda carı rejim malüm olduğuna göre şaylaların mânasızlığını kayde lüzum görmüyoruz. “Romanyanın değerli şairi,, Sovyet elçisi Roman- ya Başvekilinden böyle bahsediyor DEr Yazısı 12 incide Fecri şimalinin Japon adalarından görünüşü,.,

Bu sayıdan diğer sayfalar: