28 Ocak 1938 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1

28 Ocak 1938 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

m - — 31 Martta Osmanlı donanması Pek yakında tefrikaya başlıyoruz ” m a m m m am mke Sene: 7 « Sayı: 2167 28 ikincikânun 1938 CUMA İlân işleri Tel: 20335 ya dair hakl | Istanbullu günde ancak 47 gram et taleplerimiz yiyebiliyor ! Şehirdeki 680 kasap dükkânı ihtiyaçtan yerine getiriliyor | esma im ap” Yazısı 8 intide Seçim talimatnamesinin arzu- muza göre değiştirilmesini © Fransa kabuletti Konseyde Bugün iki tarafın üzerinde | anlaştıkları esaslar görüşülecek Cenevre, 28 (Husüsi) — Milletler , beynelmilel heyet tarafından hazırla Cemiyeti konseyi bugün Hatay işiyle | nan .intihap talimatnameleri Türkiye meşgul olacaktır. Tevfik Rüştü A - | nin isteğine göre değiştirilecektir. A a tlu k k al rasla, Fransa - Hariciye Müsteşarı Fransız ve Türk Hariciye Nazırları Pr n V u Pr Iı Testan ihtilâfın balli için teklif edilecek | arasında, anlaşmaya varılmak üzete ya” tarn hakkında dün öğleden evvel mu- | pılan konuşmalar sirasında (o Frânsız ih et le i (0) tabrk kalmışlardır. Hariciye Nazırı an'anevi Türk — Fran n a y e V n y P Anlaşma esasının şunlar olduğu Söy- | sez dostluğunun sağlamlığına temas et- Ni | M il d J . lenmektedir? miş, Tevfik Rüştü Aras ta Türkiyenin ışan ISI, acar asılzadelerin- 1 — Hatayda meb'us intihabatr bir | Pransız dostluğuna vetdiği ehemmiyeti iddet teh eğlecektir ahrete den kont Apponyinin kızıdır 7 — Sancağa göndürilmiy bulunen O m Divame sinide — | ““Tirena; 28. (Hususi) — Kral Zosf-yapılacağı vesmen-ieyitolunmakta- - gu Kont Apponyi'nin kızı 22 yaşında | dır. Apponyi ailesi Macaristanın en m M > ütn iş kontes Jeraldin oApponyi ile m) eski ve asil zengin ailelerinden biri : Tanmasi merasiminin pek yakinda Aravutluk kralı Zogo, evvelce ewlenece ği rivayst edilen Macar konlesi Mikez ve Barones Rop arasında,, Errineanda bir közü a | Panama kanalı Amerikada soğuk dalgası büküm yerine yeni bir sürüyor ww Kanal yapılıyor Çocukların Buna sebep Panama kanalının çok büyük i Lİ Gi Cinayet gemilerin geçmesine müsait olmamasıdır ,, Yeni göz pavyonu inbarı Tıp ye, ogün saat 11 de Cerrahpaşa hast inde inşa edilecek ol ” kite yanl güz kliniğinin temel atına reranimi yapılmıştır. > m a Miş, bir — mde rektör ve profesörler tarafından mutuklar söylen. es ırakı ' LT 0ç kesilmiş sonra hazır bulunanlar büfede izaz edil. Slerdiy, gm Fakat hâdise henüz buluna tesisatile 150 bin liraya çıkacak olan paviyonda 60 yatak Mirad. caktır, Bu suretle beher yalak başma düşen para miktarı 60 em Türkiyede göz hastalıkları için yapılmış ilk pavi- Portekizde neler oluyor? aydınlanmış değildir Yeni kanalın geçeceği araziyi gösterir harita yag Yansı 8 incide Dereden Tepeden Yeşil tareler Atlantik sürat rekorunu kırmak için Musolininin oğlu Teğmen Brüno Musolini'nin kumandası altında Romadan kalkarak Cennbi Amerikada Rio dö Janeyro'ya giden üç tayyareye İtalyanlar “Yeşil fareler, adını koymuşlar: 5, 79 markasındaki (8) harfi fare demek olan (Souris) kelimesinin ilk harfine işaret imiş. Sonra bu tayyare» Babasının katil olduğunu iddia eden Mai Br” Yansı 8 incide Yunan Kralına | erin ön tarafında gercekten arka ayakları üzerine kalkmış. kuyrak- 4 İar'nı havaya dikmiş bir vaziyette . olarak üç tane yeşil fare resmi varmış, suikast Fare kartal, şahin, yahut atmaca nevinden kanatlı bir kuş ol madığı için havada uçmağa mahsus olan bu AÂletlere niçin bu isim ves Şayiaları resmen rilmiş olduğu birdenbire anlaşılamıyor. Yalnız fareler zararlı mah- lüklardır, fakat ayni zamanda tahribat yaparken tehlike hissettikle tekzip ediliyor ri takdirde süratle kaçınakia büyük maharetleri de vardır, İhtimalki Atina, 28 (A.A.) —Atina ajansı, Amerikaya giden İtalyan tayyareleri ayni zamandan süratli bombar- bati sabık siyasilerin son zamanlar» dıman Aletleri olduğu için fare İle aralarmda bu noktadân bir ben- dua ortaya çıkarılan hareketleri ila zerlik düşünülmüştür. kralın hayatma sulkast hazırlamak- Kimbilir, belki farelerin eski Roma inkişaf tarihinde bir mev- Ra z ğ “sa ğ ta nIduklarına dair bazı yabancı ga- kii vardır da faşist İtalya atlantik sürat rekorunu kırmak vazifesini pltığı bildiren Portekisin Ispanya âsüerine büyük zetelerde çıkan neşriyatı kat! suret- verdiği tayyareler üzerine böyle fare sembolü koymağa, onun için Yardımlar temin eden hudutları MAŞ” Yazısı 4 üncüde te yalanlamaktadır. karar vermiştir,? EK,

Bu sayıdan diğer sayfalar: