January 28, 1938 Tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 1

January 28, 1938 tarihli Anadolu Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Yirmi yedinci yı! No, 7420 Cuma 28 | CKkenurusani 938 — —— KHerçün sabahları (İzmir) de çıkar, siyasal gazetedir w Uluslar sosyetesi konseyi dün aleni toplandı Hatay meselesinde müşkü- lât çıkmasına imkân yoktur Bütün delegeler söz söylemişler, U.uslar sosyetesine sadık olduk- larını bildirmişlerdir. Konsey bi Cenevre, 27 (Radyo) — Ulus- | — lar Sosyetesi Konseyi, - bu gün öğeden sonra saat 16 da İran Har'ciye müsteşarı B. Mustafa Adlinin riyasetinde aleni bir top'anlı yapmıştır. Celse açılnca İngiltere Ha- rieye Nazını M. Eden söz ak miş ve demiştir ki: — Bazı büyük devletlerin Uluslar Sosyetesinden uzaklaş- mış bulunmaları teessürü mucib bir hıldir. Faka bu, bir emri vakidir. Bunula beraber, Ulus- lar Sosyetesi, sulh için mevcu- diyeti elzem bir müessedir ve bu müessese, her ne olursa ol- sun yaşıyacaktır. Devletler bu müşkül zaman- larda çihan su/hu namına ne kur'arabilirlerse kârdır. Uluslar Sosyetesi, sülhu ko- ruyacak yegâne bir Mmüessesedir. Büyük Britanya, Uluslar sos- yetesinin, dahâ — müeasir ve daha faydah bir şekil alması için lâzım olan her şeyi yap- mağa amadedir. Umarım <i, diğer devletler de bu hususta yardımlarını esirgemiyeceklerdir. * Şimdi yapılacak iş, istinad etmekte bulunduğumüuz Uluslar sösyetesini takviye etmektir., M. Edenden sonra Fransa Hariciye Nazırı M. İvon Delbos söz söylemiş ve Fransanın, Ulus- lar Sosyetesine sadık olduğunu ve bu müessesenin atisinden ümitvar — bulunduğunu söylemiş ve; .Yıpıuiımıı iş, Uluslar Sos- Bankacılarımız Londraya gidiyorlar B. Muammer Eriş İstanbal, 27 (Hususi) — Ban- ka direktörlerimiz, bu gün bu- raya geldiler. İş Bankası genel direktörü B. Muammer Eriş gazetecilere beyanatında: — Pazar günü Parise gide- ceğz, orada Merkez — bankası genel dırektörü B. Salâhaddin bize iltihak ettikten sonra Lon- draya gideceğiz. Londrada, ge- Enlııdı memleketimize gıloş giliz bankacılarına iadei zi- yaret edeceğiz ve bankalarımızı alâkadar eden işler etrafında görüşeceğiz. İş bankasının, Londrada aça- eağı şubenin hazırlığını tamam- lyarak büu şubeyi derhal aça- sağım., Demiştir, u gün de toplanacaktır Türkiye Ingiltsre ve Fransa Dış Bakanları yetesi etrafındı yekvücud bir halde toplanmak ve hergü 1 bir az dıha artan teh. keleri kar- şılamaktır, Uluslar Sosyetesi, sulh istiyen deül>tleri bir araya getirecek en'iyi bir vasıtadır. Çok defa, sulh içn bu müessesenin çevir- diği büyük rolleri müşahede et- miş'zdir. Bu müesscse, geçmişte Belediyenin arzusu: muhtelif devletleri burada bir leştirmiş ve aralarındakı ihtilâf- larin müslihane bir surstte ber- taraf olmasına hizmet etmiştir. 'ransa, daima Uluslar Sos- yetesi kadrosuna dayanmış ve sulhun, ancak bu müessese sa- yesinde kurtarılabileceği kanaa- tini beslem'ştir.,, — Sornn 8 inci sahifede — Su ve Elekirik şirketleri- nin mübayaası Keyfiyet mecliste k_o__nuşulacak Belediyenin, elekttik ve su şirket leri tesisâtımı salın almak Ffikri ile bu tesisatin kıymetlerini şirketlerden #ordüuğunu yazmıştık. Ayrıca tarizin içleri için de mec- Tise bir teklifte balanulacaktır. Ka> difekalesinin bep senedeabeci devam Fransada bir h>rek>t! #tmekle olan teşçir işleri, Ünümüs: deki yıl tamamlanacaktır. Belediye reisi, şehir meelisinden Kedifekalesinin — tamirini, yolunun yapılmasını, orada — güzel bir gazino inşatını Wesair tesisat yopılınasını de istiyeceklir. Kalesin ortasında bulu: nan âtralikadaa büyük savne'ena barb zamanlarında zehirli gazlardan korunma için sığınak haline getiril mesi ve diğer zamaalarda bir (yerak ti eğlence yeri) bi idare edik mesi. de teklifte yer Maruf General ve Amiral- ler ne diyorlar? Almanyaya müstemleke vermek ona en müdhiş harp imkânları- nı da vermek demektir Parla, 56 (ALA.) — Franuz müs gerolekeler öastitüsü bütüm Fransık milletine hitaben General Gonreudua, Berangerin, Amiral Lacama ve diğer bir çök tanımmiş — Fransiz ricalinin İmzast ile geştettiği beyanaamede bütün Fraosız Mmünevverlerini yarın. dan itibaren faaliyete geçmeğe ve Alman müstemleke taleblerinin isafı takdirinde — bunan Almamyaya en müdhiş harb icakâa ve — vazıtalarımı vermek olacağına —balkı ikmas davet olunmaktadır. Loodra, 27 (A.A.) — İyi malü. mat almakta olan mehafile göre Lord — Halifaksın Berlin görüşmeleri Gzerine ve bilbassa Almanyanın müs temlekâte — Mütsallik talebleri bak kında ne yapılman lüzım geleceğini e memür beynelmilel komite- İ m"“:_,, sonunda — veya misaa baş Tangıcından evel Bezline bir muhura göndermesine Mami olacak derecede müşkülüta tesadüf etmiştir, Hatırlardadır bi Franmularla İnı General Guro gilizler arasında sontoşrin ayındt yar pilmiş Olan görüşmelerde — Almenyar Bin Atrapa meselerinla halli - husus sunda iyi “temayüller göstermesine mukabil Almanyaya iktısadi veya müb kf tavizlerde — bulunulmasına — karat Yerilmiş idi, Telefon: 2776 Ihracatımızda Bir sene içinde 23 milyon lira derece. sinde bir fazlalık var T (Husust) — , 1937 seneri ki itba'dtımız, 114 ıııîl_voı 87! ve ibrecatımızda, 137 milyon bin Yiradır. İhracatımızda 23 milyon lira dearecesinde bir fazlalık görünüyor. Ba farzlalık iktsadi vaziyetimize sevinç verecek halde olduğunu ie bat etmektedir. FF ——— Stoyadinoviç Berlinde hiç bir taah. hüde girmedi Menemen, 27 (Bususi) — İlçe mizdeki alaya sancak terdii töreni bu gün, bütün Meaemen balkının iştirakile ve coşkun — tezahüratla ya- pildi. Törene saat 10,30 da #por v hamada istiklâl marşı ile başlaudı. Mötcakıben Öcgeneral - İzzeddin Ça- lışlar bir nutak irad ederek, sancağı Atatürk matımna alaya tevdi etmekte olduğunu, ba mükaddes — emineti crula başla korumak alayın vazılesi balondoğunu, esancağa daima çerel kazandırmağa çalışılması — Tözimgeldi. Bini söyledi ve sancağı alay kuman- danına verdi. Alay kumandanı, — subaylı erlere bitabea çü Dutku ira — Relricumbur Atatürke vekil olarak Türk milleti ına alayımlı emanet ola- şanlı sancağa — ka. Yuştuğamuz ça u, büyük bir şe. tef ve iftihar hissediyoruz. Bilhavex Va mukadder emanete Milan- Stoyadinoviç İstanbul, 27 (Hususi) — Paris gazetelri; Yugoslavya Baş ve Dığ'Brkani'Milan S oyadinoviçin Berlin seyahatinden bahsile uzun makaleler yazıyorlar. Bu gözetelere göre, Milan Stöyadinoviç, Berlinde A mâan ricâlile yaptığı temaslarda h.ç bir taahhüde girmemiştir. — Ba mesud anların yüksek maizıs bir. sembolü ade en müşkül şartlar altada — varilemizin ifası — ormasında bu mukaddes emanetin mubahızlığı. ma-lâyık olduğumuzu fiiliyatla isbat #deceğiz ve sancağı züferin en yük. sek — şahikalarına Bunu size Söz veriyorum, Arkadaşlar; Bu gördüğünüz — yanlı — san Yerli antrenör yetiştirilecek! Kursu bitirenler 150 lira maas alacaklar dikeceğir. BT ZEREESERENCER eç Belçika Parlâmentosunda gürültülü bir celse olmuş, saylavlar biribirlerine dayak atmıştır MENEMENDE Kahraman bir alaya daha sancak verildi B e. Kahrzamanlar yürüyor.. Türk milleti namna alayımızın çe ref ve namosuma — omanet edilmiştir. Ba mukaddes omanet; bülün muhâ rebe vazilelerimizin — başarılmanında en böyük istiaatgâhımız olacaktır. Arkrdaşlar; iyük — komutanımıza — hepimiz *Öz veriyorum ki, muhare. rüumak için icab ederse bu kanlarımın akıtmaktan çekinmiyece- Riz. Alayda tek bir kişi sağ kaldıkça onan şerelini daima keruyacağız. Müteakıben alay, saycağın — mü> a b Geçid mdiçti, — Geçik İzmitte sancak mezrasimi İzmit, 27 (AA.) — Başku mandan A'atürk tarafından 31 inci alaya gönderilmiş olan san Cak, bııygü: Geralinle aü ryet alanında Örgeneral - Fahs rettin Altay elyle alay komüla- Dına ver İmiştir. Metasimde bütün alây ve a keri komutanlar, vali, hükümet erkâm, mektepler ve halk bur sunmuştur. Sancağı teslim alır: ken bütün alay: *Bir tek er kalsa dah, Türk milletinin timsali, şerefi, namusu ve istiklâli olan bu sancağı Ocüşmana teslim — etin yeceğine, d içmiştir. Futbol federasyoou tarafından 1 Martta Ankarada — açılacık - (yerli anirenörler yeliştirme kursu) na İz. mirdeu de namzeoler ahaacaktır. 1 — Actrenör. kurm — taazim edilen mülredat programı dairesinde X marila memaisine — başlıyacaktır, Bürüda yalnız futbol için değil, ica. bında atletizm anirenörlüğünü ve gü. teş ile sa aporları müsabakalarını idare va hakemliklerini yapıbilecek kabıliyette elemanlar yetiştirilecektir. 2 — Arabi 5 uy devam edecek Bü kursa iştirak eden anirenör uam. zedlerinin kurt müddetince masarifi zaruriyelerine karçılık olmak üzece ayda 75 lizae Geret verilecektir. Bun. dan başka kendilerine Türk spor kurumu tarafından birer karyols ve pilte ile yastık ve uyrıca yatacakları yer için amüşterek bir lokal temia #dilecektir. $ — Kursa bitirenler, muvaffa. kıyet derece'erine göre, ayda 100150 lira ücratle Türk apor kurumu em. rimde çalıştırılacaklar — ve mosileri aisbetinde ba ücret tedricen artarı. Tacaktır. 4 — Kursu ikmal oedon antre. mörlerin mahalli memoriyetlerine ka- dar barcırabları, isşe *e ikamet yevmiyeleri de ayrıca verilecektir. Kursa iştirak şartları $ — Kursa iştirak —edecek ant- renör namzedlerinin Türk olmaa, hüsnühal sahibi, seciye ve kültür #eviyesinin mümsid buluaman, aker. 6 olmat, #POt büyatın. r şekilde a)rimış bu. lunması, bülea yapımakta ise bu gönkü durumanan İYİ olması ve yaşının Mmüsald bulgumit Tüzundır. — Sonu 8 inci sahifede — Yeni Denizaltı gemilerimi- ze Atatürk ad verdiler — Denizaltı gemilerim:zin ikisi A'manyada ve diğer ikisi de İstanbulda yapılıyor ——— İstanbul, 27 (Hususi) — Büyük Şefmiz; yeni denizaltı gemile- Timizin birincsne (Saldıray), ikincisine (Yıldıray), — üçüncüsüne (Batıray) ve dördüncüsine d2 (Ati ây) adın: koymuşlardır. Yeni den zaltı gemilerimiz.n ikisi -Almanyada ve diğer ikisi de burada yapılmaktadır. Peygamber Süley- manın aşkı Tarihi, zevkli ve büyük tefri- kamıza başlamış bulunuyoruz — İnsından başka perilere, cinlere, hayvan ara da hük- meden Peygamber Sü eyman, kadim tarihin emsalsiz bir simasıdır. Sarayında bine yakın cariye ve odalıklar bulunduran Peygamber Size çok heyecanlı, çok alakalı ve mühteşem — bir hayatın. bütün teferrüatı içinde gözükecektir, Mutlaka okuyunuz! |

Bu sayıdan diğer sayfalar: