28 Ocak 1938 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1

28 Ocak 1938 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

HA | NN Gözü Min KULAĞI A DİL Li sm, — No, Yazı işleri telefonu: 20203 Hatay işi Cehieitede | bugün görüşülecek edilecek hal sureti hakkında CUMA 28 — İKİNCİKÂNUN 1938 bem letler Cemiyetinin dünkü tarihi içtimamda bir çok bler he nl nutuklar söylediler. Eden “Kim çekilirse çekilsin, Cemiyet yaşıyacaktır ,, dedi antantı mi mümessilleri dün ün Cenevrede toplandılar NI iz ine ene yapacağı içtimada Milleteler Dü n J d n | n İktis al İ ha ye ağ bildirmesini kararlaştırdılar y a 7 İ y eti İ Dİ isi â h edecek proje Van Zeeland raporunda bir beynelmilel iktisadi mutabık kalmışlardır. ze dünkü içiimaı k i LA.) Milletler Cemi- çil ra e ki kongre akdini istiyor ale b vinof da dahil ol - & İt nsz tah g konsey âzası hazır » Mep Yanın kai silinin sağ tarafın- in im olarak görün Pin, vat n reisi Mus « Mey ratük sö; iyerek konse- tes'id van Deyi u ildirmişti ir. İlk top inci sayfada) SAYAN EVETİ ee talebeye maddi ceza m Mesinin doğru olup olmadığı âline münevverlerin cevabı — V& maruf bir#Meşhur bir asabiye alim N Söylüyor profesörü söylüyor diği talebe muallimden “Malümya meşhur sözdür: | talebeden $ o çocuğunu dövemiyen # * Sen tkuyor!,, ş dizini döver!, A Sezalar tatbik edil-f Bu fikir ortaya atıldığı zaman, YA atanı kalemler, si-| müfritler, derhal ayaklanıp: Rai Mâarifimizin gizil — Necee? Mekteplerde falaka ve da- a la (Devamı 10 uncu sayfada) Hariciye Vekilimiz Tevfik Rüşdü Aros Raporu hazırlıyan eski Belçika başvekili Van Zeeland Londra 27 (Hususi) — Eski Belçika başvekili Van Zeelandın uzun zaman - danberi hazırlamakta olduğu beynelmi- iel iktısadi vaziyetini düzeltme plânı ni- hayet neşredilmiştir. Plân &saş itibarile üç kısımdan mürek- kebdir. İlk kısımda dünya iktısadi vazi- yetini düzeltebilecek -en mühim âmilin ancak beyhelmilel ve bütün milletlerin (Devamı 3 üncü sayfada) bâzı Atatürk Mısır Kralının İzdivacını tebrik etli Ankara 27 (A.A.) — Mısır kralının izdiyacı münasebetile, Reisicumhur İdare işleri telefonu: 20203 Pati 5 kuruş “Son Posta,, nın başarmakla iftihar duyduğu vatani bir vazife Fransız menfasında 20 yıldır ıztırap çeken İlam m kurtuldu hükümeti nezdinde yaptığı teşebbüsler netice verdi Fransa Reisicümhuru huru kanunların fevkine 5 neticesi gençliğinin en canlı 20 senesini E esarette geçiren zavallı Mehmed Hilmiye Türkiyeye dönebileceğini kildirdi temin edilinesini hükümetten istemişti. Mehmed Hilmi Karilerimiz, yir- mi yıldanberi ” Mehmed Hilmi Güyanda esasen mah» Fransız Güyanın » as değildi. Bir çok sene evvel mütebaki da haksız olarak cezası affedilerek serbest bırakılmıştı sürünen Galata Fakat Fratsız kanunlarına göre Güya- postahanesi me na sevkedilen bir mahküm, mahkümi « :yeb müddetini bitirdikten sonra bile Gü yan topraklarını terkedemez ve ömrü « nün mütebaki kısmını burada geçirmeğe mecbur tutulur. İşte kanunun bu hük » müne istinaden Mehmed | kete dönemiyor ve Fransız Güyanında a Fransız zabitine bizmet ederek yaşı * murlarından a. vallı Mehmed Hil minin macerasın bilirler. Bu Zaval İh vatandaşımızır uğradığı felâketi Son Posta gazete- si mütenddid ve - y sileiptle şevzuu » mehmed Biminin yip mi sene sonra MUA - bahs — etmiş “VE gına kavuşan felâket- Mehmed (Hilmi: ozede anası Bayan nin bu cehennem- Gülizar den kurtarılarak ana vatana avdetinin Şa Hayat p pahalılığı ile 2 mücadele Perakende satış işinin ıslahı lâzımdır! Ticaret ve Sanayi Odası Umumi Kâtibi “Mütavassıtlar çoktur, rekabeti tanzim için birlikler vücude getirilmeli, pazarlık usulile de mücadele etmeli! ,, diyor Hayatı ucuzlatmak için alinacak ted -)de yüz nisbetinde farklar olduğu gö - birler hakkında tedkikler yapılırken top. irülmektedir. Bilhassa giyecek maddeleri. tan satışlarla perakende satışıar arasın -İnin başında bulunan yünlü kumaşlarla da çok büyük, hattâ bazı maddelerde yüz-| (Devamı 9 uncu sayfada) neşriyalıni ve ailesinin müracaatini alan hüküm sile Fransız (Deva “Son Posta, nın Mısır mektubları Düğünden sonra mücadele Şubatın ilk günlerinde, inde, daha genç kral iki haftalık balayından avdet etmeden Sarayile Vefd arasındaki iy anda çarpışmalar ma ân mp Ezetesi, eylül ayında Habeşistanda yüzlerce ağ mühim kuvvetlerin iştirakile askeri Yekât yapıldığını itiraf ediyor dat, lab, kup lardan İngiliz Somalisine ilçica eden aaribler İngiliz #ilâhlarını teslim ederlerken (Yazısı 3 üncü sayfada) K. Atatürk ile Majeste birinci Fa - tuk arasında aşağıdaki telgraflar tea- ti ölunmüştur. Majeste birinci Faruk Mısır kralı Kahire İzdivaçları münasebetile, en hara - retli tebriklerimi ve şıhst saadetleri İle kral hanedanının refahı hakkın - daki en İyi temennilerimi kabul et - melerini majestelerinden rica ederim. K. Atatürk K. Atatürk Reisicumhur Ankara İzdivacım dolayısile göndermek Jütfunda bulunduğunuz tebrikleriniz- den ve temennilerinizden ziyadesile mütehâssis olarak en samimi teşek - kürlerimi ve en İyi temenhilerimi ar. zederim. Faruk mücadele bütün şidd Kahire 22 (Ilususi mühabirimiz ya- zıyor:) — Majeste Birinci Faruk, zi - İafdan sonra, programda muayyen © — lar geçid resmine de riyaset etti. Ge - İçid esnasında orduyu temsil eden 2500 kişilik bir askeri kıt'a, «Krala» sada - kat yemini etti. Bu sadakat yemini me- rasiminin yapılması çoktanberi muta- sövverdi, Fakat, Nahas paşa ile saray arasındaki bir ihtilâfdan dolayı daima *ehir ediliyordü. İbtilâfın sebebi çu idi: Saray, yeminin «Kralar sadakat şeklinde yapılmasını, Vefd hükümeti de sadakatin «Krala ve anakanuna» beyan edilmesini istiyorlardı, Saray orduyu kendisine mal etmek fikrinde idi; Nahas paşa ise orduyu hem ona, hem de «Anakanuna» bağlamak arzu - sunria idi. Düğün ve şenlik günleri içinde, or- du «Krala sadakat» andını içti, Demek, (Devamı 9 uncu sayjada) etile başlamış olacak Kral ve kraliçe düğün günü yanyana

Bu sayıdan diğer sayfalar: