28 Ocak 1938 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 1

28 Ocak 1938 tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Ulus basımevi (uma Çankırı Caddesi: Ankara 28 » ü SONKÂNUN KEA -19 uncu yil * No. 5927 Telgraf: Ulus » Ankara TELEFON Başmuharrir 1063 1062 1061 YARIN 16 sayfa ilâvemiz Üniversite | Yazı İş. Müdürü 5 KURUŞ | — İdere Hatay işi bugün konuşuluyor Dokfor Arasla Fransız murahhası mufabık selesiyle meşgul olacaktır. 'Başbakanımız Gemlikte Suniğ ipek fabrikasını gezdi ve tetkikler yaptı Gemlikteki fabrikanın inşası 2 milyon türk lirasına mal olmuştur Yalova, 27 (Hususi Muhabiri- miz telefonla bildiriyor) — Baş |bakan Celâl Bayar, dün refak: .)— Fransız Hariciye oğru Türkiy Aras ile Hatay Cenevre, 27 (A Müsteşarı de Tessan öğlı'î'e ı'l Hariciye Vekili Tevfik ı'ıuıır_-x 4 meselesi hakkında görüşmüştü Konsey yarınki toplantısırda Hatay me- BB. Aras ve gün öğleden dır. Sporu devletleştirmek için : hazırlanan proje Umumi terbiye davâsı içinde be- geYMM”MU” den terbiyesine ehemiyetli -bir mev- ki veren pedagokların uzun tetkikle- rve istinad ederek ileri sürdükleri mü- İ talcalar şöyle telhis edilebiliri İçti- | mai muhit yavaş yavaş tabii muhitin ; ye rken, bizim için, tabiatçe Tmeçhul bir takım yeni ihtiyaçlar ya- ratmıştır; mânevi enerjileri geliştir. $ mis kolun da vazifesini alete, ve son- Yü TANAEKM ASA lli kuvvetini lüzumsuz bir hale getirmiş- tir. “Halbuki insan vücudundaki bütün adaleler, sinirler ve aklın iği büttn behimi kuvvetler- .yatta edinmiş olduğu bü- hayet manevi Spor teşkilâtı Başbakanlığa bağlı bir i Beden ferhivesi ve TARAFINDAN İDARE İ EDİLECEK İ Bu başkanlık i kemikler, zor zaptetti le; içtimai hi tün itiyadlarla, ve nil retlerle faaliyette bulunur. Bu fa- vvan insiyakı ile insan aklı- Hükmi şahsiyeti haiz ve hesah da az çok müstakil bir teşekküldür. Her - vi- lâyet bir spor bölgesi $ va vâli bölge başkanı- | dır. Hususi idarcler ve î belediyeler büdceleri- ? nin gelirlerinden yüz- | 'ek ve ne de hayvandıı de ikisi bölgelere ay- İ - el .. sadece insandır. Ve insan ”ımıî,ğ:, İ rılı z Z ğ yatta muvatfak olabilmek için 26 İnene kadar ahlâkını, ahlâkı kadar bedteit, kuvvetlendirmeğe, mücadeleye GAi7 hazır bulundurmağa muhtaçtır. Zamanımızın sosyal şartlârı in istikbalini ki , doktor, bütün icablarını yolu t yoktur. d İ “Bundan dolayıdır ki terbiyeci, ço- türlü kuvvetlerini - arala- zetmeksirin, susundu ! cuğun her tında hiçbir üstünlük gö ve maddi ve manevi menşelerine zerre- - geliştirme- Ea GĞ İit sandaki bu ikilik karşısın- ü Melek da meşhur sual! Mic mi ? Hayvan mı Insan, ne me Londraya giden kazşır mütefekkir, hayatın getirerek çıkar İstan ( draya gidecek olan İş Bi bank Umum Direktörleri nü akşamı ekspresle Pa K Banka pazar gü- hareket Ona şöyle bir sıra vermişle beden terbiyesi, ve $ ğ Zamanımızın büyuk topluluklar Yayayan, tabiatten zaruri olarak uzâf- laşarlar için - tahdidi hiçbir. mahiye' attetmemek üzere diyebiliriz ki - ç- cuklukta oyun, mektebde beden terbi- yesi ve mekteb oyun ve sporları, asker- lik hizmetini bitirip hayata atıldıktan | sonra da spor, daima sıbatli ve verimli | olabilmenin başlıca çareleridir. * azion'larda kemalini ni in- BK rE” orada mülâki olacak İnönü hava 'alestra ve günün bulmuş olan eski yunan atletizmi! San zekâsının yâl önmüş harikulâ- de bir ışığı gibi bir an hatırlayıp kı tanlık hiristiyan — asrlarını gC Jean - Jacgues Rousseau'nun Ki İle başlayan terbiye bahislerinden #O Ta Almanyada Jatın, Isveçte Ling, 18 Panyada Amsros, Fransada Dömeny. Höbert, İngilterede Arnold ve ll.ıJerî- Powel, Amerikada Jotın Dewey, Bel- Çikada Decroly, İtalyada Montersori ile ilk mektebe, Jiseye, üniversiteye Bi oradan cemiyete sirayet eden CİnS fizik terbiye sistemlerinin, ilk ve orta meksteble: veç jimnastiğinden © bir saatlik beden © linde ve kulüblerde de biyesi dersleri ha> NB ” pilhassa fut- | Bayan Gökçen Dirimtekin ka: rın teklif edilece spor başkanlığı î banka G. direktörleri | tesisler tamamlandı ve Türk Hava Kurumu Asbaşkanı B. Feri: altındaki çalışmalarda lerinde Dahiliye Vekili ve Parti Genel Sekreteri Şükrü Kaya, İsarlavlardan Ali Kılıç, İsmai Muaştak Mayakon, İş Bankası U- mum Müdürü Muammer Eriş, Denizbank Umum Müdürü Yu- suf Ziya Oniş, Etibank Umum Müdürü İlhami Nafiz Pamir ol- duğu halde öğleden sonra Gem- İliğe gitmiştir. Tessan ihtilâfın halli için ya- tars hakkında — bu- sonra mutabık - kalmışlar- Milletler cemiyeti 100 üncü konseyinde nde bulunan Ör- t durmuş ve ka- arma kumandanı |belediye reisi ve kalabalık bir halk İ|tarafından hararetle istikbal edi! tir. Cel istikbale gelenlere teşekki İtifat ettikten sonra Atatürk büstünün mahalle gidilmiş ve 19 | /Sonu 8. inci sa; za kaymakamı VUKKAKAANAUKARAKRA AA KAKARKAA YKKK UKURA UKUU AAA AAA KA AA KA Âzasından tam bir itimad reyi aldı Cemiyet enternasyonal iş birliği | & ve harıs- icin en iyi vasıtadır Cenevre, 27 (A.A.) — Milletler Cemiyeti konseyi saat 18 de | aleni celse halinde toplanmıştır. B. Litvinof da dahil olduğu hal. de bütün konsey azası hazırdı. Fransız mümessilinin sağ lıra[ın—i da İtalyanın koltuğu boş olarak görünmekteydi. | n Konseyin bu devresinin reiıiİ B. Mustafa Adli bir nutuk söyli:- yerek konseyin bugün yüzüncü devresini kutlamakta - olduğunu (Sonu 7. inci sayfada) niş- bulunduğu de yapılan ada) Aîatürkle | Kıral Faruk Arasında telgraflar Misir Kıralının izdivacı " münasebe- tile, Reisicumhur K .Atatürk ile ma- jeste birinci Faruk arasında aşağıdaki telgraflar teati olunmuştur : Majeste Birinci Faruk Misir Kiralı KAHİRE İzdivaçları münasebetile, en hara- retli tebriklerimi ve şahsi saadetlerile kral hanedanının refahı hakkındaki en iyi temeanilerimi kabul etmelerini majestelerinden rica ederim. K. ATATÜRK Teruelde harb _olurken ...Valensiya şiddetli bombardıman edildi; 125 ölü, 208 yaralı var |K Atatürk Cumhur Reisi ANKARA dolayrsile göndermek uğunuz tebrikleriniz- | ilerinizden ziyadesile jti teşekkür- 'i arzede- FARUK den ve Bir ölüm haberi karşısında ıstırab kampındaki » 24 (ALA.) — İki gündenr bölgesinin anahtarı olan | tepe ile Hoya sahili üze - mevzilerde yerleşmiş olan n Teruel böl, mevziini m_ııml 1811 rakımlı indeki cumh d YARIN 16 sayfa | ilâvemiz Üniversite ğusunda alela: aların muhtel detmek mecburiye- tinde kalmışlardır. n zabtedilen mevziler hemen tahkim edilmiş ve cumhuriyet kıtaları düşman hücumlarını muvaffakıyetle püskürtmüştür. . İcele gönderilen asi teşebbüsleri Cumhuriyet — kıtaları Sugra —cenu- bunda Santa Eulaliada İspânyanın en mühim şeker fabrikasını ihtiva eden fevkalâde münbit topraklardan müte- şekkil Jiloga vadisine girmişlerdir. | — Aynı zamanda cumhuriyetçilerin 1 - İ İ % Ayrıca 4 sayfa çocuk ilâvesi İleri hareketi, mühim demir madenleri İbulunan Ojos Meoros bölgesini de i (Sonu 8 inci sayfada) ı ş ! | (Yazısı 2 inci sayfadej anımız Celâl Bayar bir açılış töreninde nutuk söylerken BŞ İ Gemlik'teki fabrikadan bir görünüş Fıkra Terbiye usülleri Bizler Ceza”lı mekteblerde can- bazhane terbiyesi ile yetiştiğimiz için, galiba, çocuklarımızı — kiskanıyorüz. Çünkü yeni terbiye müesseselerimiz- de ne falska, ne değnek, ne izinsiz, 'ne de tevkif var, Arkadaşlarımızın bu rejime dönülmek fikrinde olduklarını zannetmiyoruz. ün bazı n lebe nda hapse ini tatbik eden dığım acaba gördüğü- vaktiyle cezaların en mekteblerde batırlayor muyuz? in türk çocuğunun mutlak ce- rek sövülerek, yahut, kırılarak, terbis ü tasavvur , İnsan şe refine hürmet eden bir terbiy san cemiyetler varsa, İşte Boğaziçi tepele: lej var. Birinde ekseziyet ti e ekseriyet türk ço- terbiye, bu tatbik niçin bizim Dise- *t evlâdlarına tate cuklarındı mekte nca lerde türk çocuki olunabilir de, acaba, Terimizde aynı mil, bik ol: B bir hüküm Bemiyı Çünkü zahirde herkes şıldıği zannolunupte, ssısları pek az olan vülar olduğun Olsa Türk rına ar? veri) ndan anla- bilâkis, müte- ce ve güç da- ekteyim. olsa d çocuklar olabilir: künse, tutan mek! ğim eğer Ti # hissini esas de yetieşnlerle bugün serbest terbiyes li Jisel dik! Lâkin m tiğimizi, nesilleri bi madiyen fena yetişe yeni en Başka türlü yetiştire

Bu sayıdan diğer sayfalar: