28 Ocak 1938 Tarihli Son Telgraf Gazetesi Sayfa 1

28 Ocak 1938 tarihli Son Telgraf Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

—a aa S£YISI HER YERDE En son Telgrafları ve Haberleri veren akşam gazetesi kildleri çıkmışı. . A K markasına dikkat, Devosu * Kantarcılar No, 46 62 — Kx—l_ n tav MilliDa İ-i Liman: Karadeniz ve Akde- Nizdekiler hemen Yapılacak İstanbul limanları asrileştirilecek Ğzı ve 'l'r_abzorı 've Mersin liman- ları yeni baştan yapılacak | i I i l llmlr, Çatala vamızın isteği | ı İ | miz Dahilinde alledilmesi imkân Dahiline girdi.. Fabrika Kütahya yeni Türki- yenin sanayi mer- kezi oluyor. |Yeniden elektrik, s Türk Hatayin merkezi Antakyadan bir manzara Konsey Fğbim 2 Uma - ş Si z nımizda bu günkü tahmll ve tanliye şekil lİ»,ımu malümata göre hükü Al, Tet Mühi Tü * Jinşasına - başlanacaktır. Bunlarda |Trabzon limanı hem İran - Trabzor ” |transit yolunun Başlangicı — olması, n hem de Şarki Anadolu vilâyetlerinin Cat. yegâne . izkel Manlarımı M kararla bir liman tesisi in yapılan ilk ; rinde Sov- zabitlerinin bulun- taları Japonyada asa- biyetle karşılandı g";d;ki İngilizfl;:rre';ıpılan mua- etelngilterede hiddet uyandırdı! - | selere meydan vermemesi için son | bir defa daha nazarı dikkati celbedi- leceği ve Tokyo'daki İngiliz elçisinin bu hususta Japon Hariciye Nazırile :::kmsa memur edildiği söylenmek « < / BDevamı 2 inet sayfamızda) yyareler Bu sayede konsey bütün pürüzlü iş! jrin müzakeresinden ku Bulunması itibarile | — Bugün - Görüşüyor İntihab talimatnamesi istediğimiz gibi değiştirilecek rlulmuş olacak vFuzıst 2lncl sayfamısda) * Franko “SEEA MR Z Y ” Y_enl göz kliniğinin temel atma mera- simi bu sabah Cerrahpaşada yapıldı Binanın_yâbıînîağ önümüzdeki Eylül birde -tamam olacaktır (Yazısı 2 nci sayfada) | Japo, n '::I:octz. Nazırı ıhıd(.S'—fn Telgraf) — Uzak Z Bin KVEZOR ir. Bu çT doğüracağa ben: ATada imtiyazlı mın. | ilizin ey: 'da, ahiren fllosunu S Ş laym 'mu Sövyet İbulunan 10 yaş Nflaller üyçe ETTesi Tokyo'da İminde bir z çocuğunun babu zi cndı’;îlndılrm" Ve siyast İkatil olduğ ç ğ lerle kazşılanmış, PCa hökümetinin bu gibi Bir DYĞ b - İzisnanlğ ğlunda Kaş- oturan T Çin tayyı lt j Yyare Çocuğunun babasının | Uydurma ClnızoîHıbŞrl Marika bunu ihmal edil- diği için uydurmuş eu İkinci Şube Müdürü Nevzad da sür- atle mahiyetini meydana çıkardığı tekzib ediyor ve iİşin İç yüzünü izah ediyor yı ldın * sal dukl olarak İzı l ise (dük Kiymetil Emniyei âmirle- rimizden İkinci Şube, Müdürü Nevzad gazetesi, bunu ma- (Devamı 2 nei sayfada) | y Aı'lıı- kimyevi maddeler, Linyit madeni ve gübre fabrikaları yapılacak iki ftabrikamız da bu ay başı açılıyor Gemlikte kurüulan süngi ipek fabrikası Yalova'da bulunan Başvekilimiz |tar servetimizi tasarruf edecektir. Celâl Bayar, refakatlerinde Dahiliye (Fabrika; #i wülyön Tiraya mal adil- Vekili Şükrü Kaya ile mebuslardan İmiş olup şubat başlarında morasirı- Müştak Mayakon, Ali Kılıç, İş, De- |le açılacaktırı niz ve Eti Bank Umum W y Muammer, Yusuf Ziya Nafiz olduğu halde dün Gemliğe gitmişler, kurül ş İt olan Sungi ipek fabrikamızı tedkik et- tifal |mişlerdir. İ985 yılı 2 nciteşrin ayının 28 incl gü- ş memleketimizde imal edi halkın mânevi- vatını yükseltmek icin Musoliniyi bekliyor Her şergr Milletler Cemiyeti iç- | #imaı bittikten sonra hallolacak Londra, 28 (Son Telgraf) — Ge- neral Franko kırk gün önce Teruel- de uğradığı hezimetten mütevellid kırılan maneviyatı düzeltmek ve ay- 'ni zamanda dahili her hangi bir kar- gaşalığa moydan bırakmamak - için büyük bir gayret sarfetmektedir. Franko, bu mahzurları bertaraf için haric' ve harb vaziyetlerini düzelt - 'mek icabettiği kanaatindedir. Mese- |lenin siyast ve haric! kısmı tamamile |Musolini'ye bırakılmış olup onun Milletler Cemiyeti toplantısı bittik«e | — |ten sonra İngiltere ile yapacağı mü- zakerelerde İspanya hakkında veri- lecek kararlar büyük bir itimad ve sabırsızlıkla beklenmektedir. Harb vaziyetine gelince, kendisi hükümetçilere karşı yeni bir zafer temini için büyük ve mühim hazır- İlıklar görmektedir. General Hranko Amavudluk kral — | Vindsör Dükü altı ay Yakında nişanlanıyor | Versayda oturacak Tirana, 28 (A.A.) — Kral Zogun | yersay, 28 (AÂ.) — Kont Apponyi'nin —kızı 22 yaşında | L L Gi or 6 Kontes Jeraldin Apponyi ile nişan- lanması merasiminin pek - yakında 3 apılacağı resmen tavidi alımmakta- tosunda oturacaklardır. lerök altı ay

Bu sayıdan diğer sayfalar: