28 Ocak 1938 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 1

28 Ocak 1938 tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

GUMA 2. Kânun 1938 : 21-8 Sayı: 7202-1292) aim İSTANBUL — i Posta kutusu: 46 (İstanbul) . “e. *ea Telgraf adresi: Kurun . İstanbul Telef, 21413 (Yazı), 24370 (İdare) iâ&vemizle beraber Yarın 24 sayfa Sayısı heryerde 100 para - Hatay ihtilâfını halletmek için Milletler Cemiyetinin kon- sey toplantısı yapıldı Dünkü yüzüncü t oplantıda İngiliz ve Fransız hariciye Razırları beyanatta bulundular. — Delbos diyor ki | Cemiyetin prensipleri nekadar Nutulursa tehlike okadar artar! ——— İş , Cenevrede atay meselesi tey meselesi hakkında Cenevre- Belen ilk haberler sinirleri gergin İl ette yen iin efkâ- aki, daa “yesini. bir kadar gunu bildirmiş, ve cemiyetin büyük anın >” mahiyeti tir. Havas (Sonu Sa, 4 Sü, 4) dün verdiği bir tebliğe gö- bat nizamnamesi hakkında Miz üzerine .Fransu bir ve Yolu aramak lüzumunu du; ATATURK'L E İntihabat nizamnamesi hazırlayan - komisyon yeni- Mısır Kralı naci . Bu toplantıya Tür- geleri de işti: arasında e rkiyeyi memnun edecel Ti roje ea bazı değişiklik- Kur 1 (A, A.) — Mısır krak - İzcaktı izdivacı münasebetiyle, icum - İRAN tatürk ile majeste birinci Fa » inn EİN de ruk iz aşağıdaki telgraflar teati Kap ederse Milletler Geni Gaia i “Hatay işinde karşılaşi belik Nan etili sayılabilir. a Tia v ci Faruk, i 'onseye Ver Dün Milletler Cemiyetinde hükümet- ei , 27 (Hususi) — Milletler erinin gö: i anlatan giye yeni saat 18 de toplan- dek Bütün nsey âzası İtalyanın koltuğu boş olarak görün- mekte idi. n bu devresindeki reisi İ- Bugün bir teklif yapılıyor Dün hariciye vekilimizle Fransız müsteşarı arasındaki görüşmede Mutabık kalındı Byemie 27 (A.A.) — Fransız Hariciye siyasi müsteşarı de Tessan öğ: Türkiye ei Vekili Tevfik Rüştü Aras ile Hatay meselesi ei görüşmüştür. Cenevre, 27 (A.A.) — eri Gemiye pi yarmki toplantışm- da Hatay meselesile meşgul olaca! ras ve Tessan ihitilâfın Li için yarm teklif edilecek tarz hak- kında bugün öğleden sonra mutabık kalmışlardır. il e Ye hariciyesinin Ki . izi ti, Muhtara b neem dll Je ia ii münasebetiyle, en hai My iminde inik eylese retli tebrikleyimi ve şahsi * nden ie t edildiği halde iyehin kral hanedanının refahı hakkındaki en Kiye kalmamış ai iyi temennilerimi kabul bilme ma- Yü, yordu. Beyni 1 komis- jestelerinden rica ederim; Yi, Yeniden toplantıya çağırılarak K. Atatürk Mo; © Pransız delegeleri ile birlikte K. Atatürk Ri, > kadil edilmesi ileriye sürdü. cumhur A | Ta hay i lara ve il ayıtla- ran Mr Em k lüt- RE, Leg göst funda bulunduğumuz tebriklerinizden Ny, di bir buçuk, iki sensdenberi bu ve near üye müte tal, Yisiyle Pariste nevre hass's olara) imi teşekkürlerimi Vet tadil, dostluk, ız ve en İyi ki arzederim. Vi Sözleri işitmeğe, fakat Ha. | Fransız hariciye nazırı B. Delbos Faruk i ansız sö memurları e Şİ pi ) . İ Mekap in bu aksine ola: Talebeye verilecek ceza İ tk ki r fil muhalefet görmeğe | mal e mn Terbiyec'lerimizin fikirlerini almakta süküt İlscakir! | Mmerika ordu- | Sunu fazla'aş- —Üriyor Kazısı 4 üncü sayfada) devam ediyoruz n | Da Din Fay ağa - “Bi if İ Makel bu müsait haber kars ize ür, vazi eşi i a bir ve ile bekliyoruz. — | e taleb ihabat ni a e e â re ürk eine çe) asta ZIM., ilmesi : hag Fak i ön) ar ol kullarda “tale « | hassa gençlerin bütün ahlâki ve iç Ölene meselenin halli demek de. beye verilecek mai teşekküllerinin bağlı | bulunduğu Li iş selenin kabi olarak halli sal #aların * şiddetlen « | çok hayatı bir mesele olmak çileye Mrk EY Mlkesinde yeni “rejimin lmesi mevzuu et | büyük bir ehemmiyeti haizdir Ari sie mlm kir yafında açılan mü Bu mesele hakkında moktsi nazarı - Mürağ İle oluca İğ nakaşa * devam'et- | mı ma iy ki heyecanda g t mektedir; © Gazete - içn geniş bir bakiye vi Yosi bu 4 ii n satırla izaha imkâi miz bususta a ni lâkadarların “fikir » | Bilâkis id şekilde si öeleğin sinağaya yan ağa baş pi Üniversi- dagoji profesö- £. Sadrettin Celâl ie Bi Sadrettin Ce. | müsbet neti. in fikirlerini yazıyor sıl olur. “Ortaya atilan sittin rimi mizde di - Yalnız şu kadar söyliyebilirim ki, haddi zatında ii ii ve doğru te şey ve tur. Bu kıymet hi man ve mekân si ipe göre mana | (Sönu Sa. 4 Sü. 8) l ikiyi ea değil, belki ve bil izmirdeki alaylardan- Seferihisar veFoğz alâYlari e Resimde imi muhtelif intı balar EMİ er. Bankacılarımız Avrupaya bugün hareket ediyor Dün görecekleri işler hakkında Başvekilden direklif aldılar ha sancak verildiğini yaz - eden Bankacılar heyeti. KN ele e l Gö leni, ir edecektir. r Eriş, Dün Londraya hareket ima sim va ban! uammı Nafiz Pa « Mu Eriş ya — e mi rü in pe izde iz temaslarda bu teimie gelmişlerdir. Bay Selâhattin | lunmuşlar, sabah İş bankasına gelerek hay Gini ve e yerini bre ten son niz bank umum müdürü Yusuf Zi- a ya (giderek (Sonu Sa. 4 Sü 5) KURUN ilâvesi Yarın iki renkli ve çok güzel bir kapak içinde çıkıyor El Ankara şehir tiyai tın, Avrupada yeni bir harp sistemi, m çocuk, sinema, ayrıca; Bir Arslan yere serildi Yazan: (Mehmed Selim m e doktor Cemil Süleymanm İezzetle okuyaca- Afacan, Bıyık ve sakalın tarihi, Al

Bu sayıdan diğer sayfalar: