28 Ocak 1938 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 1

28 Ocak 1938 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Mi GAZI E a m m mn a im si BULVARI IZMIR : rü Hama zöz sahibi: ŞEVKET BiLGi İ w. 4 , pg Habeşistanda Italyan mil nöştiyak müdür ii (A : , vi i Me HAKKI OCAKOĞLU # Ee a hai we “> arın zayiatı 'NE RAIFIr v 4 > eh â f Londr. ei 27 (Ö.R) — Habeş sefareti Ha- eki zi AR keli m ni : peşiştanda İaianlarn ton ki aydaki muz Senelik iye içi iç ıçın | harebelerde altı an pr a telefat “ver- > | diklerini bildirmekti 5 a İğ | y <> 5 | vi Al ans (5 ) KURUŞTUR Cümhuriyetin ve Cümhuriyet eserinin bekçisi, sabahları çıkar siyasi gazetedir YENİ ASIR Matbaasında basılmıştır. Türk tezi bir zafer kazanacaktır Fransız Hariciye Nazırı Yeni spor teşkilâtı i için Başvekâlete bağlı bir umumi mü- Türk tezinin bazı noktalarını daha - dürlük ihdas edilecektir. Einsnden — o— — Üsnüniyetinin d i b rini vermesini “kabul etmiştir T.R. B. Eden ve Delbos- la uzun süren gö - rüşmelerde bulun- Teşkildtın tek- nik, idari ve sicil leri olacaktır “istanbul, 27 OY muhabi-|£ rinden) — Yeni Sö ai için ?İ hazırlanan kanun lâyihasına göre, z e. bağlı bir umumi rü. hep mü ie b Salz üne zler Si R ai Gin gibi tahrikçiler, b E Kabir ba B gin hazırlıkları ilerliyor. mta Epi irmi | irektilere körü kö.) | E fazlasiyle iki yüz elli milyon iie Male ie lal mili istikel bae ih bir anlaşmanın çabuk de er ai vekili bay Rahmi, DE e kam vi si yüzünden pir kli mi ME eldir. hut ta Aydın e Adnanın!E Si defa flar emi E ii inin in Dirin eri ei eme 7 (ÖR) —B. Dek İ gelmesi muhtemeldir. gk EİB. De "Türk tezi-| bos eselesi hakkında “dün SONU ÜÇÜNCÜ SAHIFEDE — (e E bazı lir kabul etmiştir. reka NU UÇÜNCU SAHIFEDE — i kul yi yn im ir rl - Yeni denizaltılarımıza in ağam > Banka — Cüçük kızı Gl a Ulu önder Saldıray - Batıray - Atılay b Ş 8 e E < B $ Rİ ARSENNASSBASI Du ol Kama, Kata dakiar sil ai er komisyonu rn 9l yda Ve nezal ie sulh ve nizam işini tahrik iy rai BED ada olay ez jimin iz Tem m oktan < Direkrörleri Lon- di l di Babasını polise mn e daya gidiyorlar) | Yıldıray-adlarını vermişlerdir haber verdi Kiküm, Istanbul 27 stanbul, zi yeni Asır muhabi- : a m 2 ğa > ei ni Bağ e kati olârak ilitirazi, City mahfelleriyle. temaslarda -bulun-İ rinden) — iğ işini ie lir siva yalar bildirmiştir. © Cehe vede mak Ingiltere - Türkiye arasında ikt-| gölilarıma yeis denizaltı cinayı ge ize in ihbarı Fi ekiz ihtirazi | zi kaya ar © görüşül. sadi münasebetleri . genişleimek . için Tm dört tanesinin in- meydana çıkarıldı. Katil yak: edir. Biz. Cenev; Eeieye Yi gidecek olan Milli banka di- yakında hitam bulacak ve bu. diri sene eyeil vi idir evine bir gece gelen bir lâzı biçakla öl rektörleri Ankaradan Istanbula al gemilerimiz filomuza iltihak k « Pazartesi sn Londraya hareket-| ceklerdir. ii bekleni; Ulu Önderimi; da tamamı- i m iz, yakını inancial Tün mes bu ziyaretten mem-| lanacak olan bu denizaltlarımıza Katil ka Ee eni etmektedir, ii p ei e ekte ve Türk Ca Saldıray, Batıray, Atılay ve Yıldıray duğu, di Ki atiniz Tüy ok ldıray, pr si Lâzın vE ti henüz e Ni üye ermiyele takdir edileceği. banla & örlerinin Londrada © çok) adlarını vermişlerdir. Yeni tahtelba- ikat Ya €deri mpa! oil a eli kabul öirsekkini hirlerimizle filomuzun kuvvet ve İken ln kuyuya ker e Hata temin etmektedi ehemmiyeti artacal havayı » tam izuh ve emniye — de iinde il ii Kaya : di > ———— ili gön Sin “Sİ Fuar feerileri PR ebemile Gi idirler. : 5 Ma dos olmak arzü iy e LE anfi e ne ee rojesi uz ME MN Gl ei ür eğer a Ge sn -bi a e ei Işık işleri için bir |,., alaya ge, Kral ve Kraliçe bir ma e& plân hazırlanıyor... | miş bulamayar oem çıkacaklar iki ci İn mete | beiyon yi il sa i ir Sa edilerek nok: iye, su ve elektrl şekerin b ygu: ü tn alı yet vazih bir şekilde izah eden bir es babı mucibe raporu hazırlamıştır. Bu ra- elisin tasdikini müteakip mafın bel taz” u şekle 1z manda memurla” veli via m imleme, ai en 5 il ve zaheret edilmesi rica sır İyonlârca lira tutarında olan şehrin imar e hazırlanmıştır. Dört senede| na tahakkuk haritalar üzerindeki tetkikler de mİ Belediyece, van iel panayırı yet yazlı bir şekilde anlatılmıştır. | müd i müze Hali fi müdürü, ösaratika anlayışi şliş! idiz. bağlı oklüğuiü li mühendis grubu; fuar Kömütesince rini ve. sahasını gayet müsait bul- r vet ed imiştir. Belediye mi siyer ani mz İzmi fuarı elektrik 8 bilk engin bir parkın i by ş işirek k mel bu komisyon, Kadi- pik buhranlarla k İzmire davet) d istikbal nol yerlerde muhafazası rde TÜR RK Fran gelmişti. Alman miki Her) sından ehemmiyetli olduğ öy- ice “yasında geniş bir , Tunget m riyasetin: heyet | lemiştir. bit erd ir. al kuvvet ver saki vaka sie. tetkik-| Hazırlanan proje glam 9208, Kedilerin tşeine dere ei | Va Yor deki ranaadan hüsnü ni. “lerini a im uarırın elektrik işleri irat, diği gbi, harabiyete yüz tu | Vermesin. Beki. ide yapılan etüdlerin! ışık oyunları i | sceleri Pur Ücieğlie bilir ya verilmektedir. İtir. Bı Te diğer tezli tarya- ŞEVKET BİLGIN miş ve yapılması gereken işler & — SONU IKINCI SAHİFEDE — | — Lü GONG irem SONU S. 3 Te Mısır Kral ve Kraliçesi

Bu sayıdan diğer sayfalar: