28 Ocak 1938 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 10

28 Ocak 1938 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 10
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

YA Ye ş Cinde kanlı muharebeler oluyor Taku dağını alamadılar Cufudaki Japon kuvvetlerinin sol cenahı tehlikeye düşmüş bulunuyor Çin başkumandanlığı büyük muharebe için 300 kişilik yepyeni bir ordu techiz etmiştir Kizi e A R) — erer mi İle I Noda same Beam imi muhüktir, in sahillerinin A la peri bir Japon harp ahiy te bu ra gemisinin ilk çi olarak pi ii hareket duğunu kabül etmekle ında Çin ii il ru silâk kaşlı yapliğinlan Süphe ar. Gren ve verileci ritelerin elinde oldı ğunu eği A "demişti ir ki siniz adal Rar tam miyetini tekeffi vi eden yerini mukavı hâlâ ne derece hül olduğunu tayine ancak zareti şim yo. 27 DAR — Yedi Jaya ayten salih in siyle daf ve tereanay bö barınan me sapi is - Soir» (gazetesinin Moskova ve A Pi gazeteci 'Troğkizm. 21 (ÖR) — «Pari hali olan bir Yunânlı kene EE iyaresinin parça halin- şehir En Cufulaki Sa İapon garnizonunun. cenahını e dlglirmüşlerdir. tehlikeyı Salâhiyettar Jim makamatı Tienisi di “e lu cephesinde değişiklik olma. pon kuvvetleri arasındaki iü bkirideğişinei Ti yanl iponlan 1 ölen Teva İs detemişleralz JAPON BAŞ KUMANDANI Ni İSTİYOR (A.A) — Röyter ajansından : Bi Ge E gE EE 2: 9 Japon askerleri edi ea aşikâr bir” surette e Sanside de mukavemetin artmi eğen 2 (A.A) — Senenin başından ında selin hastalıktan, arttırdığı” kaydediliyor. ması beklenmekte beri Şanghay Villejuif infilâkı için Komünistler Dahiliye nazırından istizahta bulunmağa karar verdilef Gazeteler inf ilâk hâdisesine büyük ehemmiyet vermekte, Fransanın akiki yüzünün harice a lps istemektedirler Paris, 27 (Ö.R) — Paris yakınında Yl iz İaboratuvarında olan ölümüne sebebiyet veren dal emirin bu mıntakann ko: rilen GERİ diğini soracak ve in de izli ihtilâl komitesinin faaliyetinden ileri gelmiş ge ihtima- line dokunarak gizli komiti ı, ne kadar yüksek merke ie w suikastlere son çekil- - — Soüyalist «Ocüvre» şunları man lar 2 Mesulle- ve cezalandırmak elzem. uğ me bu suikastlerderi, Taham- > mülümüz kalmadı B. Ruzveltin bir nutku Nevyork | borsasında sukuta sebep oldu A etanimi 0, Sarro heyecanla kendi- ittir. yı a cevap veriyorlar Şotan, Blum, Daladier, Her lerini sanin hakikillerin, kim olursa olsun, tecziyesi Jöğ“ İmundan bahsediyor. sEko» gazetesi de Fran: yüzünün harice gösterilmesi için mesul- müştür. Bir çok yerlerde kar fırtına yolları kapamış ve trenleri durdurmüğ” tur. milyon 160 bin esham ve tahvilât üz. e 1 (A.A) — Dün Nevyork orsası teşrinisaniden beri en fena gü-! yinde muamele Eş mıştır. Si demiryolu boyunca me . açlıktan ve susuzluktan rülen İl i en mühim de- Moskova, 21 (A.A) — - Man: “e aki ir fena ve lüzumu ka-| manlarda Sovyet le ait ihl il N alir bunda âmil bulunmakta ise de tal ve 19 e Mançu mec e fazla: mukavemete: maruz | inen posta tayyaresiy tayyarenin. yeah lan; karıdan kayn muş bul in tadır, Bönyel me İnanılır bir kaynaktan Ma malümala göre general Mat-| bu hüsi yaptıkları itin Bra» yaaaaziy Hg sui, Tokyodan dört fırka daha inek istemiştir. ie Nia e ir dayan b alınmadığır a Posta, münakalâtı Hankeu, 27 — ter ajansından Kmmiiile 21 Salak bile alâhiyettar bir kaynaktan verilen ii gör aponya arasın da Aİ ik u Haichbu bölgele, inde” J yük mühre için Çe doğ posta kolisi a im Çinliler 300: bin kişi te Çin. seti “bu kaleli iç imgeler ilim ka haberi olduğundan Japon posta nezaretini i 8 miyeti hi âmil olarak telâkki an Çinin mi ui Çin kıt'atının'kuvvei maneviyeleri iyi: dir. Ve imi dila . cil yea beslemekte olan bir çok mi evlerine dönmektedirler. irleştirilmesinin. bu kıt'atın iştir, ” Mazmafi 28 kâm vel Sovyetler birliği yolu memelerin e söhderilen. koliler ile Japonyadan diğer memleketlere gönderilen koliler yerleri- Selek edilmektir ül ine a Yergi etrafında kudur- muşça muharebe oluyor | Asi tayyareler Valansiya üzerine birçok bombalar savurdular.. R) — Ispanyol nasyonalistleri Valansiyanın boml idman nakil Perin değerimi li edildi- ğni v yangınların bir çok kilometre mesafeden gö- Balak. iddia ediyorlar. Paris 27 (OR) — Tervel atrafında muhârebe kudurmuş” casina devam ed iyor. Asir tabiiğeriml bri epi ON: e karşı hül metçilerin bir cumlarda bul ilmekler, fakat büyük zayiatla. pi ekti düklerini bildiriyorlar. Tabii bu haberler hükümetçilerin ij i in mevzilerini Paris, 27 (ÖR) — Narikinden biki* rildiğine' göre Nankindeki eski Ame” ka befarelini id sef fet kâtibi Japoı Pi bir ilâ yedi puvan kay- betmişi Borsa ie Gi tenezzül yapılma hakkında- ki beyanatına a lunmaktadır. A) SS Menileketin bir çok ei hüküğü süren sıfır- şağı 24 de açılmaz piyasaya çok larda esham ve tahvilât ar- alın ve iii önüne ancak ak- ru gen ve Kapanış gü- dan aşa vee. rüzgârlı soğuklar | bildin lirmişti Erocker e hâdiseyi mahal biri göcük olmak tzere döküz İZL ÜLİyak Halle çalışmaktadıdar: ' asgari nü ne kaydedile; ir puvan bi pan yakan olmuştur. -<Radın Tayyareci Atina- ya hareket etti Bir Fransada milli müdafaa işleri etrafında görüşme Roma, 27 (Ö.R) — Sağ cenah Fran- sız mebiu nagumTayi Fransa tayyareciiğinin vağiyeti hakkın- lg — Şamda benzin al- da bir isti takriri hazı tar. Bu Kamış 4 kame tayyareci mebus Fransız fabrikalarında ayda 49 Ae Hilz saat 9.50 de Kahire ve Ati-İtayyare yapıldığını, Alm İtalyan- e AK e ların ise ayda 700 tayyare yaptıkları Paris, 27 (OR) — — Karakastan bil.Jileri sürerek hükümetin bu farkı gider. Bililiyor © Fransiz kadın tayyarecilarim.İ2s# ek fapmiak. fikrinde ld den Marie Bamtiye Karaksen gelerek ce- TE Ke Şİ iki teklik “Şirapağaı zil © dafan nezareti ade a harbiye nezaretinin hüküm irmiştir, Kolombiyiiin ani h-İda az ki mevzu ol- muştur. Hava komisyonu reisi B. Bi soutrot bu mesele hakkı nda pi Venezüella devletlerini h Bah; k az ne o bin, hi at vermesini istemiştir. Bahriye komis- Li 5 ig urbanlârının .R) — Mili a nezaretinin: resmi bliği ». Şark ordusunda Tüzel © me muharebe bü- tün gün devam elmiştir. Fakat bir gün evvelkinden daha . şiddetli idi. Cümhuriyet topları Piko del Toreo ve diğer erine Vi Ma Dümen tah- aat 11.50 de 50 bi Şilotillas düş ir se Veziki ii sonra e üçüncü geçi; ir müddet İdi altına im di i ise de ie M Kastiye tayyaresini. gk ayni yapurla Fena yd dö- asüktik Fransız tayya- recinin cesedi bulundu metine Fra er körfezinde bea ktur. Korsika mebusları bu karar- vi ” dır. Kegiyon raportörü B. Renetour den Chrisi hilinde Emin uştur an Mein in dai Iran ş r Ma Bi iz at programının eda ez et ali ekser özaları ta-'rafı ve komisyonun dl Dr. Şaht Ra yşbank direktörlü günden çekiliyor mu? e lin 27 (ÖR) — Dr. Şahtın Re ies Amerika ordu mmmetini artırıyor Vaşington, > a AY — Sanıldığına göre B. Rüzvelt ya bugün yahut 787 rn Amerika Birle: şik Devletlerinin orduyu halen silâh altında bulunanlar © derhal silâh altına alınacaklar da dahil olmak üzere 675 bine çıkarmak gi ER olduğu a İyi Ria öre tayyare bab girişmeğe. cesaret Siemens i Teruelden bir görünüş sir et li şerti filotilalarımız bir düşman İm blm tesadüf etmişlerse de bunlar muharebeye giriş- kanla, (ÖR) — General Frankonun genel .n kaçmışlardır. yargâhundan : Teruel cephesinde dün an bie sün et . öğleden önem Valinsiya ali düşman tayyâresi dail ki ayni mevzilere karşı üç hücüm yapmıştır. Bunların son da dama, Min - akları kihayesi Birin krem e hepsi düş- | Pe m bon edilmiştir. En k ei izle e merkezine ia boml bilerler 125 ölü iz ağır zöyiatla püskürtülmüstür. EİN Veni UR KEY Ami erikan nizami tahminlerine göre il bab iç e 15 bi ai ve 180 bin nelerde mürekkep ker len Amerikan ordusu 165 bin kişiden mürekkeptir. Milli müdafa 210 bin kişi, ihtiyat ise 120 zabit ve 50 bin meferdir. ai yl söylenmektedir. Bununla vi al £ imdi e kadar res

Bu sayıdan diğer sayfalar: