29 Ocak 1938 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 1

29 Ocak 1938 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

e ur? neşriyat müdürü: li OCAKOĞLU > iğ) “5 DAN (5 ) KURUŞTUR a | İ N Mala Öümkuriyetin ve Cümhüriyet- eserinin bekçisi, sabahlari çıkar siyasi gazetedir Fransada ihtilâl teşebbü- ü . Fransa ile anlaştık m — memleketimizde 1, ilik değil teş teşkilât 0, ardir. li ya iktisadi buhranı bir çök yn akelerde büyük sarsntılar. â- İn iliği iği doğurmuş, milyonlarca zarrab, alina kavrar Ya sizleri bakır iş ir iğ iile elde edilm emi eketimizde © Di ço a Si Fakat iş de ge Yakın zamanlara kadar biz tele in meşgul ol Ke sayılmadığından kalman nebir t zi Si buna dair. ayrılmış ik iin işçiler At bulunmadığı İhÇi sınıfı da mevcut de ii ir Yil fabrikada çalışan, > d Paya gider, aba öbür yi pi Sal ek Gi kam nered -asıni tur der e çalışma ve iye ei a-bap © İTÜRKİYE, KIYE, FRANSA A HA. VEKİLLERİ ARASINDA UZUN GÖRÜŞMELERDE ITILAF HASIL OLDU Hatay intihabatı bir müd- det geri mi kalacak? ul, 28 (Hi İstânb Şu Uçan “Çelik kartallarda öenim de uğ çesim 7 O!SUi le: İbir m in Kesre kö- Raziye arken Ki mendere yünden X sike vE ziy hahtan si Tü rliye har içiye vekil B tü Aras kirid: biyel li ei Gi h mak. im gö işe' salar. İş bulamaza: bain gesi mövre, 28 (OR). Mülleer İş Yandı IM cemiyetlerinin kapılarma da-. Cefniyeti' köns Yardımla Li elden gelen küçük KA a ni çivim bulunsun) diye epik dün akşam saat F, il da mazhar Imina Rol ç R kurumumuza iki yüz Jira teberrü Ş de parti inarrie medeni ve mütekâmil bir Micesko üç Ki 5 >. etmiştir. bali nı B. Fazlı Gi > e İnin Cenevre Hariciye vekili T.-Rüştü Arus e kalbinin Ka Mi İş tinde De erke ile. hakınanın.im--ğını ve alak mesin etmi gi yi vali erliğin en temiz örnekleri lardır. Toplan Yapıldı ; im iş kanunu > devletlerin mrâni Kan Antantı namına sille ve i 1. İş veren ile işçinin münase- yet hal klar ni Mile kullanma yn Amtsnt devletleri milletler <€“İĞ bütün kalbimizle alkışlarız. Setleri çev tüy zim edil idi, e hayatı zap-, vi altına alındı, daha da alına" hayatımızın inkişafı üz işçi sınıfı dn Zin izin da ayni şekild işçiler yartcağıda ke Cümhur Yoktu san yn yet rejimi, ih bir İlgili dar, Al a) rak tanımakta- * defi i,enan bütün tedbirlerin bu he- İyi Sai sylediğinde şüphe yok daha ar ki işçi mevzuuyle lay geniz e ei lin N mlek etimizin iş mi vn önay Mk ler; İçin nihayetsiz iş-sahları m bir şey varsa o da teşki- Büyük Önderin Annesi Bn. Zübeydenin heykeli yaptırılacak 0.091NAUUUUA ABE UĞNE9SASEEEESESENESEE, Ulu Önder Atatürk mesai masası büşinda. , vi De ve şehir mümessille- müştereken &izhar Dizer Sali v ve he peri bira arzu üzerine, Ka dm fi dün üleçin riyse-| yaya getiren büyük an; mn Soğuk mühim bir toplantı yapmış- kayak kabirleri büyük bi ıda bee vilâ-|i yet meclisi ve yz mecli ştır, ye adi çe pi e enik Sg hes Yakında Tiranda da bir düğün olacak Kral Zogo d Balkan Antantı ie ek » de kayı se icap eder| bir lr bildirmeğe karar ver- mişler: ki Yi kii beyanatı Bal- SAN SANYILEŞME YOLUNDA Bir Macar kontesi ile eyer ÖR.) vim Bursa Merinos fabrikası bir şubatta açılıyor bir A Nazilli kombinası gibi Bursa Merinos sür. fabrikasını da ATATÜRK'ün uğurlu ise edilmiştir. Geç ile GA ade Sade İğ iki eden toplantı. 5 Türk Vatandaşı Içinde 20 seneıstırapla yaşadığı Güyan cehenneminden kurtuldu Istanbul, 28 (Hususi) — nında yirmi senedir haksız yere astırap çeken posta memur lehmet SR hükümetimizin teşebbüsleri üzerine Fransa Rails fevkalâde bir müsaade ile Türkiyeye dönmek iznini vermiştir. Son haft Güyandan dönen oradan memle- de cezai müddetlerini ikmal ettikleri içi lm birlikte Mehmet Hilminin de Fransaya geldiği, ketimize hareket edeceği öğrenilmiştir. Bu za e ve bahtsız Türk vatandaşı pek cik bir haldedir. Satanbulim ine ii düşman kuvveleri tarımdan egüm isli gün ni komütecilerini sahaları anı, işçiye ihtiyacı olan- ) biyanet ve mel'netlerine kurban olmuş ve öm enik me si sal eazapız) elleri ile açmaları muhtemeldir ala Gine ei lele Mi ta Anadolunun ene İk i R " iğ “öğ seg Kl da duydı h Yüze Yad Ğİ it bulmak için diyar di-| ., fabrikasında makinelerin montajı i kü sev le e rarilyaruz, Benleri tecrübeleri yapılmıştır | lemiştir, Ya ki ulmak Soli Seric'k talat bitirilmiş ve tecri ) ie < el) pemke p -abrika, önümüzdeki bir şubatta; Baş” 7 ” e se Kepenek niz B Celi ın bir mütküyle a re © Palamut Tacirleri Dün eşebbü v be i io kaç kapıyı hi iş in mürları ile şeref era iü Kral Zogo COME .. e. -. , zi inoa fa i A ii iş erir irkası ri Bursa Merinos t kr ya a Mm — «İ Vali ile görüştüler sesine merbut inu kalacağı belli yi dir. e 8 (AA) — Kral e o ni kızı 22 yaşında Ki gezmiş, salâhiyettar zevattan Selalesin; deki köp in üzerin- rü yıkıldı an ve faaliyeti a İ Si Jeraldin “Apponyi ile eli merasiminin. e yakında «aladağ resmen teyit Ir. kanın vandım: izahat almıştır. nara havzasının El ee pılacak büyi Az kalsın bir fâcia oluyordu ni katen eni bayındır bir köğesi olacağı mu- hakkaktır. İhracatçılar dileklerini rapor halin- de Iktısat vekâletine. bildirdiler Yeni palarzut nizamnamesi yüzünden ihra- cat nisbeti büyük farklar mı gösteriyor? ut. ihraca- Ba ARL Ma ilidir. dar, Trmuiyay. yoldan gök bir east fazla tramvay münakalâtı durmuştur. (Hükümetin 1938 & bük tekil içi iki ea zar da. büyük adını verdiği yeni tahvillerin dl dışın “ehemmiyeti ol âşiküârdı » e yağa e — RSASINDA TU”K İ emi. İMA 28 (AA) — ya SA LERİ ME FRANK | Dün'üğle vakti Feöprü mevkiinde, az lay en beri ik sin Sonik daha cidden mücessif ve korkunç bir ka-itısat | vekâi ağa ki kg Yarar bul, 26 (Hususi) <> Türk borcu za ölücaktı. Iş hafif ve az zararla gecik- rim e ile ie İstani vlan tirildi, yetle durulması ge- lerin arak şim birden irileisz Kaz m vk e şe ei Yakilmiytır. ley bak daki kanunun arefesinde Köprü sokağından çıkacağı sırada, vat-| ta bulunmuşlardır. ale öprü iin ça- mŞ inLE olan Üni-Türl Kİİ dö Veli ye Yatlar Sv Ve bir müddet ha. 53) franka yükselmiştir. yi hı tramvayla karşılaşmıştır. Tramvay Mi iyiye, DA eidişeye ün metimizcö alın in | Ki alapi ei pd mem, b e rün gm bir gr kuvetli ki izm uyandırdığının A Pm kemi ii harici itiksmz hârilern Başvekil Celâl Bayar Deri - İlke » arici istikraz Lİ tramvay. arabası, riyle ei çalardı ii i İda uyandırdığı bu mali emniyetin yerd a hay hasara uğramış- muştur,

Bu sayıdan diğer sayfalar: