29 Ocak 1938 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 3

29 Ocak 1938 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

T KÖŞEEMDEN 2l Işçi kadınları mi a 5 - Hatay dâvası Konseyde Gözetmek. kabil Türkiyede yeni seçim B m nanün seli hazırlığı yapılmıyor Aras seçim komisyonunun sela e Mi ii Pan i yalanlanıyor | güzetesinin haber ri i$ bulürsunuz. demiş. Bir tütün mağaza EA Ti ai | i Ankara, ha hiyetini tecavüz ettiğini söyledi. bna iş adi e re e Mi iihki bileği e meşreriiği biz Ekrağ Büyük Milet Main ima ulan ihtiyar kadın, işe gi gi müs inin yazın hitama ereci yi az | yapı il li Seçim nizamnamesine itiraz etti limen dursun, eke Tabii ban: * Meclisinin 1935 martındaki Mili lesi ci ma | Cenevre, 28 (OR) M.C. Ker ” one : i | Tü ğleden sonra saat 16 da umumi ve selenin nı ha alli ii vim MERE Sgk Se 4 | hepi bir içtim: ak Hatay intihaz ke a di e ağu A en eselerini iöikike başlarmıştr. e Ml malelammın | öz çeke havmdisin anl ve seantan ri olduğunu beyana Yareler il ret şu İmişi Dai ba rae Er eli ye re ğini önüne yüzlerce mi, binlerce mi) yi Dia le. in "aklama çi İsveç delegesine bırakıldı. O da bu işi iparıyan kadınlar dolmuş, kim olduğumu Mh EL ii izkiye kim tabela gibisi ve Fra 2 kenseyin bederesi son balmadan |. 5 ye Katil diye yakalanan | me erin” tavassutiyle halledilmiş bitireceğini söylemiş ii ad sira ki ü j e ey silen alarak gerisine bam, çağır IK 0cO S erb st b k l d k ileri bliiceğini söyler )byanatı mermi çile karalamalar. Ç € Irakıildı . ie yel m, 14 in ve pimi binler- ce Yali) iHfetlerine sövmek gibi b ilm İm İLİ lm bak küstahlık yaparsa buna tahammül edi Ku yudan laz köpek dir ii ç delegesi ve İskandinav devleler- 28 (ÖR) — Sancak me- in mümeneili B. İNİ İS kasli. esi haricinde Cenevrede buğün yapı- yp clyde temas etmemek ü - sure i k : iğ i Bileri sürerek veklif ettiği intihap nizami” Sa İ Cahil de olsa bir erkeğin iş arıyan, fa- emikleri iş esine itiraz etti, B. Tevfik Rüşt © kir kadınlara karşı ke eli ak mke eleri toplanmış iseler . kita, üze- Istanbul, 28 (Hususi) “— Kurtuluşta 3 ya ei küçük kızının ihbari ü Si huzurunda işte bu itirazı teş- | i P e ““teybiyesizliğine verilir. 5 yaşı çük kızının ihbari üzen a eee e ei e BB. Eden ve Delbos|rinde ileri sürülen pi il hüneri“ © liar kadının söylediğile “üzaran | Time dört sene evel adam öldü ar e amel a BAG desa BU i m in Ea Dantzig vaziyetini takibe i m ker ni il ki katiyen itimadımı kazanmış bir ka-| rakılmışlır. Kuyudan çıkarılan kemiklerin morgda yapılan muayenesi neti- E na ansanın tan Çin - Japon ihülüfinı yan le el e er kalaba — köpek kemikleri ve anlaşılmıştır. o Me zi şen iz e e ia il ei side geçimi in buğz çabuk a lehinde halledilmesinden sevinçli olarak evine dönmüştür. Mei is abant İür Gnnyet Mleğiğine: dal SözİLei Mila eat si muhtemeldir. atın kilde takibe memur kömiteleri di bütün 5 ee «ng ye bitarat bir şekilde yaptığı hisİsinde hazır bulunmuşlardır k ln ini bk kadının topuna birden hakaret b hakici K tant| pazartesi günü yapacağı mi üzerine, İskan. il İmiş. —Yazık size dedim zım olan şeyi yaj Anı erilecek kararı tamamiy-| yeisi B; Micösko 'da Çek ve Yugoslav | çevrilmiştir. İsveçin ve B. Umden dinavya Seli fikrini bildir tir. Buna süre 16 ncı ma il er uhtelif devletlerin ilk madde |cemiyetin bütün âzal e mecburi aklarından istifadesi hakkında ve-| olmamalı, bazıları için ihtiyari mahiyei olan raporun könsey tarafından | te kalma ib İs eç delegesinin bu lek kk onseye eşi söylemiş. seylere görüşmüntüğ, Meselenin halli e havale edi- 28 (ÖR) — Lehistan ta- İsveç mi ki B.-Umiden gör e Bulgar kabinesinde e ilene ii ene hap tal i e ma m le yi sgm Li iş pek mü, yoksa Hatay statüsü üzerinde) Cenevre, 28 (O.R) — Konseyin bu asaml ee demeli yük bir gin Asi kadı Ee nazırı da istifasını verdi ede vekil Köseivanof bu sabah ktal tarafından kabul kalbi . bd ve bulunmak mı olduğunu sor-| devresinde en mühim mesele Milletler rek ei Da Gohyatine ve bilhassa zecri tedbirlere Var ei Ni m meali Mi > maske al yanında kaldıktan sonra sa- | ve tadil işi beklendiğinilait 16 nct maddeye karsı muhtelif dev:| halledilmiş farzederek 16 nci maddeye. inde bir vecizesi mi a yayla br gazetecilere demiştir Ki ! ine “Bi -Umden kendilerin lı lin yiz ilede e İri beralel il e ekl be e iile seri olasi inal kik Bürpfa Pizimesininieleesi direkt Vi Verilen vazifeyi kabul ettiğini ve kon- | miyetine bağlılık östekçi mabhafil dün|bağlı tuttuklarını a ği za iy O haleiretin. ernilini, #kdnei, gü DİRİ a çorak saril seşlecekitii ein a değişme; hihayete “ermiş “Yin şimdiki devresi nihayet bulmadan' BB. Edenive Delbos tarafından yapılan'la beklenmektedir. Ke e RR A gazilmekiedi 5 tahdimi tarafından da yapıldığını duyun Maamafih siyasi mahafilin. fikri düşünce farklarının hâlâ “devami eylemek- en gi boyun! te olduğu merkezindedir. Yol hükümet sanıldığına göre martta seçimleri i V kibir ağizi böğün BEZESİĞİR. 00lik e ma kümet teşekkül ade lecektir. r ilatı kanunu “eme e sie ” Öğrendi ilin & T hakikatler bu) (5 ve - £ gi sile in ae emarye öğleden sonra taayyün edecektir. e istiaların sebebi Di e ai 2 a ij iş yer ri olan bü fabrikaların, “Bütün mekteplerde, fabrika gibi mü-|:::. | m esseselerde, ordu alaylarında, her |». Madridin bömbaşlımaz azada spor kulüpleri kurulacak er mem nı dün yine başladı Madri 8 (ER) — Dün R) — Düz Baal saat vi rde asi asi topları şehre şehre karşı sadi hir ateş 7 Sivil ahali arasında birçok kurbanlar kaydedilmi bakanlıklarında münhasiran' spor işleri ile alâkadar Salk GRE mak üzere birer beden ii direktörlüğü ida pa br. e bül, 28 (Hususi) — Yeni spor teşkilâtı kanun lâyiha- Dilek lan tak mektepler, ordü, halk, hk derbiye cephesinden İtlandırılaca ümum. devi nayesi veya hu- li vi in 3 iel i a ne me a an İ» Paris 28 (0.R) — si ta erinin: hudut akan Knl le ni ik ikalar, del yal ari, ler ler, | lerde, kazalarda, ordunun her alay birliğinde, JrdE ME t zı üzerinden uçmaları i 425 Bilsel ağ. enli yim ner 4por müveleri tekil olu|lek mekteplerinde yüksek mekeplerde” en ax birer er) N eme VVCde Me a ekâlete bağlı spor teşkilât umum müdürlü-| kulübü olacaktır. ii li a ag m yerleş i ler, beden terbiyesinin he klini tatbik 'ede- . üc e Need civarına göl ai Pi az kale seller kei irene Ee hall eklen ise e ede Çin işinin görüşül- '| miş olup Fransız toprağı üstüne geçecek bütün tayyarelere ateş edecekler. | 0 > Tile meşe Sie N 4 . i aris, 28 (Ö.R) — İspanyada Teruel muharebesi şiddetle devam etmek- B I ik M alisinde ( inde Şanghay, 28 (Â.A) — Japonyanın| tedir. Nasyonalistler 48 saattenberi Tervel istikametinde yeni hiç bir terakki € çı a e iç Çin elçisi Kavagoe buzün ei biz| temin, edememişerdir. Esan barkiin en basn nokta gerin yakn 1 IdulJ ör bü yeket etmiştir. Çinin Japonya elçisi de İometre şimale geçmiştir. Burada cümhuüriyet kuvvetleri: hücum. umruk yumruğa dövüşme, er oldu| apon sansor Ü- sil ya TR el ile Saragos e ml hattını kesmeğe, veya bu- X na muvaffak ml bile olmazsa asileri Teruel önündeki Kerpe Brüksel, Meri? Ri Gere ferde mem be vee Rİ şose DOM debi kaleme Bh süpermen Ene salyalar & ri n meclisin el 7 Yaş m, den meclis zabıta: vine möğee et atıldı ten sonra birkaç güne kadar Çine av- : id aylayı âh ve mühimmat sevkiyatını ko-|mesi ve kendisini zorla dışarı çıkarması det edeceklerdir. D t li 'd oi iş olmakla itham ettiğinden |lâzmgelmiştir. Şanghay, 28 (A.A) — Bu sabah| Cenevre, 28 (A.A) — Eder, Dek apon ıye mec ısın e Seken i ğe âdiseler ol: » Bir aralıkl: Brüksel, 28 (ÖR) — Ekonomik 5 Nankin ve Szechuan yollarının köşesin-|bos, Litvinof Milletler Cemiyeti umum! A e in İm asl bell ela, Van 75) de El DEN Çi rak lp kiye Ea aca ia 0 > w ân B, Jaspar bunun üzerine atılmış land tarafından hazırlanan raporda ği süeleyapği adele meleksin bühmö| so Koc kümakak tipleme Gizli İp. Muhalefet yeniden başgöste rdi ii mümi bir yumruk kaygasi ta:|letler arasında faal bir irliği ir bomba atılmıştır.İpon ihtilâfının Milletler Cemiyeti konse- m zi GRİ Diet şhesliinde mühalafer venliz Tel b e ir, Reis celseyi “tatl loml n ahşap kısmina tesadüf| yinde ad ait usulü tesbit ve ; ERER ADİM e i Sli > a kipi Sü > yukay e iri Japonyanın ithalâtında harp malzemesi zel ml ünde de kalman Celse tekrar)di kolaylıkları sineme va carl m | derik geri dönmliş ve küyinın. önünde |lrihaz. edilmesi icap” eden kararlaı'ter| Taran dik maddelerin diğerlerinin büsbürü imis gi özler & Üni Hakaceti banı/amelzlerin finansmanı için beynelmilei | yatlimıtır. Telefer yokmur: “Hiç kimse|kik ödağsklerdir e e e öy Yekalir ebüsün iü | tesviye Bankasında müşterek bir. altın)şevkif edilmentiştir. ere e inin dier şam enine bei ör i ir, TEL mü Müzakerele: İsermayesi tesisi tavsiye edilmektedir. & le öl m kil Bir hafta iç Zi Bamveki Pren Konoye cevabında Japonyanın Çinde maruz kaldığı baz IE iye reisi venchunun € pi Jükleri kabul ederek demiştir ki: Mar kin i küvvetl, Mi z yakalaha kaça cılar| süs iştir kiz Mareşal yeğekin yeni küyvetler 1sır başvekili Mahmut Pş. 3 Şu- |i 5 bomba parlanı Ne n Geçen haha Pulmesi mümkündür. Şu takdirde yn Çine harp ilânma mecbur kala- i ii Dük ve Düşes dö : nk 28 (A.A) — di bilir. Zira bu vaziyette Japonya Çinde büyük çi vie şekilde bu- pata parlamento önüne çıkı yor Vihdibi enin erik al gn 4 | kandurmağa mecbur kalmaktadır » ii, çumi h ” iğ arafta vam etmektedi, bük Mata — Sözüne inamlr bir senbadan öğrenlliğine sö Versay, 28 (A.A) — Dük ve Düşeslle Tiklemr kan gi 205 Türk biran, | a veni iy ki e Gi e a el la e ii i ekil Mal karak itimat reyi |, ii z evine iki nuş is karakolunda da bir bom İ mi eki ii ğer kn 10 Ke ank ola yen | VİAiE ğu ii geek a ile 10 kaçakçı hayvanı ee Gec) aş igili. Franz ve Amerikan komolılar kablo hatlarını sapsöz ke. mi anı gi MEKLE La Maye şatosunda oturacaklardır. mel protesto etmişlerdir. geniş takviyesi bilhassa mühim bir İzm Mir semasında senelerdenberi İmiyen bir şâheser YERLE GÖĞÜN HARB “HAVA İLE KARANIN Polonyada Faşist m ay bir Mi li. yahud birliği teşekkül et Almanyanın müstemle- Varşova, 28 (A:A) — Vilno ie e aran e tes Be isteği reddedilirse mayüllü bir Yahudi Sicnist birliği te etmiştir. Yahudi nasyonal radikal partisi ismini taşıyan bu yeni teşekkül Filistinin Yahudilere e ei 28 (A.A) — Siyasi mahafilin tebarüz ettirdiğine göre Almanya | değil fakat a ve B. Mussolininin yardımı ile leri müteaddit defa bildirilmiştir. | Ve bunlar tedir. ÇARPIŞMASI ÖLÜM FİLOSU Sesi, Di e en dünyanın en çok sevilen iki meşhur artisti T MAKDONALD - NELSON EDİ yas iken İngilterenin yardımiyle tahakkuk ettirilmesini e £ eyi 4 -ası kayde şayandır ki Dr. Levinin muavini mühendis Turov gizli tü“ tulan: sebeplerden alansal mi tevkif edilmiş bulunmaktadır. BU netice Avrupa ekonomisinde. Ni) ÇARKE iz ni pi. ç KOS JURNAL, ve mite ARIN BUGUN LALEDE i ii ii ak ei ik mM di, ME A A >

Bu sayıdan diğer sayfalar: