29 Ocak 1938 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

29 Ocak 1938 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

Sayfaya ait küpürler

 Amerikanın merkezi aşingtonda gördükleri Beyazevin kapısı açıldı, B. Roosevelt dışarıya çıktı, Bahriye nezaretine doğru...
 Otobüs meselesi Avni Bayerin açtığı davaya dün başlandı Ahmed Emin Yalman diyor ki: «Protestonun tezvir işi olduğunu,...
 Prens Seyfeddinin mirası meselesi Paris Soir, Prensin zevcesinin Mısırda dava açtığını haber veriyor (Devamu ıo uncu sahil
 Hatay meselesi dün öğleden sonra konseyde görüşüldü Delegemiz B. Necmeddin Sadak, beyanatta bulunarak 29 mayıs kararlarının
 EPikkatleri Uzun süren davalar «Şişhaneyokuşu — faclasır nın muhakemesine ağır cezada devam olunmuş. Belki de; — Neydi 0? -
 Yeni avukatlık kanunu projesinin tedkiki bitti proje kati şeklini aldı Bilhassa altı noktada mühim değişiklik yapıldı,...
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

pa —- Sene 20 — No, 6928 — Fiati her yerde 5 kuruş OUMARTESI 29 Künunusani 198$ Hatay meselesi dün öğleden sonra konseyde görüşüldü Delegemiz B. Necmeddin Sadak, beyanatta bulunarak 29 mayıs kararlarının yanlış tatbik edildiğini anlattı B, Delbos intihabatın tam istiklâline riayet etmek arzusunda olduğunu söyledi, Komisyon raporları konsey kararlarına göre tadil edilecek Cenevre 28 (A.A.) — Anadolu ajan- #ının hususi muhabiri bildiriyor: Kon- Bey bugün öğleden sonra toplandı.Ruz- nâmenin ilk maddesinde İskenderun meselesi vardı. Reis Türkiye murah- hasını konsey masasına davet eti. Murahhasımız B. Necmeddin Sadak ilk sözü alarak şu beyanatta bulundu: «Sancak rejimini tayin eden 29 mayıs kararının mevkii tatbika ko- nulmasında takib edilen usulün bem şekil, ve hem esasına aid olarak hü- kümetim tarafından dermeyan edi len kati ihtirazi kayitler konseyin malümudur. Hükümetim, Milletler cemiyeti umumi kâtibine ve konsey Ecisliğine yaptığı tebligatında bu ih- tirazi kayitlerin sebeblerini kısaca bildirmiştir. Hükümetim tarafından Meri sürülen esbab ve avamil hakkın- da her türlü mufassal malümat ve izahatı vermek üzere konseyin emri- ne âmadeyim. Fakat, şimdiden kon- Sey huzurunda derhal beyan etmek isterim ki, 29 mayıs kararları bu hu- | tatbikatta tahrif edilmiş bulunuyor- Süstu ittihaz edilmiş olan tedbirlerle | lar» Pfansız Hariciye Nazırı B. Delbes B, Necmeddin Sadak, bundan sonra Hataya gönderilen komisyonun vazi- yetlerinin yanlış anlaşıldığı bu ko- misyonun iki ayrı vazifesi olduğu, biri Hatayda bütün cemastler mü- messillerinin bu komisyona ilhak edilmesi anayasa Iktizasından oldu- Hu halde yapılmadığı, ikincisi ise, bu hzari devrede bu komisyona bir Türk ve bir Fransız mümessilinin iltihakı şart olduğu halde bununda yapılma- dığını uzun uzadıya anlatmış ve bu yanlışlığın Türkiyenin protestolarına, sebeb olan vaziyeti tevlit ettiğini söy» ledikten sonra demiştir ki; «Milletler cemiyetinin o gönderdiği komisyon her iki teşekkül halinde dahi bir intihab kanunu yapmak gi- bi teşrii bir salâhiyete malik değildi. İntihab kanunu Sancağın anayasa- sında mevcutdur. Bu kanun ©ğer kısa ise, bu tesadüfi değildir. Muhta- sar olması kasdedilmiştir. Evvelce teşkdil edilmiş olan mütehassıslar ko- mitesi tarafından reddedilmiş bulu- (Devamı 4 üncü sahifede) Yeni avukatlık kanunu projesinin tedkiki bitti proje kati şeklini aldı Bilhassa altı noktada mühim değişiklik yapıldı, projeye avukatların ücretlerine ve meslek sigortası teşkiline dair hükümler kondu Ankara 28 (Hususi o muhabirımiz- den) — Uzun ve oldukça yorucu bir tedkik mahsulü olan avukatlık -ka- nunu projesi; Vekiller heyetinin son bir içtimaında incelenerek tasdik edildikten sonra, kati şeklini almış bulunuyor. masını istemişlerdi: «Şeref ve haysiyeti muhll bir suç- tan veya aşağı haddi bir seneden fazla hapis veya ağır hapis cezasını müstelzim bir cürümden dolayı mahküm olanlar stajiyer veya avu- « uumaktan memnudurlar.» «Şu kadar ki gayrikaşdi cürüm- lörden veya cezayı hafifleten sebep- lerin vücudü ile birlikte kasdi cü- rümden biri ile mahküm olanların bu mahkümiyetlerinin stajiyer veya | avukat olmağa mâni olup olmadığı- | na disiplin meclisince karar verilir.» İ İki fıkra arasındaki en esaslı fark Kasdi olmıyan cürümlerle cezayı ha» | fifleten sebeplerin vücudü halinde | disiplin meclisine verilen takdir hak- kıdır. Avukatlığı serbes bir meslek ha- Ende - teşkilâtlandırıp ve" tanzim €kmeği gaye edinen bu mühim pro- jenin metni ilk önce İstanbul barosu mecmuasında neşredilmiş ve bir müddet sonrada proje Ankarada | baro mümessillerinden müteşekkil | bir kongrenin tedkikine arzolun- Muştu. Kongreye iştirâk eden baro mü- Messlileri bilhassa altı nokta üzerin- de durmuşlar ve bunların temas et- | tiği maddelerin tadilini istemişlerdi Avukatların üzerinde “durdukları hoktalardan birincisi avukatlığa mü- ni teşkil eden ceza mahkümiyetlerine | dalrdi. Adliye Vekâletinin hazırladı. | Ğl ilk projede bu mahkümiyetlerin hududu şu suretle tesbit edilmişti: *Şeref ve haysiyeti muhil bir suç- tan veya aşağı haddi bir, yukarı haddi beş seneden az olmıyan bir hapis cezasını müstelzim bir cürüm- den dolayı mahküm olanlar...» lar ise “bu fıkranın biraz daha genişletilerek şu şekle sokul- (Devamı 10 uncu sahifede) | KANUN BİLGİLERİ Sekiz gün Yazan: Avukat Emcet Ağış Bugün beşinci sahifede Kuzu eti yiyen bir adam... EDilkikmtleri Uzun süren davalar «Şişhaneyokuşu | faclasız nın mu hakemesine ağır cezada devam olun- mağ. Belki de: — Neydi 0? - diyeceksiniz: Hani birkaç sene evvel #ramvay yolundan çıkıp bayıraşağı kaymış; duvarı delmiş; kollar, bacaklar kop- muştu; insanlar ölmüştü... Şimdi size sorulsa: — Siz ki bu hâdiseyi öğrendiğiniz gün fevkalâde müteessir olmuştunuz, söyleyin bakalım, o gün nerelere git- Ülniz; kimlerle konuştunuz, facia taf- silâtna dair ne biliyorsunuz? Unuttunuz değil mi? Mahkemede hdlâ şahitler dinleni- yor. Zaman, onların da hafızasında Sürat yüzünden düşülecek adl ha- talar, uzatma yüzünden düşillecek- lerin yanında ehvendir. Yakında: mma; YARIM ADAMLARI... Resimli hikâyeler serisi Yazan ve resimlerini yapan: Cemal Nadir Bir süt-müptelâsı!... Devlet Ni hası (Dere: ya ishası | KÜÇÜK ILÂNLAR En ücüz ve en tesirli ilân vasıtasıdır 4 defası: 125 kuruş Akşam ilân servisi, telefon 24240 Telefon: 24240 (İdare) — 24249 (Tahrir) — 24248 (Müdür) — 20113 (Klişe) Otobüs meselesi Avni Bayerin açtığı davaya dün başlandı Ahmed Emin Yalman diyor ki: «Protestonun tezvir işi olduğunu, kendisinin itiraflari mey- dana çıkardı. Benimle görüştüğünü söylediği tarihlerde ben Ankarada bulunuyordum. Bana verdiği paralar arasında 3 tane yüz liralık banknot bulunduğunu söylemiş. Halbuki yüz liralık banknotlar senelerdenberi tedavülden kalkmıştır.» Avni Bayerin avukatı diyor ki: «Sözlerim, müekkilimin iddialarından ibarettir. Ahmed Emin Yalmanın bin lirayı alıp almadığını bilmem.» Muhakeme 3 şubat perşembe gününe bırakıldı Dünkü muhakemede Ahmed Emin Yalman izahat verirken (Sağda kenarda i oturan Avni Bayer'in avukatı Nuridir.) i med Emin Yalman ve neşriyat mü- dürü Sabri Salim aleyhlernle açtığı hakaret davasına dün asliye birinci ceza mehkemesinde başlanmıştır. (Devamı 8 inci sahifede) Amerikanın merkezi Vaşingtonda gördüklerim Beyazevin kapısı açıldı, B. Roosevelt dışarıya çıktı, Bahriye nezaretine doğru ilerlemeğe başladı Büyük parktaki mayolu genç kızlar sıra sıra dizilmişler, yaylarını gerip oklarını atıyorlar (Hikmet Feridun Es'in mektubunu yedinei sahifemizde okuyunuz.) Prens Seyfeddinin mirası meselesi Paris Soir, Prensin zevcesinin Mısırda dava açtığını haber veriyor Pastırma düşkünü bir zatl... gata ŞE YE A A aylar A a e

Bu sayıdan diğer sayfalar: