28 Ocak 1938 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

28 Ocak 1938 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

Sayfaya ait küpürler

 Cenevre 27 (Akşam) — Milletler Cemiyeti könseyi bugün saat 18 de leni celse halinde toplanmıştır. B. Litvinof da olduğu halde
 Amerikada bir buhran:. Gangsterler azalıyor Müthiş haydudlardan bir kısmı yakalandı, bir kısmı da Amerikadan kaçıyor THikmet
 Sarnıçtan çıkan kemikler Bir çocuk babasının katil olduğunu iddia ediyor Polis ve adliye tahkikata başladı, yakalanan Koço
 HNDikkatlerı Giyecek ucuzlaması Bir arkadaşımız tedkikatının neticesini şöyle ilân ediyor: Maliyet fiati 4 lira olan şapka 11
 İş Bankası Londrada bir şube açıyor Iş ve Eti Bank müdürleri pazar günü Parise hareket ediyorlar İş Bankası Umum Müdürü B.
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

amma münun arşa” r Âbiç surette 4 mes- ökun- sarar un ib- 4 mad- a yeni- esl 've şirketle deri ve nerin- ticaret delerine umumi” 4 sss 20-nct münden tina bi- acakları İDARE a ve 1ekte- burul- ozları En ucuz ve en tesirli ilân vasıtasıdır 4 defası: 125 kuruş KÜÇÜK ILÂNLAR Akşam İlân servisi, telefon 24240 Bene 20 — No, 6927 — Fiati her yerde 5 kuruş —— — CUMA 28 Kânunusani 1938 2 Konsey bugün Hatay meselesile meşgul olacak Hariciye Nazırları dünkü beyanatta bulunarak Milletler Cemiyetine sadakatlerini bildirdiler |. Yahudi şikâyetlerinin konseyin bu toplantısında görüşülmiyeceği keyfiyeti | Yahudi mahafilinde derin hoşmudsuzluk uyandırdı Cenevre 27 (Akşam) — Milletler cemiyeti konseyi bugün saat 18 de aleni celse halinde toplarimıştır. B. Litvinof da olduğu halde bütün kon- Sey âzası hazır bulunmuşlardır. İtal- yanın koltuğu boştu, Konseyin bu toplantısının reisi B. Mustafa Adile bir nutuk söyityerek konseyin buğün 100 üncü devresini tesld. ettiğini, Milletler cemiyetinin - büyük başarı- Jar gördüğü gibi büyük muvaffaki- yetsizlikler de gördüğünü, - bununla beraber Milletler “cemitinin hayati bir ihtiyaç olduğunu söylemiştir. Bundan sonra İngiliz Haritiye Na- Zirı B. Eden söz almış diplomatik bâ- Şarıların reklâm bakımından âz kiy- Met arzettiğini fakat diplomatik mu- Vaffakiyetsizliklerin ise uzun zaman duyulan akisleri ve cemiyetin en mi- him âzasından bazılarının meydud Vlnlaması sebebile teşriki meshi sa- basının mahdud olduğunu söyliye- Tek ezcümle demiştir ki: — Halihazırdaki ahval ve şerait İçinde, cemiyetin o kendisinden bek- lenmiş olanı tamamen yapmağa Muktedir bir halde olmadığını müşa- hede ve tesbit etmekliğimiz icab eder, Cemiyet, dünyanm bütün millet- ini harbe adaletsizliğe karşı mu- kavemette birleştirmek için derpiş *dilmişti, Cemiyet, dünyanın maruz kalageldiği dehşetlerin tekrarlanma- sma mani olmak hususundaki üni- Yersel arzudan doğmuştur. Cemiyet, Milletler tarafından ani ve kendili- len bir hamleye tekabül eden bir fikir olarak karşılanmıştı. Bu bam- lenin yaşadığına kani olarak, bunun kati olarak hâkim olacağını ve ihti- usul meselelerine irca edile Seğini ümid edebiliriz. B, Eden, B. Delbos ve B. Tevfik Rüştü Esas itibarile bir anlaşma olmuş Cenevre 27 (AA) — Fransız Hariciye siyasi müsteşarı de Tes- san öğleye doğru Türkiye Hari- ciye Vekili Tevfik Rüştü Aras ile Hatay meselesi hakkında görüş müştür, Cenevre 27 (A.A.) — Milletler cemiyeti konseyi yarınki toplan- tasında Hatay meselesile meşgul olacaktır, B. Aras ve Tessan ihtilâfın Iş Bankası Londrada bir şube açıyor Iş ve Eti Bank müdürleri pazar günü s Bankası Umum Müdürü B. Mu- Eriş ve Eti Bank Umum Mü- B. İlhami trehle BI Ankaradan - şehrimize : iki bankanın erkânı tarafından kar- dşalmışlardır. Müdürü “Umumler ümüzdeki Pazar günü Parise mü- al, hen şehrimizden hareket ede- lerdir, Şubatın on beşine doğru Merkez Bankası Umum Müdürü B. ve ya Çam Pariste B, Muam- tihak irişle B; İlhami Nafiz Pamir'e il- h edecek ve üç umum müdür bir iyet halinde Londraya gidecekler- Merkez Bankası Umum Müdürü din Çam Şubatın haftası- Parise hareket ediyorlar Nafiz Pamir dün sa- © » Haydarpaşa garında her | | Muammer Eriş gelen umum müdürler Başve- Yal ek üzere 12,20 vapurile Meler” Bitmişlerdir. Bugün dön- muhtemeldir. B. Muarimer > Eti Bank umum umum müdürü İlhami Nafiz İş Bankası Pamir Eriş tedkik seyahati hakkında dün bir muharririmize şunları söylemiş- | harekete de mani oluyor, fakir fıkara- tir; nan kötü giyi, i Sü (Devamı 6 ncı sahijede) riyor, ANKARA : rine yapacakları hertürlü teşriki mesalyi İngiliz hükümetinin mem- nuniyetle o karşılıyacağını söylliyerek bitirmiştir. — B. Delbosun beyanati Müteakiben Fransa Hariciye Nazı- rı B. Delbos beyanatta bulunmuştur. 'B. Delbos Fransa hükümetinin Mi- letler cemiyetine sadakatini ve bu cemiyetin istikbaline olan imanmı beynelmilel bir anarşi tehlikesine karşı müdafaa etmek olduğunu söy. lemiştir. B, Delbos beyanatını, Fransanın Milletler cemiyetine tamamen itima- di olduğunu ve barışın muhafezâ edileceğine kan! bulunduğunu söyli- yerek bitirmiştir. beb bulunmadığını söyliyerek demiş- tirk: — Paktta yapılacak her türlü de- öişiklik kollektif olmalıdır. Ferdi ok mamalıdır. Buna binaen Sovyetler Birliği cemiyete sadık olan Aza dev- etlerle en iyi teşriki mesalye âmade- dir. B. Beck te, Lehistanın Milletler Ce- nilyetine sadık kaldığını söylemiştir. Çin mümessili ne diyor? Bundan sonra söz alan Çin mümöş- sili B. Vellington Koo ezcümle demiş- tir ki: Milletler Cemiyeti, güya ihtiyat per- desi arkasına gizlenerek mesuliyetten daima kaçacak yerde, vecibelerini ve sade barışı muhafaza olan mukaddes vazifesini tamamen yapmağa ve her (Devam: altinci sahifede) b Erzincanda soğuktan bir köylü dondu şehre gelmekte olan bir köylü dona- rak ölmüştür. Dikkatle rs Giyecek ucuzlaması Bir arkadaşımız tedkikatının neti- cesini şöyle ilân ediyor: Maliyet fiati 4 lira olan şapka 11 Wi- raya satılıyor. 275 kuruşa olan potin 600 kuruşa. * Toptan fiati düzünesinde 10 liraya olan çorap, perakende 21,5 liraya. Metresi 5 liraya kumaş 10 Uraya... ** Gıda maddelerinden sonra giyecek — Pilânca komşu memleketine gi- deyim de üst baş yapayım! - endişesi kalmıyacak demektir. | & Satıcıların da yüzü gülecek, halkın da sırtı pekleşecek! Bugünkü fiat mantıksızlığı ticari İstanbul hayvaniarı koruma eemiyeti » Nişantaş Şalmigâr sokak No. 86 Telefon: 49169 muayene ve tedavi pazardan maada her gün Saat 9 - 12've akşamları 5 - 6 Telefon: 24240 (İdare) — 24249 (Tahrir) — 24248 (Müdür) — 20113 (Klişe) N Sarnıçtan çıkan kemikler Bir çocuk babasının katil olduğunu iddia ediyor toplantıda Polis ve adliye tahkikata başladı, yakalanan Koço inkâr ediyor v | nu ve bunun bir cinayet olduğunun (hbar edildiğini dünkü nüshamizdâ yazmıştık. t Esrarlı bir mahiyet arzeden bu hâ- disenin son safhalarının tafsilâtı şöy- ledir; s Bundan dört sene evvel, Papasköp- Kurdelâ oturan raber yaşamağa başlamıştır. i Vakit vakit kundura tamirciliği ve boyacılığı yapan Panayot, ailesine maddi yardımı tamamile kesmiş ol- duğu için karsı Horopi geçim husu- sunda bir haylı müşkülâta tesadüf (Devamı 6 vcı sahifede) Amerikada bir buhran: Gangsterler azalıyor Müthiş haydudlardan bir kısmı yakalandı, bir kısmı da Amerikadan kaçıyor (Hikmet Feridun Es'in mektubunu (yedinci sahifemizdö okuyunuz.) İçinden kemiklerin çıkarıldığı sarnıç Marmara havzası turizm muntakası olduktan sonras Avrupada güzelliklerile meşhur eğlence yerlerinin müstakbel müşterileril... KE AMR

Bu sayıdan diğer sayfalar: