27 Ocak 1938 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

27 Ocak 1938 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

Sayfaya ait küpürler

 Geceleyin ortalık aydınlandı Avrupanın birçok memleketlerinde dikkate şayan bir hâdise oldu “Bu hâdise Şimal memleketlerinden
 — Dört denizaltı emimizinisimleri | Atatürk, Atılay, Saldıray, Batıray ve Yıldıray isimlerini koydular * Ankara 26...
 Milletler cemiyeti konseyi dün toplandı Asıl müzakereye bugün başlanacak, dün hususi konuşmalar yapıldı Hatay seçim...
 MDikkatler öz göre kaçakçılık... İstanbul borsası iki ay sonra kalKkadak. Kahvelerde, şurada, burada bir kara borsanın...
 Nevyorkun büyük mağazaları birer âlemdi Gelin elbisesile, mayo ile hizmet eden genç satıcı kızlar ÇHikmet Feridun Es'in...
 938 bütçesi için hazırlıklar ilerliyor Yeni bütçenin geçen seneden 20 milyon fazla olması muhtemel Bu 20 milyon milli...
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Bugün sahife Sene 20 — No. 6926 — Fiati her yerde 5 kuruş Hesap defterleri En iyi kâğıda baslmış, hakiki İngiliz prese kartonu ile cildlenmiş sağlam, zarif ve ucus Yevmiye, kasa defterleri - defteri kebirler « muavin defterler 200, 300, 480 sahiteli; 140, 175 ve 260 kuraş Akşam matbaası — Telefon: 24240 PERŞEMBE 27 Kânunusani 1938 Geceleyin ortalık aydınlandı Avrupanın birçok memleketlerinde dikkate şayan bir hâdise oldu “Bu hâdise Şimal memleketlerinden başka İngiltere, Fransa, Almanya Orta Avrupa, Portekiz ve hatta Ifalyadan da görüldü Dün gelen telgraflar Avrupanın bir çok memleketlerinde (Aurore'bor&- &le) denilen bir fecri şimal! hâdisesi görüldüğünü haber veriyorlar. Bazi memleketlerde gece vakti; Ortalık Eündüz gibi aydınlık olmuş, bazi yer- lerde bilhassa Portekizde halk kork- nuş, heyecana düşmüştür... Fecri şimali hâdisesi geceleyin or- talığın aydınlanmasıdır ve şimal mem- leketlerinde, blihassa kutup havali- sinde sık sık görülür. Kutup seyyah- ları buna çok rastlamışlardır. Bu &eyyahlardan Lottin, Kutup bavali- sinde kaldığı 206 gün zarfında 143 fecri şimali hâdisesi kaydetmiştir, Fakat Orta Avrupada, bilhassa Av- rupanın cenubunda fecri şimali hâ- disesi enderdir, Bu sefer yalnız Avru- Panın şimalinde değil İngiltere, Fransa, Almanya, Lehistan, İsviçre, Portekiz, hattâ İlalyada, yani Avru- Panın büyük bir kısmında geceleyin Ortalık aydınlanmıştır. Fecri şimali esnasında geceleyin gök yüzünde ziyadar bir kavis hasıl Olur, Bu kavis alâimi semaya benzer, Ekseriya muhtelif renklerden mü- Tekkeptir, fakat ışığı çok. kuvvetli. si Bu sebeble yer yüzünü de aydın» tar. Feeri Şimali hâdisesi Fecri şimali hâdisesi neden ileri geliyor? Bu hususta bir çok nazariye- ler vardır. En son nazariye bünun kir elektrik ve miknatis hâdisesi ol- duğunu kabul #diyor. Hâdisenin elek- Milletler cemiyeti konseyi dün toplandı Asıl müzakereye bugün başlanacak, dün hususi konuşmalar yapıldı Hatay seçim nizamnamesinde hükümetimizin istediği bazı tadilâtın yapılmasına tevessül edilecektir Milletler cemiyeti konseyi toplantı halinde Cenevre 26 — Milletiler cemiyeti an saat on birde İran de- anın reisliği altında top- Bmştar. Toplntıda siyasi celsenin Bagün yapması kararlaştırılmıştır. e öğleden sonra hususi konuş- ei Yapılmıştır ede 26 mesele vardır. Bun- za Cemiyet paktının tad ecek er. Bu müzakere te nda, orlanya yahudileri hak- asi ç pilan müracaat bilhassa hu çurette görüşülecektir. Romanya ti bU meseleniri normal bir Yani evvelâ €kalliyetler, son- Sürette ra üçler komiteleri tarafından tedki- kini istiyecektir. Bu tarzda hareket zamana mütevakkiftir. Bundan başka konsey Hatay inti- habatının icrası hakkında hazırla- nan projeye karşı Türkiyenin İleri sürdüğü itirazları ve ihtirazi kayığ- ları tedkik edecektir. Fransa ile Tür- kiye arasında doğrudan doğruya cereyan edecek müzakerelerde seri bir anlaşmaya varacakları ümid edil mektedir. 16 Eylül 1937 tarihinde Çin hü- kümetinin Milletler cemiyetine. yap- (Devamı 7 nci sahifede) trikle münasebetinin - delili fecri şi- mali vukua geldiği zamanlarda tel graf muhaberesinin * bozulması, ba- , (Devamı 7 net sahifede) Dört denizaltı gemimizinisimleri Atatürk, Atılay, Saldıray, Batıray ve Yıldıray isimleri- ni koydular Ankara 26 (Telefonla) — İnşaları bitmek üzere olan dört denizaltı gemi- mize, Atatürkün çu isimleri seçtiği öğ” renilmiştir: Atılay, Saldıray, batıray, yıldiray. Öz türkçe olan bu kelimelerin mandları kolayca anlaşıldığı gibi; ati- lan, saldıran, batıran ve yıldırandır. Atatürkün bu hususta Başvekil Ce- lâl Bayara gönderdikleri mektup De- niz müzesine ve mektubun birer fotoğ- rafisi de yeni denizaltı gemilerimizin her birine konacaktır. 26 günde Şanghay sokak- larında 10 bin Çinli ölmüş Şanghay 26 (A.A.) — Senenin ba- şandan beri Şanghay sokaklarında Dikkatle nr Göz göre kaçakçılık... İstanbul borsası iki ay sonra kak Kağak; Kühvelerde, şurada, burada bir kara borsanın teessüs ederek ka- ranlık işler yapamaması için bellibaşlı bir çare vardır: Seyahate çıkmak isti- yenlere münasip, makul miktarda döviz vermek. Çünkü gidenler nasıl olsa gidiyor ve Avrupada kimsenin parası olmadı. ğını da hepimiz biliyoruz! Demek ki mehleketimizden kaçakçılık oluyor... Yolcuların muvafık miktarda döviz ihracına müsaade edilirse, kara bor. sanan ihtikâr ettiği miktardaki fark yine memlekelimize kâr kalmış ola- caktır. Hükümetin yolculara döviz verecö- gi havadisi çıkmıştı. Borsanın kapan- masına kadar tahakkuk etse de, kara borsa yeni vaziyette zan büsbütün kesilmesidir. Fecri çi- |; Telefon; 24240 (İdare) — 24249 (Tahrir) — 24248 (Müdür) — 20113 (Klişe) 938 bütçesi için hazırlıklar ilerliyor i Yeni bütçenin geçen seneden 20 milyon fazla olması muhtemel eee Bu 20 milyon milli istihsal hacmini artıran verimli i işlere ve memleket müdafaasına hasredilecek l Ankara 26 (Hususi muhabiri- | mizden) — 1938 mali yılı bültçe- | liyor. Hazırlıklarda esas tutulan ve üzerinde hassasiyetle durulan nokta şudur: Denk bütçe esasından uzak- laşmamak ve bu esası sarsabile- cek hertürlü tahminlerden çe | kinmek... İ Memleketi denk bütçe ile ida- | re etmek; Cumhuriyet hükümet- lerinin sarsilmaz bir ştarı haline geldiği kadar, Cumhuriyet mali- yesinin de başlıca vasfı olmuştur, Bu ftibarla yeni bütçe tânzim edi- 1936 ve 1937 bütçeleri arasın- da yapılacak ufak bir mukayese, bu çehrenin geçen seneden daha yürek ferahlandırıcı olacağını göstermeğe kâfi gelecektir: “1997 yılı bütçesi 1936 yılı büt- 'çesinden 16,921,132 lira fazlasile İ 220,8T7,000 lira idi. Bu fazlalık da normal devlet varidatının gerek varidat ve gerek tahakkuk $af- halarındaki inkişafından ileri gelmişti. Normal devlet varidatın- ' daki inkişaf 1937 yılında durma- küsur lira tutmaktadır, Sene ni- hayetinde en asgari bir tahminle 20 milyon lirayı geçecektir. Şu halde 1938 bütçesi 1937 büt- çesinden asgari 20 milyon lira bir fazlalıkla 250 milyon lira olacak demektir, Acaba bu yirmi milyon lira hangi işlere ve hizmetlere tahsis edilecektir? Bunun en açık mak mümkündür: Çe in koruyucu, kurucu amal e her yıl daha fazla nisbetlerde pay ayırma vasfını itina ile mu- hafaza edeceğiz.» . «Variğat (fazlalarını evyele- mirde milli istihsal hacmini art- | tarah ve arttıracak ölan verimli işlere ve memleket omüdafâsına hasredeceğiz. Nevyorkun büyük mağazaları birer âlemdir Gelin elbisesile, mayo ile hizmet eden genç satıcı kızlar (Hikmet Feridun Es'in mektubunu yedinci sahifemizde okuyunuz.) ei ETE

Bu sayıdan diğer sayfalar: