26 Ocak 1938 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

26 Ocak 1938 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

Sayfaya ait küpürler

 Ekmek işini tedkik için bir komisyon kuruldu Suyun bardağının 10, şişesinin 60 paraya satılması düşünülüyor Süt meselesi...
 A6 çe UNNO ÇA L Nevyorkta köprü parası Otomatik eğlence salonlarında bin bir türlü eğlence var Bay Kirkorun Amerikalı tavla
 İngiliz politikasında değişiklik İngiltere, Habeşistanın ilhakını kabul edecekmiş Başvekil Chamberlain bu hususta y prensip
 KDikkatlerr ——— Denizciliğimizin kusuru — Türk vapurları filânca filânca Filânca milletlerin vapurlarından iyidir. — Birçok
 Gayrimübadiller işi hazirana kadar kati surette tasfiye edilecek Maliye Vekili B. Fuad_Ağralı bu mesele ile bizzat meşgul...
 Atatürk Sabık Hıdiv Abbas Hilmi paşayı kabul buyurdular Yalova 25 (AA.) —  Babik Hidiy Abbas Hilmi paşa bugün saat 16 da...
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

0) e En ucuz ve en tesirli ilân vasıtasıdır 4 detası: 125 kuruş ve 20 — No, 6925 — Fiati her yerde KUÇÜK İLÂNLAR Akşam ilân servisi, telefon 24240 5 kuruş Ekmek işini tedkik için ÇARŞAMBA 25 Kânunusani 1938 bir komisyon kuruldu Suyun bardağının 10, şişesinin 60 paraya satılınası düşünülüyo Süt meselesi hakkında mütehassıslar tarafından esaslı tedkikler yapılıyor Ekmek, su ve süt fiatlerinin ucuz- Yatılacağı hakkındaki haberler her tar Tâfta büyük bir alâka ve memnuniyet Uyandırmıştır. Ucuzlukla* beraber te- mizlik ve nefasetin de temin edilmesi kararı bilhassa ehemmiyetle karşılan- mıştır, Haber aldığımıza göre İktisad ve- kâletinde İç ticaret umum müdürü B. Mümtazın reisliği altında bir heyet bu meselelere dair tedkikler yapmağa başlamıştır. Heyette üç mütehassıs da bulunmaktadır. İstanbul değirmenle- rinin lâzım olduğu kadarının beleâi- yeye devri ve bunların yanında gene belediye tarafından asri fırmlar kurul- ması düşünülmektedir. Diğer değir- ” xnenler buğday istihsal mıntakalarına | $ nakledilerek memleketin diğer yerle- rinde de ekmek işi kati surette halle- dilecektir. İstanbulda belediyenin kuracağı fi- Tınlarda gıda hassası mükemmel ve İyi pişmiş iki cins ekmek çıkarılacak- tır, Diğer fırınlar ayni tarzda ekmek çi- karmağa mecbur olacaklar, aksi tak- dirde kapanacaklardır. Ekmek imalin- “le el ve ayağın da vazifesi bitecek, bu İŞİ makineler görecektir. İstanbulda 220 fırın ve 10 büyük değirmen var- dır. Bunlardan bir kısmı herhalde ka» | mek dağıtma İşi de yo- Bugün birçok satı- Gılar kirli torbalar, zenbiller içinde ek- Mek tevzi ediyorlar ve ekmek başına Syrica 20 para alıyorlar. Ekmek işi tanzim edildikten sonra şehrin muh- telif yerlerinde tevzi merkezleri açıla- Cüktır, Etten sonra yoluna konacak üç mühim mesele: Süt, ekmek ve su Su işi Su işine gelince, memba Suları Şe- İ hirlerde çok pahalıdır. Buna başlıca sebep nakil vasıtalarıdır. Nakll işi yo- luna konacak ve bardağı 40 paraya içilen suyun 10 paraya ve bazı yerlerde 5, 7,5, hattâ on kuruşa satılan bir bu- çuk bardaklık kapalı sü şişelerinin, şi- şesi sahibine aid olmak üzere, 60 para- ya satılmasının teminine çalışılacak- tır. Ev işlerinde kullanılan Terkos gibi sular da çok pahalıdır, Bu pahalılık te- mizlik işlerine lâyıkı veçhile ehemmi- yet verilmesine imkân bırakmıyor. Bu gibi suların fiatlerini de ucuzlatmak imkânları araştırılacaktır. Maamafih birinci plânda memba suları gelmek- tedir. Sütler Süt meselesi büyük bir ehemmiyetle nazarı dikkate alınmıştır, Mütehassıs- lar bu hususta tedkikat yapiyorlar. (Devamı 4 üncü sahifede) Gayrimübadiller işi hazirana kadar kati surette tasfiye edilecek Maliye Vekili B. Fuad Ağralı bu mesele ile bizzat meşgul oluyor san 25 Kg Maliye Vekili B. Fuad Ağralı uzaması, tasfi; hü- ömete bazı mali Öke rn den ileri geliyor. e vekili B. Fuad Ağralı bu işle Da FE olmaktadır. Tedkiklerin mümkin 4 bulunduğunu tayin etmek olamadığı gibi, ne zaman bi- tandaşı muztarip eden bu işin kati bir hal şekline bağlanacağı hususundaki teminatı göz önüne getirilince tasfiye işinin haziranda yeni sene bütçesi ile beraber kati şeklini alacağına hükme- dilebilir, »Dikkatler —— aa Denizciliğimizin kusuru — Türk vapurları filânca filânca Hlânca milletlerin vapurlarından iyi — Birçok cihetlerden evet!.. Fakat, hemen hiç bir milletin vapurlarında güverte yolcularına bu kadar fenâ şeraitle seyahat ettirilmez. Sade birinci ve ikinci mevkileri mizde seyahatin iyi olması yüzümü- zü ağartamaz. Demokrat bir memle- ketin gemiciliği için mikyas fakir hal- Si n bil doğa, > surette kestirmek ka. | &w seyahat şeraitidir. Bun Fuad açı beraber Maliye vekili B. | , bütçe Seçen sene - mecliste İ Müzakere edilirken binlerce va, Kusurumuzu bilelim de ona göre tashih edelim: Yeni twmarlanan ve #wmarlanacak vapurlarımızda bu ci het bilhassa dikkate alınmalıdır. Atatürk Sabık Hıdiv Abbas Hilmi paşayı kabul buyurdular Yalova 25 (A.A.) — Sabık Hidiv Abbas Hilmi paşa bugün saat 16 da Yalovaya gelerek Cümhur Başkanı Atatürk tarafından kabul edilmiştir. Atatürk Abbas Hilmi paşayı bir saat kadar nezdlerinde alıkoymuşlardır. İstanbul hayvanları koruma cemiyeti Nişantaş Şaimigâr sokak No, 84 . Telefon: 49169 Pukaranın hayvanlarına mahsus parası musyene ve tedavi pazardan maada ber gün #aat 9 - 12 ve akşamları 6 - 6 Meleton; 24240 (Idare) — 24249 (Tahrir) — 24248 (Müdür) — 20113 (Klişe) ngiliz politikasında değişiklik İngiltere, Habeşistanın ilhakını kabul edecekmiş Başvekil Chamberlain bu hususta prensip itibarile kararını vermiş Londra 25 (A.A) — Havas ajansı: nın muhabiri bildiriyor: Dün akşam aktedilen mühim kabine içtimam- dan sonra İtalyanın Habeşistan üze- Dünya sulh konferansı ettiği kanaatine varılmıştır. Mülüm olduğu veçhile İtalya dalma bu za- ferin tanınmasını ileri sürdüğünden müzakerelerin başlaması için yapı- lan bütün teşebbüsler akim kal mıştır. Şimdiye kadar Hariciye Nazırı B. Eden vasıtasile bildirilen İngiltere nin resmi noktai nazarı bu mesele- nin ancak Milletler Cemiyetinde hal- ledilebileceği merkezinde İdi. Bu- nunla beraber B. Chamberlain ile kabine âzalarının ekseriyeti son ha- diseleri realist bir plân üzerinde an- laşma temini için bir fırsat telâkki etmişlerdir. (Devamı 4 üncü sahifede) Nevyorkta köprü parası Otomatik eğlence salonlarında bin bir türlü eğlence var Bay Kirkorun Amerikalı tavla meraklıla- rına öğrettiği türkçe bir kelime: Sallal.. Geçilirken para verileni meşhur Broklin köprüsü (Hikmet Feridun Es'in mektubunu yedinci sahifemizde okuyunuz) Balık!.. -Buna'Palamutderler. Denizden çıkar. Haşlaması! olur”tovası olur uskarası'olur;

Bu sayıdan diğer sayfalar: