25 Ocak 1938 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

25 Ocak 1938 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

Sayfaya ait küpürler

 Başvekil dün gazetecileri Yalovada kabul etti Birlikte yenılen ogle yemeğinde B. Şükrü Kaya da bulundu Yalovada yeni açılan
 10 sokağı kaplıyan Columbia üniversitesi Gazetecilik mektebinde nasıl çalışılır? 44 sahifelik bir gazete nasıl iki sahifeye
 K llımphkeumlıde ucuzluk müc!: Test etrafındaki tedbirler gittikçe daha geniş bir saha bulmaktadır. ÖğTendiğimize göre, bütün
 O NDPikkatler eee tall ğti Asri pedagojinin aczi mi? Mekteplerdeki facialar — silsilesine yeni bir ilâve: Fena numara alan
 Yapı ve yollar kanununda değişiklik yapılacak — Vücüde getirilecek emlâk sendikaları İstanbulun imarında büyük rol...
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

| Devlet Nü Hesap defterleri En iyi kâğıda basılmış; hakiki İngiliz prese kartonu ile cildlenmiş sağlam, zari Bugün Yevmiye, kasa defterleri - defteri kebirler - muavin defterler 200, 300, 400 sahifeli: 140, 175 ve 250 kuruş Akşam matbaası — Telefon: 24240 sahife Sene 20 — No, 6924 — Fiati her yerde 5-kuruş Ucuzluk etrafında alınan Başvekil dün gazetecileri tedbirler sahası genişletiliyor Yalovada kabul etti i Birlikte yenilen öğle yemeğinde B. Şükrü Kaya da bulundu Yalovada yeni açılan otel Termal İstanbul halkına bir sürpriz olacaktır. Yalovadan bütün halkımızın derece iderece istifade edebilmesi için çareler düşünülmüştür e SALI 25 Kânunusani 1938 Telefon: 24240 (İdare). — 24249 (Tahrir) — 24248 (Müdür) — 20113 (Klişe) “İstanbulda modern un fabrikaları kurulacak ve 2 nevi ekmek çıkarılacak Şarkta hayvan birlikleri kurulacak, Karadenizde asri kesimhane yapılacak ve me wi iğne i ların Piyasayı mütezarrır etmiyecek Diğer bir kolaylığı, Şark vilâyetle- ) şekilde olmasını gözetmektedir. rinde «hayvan birlikleri; nin tesisi (Devamı sekizinci sahifemizde) 1 0 k v k l mpikkatler sokağı kaplıyan Asri pedagojinin e Columbia üniversitesi EE YE ma lm ee kasaplık hayvanlar kesilmiş olarak nakledilecek ve eti daha ucuza yiyeceğiz Memleketimizde ucuzluk mücade- İesi etrafındaki tedbirler gittikçe dar ha geniş bir saha bulmaktadır. Öğ- Tendiğimize göre, bütün havayici za- ruriye maddelerinin vaziyetini tesbit ettirmek, ilk iş olarak derpiş edilmek- tedir. Bunun için de, Başvekâlet, İs- Viçreden bir mütehassıs getirmeğe karar vermiştir. Bu mütehassıs, bü- #ün endeksleri hazırlıyacak; ikinci iş olarak da, mevcut vaziyete göre ne- lerin yapılabileceği kararlaştırılacak- ir, Sonra bütün bu nazariyeleri teş- kilâtlandırmak işi gelecektir. Önü- Müzdeki eylüle kadar bütün bu te- #ebbüslerin heyeti umumiyesinden İyi bir netice almak beklenilmektedir. Et meselesi Şimdiki vaziyette en fazla tavazzuh etmiş mesele et meselesidir. Hükümet, Yapılması mevzuubahis olam on ku- Tüş flat indirmesinden başka, dört kuruşluk bir tenezzülü de kabil gör- mektedir. Fakat küçük esnafa fazla tazyik olmaması, bütün bu ucuzluk- Gazelecilk mektebinde pasl çalışılır? 44 sahiflik bir gazete nasıl iki sahifeye indirilir? | Islahı ve ucuzlatılması düşünülen maddelerden biri su diğeride süttür. Bu hususta mütehassıs- ların tavsiyeleri üzerine hareket edilecektir. Fakat daha ileride, soğutma depo- larını havi vapur servisleri ihdas etmek suretile, Karadenizden hayvanları ke- silmiş olarak nakletmek düşünülmek- tedir. Bu takdirde, &t daha ucuzlıya- caktır. Çünkü canlı olarak nakledilen hayvan vapur yolculuğu esnasında 3 -4 kilo kaybetmektedir. Vapurlardaki bu soğuk hava de- poları Samsun, Zoguldak gibi şehirle- rimizin de et fiatleri üzerinde müessir olacaktır. Bundan başka, Karadenizde bir hayvan istasyonu ihdas olunacak ve fenni kesim merkezi yapılacaktır. temin edecektir. Bu birlikler, hayvan yetiştirenlerin bütün baytari, . sıhhi ve ticari ihtiyaçlarını derpiş edeceği için, müstahsil, kuvvetlenecek, bele- diyelerin teşkilâtile doğrudan doğru- ya temasa geçebilecektir. Bunlar için bir kanun projesi hazırlanması dü- şünülmektedir. Tasavvur edilen bütün teşkilât meydana geldikten sonra, et fiati on dört kuruştan da pek fazla inmek imkânına irişecektir. Bütün bu tedbirlerden hem müs- tahsil, hem müstehlik, hem naklıya- tımız istifade edecektir. Ekmek meselesi Memleketimizde buğday alım satı- mi esasen tanzim edilmiş vaziyette- | dir. Asri silolara dayanan Ziraat ban- kası, buğday fiatine müessir olmak- ta, icabında düşkün flati yükselterek köylüyü himaye etmekte, icabında da, eksik olan istihsali siloların yedeğile tamamlamaktadır. a da, tehdide iştirak etmişler... Siyasi fırkaların tedhişçiliğine, mil yonluk kazançları istihdaf eden kaçak- çılığın hudud aşırı mal geçirmesine, gazetecilerini, Yalovada yeni açılan ve ilk misafiri Atatürk olan Otel Termal'da kabul etmiştir. Dahiliye Vekili ve Parti genel sekreteri Şükrü Kaya da hazır bulunduğu hal- de, samimi bir öğle yemeği yenmiş, ötel gezilmiş ve muhtelif meselelere dair Başvekil ve Dahliye Vekili gaze- tecileri tenvir etmişlerdir. (Devamı sekizinci sahifemizde) Yapı ve yollar kanununda vi i heroinciliğe, irticaa, Türklüğü tahki- i m katie hırsızlığa, eşkıyalığa İlh, Bü o » | as nin si | değişiklik lacak e m eğışıklık yapılaca çareler bulunuyor. Bunlardan fayda ökmen İaiyliyiz m ekiz hasıl oluyor. A . . . çek Koskoca asri pedagoji imi, bacak | o Vücüde getirilecek emlâk sendikaları kadar silâh , pap çek İekmesi derdine karşı, ei faka; İstanbulun imarında büyük rol. oynıyacaktır rar izinsizli idadiler kadar ol- Er İM ed a 5 P sun bir tedbir bulamıyorsa, Ankara 24 (Telefon) — Yapı ve | te'ün İstanbulun imanı için tek- S bir de kendi nazâri esaslarının çürük. | yollar kanununda yapılacak değişik. | lif ettiği proje de gözönünde tutul re Tüğünde aramalıdır. e maktadır. B. Proste'un teklifleri ara- « komisyon bugün de toplanmıştır. | anda emlâk O sahi; Trieste konsolosluğu Komisyonun vücude getireceği yeni | lâk sendikaları ae amine kançılarlığı yapı ve yollar kanunu (memleketin | de vardir. B. Proste bilhassa İstanbuk e Ankara 24 (Telefon) — Hariciye | her tarafında başlıyan imar hare- | lun imapında emlâk sendikalarının YOK Vekâleti memurlarından B. Şadi Tri- | ketlerini kolaylaştıracak ve hızlaş- büyük bir rol oynıyacağı kanaatin: Bi yeste konsolosluğu kançılarlığına ta- | tıracak esasları ihtiva edecektir. dedir. ila. Dikmet Feridun Es'in mektubunu 7 nci sahifemizde okuyunuz.) yin edilmiştir. Komisyonun tedkikatında B. Pros- (Devami 13 üncü sahifede) ları, — (Modern hastalıklardan: 7) Spor hastalığı!.. inde miro unak deki anına v5 Şlir yazmak, hatıra defteri tutmak Gibi küçük yaşlarda başlıyan bir has- talıktıri... | tehlikelidiri... ğ f v 1? j İlk tezahürleri pabuçlardadır! i. Kulüpçülükle ihtilât ettiği takdirde | j MİLLİ Kür alabeti AKARI renge girer: Kâh sarı - lâcivert, kâh sarı « kırmızı... oluri, Tedavisi, evlenmektiri..

Bu sayıdan diğer sayfalar: