25 Ocak 1938 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1

25 Ocak 1938 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Kömür mıntakası projesi hazırlandı — Yazısı 8 üncü saylada — Iİstikraz yapacak değiliz! Fakat madenlerimizi işletecek ecnebi ser- mayeyi reddetmeyiz! Başvekilin e , gazetecilerle 2 hasbihali Dün, Yalovada yeni yapılmış olan Otel Termalin yemek salonunda, Başvekil Ce- 11 Bayar ve Dahiliye yekili Şükrü Kaya- nın da bulunduğu bir toplanlı yapılmıştır. Toplantıya iştirek edenlet başvekll ta- rafından davet edilen güzetecilerdir. ! bir buva içinde Kgeçen yemek başvekil gâzetecilerle muhtelif erinde Rörüşmeler yapmış ve | kendisine sorulan her svale cevap vermiş- tir. Celâl Bayar'bu arada gazelecilere şun- ları söylemiştir: *-- Vakit vakit bir,araya — gelmiye ve ü W memleket işleri hakkında konuşmuya karar eniülülürüke n yle Parise gönderilmiş tte nikâh merasiminden son- $ fotoğraf genç Kralı Kraliçe ile bi: ; Wi Ta gösteriyor... BT LN ENYEtE bara ü di £ S hi a SD e sealiğleçdı, İ YERR BĞ mİş | Başvekilin gazelecilere siyafetinde D ahiliye Vekili ve İstanbul gazetecile- bulunuyoruz. Bana istediğinizi — sorunuz. Milletten hiçbir sırrımız yoktur. Her sua- Tinden bir | kssmş %'î'ı!îğ . Jâ_î 'f':'n”ğğ' Sünşez | Bulgaristarıda dört Istanbulda nazır istifa etti Bey- Yazıtı 4 üncüde —ğ_aziyeti değiştirmedi — “zerzele ğ-?dl’ Fransız köyünün bombar- Dün gece epey o dmanını Fransa protesto etti | Şiddetli duyuldu Dün gece saat ikiyi on dakika 50 x_ BEP Yazısı $ incida saniye geçe şehrimizde bir zelzele ol- ni DA muş, bir dakika sürmüştür. İstanbul- dan 180 kilometre - mesafede oldüğu tesbit edilen / sarsıntınm - istikameti şarktan garba doğrudur. Zelzele şiddetli olduğundan uyanık olanlar arasında epey telâş geçiren - ler bulunmuş, uykusundan uyananlar da olmuştur. Rayştağ — Hitlerin bir nutkunu dinlemek için Tüpatılan ge Ayın otuzunda Abdukî.vîıuıırdan birinin Repe ngine asılan yaftayı oltuyan meraklılar toplımyor | 4 € Berlin, 25 (A.A,) — İyi malümat 3- desthanede yağ 0nm ler, Rayştağı, Nasyonal Sosyalist Par- Birkeci yolcu — salonumun içi.i tisinin iktidara gelmesinin beşinci yıl- .,__kaynatan YAĞCI — sumandalama ça Sirkeci yolcu *diye 1 sağkıyacaktır.; z arafından görülerek “imalatha- | — Hitlerin söyleyeceği nutuk bilhassa n dahili siyaseti istihdaf edecektir. Rayş- ı ld ©,, si Üüç gün müddetle kapatıldı tağın .;:plınnı da 1937 ıı;ımıf Sa 0nu açl l D Yazısı ( üncüde nunun 30 unda olmuştü. BEy- Yazım 3 Üncüde Posta idaresinin çıkaracağı resimli kartpostallardan: (mabat ve son) Fakir çocuklar için bedava nakliyat.. Bir vapurun olt kamarasından görünüş Çivili geçitlerin son mansanası,..

Bu sayıdan diğer sayfalar: