25 Ocak 1938 Tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 1

25 Ocak 1938 tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

0 ) Para bone bedeli: Seneliği (7) lira Halkın Sesi AKKIN KISA VE AÇIK merikanın telâşı ye ondra e Paris bele Vaşingtondan e ha- rlere ire İtalyanın, © mubi Amerikadaki le ketler, ton aylar zarfında sat i ıştır. Bı telerin verdikleri bu haberlerle birlikte ortaya attıkları mütalealara da bakılırsa ni silâh ve mühimmat satışlarından ziyade eri bu vesile ve behane ile geniş bir Sürette faşistler propağandasına devam etmelerinden kork Maktadı; le satılan ye rlü top, tüfenk, infi | İk maddeleri ve sairenin çok ucuz fiatlarla satılmış olman | bu alışverişin kâr ve ticaret rinden ziyade siyasi mak- ( #adlarla yapıldığı şüphesini bir kat daha arttırmıştır. iie: | tika gazel İtalyanın bu sinsi sinsi işleri be- ermesini gerek Birleşik Amerika siyasi birliği ve gerek düny nın sul üs ti nami: yük bir tehlike gör- | Mek ddi tedbirler alınması lüzumunu te ve bun çok ei Bini harfli maili iki “le tavsiye edip durmak- ırlar. imbilir dünyanın her tarafına silâh yetiştiren Amerikan silâh fabrikatörleri, Amerikaya başka yerden silâh gönde- tilmesine ne diyecekler ve e İN nasıl harekete geçe- ceklerdir? Bu da ayrı bir mesel Stoyadinoviç'in Berlin Seyahati Slovo gazetesi Yugoslavya id nam in Ber- lin seyahati hakkında örn bir ma ale e Hr seyahati resmi cephesi geçen yıl pe ziyaret eden N ir iade olduğunu ve e politik ve diploma- tik işleri (yakından takib edenleri bu haberin tatmin edemiyeceğini yazısına mu- kaddeme © yaptıkta; Stoyadinoviç'in politikacı olduğunu ve Yu- goslav dış o siyasasını eski | nun neticesi olarak eski men romantik durumdan ve hissi | faatlerinden ayrılma! er pe opel kurtardığını ve| karşı cephede olub - bugü z tutarak baktığını ve bu- , yalmz bugünün m âleminde ö: salk, kabları göre değil, vata- | zanan devletlerle ei ının müstakbel zamanlara girin ei ile Yugos- vid menfaatlerini göz önün- u 4 üncüde — ee Seviş Ve e Kıvanç Dolu Bayra 4 Dün Izmir hakikaten her Türkün göğsünü sonsuz bir sevinç ve çok yerinde bir gurur duygusu ile kabartan en neşeli, en şerefli bir bay- ramını yaşadı. ek ordumuzun varlık! ile da'ma mağrur ve mile: bir olduğu Şanlı ei İni önünden kahraman Mehmedciklerin isik yürüyüşleri kalble- rimizi tatlı bir heyecana gar- ketti, Hele kız erkek okul üfle Bütün dünyaya “Türkün erkeği, kadını, bü- yüğü kağ eker de mek i bir heybe ibare ri riyinlere iştiraki, bundan sonra yurdu- muzun nasıl bir kuvvet, kud- ret ve birliğikle müdafaa edilmeğe kkrlandiğ gös: teren çok ulvi bir manzara idi. Or general İzzettin Çalış- Sahib, Neşriya! Amiri ve Başmubarriri SIRRI SANLI İdarehane: İzmirde Birinci Beyler Sokağında (Halkın Sesi) Matbaasında SESIDIR — Geçmiyen yazı geri verilmez ZMIRIN BUYUK BAYRAMI Loid Corç Muso- imz sün) liniye çatıyor itabesi ile 233, v Hu beri e 23. 116 Musolini, pol politika a pokerinde kötü kâğıtla blöf yapıyorus uş! zada her bu askeri (o belâğat «zberlemiş ve birbirine tek- rar etmeğe hakla —>— ya Başvekilimiz Gazetecilere Ziyafet Verdiler. yı Londra (Radyo) — Eski Ingiliz başvekili Loit Corç ızdıvacının ellinci yıl dönümü münasebeti ile vuku bulan Ya er ki: — Fransaya taarruz tak- soliniye şildarle pan et miş, ve bu adamın en fena kâğıtlarla blöf yapmakla oldu- m vi ğunu tebarüz e rek ; eyhta: — Demokri ei elinde seir hş ir dıma tefevyuku temin kiki Fransaya line pa ul | kağıdlar enin unutma” edeceğinde şüphe caiz de- | malıdır. e Mussolini bir gün ğildir bunu görecek, fakat bu kâ- ğıdlar oynanınca da te edi nihayete erecektir. ER yarın toplanacak 5 (Radyo)— U- evre luslar sosyetesi konseyi ya- rin ea iza siyasetinden bah- seden B. Loid Corç, B. Mu- Bulgar Kabi-! nesinin istifası Istanbul 25 ( Hususi ) — Celâl uat mümessillerini Yi lovaya davet etmiş ve ot Kipa a isi ii Termalde bir ziyafet vermiş- ge özek Beli dari. tir. Ziyafetten sonra otel ge: Çocuk Cesedi zilerek çok beğenilmiştir. Evelki gün Halka pınarda . : 8 etruk çoğuk cesedi bu- Litvinof Kon-, me Çonek yenidoği ştur. seyde Neler iü > Harbiye nazırı, ISTER GÜL ISTER AĞLA ER KAFADAN BİR SEDA... Bir arkadaş anlatıyor: — Bir çay içmek ve bir çay parası ile İzmirin ve Istan- e” bn isimi ökünmk i için bir kahvehaneye uğ- im. Bun cilere ğru değildir amma, fayı e söylemek doğru sem köşesi inde beş kuruşla hem içmek ve hem de uzun müddet ısınma mıyor. Bundan başka her kafadan çıkan sedaları da dinle- mek işi olmiyanlar için bir eğlence oluyor. — Şu kış yuvarlansada bizde kömür tüccarlarına derin- den Silan vermek külfetinden kurtulsak. — Sen bunu külfet mi sayıyorsun? Ben kaç ela böylelerini selâmlamak istedim de beni bir e görmemezlikten gel- a gre da seyri büyüdi ri söze ıştı. De va geçse e Symi diyorsun, balbuki bizim “air aşıkı bayan gece gündüz kışın daha uzun müddet mesini istiyor. Se bebide kış abu geçerse yeni yaptır- öğr ge mantosunu doya doya geymeğe vakit bulamı- — ve bu, kimi yaza kavuşsak Vi sayıklar, kimi de göstereceği tuvalet ibn bun; ISTER GÜL ISTER AĞLA kışın devam etmesini ister. Sen de Söylivecek ye nazırı istifa Boris Baş- ei İVANOF ve kab m geç vak- ka Sofya 24 (Radyo) — B. dar şmüşlerdir. vekil e ği kabinesin- lerim een de buhran devam etmekte- | tebir HALKIN SESİ HAKKIN SESİDİR önüne feci kazalara meydan verdiği v iie bu kazalardan birine mba iliği, roalüm- . Belediyemizin bu işleri daha sıkı bir k — Yarisi Paris 25 (Radyo) toplanacak Ülelr Cemiyetinin laik Gin rlu o Vi iştimamda Rusyayı Har sada çok yerinde bir harekettir. Bu suretle şehir ye Ditrinet” temsil & ıkmaz, bazan un, nizam dinlemez bir vaziyet alan cektir. Geride lülim kamyonların bundan böyl kazalara sebep olmana Mİ temin edilmiş olacaktır. metalibatta eee kle Ve Belediye mıntakaları dışına çıkınca ml yağ yük ve ; aya Al e li yolcu almak sureti ile kazalara sebep ipeooya yp olan, iktsed için daha tesirli"tedbir alınması, li 2 ham aşka Cumhuriyetci Is- panyaya müşterek yardım apmasını konseye (teklif *tir. HALKIN SESİ HAKKIN SESİDLR Ss in Şehir dışında yolcu ve yük taşıyan eri > bazı bazı daba in bir işçi ml temenni ğa bir şey olduğunu ii bile lü-

Bu sayıdan diğer sayfalar: