25 Ocak 1938 Tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 3

25 Ocak 1938 tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

( Halkın Sesi ) 25 Ikinci Kânun BIR ASK FACIASI Zengin bir fabrikatörün güze) Hasan Basri Şenbiçer Şeriki Mehmed Gülaylar Hazır ve ısmarlama elbise fabrikası ve Bayanlar şık elbise diktir: | mek etörsehiz her halde ve i i mutlaka Hasan Basri Şenbiçer ve şeriki Meh- karı med Gülaylar fabrikasına koşunuz SI pi o âşı ıma ne er yap 1? | Soraski ve Alber Baroh kumaşların © | dan iki provalı kumaş ve dikiş 22 iy in ne bir v5 sını istedi, Fakat bu eğlen- İM başladı. Günün bi- | nız bir veda uçuşu istediğini | İ lira Asım Riza bi ğesiedisis bal Halka- i e 8 de bir masaldır. cenin nev'ini yine kendi ta- | riüde eee âşıkın ayrıl- | bu uçuşta kendisini bir el | pınar çulaki bir provalı takım 153 lira İH agi e veya ki kad yin etti, o Bir gün kocasına lak gününün geldiğini söy- | silâhla yaraladığım da söy- | Nezaket iki pıovalı 15 lira İskoç yön İl > ad - | tayyareci olacağını a ledi. ledi. 1 lira iki provalı Sayın müşleri- - : ei rma canlı it misal ali Karisina tapınan koca onun Bunun üzerine kadın bir Kadının müdafaası p le e bu fırsatı kaçırmamalarını tavsiye ederiz. İl m z bu istediğine de razı oldu. son uçuş ne ediyor. Bu | garibdir. Kadın demiştir ki ; | ADRESE DİKKAT: e e şubesi Alipaşa caddesi sar NA | b 4 izim gazetelerde de ilet (o Pierr Salman güzel | uçuşa veda uçuşu (o hatı-ası Ban olta eğe ii raflar karşısı yalnız 31 numaradır. Büyük levhaya dikkat i | b acianın bir asasına | kadına muallim olarak tayin | adı rl çer Sap ea lifi Gecme isthaı kar alâmeti farika Hasan Bağri * Şahbiçir fabrikanı; ii yagi edilmi meyi Fakat | olundu. Fabrikacı her sabah | nihayet uçuş başlıyor. O gün | vermiştim: Ben en vi üstün i ns ma | ea e mi me a i , yor, " maksadını RU teslim ediyor. anlamıyan Lalman tayyaresi- a vu ye görmek ya suretile zmir Yün Mensucatı | çen birinci kânunun se | Bulutlar rek ni gene Paris şehrinin kara | pilotla bir arada ölmüeği dü- iğ Sr m Dacia bulürlerının üet0n8 deri bi nm olacan Halkninar m Fabrikasının sekliğe sevkedi Mevsim dolayısiyle yeni çıkardığı kumaşlar : Talim başladı. Uçuşlar de- make z u fikri değiştirdim, tayy e ar m ag Tan adının #0893 | reciyi öldürdükten sora eyJğ Sağlam Zarif Ve Ucuzdur | talebesini alıb u - en ili ve hm t Ya yarenin yere düşmesile benim â t 1 | Yüksekliğin dö miPirnal yüksek buluti lan arkan Ni Sel çi z i İN de ün İTEN gör- Sa — vi eri ie çıkıyorlar, yalnız. insanların | Poncosız! çıkararak tayyare: |, Be aker ettim | Birinci kordonda 186 numarada ŞARK HALI T.A.Ş, | Re Win yle bir el a di A p seoladı. Bü değil kuşların | önle erin. | <iye bir el ateş ediyor. ei or yar pi yaalnmağa Mimar Kemaleddin cadilenind Fahri Kanik Oğlu z | gi Miaskeme heyeti ö den uzaklaşıyorlar. Hülâsa peşe yaralan a aşlayınca kor , Ve dü- İZNE REN EREN TAKAN) ti ie g eyetini eği Böle küsbolr » bidileri dind geçiyor, tayyarenin | 3 Paris halkını alâkadar vi ii ii olu. kidiyorlar. | ismenini salarak bir köşeye | (ere saldırdı Bunun ze- 00 .. “ zi cia mahkeme salin ara bulutların arkasında dü i ine hâkim tayyareciye da- O Ss i k apılan Sem neden ib: Gy Ori, lm erme e n il mean dolu ii değ ii bil Mi yare büyük bir hızla düşme- | Vacı olub olmadığını sormuş, z Ni rerena m adlı olan | '“* ©“ iLe baslıyor. Bi ka- | ve olmadığı cevabını alınca eni Pe hi bu güzel İlin Paris fabrika | YO" maceracı kadın | 2€ başlıyor. Bunu gören Ka hey'et müzakereye çekilmiş, ka lk i ler ö di il d dın kendine geliyor, dümene 2 3 | larından zengin Smeder'in ea öğren in az a sanlıyor, büyük bir facianın | velicede kadının beraetine mi N iii ne Fal rini oi Güne geçiyo a karar vererek alenen tebliğ bi asının evinde hususi ayyarenin iz omdan | etmiştir. n br sr okutturulmuş ve Rk voremem Sili yerli ek uzağa indiğini ören Orada hazır ie 0 il hi j ş t ilikte kazandığı ihti- | P ğ i i öl edilmiş bir fakir kızı e. m > E makinistler ei Sn ayyarenin | sınada (karısını af ederek ş an e alelâde bir me: niçin (Obu adar (uzağa | evine kabul ln mesi pk j ği O da Paristeki dük AY m iten kd seke indiğini tarassud O ederken eek muvafakat etmiş p ek memurlar gibi yaşıyor tayyareden bir kadın çıktığını kadın bu teklifi red ğ pi fakir olan ana ve baba- Gn e bir de bohça yüklenerek bir ös tir > ha bakıyordu. kenara koyduğuğu ve vene H.Z. Osma fi ikmedi re halinden o memnun ol- Fa a fab kinim eodağ ğu Yazar eye Bileiek yal NE . | yan güzel kız istikbal hak- | bir surette değil, e Şe Mn Bergamada Bir pek büy ayaller melesi Yaşatıyordu: Nete! hü LL eli e bölün koşuyor, ali irin im t , a 3 birinde bu tatlı rüya ile kar- ri ki ii Lin inde al kanlar içinde . buluyorlar, R a (H y vi Her eczanede bulunur. o Hem ucuz bem çok tesirlidir. Hlaştı. Bir tesadi P Hastahaneye (o götürülüyor, ususij — Le m. İ olim aş ii 0 e la ede or müddet £ dai beygir İnen e m M.D eDO Ss. Ferid Eczacıbaşı tiştırdı. Fakir kızla zengin id olunduktan sonra ayağa kal- liyerek seyyar pazarcılık ya Si f E idi İabrikacı arasında bir sevi Mabel ee EN Said, Dn azarından a Gree m : N iş” beli esl sevdiği ka- yon P macerası başladı, 7 CİNAYETTEN SONRA Berga İl kat ii Miş i iie miz in gi ağir e KADIN NE OLDU? maya beş kia metre mesafe- | KORDON, YÜKSEL ve ve 1Ş ge : | Sonuçlandı. Hattâ yeni geline | yine döneceğini umuyord Kadın eski âşıkını Pi deki Yayaköy mezarlığında KABADAYI | dikâh günü güvey tarafından | Fakat bu tahmininde Hi 2 reden altıktan sonra tayya- bim iç e gt bükün Kimin KAPı iMeh 2d Ze li j yüz bin frank kıymetin- danmıştı. Hattâ kadın reye binerek k r. Fakat öldürülmüş! tür. nefis Rakıla ar. bunlardı rdır 1işe ehmed 3 de > > e lda, dönmesi için yaptığı teklif de iki gün sonra İn; e bir Saidin ceb'n'eki parası | d : t büyi 8 imidinin fevkinde bir cevabla| tayyare Ayrodromda yaka- | zahire eli bıçakla yır- Birinci Sınıf Mutahassıs et ei pire zengin en Kadın aleni | laniyor. tılmıştır. Kardeşi Receb Sai- ) genç ve güzel karısına | bir surotte pilotu sevdiğini Mahkemede pilot de, ka- | din eve avdet etmediğini Dr. Demir Ali ks ve (fantazi bir hayat | ve artık kendisine yar ola rr kocası da hazır emir görünce oaramiya (o çıkmış KAMÇIOGLU eid O kadar ki şuh | mıyacağını, nikâhı feshet- orlardı. Bu mehkemede pi- | ve vak'anın olduğu yerde Cilt ve Tenasül hastalıkları ve DE ım bütün Paris sosyete- | mekten başka çare kalmadı Li söylediklerini itiraf gi raba ile hayvanı bir ağac elektrik tedavisi gin tanındı, parayida su | ğını sözlemişi iştir. 7 akat kadın kendisinden se- bağlanmış olarak bulunmuş, İzmnir - Birinci ei Sokağı No. 4, 35 Tel Telefon : 3479 i e ne du. Fa- : Güş Siir geçiyor, uçuşlar z yeş büyük olduğu ve ni- | bir ede kardeşinin kolları) & 5 nihayet kadının bu çıl- evam ediyor, kadının parası ii bu lunduğu için evlen- — kayışla arkasına bağlan i Binca kd o mes'ut ha- | tökeniyor, pilotda k mek imkânı olmadığını, bu- ş kanlı cesedini bulmuş- gi Dr. FAHRİ IŞIK va 2 Yatı se bol bol “e iye nun için (eski nişanlısı ile ür İzmir Memleket? Hastanesi Rontken Mütehassı Tam çin sekiz yaşında sai arba | — evleneceğini oOve kadı Vak'ayı derhal zabıtaya |şg RONT! İdi. Frena bu hayattan da kocasının evine dönmesi için | ihbar etmiştir. Zabıta ve İva Bandı. Kocasından kendisi- ya verdiğini, kadınında | müddelumumilik o tahkikata 155 Elektirik tedavileri yapılır a he yeni bir eğlence bulma- | gününün yaklaştığından bah- ba e el razı olduğunu, yal başlamıştır. Ikinci Beyler Sokak No. N: 2542 - ? Evlül Baharat Deposu erir a Baharatın döğülmüş ve'döğül- di ç ei ii Man 4 “Memiş tam çeşitleri, YALUVA- ise ve an gi z ii z Ki i ağ 2 ğ Ğ i | Mu sy 23 erakilarına TN ol İ a Zarif kutular- * marka ku- MZ n, Baylar ilya K A ölü da, garani i Art mi ; : ş ve En Yi AN memnun 0) Nm <a Pe Si yi eden bu firmayı unutmayınız 3 i FAZIL EYLÜL Büz itleri; di Tüccar terzi (Türkpazarı Ibrahim a e İsem miş Vİ Karakaş bukere yeni mağazada zen gin çeşidler, Terzi. GÜLERYÜZ BAHARAT DEPOSU j , vi N aşan ecza depo m e e bayanlar için son moda a6 Alış verişte, müşteriyi daima güler yüzle karşılayıb tatlı *unun her cies kolonya, losyon- v b aa etek, büluz ve iel dil 2 uğurlar. ları ve çok zengin eşya- 7 sin Sin ve kaputları imal edilir. W LERYÜZ BAHARAT DEPOSU İİ Si ile gazoz özleri)ve özlü unları mi DEşin ve iiikmiledin i Yedi po eşik am kadar her müşteriye (Alış- | Rad Üyolin, Kozmin, Datnos ve Kobinor diş macunl m. öyle Bu yere doğruluğunu anlamak için bir tecrübe kâfidir.)| veriş e eme er vakit güleryüz göstermeğe, tatli dil © kinini, beyaz yüslü Ve ipekli kumaşları y ukamak ve DİKKAT: Yeni Mağaza Odunpazarı No. 12| ku Si sişsn vazife bilir. mi in FEVA mari iel Al sabun tozu ve TELEFON: 3276 ÜLERYÜZ BAHARA T DEPOSU i e vb veni sml kl lde) vi Alış > om ettiği mü sr ei arzusuna cev. ürmet eder onu siyam güc

Bu sayıdan diğer sayfalar: