26 Ocak 1938 Tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 1

26 Ocak 1938 tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

İNCİ YIL No. 3312 i çe n m Sahib, yi Amiri ve ve Tİ muharriri 26 Ikinci Kânun 938 n ke aile isi ia 1 | e İzmirde Birinci El er Sokağında Abone bedeli: paz ün SE S NB | IDIR Ri HAKK eçmiyen yazı geri verilmez l e s0 * Ea kabul mali mühim kararlar vereceğiz «Batırdık Ve Batıracağız” ğa | İzmir telefon- lari dalın alındı/ 4» Dn iyi politika kürsülerinde matbuat sütunlarında d , ün- ya akn sulh aşkından bahseden hükümetlerin ; rim baya yahut sahte sancaklarla dola- çok vapurlar kif ettikten sonra af e e ape eme Me m EK Mn pek çoğun elimize geçirdikten iy evketmeğeği; tdi e sulh rliklerinin çimi bir komedi olana ağladığı, söyleniyor. mailde K İngilizlerin Çine silâh ve her türlü mühim Rusya, Vilâdivos- tayyare yetiştirmek için görmeleri; Di ve Akare 20 (later) İz tokta şüpheli gördü- (“SEE > e d iy eee Hldek edilecek eeroyi — , eşhası & “agi ph bizimle dost geçinen Rip mea a taşı- vi ir loan kü ehir hai ERE a , fabrikalarının markaları üzerinde bulunan silâhları da vü vekâletinde ii ET 8 ri Sördükten sonra bu dostlukların da mahiyeti meydana çık- etinkaya i'e İzmir mümes- Mıştır. Elimizde bu delil ve vesikal i 7 en I sikalar bulu dukt > © yan vücuda a e sh zi pe tarafından imza edil- Başvekilim IZın | Hükümet işe, © 5 Bl, olsunlar, hiç tereddüd vi ie , hiç etmeden, dün batırdığımız gi- Tesisat bir milyon iki” HE in İs y il ii bin liraya ve yirmi müsavi .. o başladı, fakat. a ar üküme eğer © vapurları taksitte ödenmek üzer ie h e i | e Ağri aliil gömülm rini a'ınmıştır. o Tesisatı D mu ım eyanaltı in 4 ar ve ciddi tedbirler alınması | almak © üzere nkaradan anna ii e | yadaki konsoloslukları kal- ibni ir tavaiye ve teklif olsun diye bunları dürlüğü muamelât şefi Tev GLA — Bal İzin memleketlerine yapılacak ziyaretin Balkan Yi azıyoruz. Japon gazetesinin bu feryad ve tehdidine ve tu- | fikle telefon müdürü Niyazi ari im- ARI i konseyinden sonra belli ola- caktır. an, Matın neşredilen kocaman bir listesi ği k 2 istesine bakılırsa Uzak Şark- cekler ve Pazartesi günü Bi kaçakcılığının bayağı yeni bi harb ekini, aldığı | tesellim muamelesine başlı: aşılıyor. Çine mütemadiyen silâh v mühimi taşıyan yacaklardır. n ticaret m. area vatana Bulğaris- Yapurları maksadı ile istürü ri ile mi oralara m han ağ pp ağanda ALIMI e bir meseledir... , “iğ SIRRI SANLI vı kabul bii yurdular müs ii apon ara arşı Istanbul 25 (Hususi) — ” E raz teklifleri etrafında konu” a Mısır hidivi (o Abbas İstanbul 26 (Hususi) — şabiliriz buyurmuşlardır. iş imi Mm nez Hilmi paşa bugün saat on | Başvekilimiz Celâl Bayarın Di v da Yalovay iş ve | dün Yalovada matboat mü Asri sinemada edildiğini hazm edemiye: erek eski Başve bere nasıl olupta a giti İngiltere, Amerika ve Rusya | Yada cembarrcisi Atatük | mestilerini kabul ekip a ederek tarafındzn kabul edilmiştir. | memleket işleri etrafındaki e ro yeniden — böyle bir teklifte ükümetleri Birleşti “Air kn Hil a: | yanda Frp berke , #yanatında İlürkiye Ti pa Şanghay, 26 ( Radyo) — Nevyotk 26 ( Radyo ) — | şayı bir saat kadar nezdle- ii alir SL — ami A. Yekta Kl tekit edip Ruslar Japon hududuna tek- Japonların haksız ez rinde leyin dadır. Ri baha li ve arka açlar niilni bu | durmaktadırlar. rar yüz bin kişilik bir kuvvet | üzerine Ingiliz, , Ru: Ame- yoyamdaclır, ANA ükümeti | akşam Asri Sinemanın "za- — daha gö dl Bilen giliz, Rus ve Ame- | kümeti üç büyük hükümetin | tarafından Rusyadak kon- | rif sahnesinde da:ülbedayi G6 men nler al ermişlerdir. Ayni | rika hükümetleri birleşik Ja- | kendi aleyhine birleşmesin- | solosluk Eş Lal ii reportuvarının en yüksek ve in hazırlanan 1500 | pon iz karşi bir | dön korkmuş ve İtalya ile | arzusunun izhar; sırf bize | beğe: enilm iş piyeslerinden (bir Istanbul 26 Gimeesi tayyars de Uzak şarka hare- | cephe ışlar ve ihsarat Almanyadan © yardım edib miami ve Türkiyeyi istih- | k vuk devrildi) tarihi e- | gar ristandan ana vatan ket etmiştir. ikmal gisi Japon hü- | etmiyeceklerini sormuştur. disi temsil edilecektir. Tiyat- | 1e€ ek bakam il ro meftunlarına bu müstesna bakti ei hükü- iğ fırsatı kaybetmemelerini ha- | meti ında müzakerelere a raretle tavsiye ederiz. ! akn "baklası ISTER GÜL ISTER AĞLA Köşe Kapmaca Allah razı olsun a Onlarda olmasa, her gün bir mevzu bul Şeyi doldurmak epeyi cu bir iş olacal Bize ba ve bazan da (Ister Gal ii Ağla) köşesine sermaye olacak $ mektublarla hem ye ve vatandaşlarının de “ii ve gikyelern ortaya atıyorlarlar ve hem de bizi mak zahmet ve külfetinden kur'arıyor rlar. İşte dün sabah yine iz arzda aldığımız bir tezkerede deniliyordi ki: “Kömür buh- Yanı, kömür fiyatları için o kadar yazı yazdınız, o kadar Ç ok kari şikâyetini eşi iz ki, bi ğuğ bir yazıyı göndermeyi le ucundan bile a Fr, HALKIN SESİ HAKKIN SESİDİR Her Yerde "Avni Na ağme yurdun bir çok ma mübadele tarir a mi e bu gazete- | deye bağırıp duruyordu. Ya bizim gibi kasap hayranı bol, sütü v bir yerde et ile peynirin ve daha süt ile yapılar gıda mi erini halılığını görse ne yapacak? O da bizim gibi bağırıp, çağı” rip ai hey diyya Pe t IF, bir dirsekte 6 buçuğa satılıyor, , henüz rtesi gün olmadan, o günün al in. ahalle, dirsek ize ileri ld değiştirerek beş saat önce çar- şıda 5 buçuğa satılan kömür 7 bu si çıkıveriy: ili ne EE MİR Buna ne deyeceğiz. Bir şey söylemek lâzımıa 2 şudur. — Oyunu oyniyan kömür fiyatı değil, fakat el'an ihtıklir, ii bırakmağa kıyamı- © yan bazı eyes kömür fsatıcılarıdır. Bunlar! eni vi insafa geleceğini bekliyen bir (o makam varsa o makamın bu güm ISTER GÜL İSTER A oyun oyniyorlar. Bir gün e alıyor sabahi beş buçuğa, aa; ” kazancı az, işi, gücü yok vatan- ir uu baha il e satte ve azab çektikce biz de lal susmak elimizden gelmiyecektir. Çünkü HALKIN SESi HAKKIN SESİDİR. toplantıya ehem- | klana â

Bu sayıdan diğer sayfalar: