26 Ocak 1938 Tarihli Tan Gazetesi Sayfa 1

26 Ocak 1938 tarihli Tan Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

£ ÇARŞAMBA 26 İKİNCİKANUN 1938 BAŞMUHARRIRI: AHMET EMİN YALMAN Hatay Davamız Cenevrede Dünün Tasfiye Yolları Ahmet Emin YALMAN Çöerelerde İstanbul güm- rüğünü ziyaret etmiştim. Hiç beklemediğim ve ummadı- ğm bir değişiklik ve iyilik gör- düm, Bunun tesiri altında bir ya — Yazdım. Sonunda dedim ki: 'Mazinin umumi hayatta bırak- tiği usul, itiyat ve zihniyet miras nasıl tasfiye görmeli ?.. Bu #walin cevabını başka bir maka- leye mevzu yapacağım.,, Süalime cevap bulmak için uzun Wzadıya araştırmalara girişmiye lü- sum kalmadı. Evvelki gün Yalovada Başvekil Celâl Bayarı dinlerken, bu Aradığım cevap gözüm önünde apa- Sik aydınlandı. Celâl Bayar hükümetinin bugün Yaptığı iş..böyle bir suale cevap dü- #ünmek değildir. Atatürkln, inkılâ- bım tâ başında açık bir surette çizdiği Büyeleri tahakkuk ettirmek için 2. adım, yer yer bilgili ve verimli bir kafa ile çalışmaktır. on on beş sene içinde memle- kette mütize derecesinde de- E'#klikler oldu, Her gün içinde yaşa. diğrmiz için biz bunun farkında olar Miyoruz, Hatayda bir Brmeninin. sar fettiği bir söz kulağıma geldi ki, bi- yim İyice ölüme E'nin bie ferler hir Şimsek gibi avdmlatıyor. Memleketimizde yaşıvan-ve oku. Yan Hataylılardan bin kadar kardeş, İstiklâle kavuman yurtlarını secimi- M€ karışmak üzere Antakvaya dön- Müslerdir. Mütarekede , Türkiyeden lan ve o zamandanberi inkılâp haklımda ancak haval meyal b'r sey ler duyan, fakat münasmı ölçemiyen akcı bir Ermeni, Türkivenin in. İlân dolu muhitlerinde seneler ge Girmiş olan bu kardeslerin kendine dütsüz Züvenir yoldaki azimli, lerini, oturuslarmı, kalkısla- Ymı, medeni terbivelerinin türlü tür. €serlerini görünee hükmünü ver Miş: “Dürkiyedeki inkılâp mefer ya- Man şeymiş. Bu adamlar İstedikleri. Mİ yapıyorlar. Hatay işi Türklerin İehimde halledilmiştir. Çırpınmak bey tudadir.., Türklüğün en büyük meziyeti, el- e edilen büyük neticelere rağmen Gözlerinin o kamaşmaması ve kendi *ksikler'ni, yanlışlarını. iyileştirilmi. berrak i Asırlarca | Süren bir hayatım ictima! mirası her “seden ve her sahadan elbette bir Ye ihtiyaç gösteren islerini İF gözle görebilmesidir. Sünde kalkamaz, Mir kalıntılarını temizlemek İçin Iki yol tasavvur edilebi. * Birisi dedikodusu çok. verimi az Yoldur. Bu da eskiyi uzun uzadıya a- Tastirmak, düzeltmeğe uğraşmak. Sak” şartlardan tabif surette doğan Yolsuzluklerin b'rer birer tetkiki ve fiyesi gibi bir gidişe kendimizi! Ptrmaktır, l'neis de şudur: Yolsuzlukla kar #ssinca, kanunlarımız dairesinde İ- Ea Yapmakla beraber fenalığı her Tafta mikroskonla aramak, bilâkis #takım noksanları ve yo'suz'ukları e şartlarm neticeleri diye Ginde k hayatımızın her şube un, üret ve ameli ihtivaelara UY #swller'in ve programların İca- klı bir av- Seki hal v karavana nr va * Yapmak. bileli Ve verimli bir e ce de mma kurmak — vosuzluk — imkânlarmız a körimden geçmektir kümetin fen tutmuş oldu 'ete bu yoldur. Thtiyaçları Ve icabmı yapmak için bigi bemiz yetişmiyorsa; Cenevre, 25 (A.A.) — Milletler Ge miyeti konseyi yüzüncü içtima dev- resinin ilk celsesini, yarın Iran Ha- riciye müsteşarı Mustafa Adle'nin riyaşetinde aktedecektir. Bu ük celsenin büyük bir kısmı mutat olduğu üzere, hususi mahi - yette olacaktır. Bu içtima devresinde konsey mâ- sası etrafında yedi hariciye hazır - nm yer'alacağı tebarüz ettirilmek - tedir: Eden, Delbos, Litvinof, Beck, Spaak; Micesko, ers, Bir gekizin cisi de Türkiye Hariciye Vekili Rüş tü Aras, Hatay hakkındaki müzake releri yakından takip etmek üzere yi ne Cenövrede bulunacaktır. Konseyin bu içtima devresiriin ol- dukça kısa süreceği zannolünmak - tadıp, Cumartesiye kapanması muhta meldir. Püzartesiden itibiren de ve- tensiki meselesini tetkike memur 25 ler komitesi geçecektir. Bu içtima devresinin £ arifesinde bütün gözler Parite - çevrilmiştir. Çünkü orada Fransız — İngiliz ko- (Arkası $ incide) Tie, , Beülever Gemiye paktinm Sabık Hidivle Bir Mülâkat Abbas Hilmi Paşa Bir Muharririmize Dedi ki: Büyük Şef Atatürkün Yüksek Rehberliğile Ilerliyen Türkiye Bugün Yakın Şarkın Hocasıdır Islahat taleplerini ileri sürme“ mesi kendisinden istenilen İ:viç- re Cümhurreisi B. Motta Yalovada Büyük Şefimiz Atatürk tarafından kabul buyurulan sabık Müsir Hid.vi Abbas Hilmi Paşa, dün Heybeliada vapurile Yalovadan 1s - tanbula gelmiştir. Bir muharririmiz, sabık Hidiv Abbas Hilmi Paşa ile görüşmüştür. Muharririmiz mülâka- tını şöyle nakletmektedir: Üç sene evvel Istanbula geldiği za man kendisile görüşmüştüm. Beni otırir akta güçlük çekmedi ve mü lâkat ricam: nezaketle kabul etti, Fa kat, sabık Hidiv, daha önce davra. narak bana bircok sualler sordu, ver diğim öevapları dikkatle dinledi. Sr ra, artık, ben gazeteciye gelmişti. Kendisine sua'lerimi sıraladım ve sabık Hidiv, cevaplarına göyle baş- tadı: “— Birkaç gündenberi çok sevdi. #im memleketimde bulunuyorum, Ya lovaya da giderek,Büyük Şefimiz Ata türke tazimatımı sundum, Beni ka- bu! ettiler ve çok değerli iltifatlarda bulundular, 5 tatirk tarafmdan ka bul edildiğim ve .kendilerini çok ne- geli bulduğum İçin monsüz bir baht- yarlık ve çok canlı bir sevinç hisse. diyorum.,, Sabik Hidiv, mubtel'f sebepler yü Zünden üç senedenberi buraya gele- mediğ'ni anlattıktan sonra şöyle de. vam etti (Arkası 8 incide) Konsey Bugün Toplanıyor İngiltere İle Fransa Milletler Cemiyeti İçin Beraber Hareket Edecek Konseye Yedi Hariciye Nazırı İştirak Edecek, Fakat Hariciye Vekilimiz de Hatay Davamız İçin Hazırdır Atatürk Sabık Hidivle Görüştüler Yalova, 25 (A.A.)— Sabık Hi. | div Abbas Hilmi Paşa bugün sa- | 16 da Yalovaya gelerek Cüm hurbaşkanı Atatürk tarafından kabul edilmiştir. Atatürk, Ab bir saat kadar Çocuk Ansiklopedisi Bu iki büyük ciltlik eser her evde bulunması lâ- zım bir kütüphanedir. Çocuğunuzu bundan mah- rum bırakmayınız. Tam eserin fiyatı 7 liradır. Ekmek Meselesi İstanbulun Ekmekleri Gluten Nisbeti Itibarile Fakir ve Pahalıdır Bugünkü Narh Usulünün, Halkın Zararına Olduğu Anlaşılıyor e İstanbul fırınlarından birinde bir pişirme ameliyesi Hükümet, ucuzluk mücadelesini, İlovada topladığı gazetecilere, İstan- ana mesele olarak ele almış bulunu | bulda ekmek meselesinin, ucuzluk, yor. İlk hamlede İstanbulda et fiyat-|temizlik ve halk gıdası bakımların- larının kiloda on kuruş ucuzlaması- |dan rasyonel bir şekilde halledilece- na kati karar verildi. Şimdi de ek-İğini müjdeledi. mek ve süt üzerinde ucuzluk ve te-| Biz. bu münasebetle, esaslı tetkik- mizlik çalışmaları yapılıyor. ler yaptık ve İstanbulun ekmek me- Başvekilimiz B. Celâl Bayar, Ya- (Arkası 8 'ncide) Gümrük Için Yeni Bir Tarife Hazırlanıyor İnhisar Maddeleri İhracatı da Artacak Gürmrük ve İnhisarlar Vekili B. Râna TARHAN Ankara 25 (TAN muhabirindeni— Haber aldığıma göre, Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti çok verimli ola- cak bir çalışma programile faaliye- tine devam ediyor. İnhisarlar Umum Müdürlüğü bu yıl içinde. yepyeni bir (Arkası 8 incide) 937 İhracatımız 20 Milyon Fazla Ankara, 26 (A.A.) — Istatistik Umum müdürlüğü 1937 sencsi ha - rici ticaret istatistiklerini tamamis- miştir. Alihan © neticelere nazaran 1637 senesinde ithalât kıymeti 114 ve ihracat kıymeti 137 milyon lira- ya baliğ olmuştur. Bu miktarlar 936 senesine nAzaran ithalâtta 21 mil yon. ve ihracatta 20 milyon lira ar- iş göstermektedir. Ithalâta naza - rân ihracat fazlası 23 milyon lira - dır. Balkan Anlaşması Konsey Şubatın On Yedisinde Ankarada İçtima Edecek Ankara 25 (TAN muhabirinden)—)lerde o Cümhurreisimiz - Atatürkle Balkan Antantina dahil devletlerin | Başvekil Celâl Bayar da buraya gel- Hariciye Vekilleri yakında hükümet | miş olacaklardır. merkezimizde bir toplantı yapacak- Toplantı tarihi lardır. Toplantı tarihi halen Cenevre| . Öğrendiğimize göre, Balkan Antan de bulunmakta olan Harleiye Vekili | u konseyinin Ankara toplantısı şuba- tarafından tesbit edilecektir. tın 17 inci günü başlıyacaktır. Bü- Bu itibarla dünya hâdiseleri, Bal- |tün Balkan devletleri Hariciye Na- kan devletlerinin takip ettiği müşte- | zırları bu toplantıda bulunacaklar- rek ve sulhçu siyaset. noktasından | dır. Yugoslavya Başvekili ve Hariei- tetkik edilecektir. Öğrenildiğine gö- | ye Nazırı Bay Stoyadinoviç te bu mü re müzakerelerin cereyan ettiği gün- | nasebetle Ankaraya gelecektir. Japon İstilâsına Karşı Yeni Aksülâmeller iÇin Kuvvetleri Şiddetli Taarruzlarla Japon Mukavemetini Kırıyorlar Çinlilerin Bir Hava Hücumunda Japon Nakliye Kayıkları Batırıldı, 300 Japon Neferi Telef Oldu Londra, 25 (Radyo) — Uzak Şark- taki Japon istilâ harbi. Japonya &- leyhine yeni aksülâmeller uyandır. mıya başlamış bulunuyor. Amerika Cümhurreisi B. Roosevelt, Amerika Kızılhaç cemiyetine gönderdiği bir mektupta, “Milyonlarca sivil Çinli- nin feci vaziyetinin bir miktar iyileş tirilmesine medar ölmak üzere, hiç olmassa bir milyon dolar döplanması için Amerika halkının hamiyetine müracaat etmiştir. Diğer taraftan İsveçte de Çin harp felâketzedeleri için Stokholmde mil li bir iane tertip edilmektedir. Ter- tip edenler arasında Kutup kâsifle- rinden Svenhedin de bulunmakta- dır, İngiltereye gelince; Avam kama» rssındaki muhalif amele partisi li- deri Albay Attlee'nin reisliğinde bir heyet, Başvekil tarafından kabul & dilmiş ve heyet şunları talep etmiş- tir; Yeni beyanatta bulunan Japon Hariciye Nazırı B. Hirota (Arkası 8 incıde)

Bu sayıdan diğer sayfalar: