26 Ocak 1938 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 1

26 Ocak 1938 tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Çarşamba ş “Bugün 12 sa fa 56 iş g ! y Sayısı heryerde 2. Kânun 1938 | YIL: 21-3 a Sayı:7200 - 1290) İSTANBUL — Ankara Caddesi NİZ Telgraf sâresi: Kurun , TsfanBul 100 para III Posta kutusut 46 (İstanbul) ... ... Telef. 21413 (Yazı), 24370 (İdare) Y gil aellkmnmeiliik mes İbni işaret etliği marmara havzası Yeni imar planları ; Proğramın ilk eserleri önü- | | müzdeki yaza hazır olacak i ) Yurdumuza gelmek istiyen muhacırlar hakkında Bugün Ankarada bir komisyon toplanıyor Göçmenlere gösterilecek kolay- Merke ilk turizm mıntakamız olarak da yy » Bursa için beş senelik bir imar plânı ME Bu plân içinde i 5 Bi b ylnda hş Bala Ya gn lıklar tespit olunacak #vrilmesi, sonra Uludağ üzerine at yi ır. Fi ' ” 25 (Te e kini il di a . pi Mi REN larak hususi idare varidatı kâfi olmadı- sapi vE Ed me reyi miri yek ağ a m elem ZLE kn yagi il ndan plânın bazı kısımlarının devlet yardımı ile mi, yoksa bir istikraz bir komisyon toplanacaktır. iş im meri om — #üklen ze EM Vekiller ; Hey * mi yapılacağı di aray İskân işleri genel direktörü B Ür ya ve Bulgaristan yap» olunmuştur. Bursada açılacak yeni fabrikalar detin başkanlığında yapılacak ia, >ümüzdeki şubatın baş ii Bursadaki Kamgarn fabrikası ile Gem-$i | bu toplantıda göçmen işleri sürüşe 1B u | ö Pr I ist a n Ti Ü Pr kl r i deki Suni ipek Şiribiğlim açılma töreni yapılacaktır. .İ ve kararlar pim 3 tatürkün bugünlerde Yalovada bulunması dolayisiyle Büyük Önderi yon Maliye, Dahiliy: özüme aa bu fabrikaların açılma törenini şereflendirmeleri bir ihtimal © şeklinde ei Nafia, Gümrük ve al very min olunmaktadır. leri delegelerinden mürel bi a ğ a na ca va Z i ye e Turizm plânımızın tatbiki Komisyon, yurdumuza gelen mu- misyon iihtelif (Yazısı: 10 unöw saipfada) FE AŞ Yk Bomb, e» NM SADE SES ÇE NA CM Ge Bursaya bir Sl dip izm imkânları tahakkuk etmiş olacaktır. © « iğer taraftan, köm ecnebi yasli ğekTeğiİdü seri yili ” - Atatürkün p: e İstanbul ve civarı, Yaliva ve Bursa da / kalan yapılacak ev, verilecek ara- | bim üzere man have Türedi Tüm mta ol | hayvan eml gi yarar Kanı kanımızdan olan ırkdaşları- rak rin Bu turizm programının ik eserleri önümüzdeki yaz mev- gö n geçirecek, rlerin yur- « > ninde kalaycı Bar vie trtıdam yapim & hanlar | de faydalı eblmderimi temi ed | mazzı Bulgar fazyikinden biran tamaml lanmış olan Mldanya — Bursa yölü asfalta çevrilmiş büluncaktır, i cek ve sağlıklarını ihlâl etmiyecek şe- İvesi z bank ig onla ie Mudanya arasında işletilecek olen 18 kilde bu yardımları bir esasa bağlaya- evvel kurtaralım mil sür atindeki a başlayacaktır. Bu suretle İstanbüldüniğ | “ak 1 pey yy ân suretiyle umuza e ga 33 ' iL ger rsi — : hacirlere' gösterilecek yeis tü M . - bit edecek; hükümetten yardım iste- at b u at i I e B U I ga r memek şârtiyle gelecek muhacirlerin sayısmı ârtırmak ve'bu şekilde gele- elbirl iği Si Yu gos İV | | cek mühürrirlerin hakkında kararlar maf yardım vekâletin verilecektir. Ve- kâlet almacak yeni tedbirlerin tatbi- E lacaktir. gan de GE (Dos'luk misakınındün) el Gl RR Me Yalovada “Otel Termal, de yıldönümü idi Tarlar bir rapor halinde sıhhat ve İçti- Mine yemeği mi srt tin umumi ha ait e — Tl rca min İlani ATATURK zy lm dem i Abbas Hilmi paşayı . | e. e vi kabul ettiler | Bahse mevzu lelerin gü i (ASA) — Sabık Hidiv z olan izinde kar biri anlık bir nı vii i a Yalovaya ge k Yugoslav ve Bulgar Başvekilleri tatürk tarafından kabul edilmiştir. A - tati yı bir * Hat üzere hükümet Bb. Stoyadinoviç ve Köseivano; ürk Abbas Hilmi paşayı bir saat ka < daym EE isem bi fa > (Yazısı 4 üncü gönye 4 ) İ dar rezdierinde alıkoymuşlardır. İzmirdeki alaylara sancak ye yazm il a ti Fen al ir del ğ merasimilen iki intiba görülüyor. Üst alayları sancakları. veren Orge- Bal etmiş a onların a neral İzzettin Çalışlar nutuk ri altta; geçit resmi esnasında. in | Askerliğini yapmamış olanların Ka m imemuriyete alınmaları hakkında izmir Telefon şirketi hak mumiyesinden, Türk mir | Kararname meriyet mevkiinden kaldırıldi > ve Hükümet tarafından alındı Maraz, gelen her suali tereddütsüz Ankara, 25 ei Seri ve ça ve ve yüksek mektep me- sorabilirsiniz. Bu suallere açıkca | yüksek mektep as iğ emuriyete alınmaları me- ii vereceğim AN | denme'tiğmelenei era e Mi lşmey Mukavele dün Ankarada imza edildi de sizden yanlış tefsirlere mahal | Olanların memuriyete almmalarını | ve al. key xığu umumi hüküm- Ankara, 25 (Telefonla) — İzmir) ile İzmir Belediyesi arasında aktedi ley k şekilde yazılar yazıl mı | bazı kayıdlara tabi tutan Kararname ii > olacaktır. , telefon santral ve şebekesinin tesisat | len.bir mukavele ile 35 sene müddet- Yanı, “eğim, zira devletçe düşünülen, | Vekiller Heyeti kararmen meriyet ususta alâkadar * takanlar " ve işletme imtiyazı Dahiliye Vekâleti (Sonu Sa. 4 Bil, 8) tedi gun hale gelmemiş clan bazı mevkiinden kaldırılmıştır. Ge bulunmuştur. m m | e —| Gittikçe artıyor! ii 0 Mülletler Cemiyeti toplantısı bugün| ” 5 Rüşlü Aras Stoya dinoviçle görüştü k konuştuktan sonra bir ara- ASIM US Noktai naza» teatisinde bulundular (Sonu Sa; 4 Sü. 5) b turumda bükümete esl rat, 25 (A.A.) — Cenevreye Samimi bir müsafahadan sonra, lim olan haydut gmeki. olan Türkiye Hariciye Ve- | Rüştü Aras yoluna ei etmiştir, “ KONSEY MASA: DA Vdemi böyle diyor | #ili Dr. Tevtik Rüştü Aras dün gec Tü ki suç elde geçmiştir. - İstasyo: ği Cenevre 25 (A.A.) — Milletler Ce- ur iyede eşki- Başvekil ve hariciye nazirı Stoyadi- | miyeti konseyi yüzüncü içtima ti noviç, hariciye nezareti erkânı, Tür- | sinin ilk celsesini, yarın İran i p ft N “yalık modası kiye elçisi ve Yünan maslahatgüzarı | ciye müsteşarı Mustafa Adle" de e) tarafından selâmlanmıştır. yasetinde aktedecektir. "Treni in teyakküfu esnasında Aras ii Eg a Ve bir kısmı xe Stoyadinoviç garın salonunda kr- | muta e, van mahiyet- artık geçti

Bu sayıdan diğer sayfalar: