26 Ocak 1938 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 5

26 Ocak 1938 tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Aldı dığı Si Yalnız bir harpte — Yizng ne getirme ii dir dah, Mn kel ile arasr açıldı Y. > lar, emek üzere ayla Tatu; Vida esl mada sabi bulunan Da- “riyopg, , #örleterek günlerini ge- tea Yük İste bu mada Calut hâdi- Bi Süçiy yı, FOİĞİ. Filistinlilerin ret- Miley ik lc alut, bütün Yahu- a b a bü “diyor, harp meydanma Tarihte Yahudi düşmanlığı ORSA | ma rennaemndanaan ha... 25.1. 9:8 le | . Davut ile Calut rinde münmele görenlerdir. Hakamiaı- #mai 13 do küpamiş malip fiyaarı PARALAR * Prank 85 (“Mark 4050 YAZAN: Mizgei Ahmet | ilme dn Li göre Musa, Kızıldenizde * Belçika Px, 8 İstey u "Siyar al 200.000 piyade, 50.000 esi 24 |* Dinar m- kurayı 600 harp arabası İle bütün elma a eri a N Kadını, ni mahvettiği vakit, muse- #orin m İni a a ia, arı defler çalarak sevinçle- e yü, Jen ae İhap ar ettiler. Yahudiler, def ça- Şiz Av 23 İ'Renknot — ai burada yapılan şenliği, dat- yi - bep Ye etmişlerdir. Fakat, iş har- ÇEnLER—— | be e lr Yahudiler Musayı ii je Medp MİST uha cesaret etmemişler- * Nevyoru © U,TUĞ7 | * Berlin LERİ m * Miiinc (© İö0Yöv | * Varşova — 415 lm rivayetine göre Mısırdan mi nl mi ab mi Yahudilerin Kii 600.000 * Geneve | 3140 | * Belgrad 3130 Sok F. İbni Haldun ise bu rakamı * Botya 655930 | * Yokohame 27013 Mübalağatı ll * Amsterdnm 142ğ0 | * Muş * Prağ Yiğli8 | supra 9, Yil Sa, Misıydan çikişımın eli kaza 1,308 | vahye, diğ, Pirin ci veya ikinci günü öl- sSHAM Lea Sonra Yahudilerin ln ge Iş Bazıkası “Sl şir Hayry o - ter ua, b ye er ie i aidele Tü 1025 Yi Erdi.” Onu birçol . Vul Rey ı Merke Bing TV Gi karat 7 Si li muhtejiş | Musa Mısırlılardan buğday isteyor (| — stikrazlar — .anviller — ig, lere taksim edilerek ayrı ayrı e e ye Te edildi, lik belki de mahvolacaktı. Onuni-(İ . .. 7) ii—| rramvaz ys ; 0 Vİ Rıkm - kanl nz ... da Olmadı; : © ii birer ve — e Sn ona kızr İl, 8 — * Anadal Gi ve Sonra, mı akbil ân etti. ös api aralarında harpler, hili del 8. Brrurum o Sö | Amadom 1) 5S ler başladı. a İN Mir utu km a ii li ye #isükDabih Oo 75 | Mümessil 405 seler ç; öldü ti arafından hile ile öldürü- ka, DEVkiİ alınıyor, bu suretle har | mor zamları ç Zahire Borsası Tahat üş ut ortada Yordu, ve huzuru gittikçe aza levi ipa nsllaniyeh & 2s-1- 93 Ral jan okuyordu. vi e he ia Evamiriaşere bunların Küç ie bu manzara karşı- ağaya yumuşak Ma 530 nediyordu. Bu emirler, Ri ime, *İ sında Ge a ali k 4120 yl İma, si tn. cam EMS FReİ elniş — ZA A öleli diye ni kin in LO baya ilipinek et Ran wdar 433 Kk elnay vi keş mak, zinaya| |... el ile güzel şarkılar | Mısır bayar e det buz a sm an nmün #0“ | okuyabilen giri pe ey la İN ulunma: kes güldü. sü fek gu pe Aly e mana çâriyesina Si m Sahin daha ağzın süt kokuyor. Ki 2 810 23 in m yi yam kaf dediler. Susam 16 5 ve #mini her ikinizi in ayni şiddetle cevap verdi: Keten yağı 4 — 46 Pakaz Galutu öldürürüm... Çoban- Gel m tg ” ri Buğday < 15: Ton Ul Ton Wtam aksi yapılıyordu. le öldür Mercimek 11,1/2 » 28 174 müştül Davut en Si ve iddia ediyor- 'etten 1978 sene evvel Kedi k bir kabile reisi isyan ederek | du. O halde ne e EREL kabul 6- ki ni hükümdar ilân ettirdi. bre ri Tal Diş me üm süren Kedun, yet- — Peki o halde, e ben de zırh- ba ye bırakarak ölmüştü. Adı E- | jarımı sana vereyim, git ve düşmanı- bütü lih olan cariyeden doğmuş biri | mızla k rşılaş: Dak kardeşlerini öldürerek riyas Ni sl Kiyma aldı. Fakat bu da, çok hü- — Ben b e istemem, onla- e Sara bir ahtr aldrktan üç se | ya here m .. dedi ve deynek ile Ara bir ü da genç bir kadı- | sapanmı Sol akla ar: ilerledi. ğı taşla yere serildi. pi eşi geldiği yakit şmanınnı iy Bi man, işim yalvardı, benim zi — savurdu. Calut alnına yediği ta- 8. Ebu Melil 2 bir kadın du şın tesiriyle yere yuvarlanmıştı Bu 1 dem te Davut o vakit e belin Teisten sonra kasta birçok baş- | deki hançer ile kuvvetli düşmanları" | yg F Yah r başk ın başını keserek Filistin ordusu- lerin tazyiki ve tal m bag nun münhezini olmasını temin eti Yar, ME e düçar 'Talut bu muvaffakıyetine rağmen “eng listin akını, Yahudilerin rk Davuda kızımı vermemiş: Yek etini yaşamalarına sebeb — İkinci bir muvaffakıyetten son- Duy İn Fakat Yahudiler de Sa ra vereceğim.. demişti. e mücadele edi Halbuki Dik her gittiği - yerde dan se T. Yedi defa esaret hayatın- | muvaffak oluyor, düşmanlarını mağ- o üra hükümdarlık Taluta ve- | lâp ediyordu. iy İnt bir çobandı, Fakat Sti bir adamar. Pe va bep maklâp etm liğe mu- nmüş gelerek meydan e Caluty o m ia ey kaldırmak Ykm kaşı aniydi, Aksi takdir ribeden ecek: ve Yahudi- Bu, e düşmanlığını artırr rdu. Bir müddet sonra kızının ar- yoı zusu ile Davudu ir e olma- rağmu ri Ek, dan bir türlü vazgeçirilemi “Davut birçok am girdi. Bir gün evinin penceresinden kendi- sini Talutuh elinden kurtardı. Bir B Mağarada Taluta yakalanıy du, Bir aralık düşmanları olan Filis- timlilere iltica edeerk onlarla bera- mak mecburiyetindş kaldı. Filistin hükümetinin başında iken Amalka kl Davudun köyün! basmış, karısı vö çocuklarını kağır- mışti. yüne geldiği vakit her tara- fr harap halde bulan Davut, Fi Jistin di A Mir yapanlara hücum vi le gocuk- larını ai Bu İz Ball 1s- Tall kuvveti mağlüp tamamiy! olmuşlardâr. Ta ta Deli son ra öldürülm Talut İM asker, mükâ lurım diye Davuda müjde NR vakit, Davut bir iz darbesiyle am keri de yere sermiş, bundan sonra hükümdar olmuştu. © K. Map bla 7 e 5 a vü Mısır İt ceviz X 5 Fasulye TA " Salik ” K. fmdık 7 w İç fındık , ” BUGU Za KACAK VAPURL AR aa Saat adı Gittiği yol 18 Da rt 20 Mersin Bandırma 15 Kemal Ayvalık GELECEK VAPURLAR 16.15 Kocaeli 15.40 ursi Mudanya 6.80 Mersin Bandırma İzmir İzmir reyi Belediyesi ir Tiyatroları kizi 20,30 da PERGÜNT Dram 5 perde Yazan: Henrik İbsen; TÜRKÇESİ; Seniha Bedri Göknil M3 Saat 20,30 e iş em KADISI kome- di 6 tablo. Yazan: Celâl Musahipoğlu. Pa- ÇE Bünleri 1530 “da matine. ada Çarşamba saat 14 de BONCUK.. Yaza Ege. ( m: Zeki Taşkin; il Y Yalnız talebe içindir.) ERTUĞRUL SADİ 1OSU Hale) ATI mi AN DEREDE GEÇTİ vodyi 3 perde San'atkâr Naşit ve ar. kadaşlarış eN Küçük Semiha v. şel e KEDİ GÖZÜ Komedi 3 perde SINEMALAR MELEK: ri İPE muharebesi der kadına bir erkek s8 Ü aramda hükümete teslim olan | haydut (Aydemir) böyle diyor: Türkiyede eşkiyalık modası artık geçti! aç gündenberi Yalovada al “Dörülin cü Umumi Müreiş Es ula in- vel 'mumi Müfettişlik a kil im een Doğu vilâyetleri- mizde asayiş ve emniyet işi mühim bir devlet ei olarak görülüyor» u, Memnu! ie kaydedilecek bir noktadır ii bi Uzer son uzun raporunda bu meseleyi dört satır ile ii ie lar. tir. Tahsin Uzer umümi harp yılları i- çinde Erzurum valisi olarak bu ha- valiyi çokiyi tetkik etmiş bir idare- ci olduğundan elde edilen bu mu- vaffakıyetli netice üzerind: fuzunun ve tecrübelerinin büyük yardımı olmuştur. öyle ki: As eselesini ha 1 ederek bu kuvv: n ha keler mer b 8 mniştir. Bü süretle ii e Bir kısmı e olarak ilk yıl - haydut tenkil olunmuş, ii de bitmiştir. En son ele geçirilen haydut kaçak suretiyle şurada, burada dolaşmak- ta olan haydut (Aydemir) idi. Ge- çenlerdö o da kendi kendine Erzu- rum vilâyetine gelerek teslim olma- Dü affını is- de böylelikle yiş ve emniyet vaziyetini lar di bu hüsus- ta biraz İzahat Haydut Ay dl Shi ol (Arpaçcayi) ndandır. Kendisi elli ii dır. k ğundan e halk mayord arasma karışa- irade Arpaç gittiği ARGE ndir aralarına m teşlim ed kini r, hükümete ecek- lerini ii Me unun üzerine Aydemir e ağ hül kt le teslim ede- cekseniz, ben kendi kendime gide- rim, kendi ayağım İle teslim olurum. im için dada doğrudur.” Demiştir. * Erzurum vilâyeti m ni- çin teslim olduğu sorul — Bayım, artık en: a geçti.” evabı izah e şahsi nü- | “ ve iğ N ie Dördüncü Umumi Müfettiş bize bildirirlerdi. Biz de bunun üze“ ne tertibatrnızı alırdık. Xolcula- geçeceği y pusu dk, “simdi bu tür! olmayor. Köylüler eşkiyadan yüz çe- virdi. Eşi iş görecek? Sonra eskiden eşkiya denilen #- damların halk arasmda ünü olurdu. albi değil: Köylüler böyle görmeyor. Eşkiyalığı yor, Jan ya silâh atanlara lâ- okuyor. Sonra eşkiyalık evvelce sirin gelirli bir san'at gibi idi, Bir bir soygun yaparsa bi lardı, Şimdi yoldi Rİ erine h May yon durunca için den bir erkek, birkaç kadın, çoluk çocuk çıkıyor, Bunlarm üstünde de ancak beş, on lira Hiheayik. Öldü- rülen, y: adamlar, hel ve ere i suçu altma ma a okü ei en olan bir mesele askeri ihracatımız 23 milyon fazla Ankara 26 (A, A.) — İstatistik u- müdürlüğü ei senesi harici ti- ret İstemetiklerini ımamlamıştır. ti 114 ve ihracat kıymeti 137 milyon liraya baliğ ol uş ur. Bu mıktarlar 1937 senesine naz: ithalâtta 21 milyon ve ihracatta 20 li yon lira artmış göstermektedir. İhalâa nazaran ihracat fazlası 23 mil yon liradır. Bu Wi etmek için de şöyle demiştir: > ği biz eşkiyalık am erdi, Meccani muayene Perşembe saat 2 den B 6 kadari ay e e imleri rm ela İK Ortaköy gi numarada Doktor Mümtaz Gürsoy faki parasız mi eder, yı yalığın artık modası geçmiştir, diyo rum.” i ME Da nazaran 1937 « se- | mesinde ithalât kıyme

Bu sayıdan diğer sayfalar: