26 Ocak 1938 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 12

26 Ocak 1938 tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 12
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

12 — KURUN » 26 İKİNCİ KANUN: 1938“ 3 günde “| Yeni ve cazip güzellikte || Bir ten esime klardan kurtulmağı ve daha genç ve bakma rünmeği seversin! ör iş Açık beyaz di hai e genç kızın tazeliğini ve eznclığii verdiği teminatlıdır. He. yi günden bir tüb veya bir vazo TOKALON kremi alınız ve tarif al veçhile kullanmız. Neticesinden son derece-memnün-kalacaksmız Tel; 21721 ni | l in | E k | Beyoğlu İstiklâl caddesi Tokatlıyan Iİ sırasında. Kapısı kak Hamdi Bey han birinci K | kataği Teleton İzan yana 28 ere manda Fin küler inmeli ..01 10,8 dan 17, kadar mas Birinci sını! Operatör a vr CAFER TAY YARİ Umum! cerrahi ve sinir, ilime estetik rrahisi müteha Paris iş Fakültesi S, ili erkek, kadın. ameliyatları, dimağ estetik sline, karın buruşukluğu ve N doğu ğı SÜMER BANK BURSA Merinos Fabrikas! Gerek dokuma ve gerek her türlü iri kotaj yün ipliklerini imale ve sipari$ kabulüne başlamıştır. Merinos Fabrikası yün iplikleri ya” bancı memleketler ipliklerine olan ib” tiyacıtamamen ortadan kaldıracaktır: iplik nümunelerini Bursada Merino$ Fabrikası Direktörlüğünde görebilirsi” niz ve oradan istiyebilirsiniz. mütehassısı.) aza sabahları “Yüz, gençlik ameliyatı", y ilânı 20 ve 22 İkincikânun 1938 tarihli lira muhammen bedelli hastane binası kögir arme kısımları inşaatı e pikırde ki ni Nafıa Müdürlüğünün g 1988 olarak SÜ m ae (ii) m 10 a kadar i #leden sonra ücretlidir. Tel. 44086 > sn I n lm Pe Rumeli han. ji Gaz ni Giresun e ii e bet mesala a Göz hekim! İl rilmiş olduğundan keyfiyet tashihen ir sabunun il. i harice atarlar, Si; — inle er n kaybolurlar, Dr.Murat RamiAydın s 'Terkibindeki İsa yak ve aaa kıymet. yüzl Taksim. E ” unsurlar ise, açık mesamatı kapi e üç gün En en çirkin ve Tarlabaşı Cad, URFA Apt. nına n sert bir cildi beyazlatıp yumuşatı e 50 aki kadınlara etmiştir. Tel: 41553 Pazardan maada hergün: Öğleden sonra saat ikiden altıya kadar i Devlet PO Mİ Lİ Tİ İİK Ma İLİ Rİ İni Kiraya veriliyer Ya Demiryolları . İkinci İşletme MR ndan 1 — ni inşa olunan Ankara garı içindeki büfe, eN ME ür gar ai ki büyük ve lüks gazino binası ve müştemilâtı üç se Ve ve Sea ili kiraya veri lecektir. mam am ani ii Ml MMAŞAİMRAŞ ERİM Yeni Ânkara Garı Büle ve Gazinosu ile Müştemilâtı 1/8 müd- Sahibi: ASIM US Neşriyat müdürü. Refik A. Sevengil | Türk Hava Kurumu Büyük Piyangosu 4. ncü keşide TI Şubat 938 dedir. Büyük ikramiye 50.000 Liradır., 000, 12.000, liralık ikramiyelerle ,(20.000 tiralık ie rma mükâfat n“kirası 7000 liradır. Ve yekdiğerinden ayrılm ye gl senelik m zın topta, me olarak ira yatma ektir, — Taliplerin uzun müddet Ankara, İstanbul gibi büyük şehirlerde birinci smıf bir gazir iz kıyet ve ehliyetle idare etmiş oldukları- ni ve halen böyle bir müeneey yi ar edebilecek ehliyet ve mali kudrette bulunduklarına dair ve bu © si kada sarahaten dereli olmak şartile Ticaret Odalarından alınmış bir a ve nüfus veya cüzdanlarının asıl veya salâhiyetli makamlarca musaddak suret rr rr Min beş'gün evveline k etmele kik edüp ille lara GM pazarlıktan evvel kendilerine tebliğ ve tefhim edecektir. Tesbit edilen müddetten sonra getiri- lecek vesaik kabul edilmiyecek ve es habının pazarlığa iştirak hakları kit olacaktır. melor An Haydarpa- şada Bi Si le Müdürlüğünde parası & 1-2-938 pazartesi günü saat 15 de Ankarada İkinçi İşletme karada İkinci İşletme e sız olarak v teklilerin “1575” nesine yatırarak muayyen gün ve saat te komisyonda hazır bulunmaları ilân olunur. (181) (294) e bedeli 66.300 lira olan 85.000 adet Şöminman takoz enbe günü saat 15,30” da kapalı zarf usulü ile Ankarada ie alınacaktı! m 10—3— perşe: re inin, satın al B girmek Kal 4565 liralık yea teminat ile kanu- nun tayin ettiği ii e Nafıa Müteahhitlik vesikası ve tel İzm Tini yni gün saat 14,30 a kadar "iuğuliğeu Reisliğine sözi Ti lâzımı art Ba 330 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa -veznelerinde satıl- male. (399 Kapalı Zarf Usuliyle Eksiltme ilânı Giresun Nafıa Direktörlüğünden: çarşahba günü saat 15 de Giresun vi- 2 Şubat 1938 tarihine rastlayan bina ) Hi lAşımığır. (460 e kadar le isiyi zengin eden bu piyankoya iştirak ediniz. —i #

Bu sayıdan diğer sayfalar: