26 Ocak 1938 Tarihli Son Telgraf Gazetesi Sayfa 1

26 Ocak 1938 tarihli Son Telgraf Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

kanamann s.. Si ” Rglağ ae —TPride t SAYISI KER YE 9 RDE En son Telgrafları ve Haberleri veren akşam gazetesi SAĞLIK KUPONU Bu kuponun beşini toplıyan 0- z Son Telgraf'ın bi- kuyucuları rinci sınıf dahiliye mütehassısı ta- rafından Beşiktaşta Tramvay du- rağında 59 numarada her gün saat 15 den sonra muayene ve tedavi Cenevrede Vaziyet Bu Sefer Nazik Kulis Arası Müzakereleri Başladı Küçük devletlerin teski n edilmesine çalışılıyor Tevfik Rüştü Aras ta, Hatay milli davam Konseyin her tara Ccek b Löndra, İcller 1 Konsey bos, Eden ve Spsak dün 20 de ayni toenle Ce işlerdir. G, '© Nazırı da Kan'dan ,", hareket 'etmiştir. mi Z inel « T a7 famızda) G ÜYYÜk Ve İnhiserlar Veklli “Alı Rana Gümrük velnhisar. SNİN Çalışma farz- : Vi değiştiriliyor nhİSarı Nhisarlar tamami licari h mamile İT hale ifrağ edilecek, tır. zihni. | | Aylardanberi aranılan vfadağ İÇGPArARÖn oturan hasta Müstefanın ) VVütilaşyor; aat K &ğ%" el $ ızı müdafaa edecek in çalışılacak bir dolandırıcı ile bir esrarcı yakalandı Dolandırıcı Istanbula tedaviğe gelen saf Ana- doluluları kandırmakla geçinen bir adamdır Emniyet Direk- törlüğü ikinci Şu- be Müdürlüğü şeh- Fimizde bulunan | ve bir. türlü ele - Pleyman İsminde bir adamın bir ta- ) |Ermelbisesini de dolandırmaktan ge- | |ti kalmamıştır, Her gün ârka arkaya yapıları mü- racatlarla aradığı dolandırıcının faâ- liyetini duyan zabıta, bir türli | /Beçirilemiyen bu adamı tutmak iç |Bizzat ikinci şube müdürü Bay Nev- Zad tartibatla ev | y suç |üstünde yakala « İmıştır. Mehmed Çavuş İsmini taşıyan bu dolandırıcı 45 yaş- İsrında kurnaz bir adamdır. Memle- Dolandırıcı AbDdullan Çavuş ketin muhtelif yerlerinden tedavi Maksadile İstanbul hastahaneleri * saflığından İstifade ederek İsâh iş bulmak, gâh hastahaneye ya- tırmak, ve gâh işlerini yapmak ba- kanelerile- dolandırdığı — eşyalarla birlikte bu yekün hayli yüksek bu- lunmaktadır. oB0 bir kısım eş Adanalı Alinin 10 |İzmirli Hasanın 50 lirasını hastaha- heye yatırmak bahanesile dolandır - an başka Necdet, Neca- d isminde 4 çocu- | '% ğün.Palto, c 6 fi memnun ede- ir formül ile içtimalarına niha- yet vermesi iç 26 (Sön Telgraf) — Mil. VA t i bugün yü: kı verilmesi meselesi tedkik edilecek DK aa 2 Asilerin harap ettiği bir şehir İspanya meselesi ve Avrupa işleri Yakında Fr;;icby;-uul;ârîblik hak- Asilerin kırk günlük muvaffakiyet (Yazısı 2 nci sayfada) - - ——— --- üyu tesine Cephede çalışan ve büyuk bir Japon gaze! Pi înensup kadın gazeteci Çin, her taraftan muha- | sara altına alınacak Japonyanın bu maksallü yenı: İıa-i j | reketlerde bulunması bekleniyor. Nizamata muhalif Iî;reketten dolayı bir © elbiselerini, Toz- Kumarcı veesrarcı Apostol! n imesat federasyonu boykotajı i İ verildi, Amerika İngiliz gemisine ceza FD Ğekii blânçosu* İtalya ile İrgilter Arasındaki Muallğj(_ysele!er ibtidat mahiyetteki || Temaslar devam Ed iyqf Milletler Cemiyeti Toplantısı bittikden Sonra Romada resmi Müzakerelere Başlanacak italyan Başvekili Musolini Berlin, 26 (Son Telgraf) — İngil- tere Hariciye Nezaretinde yeni ih- üdeta ikinci için değil, tamamile siyasi fa erde bulunmak üzere gitmiş- tir. Vansittard'ın şimdi yegâne meş- gâalesi, İtalya ile İngiltere arasında- | VDevamı £ nci sahijfedey Ekmek, süt ve Suyun ucuzlatı!- ması ve kalite'eri- nin düzeltilmesi Yapıla;ım tetkil |ler on güne ka- | dar bitirilecek Karar he_'r. tarafta Sevinçle karşılandı Bir kasap dükkânı VYuztst 2İnel sayfamızaa) ( Yaztat 2 nel sagfada)

Bu sayıdan diğer sayfalar: