26 Ocak 1938 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1

26 Ocak 1938 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

31 MARTTA Osmanlı Donanması Bu mühim tefrikamıza birkaç gün içinde başlıyoruz İlân işleri Telz 20335 23872 — Sene: 7T - Sayı: 2165 26 ikincikânun 1938 Çarşamba ——— BŞ envemerreRALEArRer a Portekizde de isyan çıktı Asiler Franko aleyhtarlarile Müşterek hareket ediyorlarl GETSUr L eYA AUA AUA aA OrerEneEL e! DeLATERER e SELED AA TETTETEN TETEN MArEAN eee eee eee SERAET TT LA S EESE gevaeLrEnEr TeT AAA ervenseran nn / Portekiz hükümetinin isyan mın- takal ilad keri kıt'alar| | — G asîleraerlntaihâî aet;:lgı hiziieellkemaa a Amerika l F Deniz ! ranko cepheSi programını genişletiyor l Vaşington, ! 25 (A A.) — Ruz- ; velt bugün öğleden sonra meclis ordu, deniz ve finanş komisyonları- nın azasile görüşmlüştür. Bu lou!e-î rans, cumhurbaşkanımın deniz pro- ? gramını * genişletmek ve orduyu kuvvetlendirmek tasavvurunda ol - İçinden mi yıkılacak İSpanya asilerinin elinde bulu- Nan mıntakalar ahalisi de Te ayaklandılar Sğe Kd vekümer. —e ba SI ceaphesine dalr gelen Ma-)| konteranstan evçel yaptığı beya. ri n natta, bütün millf müdafaayı alâka- dar eden bir projenin münakaşa e- dileceğini bildirmiştir. Keza ordu komisyonundan Vin- sön da Rüzveltin mesajında bütün milli müdafaanın mevzuubahs ola- cağı zannında bulunduğumu söyle- miştir. iki çatal, bir bıçak ve bir mendille Kala tasında ameliyat yapıldı ©r biribirini nakzetmektedir İzmirde tütün depolarımızdan birinde tütünler hazırlanırken... Şark iütünleri konferansı dağıldı Bulgar murahhasları hiç bir esaş üzerinde anlaşamadılar Türk ve Yunan murahhasları, kendi m.einle- ketleri dahitinde milti birer tütün konseyi vücude gelirilmesinde mulabık kaldılar Bir müddettenberi şehrimizde — top- feransta Türk heyeti murahhasası reisi Yün Bt ğ ; % Idi bildirilen Portekizin merk ezi Lizbon şehrinin denizden görünüşü lanmakta olan Şark tütünleci konfes | olan Trabzon mebusu Hasan Saka bu . a _kannyıl radyosunun bu sabah verdiği bir habere göre Porte- ransı bugün mesaisini bitirmiştir. Kon- DEŞ- Devamı $ incida y Bir isyan hareketi başlamıştır. S Bir Çin hava | Izmir telefon el filosu şirketi Kti Ricat etmekte (Hükümet tarafından olan Japon satın alındı askerlerini 20 sene müddetle 60 şar bin bombaladı llra verilmek suretile ödenecek Londra 26 (hususi) — Gelen ha- Ankara, 25 (Hususi) — İki sene- bi Yayialar dolaşmağa başlmış ve bazı nazırlar bundan haberleri Ç Mnetin icab eden tedbirleri almakta tereddüd etmiyeceğini söy- Nb"" ,:ık'hvllerin boşa gittiği gelen haberlerden anlaşılmaktadır. ta derhal asker! kuvvetler gönderilmiştir. Âncak bazı as- iltihak ettikleri bildirilmektedir. Birçok garni- —.b bt lde âsiler hâkimdir. Vaziyetin ne merkezde ol- Koyan; Vi bir haber alınamamaktadır. Hükümet bütün muhaberata br. Fransua Odi N Z: debi sızan haberl i lar —ğ:—% h lere göre isyancı! Franko aleyhtarları Yit k l Paris ları naarını B de Üe"'lsız , 'lev..ey hi par 25 ( 4 SS D el K Yugoara l" Başvekil Stoyadi: S tetkik ettiler Vresinin ilk toplantısını yapıyor zar teatisinde bulunmuşlardır. Konsey bugün toplanıyor ciye erkânı ta- etmektedirler. Asi İspanyol generalinin elinde bulunan ve mücavir olan bazı mıntakalarda da isyan çıktığı bildirili- bütün bu haberlere rağmen kat'i vaziyet ' henüz tamamiyle ta- » İspanya haberlerini 8 inci sayfada bulacaksmız. YÖzleri üzerine çeken bir müzakere nuşmaları D mnc © Fransız nazırları bey- ©! vaziyetin bütün safha- Cemiyeti konseyi bugün yüzüncü ictima ve Ingiliz delegeleri tarafından © mMmüşterek bir beyanat yapılacak Cenevre, 25 (Hususi) — Milletler Cemiyeti konseyi, yarm (bugün) İran Hariciye Müsteşarı Mustafa Adlenin. başkanlığında, yüzüncü İçtima devre- — Devamı 8 tnctde — Ceneve Twb Fakültesi operatörlü Dr. Fransua Odi, İsviçre dağlarında kış sporlariyle meşgul olurken derin bir uçuruma yuvarlanan ve kafatası ya- rılan bir arkadaşmma derhal ameliyat yapmak mecburiyetinde kalmıştır. Beraberinde cerrahi âlot bulünma- diğından ameliyat için iki çatal, bir bıçak ve mendil kullanmıştır. Yara - ilmmm hissini de iptal etmemiştir. A- meliyat muvaffakıyetle neticelenmiş, yaralmın hayatı kurtarılmıştır. BIRKAÇ SATIRLA Tamrı çememmameee aa Yandan ÇCarklı söze karışma buna derler ! Dün bir ssbah gazetesinin başmu- harriri, mekteplerde maddi cezanın ihyası hakkında bir yazı yazdı. Biz buna cevab verdik. “Dayak, kendisi- nin pek iyi bileceği gibi ancak selere yakışır,, dedik. Bugün bu gazete, maddi cezadan kastınım ne olduğunu birinci sayfasın- da anlatıyor: bu, dayak değil, ancak “izinsiz” gibi cezalardır. Y Bu arada, yine bu gazetede bir gil- tun işgal eden Peyami Safa da, ken- disine tanllükü olmtyan bu mestlade, başmüharririn avukatlığını yapıyor — Devamı S incide — berlere göre, Çinliler, Japonlarla gi- riştikleri hayat ve memat mücadele- sinde devam ediyorlar. Şanghayda, Japonların kontrolü altında bulunan ve bütün bir bölgenin suyunu temin eden fabrikanın yanmasına Çinlile- rin sebeb oldukları söylenmektedir. Fabrikanın söndürülmesi için Şang- hayın tekmil itfalye teşkilâtı çalış- mış ve henlz söndürmeye muvaffak olamamıştır. Çia menbalarından bildirildiğine göre, bir Çin tayyare filosu evvelki gün Anhuoy eyaletinde Suançeangın şimalinde şimali şarkiye doğru ricat etmekte olan Japon askerlerini taşı- yan müteaddit Japon nehir nakliye vasıtalarını bombardımah etmiş, bun DEy- Devamı $ incide denberi devam eden müzakereler ne- ticesinde İzmir telefon şirketinin u- tımalınması hüsusunda bir anlaşmaya varılmış ve mukavele hükümet nami- na All Çetinkaya, şirket.namina. da İmzir belediyesi dalmi encilmen âaza- sından Faik ve şirket müdürü Rap tarafımdan imzalanmıştır. İzmir telefonunun tesis ve işletme imtiyazı 85 sene müddetle İzmir be- lediyesine verilmiş, belediye de-son - radan bu imtiyazı bir-anonim girkete devretmişti. , Devir işi bir şubattan itibaren baş'ıyacaktır. Şirkete temlik ve imti- B Devamı $ incide Deceden Tepeden Frank'ın âkıbeti Bir Fransız gazetesi memleketlerindeki kabine buhranları ile para buhranı arasında garip bir münasebet keşfetmiştir: Fransada kabi- ne düştükçe frank da düşüyor! Fakat işin düşiğnce dikkate değer nazırlıktan düşen adamlar olan taralı şu: Bir kabine başka bir zaman ye- niden hükümete alınıyor, böyle hükümetec alınan eski düşkünler - ile yenl ve kuyvetli kabine teşkili mümktün oluyor da bir kere frank düştükten sonta bir daha yerinden kalkarak eski kıymetini bulamı- or! riyört “Onun İçin bu keşfi yapan Fransız gazetesi nihayet şu hükmü ve- — Frânğada hükümetler düştükçe Fransız frangınm kıymeti bir ax İnhlasatıya inecektir. Bn gidişle şimdi kıymeti iki Fransız mete- < Hiği derecesşine kadar inen frangım kıymeti bir gün sıfırda karar kı« Tacaktır.,, H.K,

Bu sayıdan diğer sayfalar: