26 Ocak 1938 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 2

26 Ocak 1938 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

|AKSAM POSTA Tahrip M |. “Masan» İDARE EVİ: istanbul Desin uuramme triaakan 18. Potyraf süresi! ahanbat "ea “Yazı işleri telefonu: 23872; Te 4 24370 : 20335 politikamız Yazan: Şekip Gündü z ADİSELERİN hiç bir hösaba gelmiyen ve hiçbir hacme sığ- mıyan şu lânetli çılgınlığı yüzünden |ji dünya, kâbustan kâbusa ve anafor-jfi dan anafora sürüklene dursun, işte | Gid yieriğki iel Zira her Ji) geçildi ne olduysa oldu, şimdi be A e dava tesisat yaptırmak ümidiyle İl ii Sular İdaresine Başvuranlar birkaç Hi gey değişiyor, her şeyin kıymeti ya değişiyor, ya azalıyor, fakat daima ortada değişmiyen ve kıymeti azalmı- yan, hattâ kıymeti çoğulan tek kudret kalıyor: bir Rusyanm ve vezirlerine hediyeler dağıldıkça Almanyanın peşi sıra sü- rüklenir; daima en kuvvetlinin ars- basma zorla bindirilen bir “parya man gaflet edenlere, şeytani bir pe-|t rende atip bazı hakikatleri ve bilhas- sa bir “hakikat” İ, “hiç değişmesine imkân ve ihtimal tasavvur edemediği- miz bir bakikat,, i örtbas etmeye ça- (fi balıyanlara, hâlâ, raslıyabiliyoruz. | Bunlar gelişigüzel cümleler ve muha- derek bizi Tülin gisi göster: 1 mek illetine tutulmuşlajdır. Faşistler, (Naziler, Komünistler, Halk cephesi kuranlar, dünyayı re- jim bakımından mütalea ettikçe, bi- rer pundunu bulup bizi hep kendile - |8 rinden tarafa yontmaktadırlar, Tokyo - Roma - Berlin mihveri dev- letleri, “büyük demokrat devlet,, ler, Milletler Cemiyeti ideolog'ları veya bu teşekküle aleyhtar cereyanlar yarat- mağa çalışanlar, Moskova - Paris mihveri devletleri, umumt siyasi mu- | vazenesi bakımından dünyayı müta- les ettikçe, bizi hep kendi hesapları- na uygun gibi göstermektedirler, Dünya mikyasında tesirli veya ak- sülâmelli herhangi bir mesele ortaya çıkınca, bu meselenin seyrinde ve İn- kişafında hususi menfaat güdenler | hep bizi kendilerinden yana çekmiş gibi bir tavır takmmnak itiyadındadır- Yar, Ve çok gariptir ki, bütün bu te- mayüller birer suretle bizde akset- mek imkânm: bulmaktadırlar. Acaba, kendikendimize ; — Biz neyiz? Diye, tereddild ifade eden bir susl tevcih edecek bir zamanda mıyız? Rejim bakmımdan dünyayı müta- Jea ederken, biri kendilerinden sanan- lar en fahiş bir hata içindedirler. Biz. ne faşistiz. re maziyiz, ne komünist, ne de halk cephecisi. Biz Kemalistiz. İnsanız. Ebedi insan... Biz çok ileri, bütün hatlârıyla bize uygun ve birçok parçaları iso birçok milletlerin muasır ihtiyaçlarına teka» bül edebilir bir mükemmel rejim kur. duğumuz gün Almanyada Nazilik he nüz doğmamıştı, hattâ führer henüz nakkastı; yani bugünkü hüviyeti Al- man bünyesi isinde yetişme ve inki- şaf çareleri arıyan bir sperme halin. deydi. Biz rejimimizi tekemmül etmiş şek- liyle kurduğumuz günün üzerinden geçen yılları beşer onar sayabilirken; makıllı yerleşmek imkânlarmı bula mamış bir haldedir. Ve işte, komünist işte faşist Roma heniiz yatağına ada“ Moskova hâlâ nazariyelerini hadisele- refasfiye ettirmekle meşguldür. Ve hattâ su balk cephesi terkibi bizim için hiç de yeni bir şey değildir; d iti yıl önes | ' i Doğru “ iBedava terkosi Jİğ asl ermiyen bir hareketinin akisle- & b rini ve neticelerini “birkaç gündür gazetemizin havadis sütunlarında çi okuyorsunuz. Mesele mak üzere,, terkos tesisatının bu çok müracaat yapıldı, bunların hep- E in si bedava tesisata hak Tazanacak derecede belki fakir değildi. ama, herhalde bir kısmı evlerine para ile il terkös tesiğnti Yaptiramıydodn mA | Zi vaziyette bulunuyorlardı. ji) Kuyucularımızdan bayan Hamidenin £ Yedi sene uğraştıktan sonra mahvo- söylediklerin yalanisa ben derhal öğre- | bilmiyor musun?. | nirim ve o zaman senin hakkında hiç — Biliyorum. Fakat cebimde serbest i odak 8) Hayırı olmaz!,. dolaşma vesikası okluğu için. e ri yüzdesi, arala Bu defa hakikaten endişeye düştüm. | | — Hakkın var.. Peki ormana varınca şan annesi ve hemşiresinin kasanç- Acaba ne demek isüyordu?. orada ne yaptın?. Tarıyla yaşamaktadır. Evini Kiraya $ Sükünetimi bozmadım; — Göl kenarında bir sıraya oturarak verebilmesi için, tarkos alması 14- (| | — Gizliyecek bir şeyim yok. Bina. | temiz hava ile açılmağa çalıştım. Epey İ zmdır. Ve tramtayı şirköti sayesin: ||| <naleyh ne diye yalan söyliyeyim? İt- | kaldıktan sonra geri dönerek evime ge- Bİ de fakirlik <afatına Tiyokat kesbet. | bam edilecek bir hareketim de yok... | lip yattım. i 4 — Beri det gli deni tafami”eteni. | * mantı söyledikten onra cürtetişne, yndnat ediyor ve bedeta'waplarığı yn cn bitay wömra balçahm»vazds “| rağ bi ster" Yeni sordum! 55” 4.4. ilâmvedilen tesisatın 85 liraya yapı- Bİ, 7<t:öYle alacak meter | (4041074. pi Bü yaptıklarında bif kabahat var Tahileseği cevabım alıyor. Başma gelen “şeyin ne olduğunu | mı elendim?. | Zan « Eyüb gibi semtler ahalisi si- kullanmış olduğumuz bir formüldür ark iemmtmmnnı i Ve 4 Hatırstarım anlatan TEFRİK. | De sil mi? CEYMS NOBODİ 05 16 Enlellicens Servisin en meşhur casuslarından leri Karaşeytanın beni takip ettirdiği artık tahakkuk ediyordu. Nereye gittiğimi de biliyorsa mahvoldum demektir Biraz rahat neles aldım. Biraz, diyo- | demektim. Fakat tabil oyuna sotuna ka- rüm, çünkü polisin bana söyledikleri de | dar devâm edecektim, tuzak olabilirdi, Bir kaç dakika sonra — Görülüyor ki, dedim, sizden bir Berlemon sokağında “Kara Şeytan, ım | şey saklamağa imkân yok. Binaenaleyh karşısma çıkmış bulunuyordum. Beni | her şeyi itiraf edeceğim. görür görmez bağırdı: i Kara Şeytanın gözleri parladı: — Hah. Nihayet geldin. — Hah şöyle, diye söylendi... Gayet sakin cevap verdim; — Akşam dostlarımla biraz fazlaca — Evet elendim. Eğirlerinizi telâk- | kaşırmıştık. Belki ben o kâdar sarhöş | kiye geldim. değildim amma ne de olsa kendimi pek Bâna bir iskemle göstererek devam | iyi hissetmiyordum.. Heydran ile Şay- çektiz demül benden fazla sarhoştular. Onlara — Şuraya otur bakalım. Seninle ko- | Sen Jile.kadar refakat ettikten sonra nuşacaklarım var, hem de uzun uzadı- | şöyle biraz hava almak ihtiyacını düy- dum. Dolaştım. . “Yüzbaşı Bergam gözlerini benden ayırmaksızın dikkatle dinliyordu. .Sor- du; i ki — Nerelerden geçtiğini bana söyleye bilir misin?. , — Hay hay efendim.. Sarkoştum am- ma gene kendi kendime bikimdim. Şarlrua caddesinden geçerek Luiz caddesine kadar uzandım ve oradan... Bergam sözümü kesti: — PFilbakika seni Luiz caddesinde görmüşler. Fakat çok uzaklara gitmiş - sin. — Kambr ormanına gitmiştim. — Kambr ormanına mı? Gece yarısı oralartla dolaşmanın yasak olduğunu tesisatı Belediye Sular İdaresinin pek de malâm;: bele. iye “fakir halka bir yardım ok ibi ailelerin evlerine bedava yap- & ıracağını ilân * etmişti. Tabii bir ü Fakat bu karardan sonra vaz mu İl Yerinden kalkarak pencereye gitti, açıp temiz havayi ciğerlerine dohlurdu. Bir kaç sâniye dışarısını seyreder gibi göründü. Sonra birden dönerek gözleri min içine bakıp sordu: — Dün gece ne yaptın? Bereket bu suale karşılaşmam ihti- mali olduğunu düşünmüşüm ; yoksa ben bile şaşrrabilirdim. Gayet sakin; — Bu gete mi?'dedim. Bu gece her“ zamanki gibi yaptım, uyudum. — Uyumaklan' evvel? — Gene het zamanki gibi dostlarım Heydman, Duyzberg, Mayer, Şayde- smül ve Plank ile beraberdirm, — Doğru mu. söylüyorsun? . Eğer gün sonra kabarık hesap puslaları $i ile karşılaşmıya başladılar. Beyoğlunda, Kalyoncuda Hacıka- ii din çıkmazı 12 numarada oturan 6- Şi bize anlattığı vasiyet buna açık bir baş diği yeni vasifesine hareket edeceği $i gün bir tramvay “kazasına uğrya'- rak gözlerinden kısmen alil kalmış. bir türlü anlayamıyan bir adam tavriyle Sular idaresi, fakirlere bedava te- ; ? sisat hararım tatbik etmeyi düşü bir kâğıdı gözden geçirdi. Sonra bana ne dirsin, şimdiki halle hiç ol | Bir kaş saniye düşünür gibi durdü. | doğru gelerek: : massa paralı fesisadin ücretlerini g| Sonra suallerine devam etti; i — Söylediklerin bu kâğıttaki malâ makul bir hadde indirse de - Kırl- — Dostlarınızdan gece yarısına doğ-'| matı tekzip etmiyor. Yalan söylemedi “ru ayrıldınız. Halbuki Parvıs. oteline döndüğünüş zaman saat sabaha karşı iki buçuk imiş.. Bu müddet zarfında ne yaptınız?. 4 “Kara Şeytan, ın beni takip ettirdiği şüphesi artık tahakkuk ediyordu, Nere- ye gittiğimi de biliyot ise mahvolmuş çoşma sularından da mahrum ka ğine inanmamız lâzım. Fakat artık bu sana bir ders olsun. Görüyorsun ki hiç bir hareketin Alman polisinin gözünden kaçmıyor.. Eğer ihanet edersen anında bizim haberimiz olur!., Şimdi gelelim işimize. Benim 'mai- suzluktan Trtulad.. ki, çok ileri ve temelli merhalelere u- laşmış bulunduğumuz için bizde z- yetime girmek istermisin?. manla tatbiki bütün manaları, sebeb- |<<<-<<<————— Şaşırmış göründüm; > leri tasfiye edilmiş * bulunmaktadır, | Uikumızda bu devletle veya herhangi | o — Maiyetinize mi? Ben mi?. Biz sınıf milendelesi arifesinde deği. | bir devletle muvazi hat resmeden bir) o — Evet sen. Niçin şağtın?.” temayüle raslanamaz. Bizim sadece Balkan devletleriyle ve garbi Asya paktı devletleriyle ittifaka benzer bi- Ter anlaşmamız vardır. Bu anlaşma- lar da muâyyen meselelere inhisar eder. Ne faşist, ne profaşist, ne komü- nist, ne de prokomünistiz. Sadece Ke- malistiz. Mukallit. değiliz. Zira rejim ve İde- liz ve sınıf milcadelesi .merhalesini çoktan aşıp içtimai tasfiyeyi yapmış bir milletiz. —* Demek ki rejim ve ideoloji bakımın- dan tamamiyle orijinal ve muvaffa- kız, Taklitçi gösterilmemize İsyan etmek bizim için adetâ medeni ve fik- Tİ bir vazife ve bir farzdır, Gelelim muhtelif mihverlerin peyki — Hizmetinize ben nasıl girerim. Belçikalıyım, maiyetinizde çalışmak şe- refini kazanmak için Alman “olmak li- zım değil mi?, : — Onün ehemmiyeti yok. Mesele senin razı olmanda ve canla başla çalış- mandadır, , — Çalışmam ne sahada olacaktır? © Sualimin mânasızlığına güldü ve ce- olmak keyfiyetine, . Son zamanlarda moda kalinde riva- | ololi-bakımından, .fikir.. piyasasında | vap verdiz yetler işitiyoruz. Bazan bizi Sovyetle- |: taklide değer yalnız kendimiz varız. | | —“Serbest Belçika, mensupları bizi Dış .sıyasamız bütün initiative'leri- le ve bütün initiative'lerinde müsta- kildir, Kimsenin peyki değiliz Her- hangi bir devletin idaresindeki insani formül fazlalaştıkça o devleti bize yaklaşmış: görürüz. Belki dünya gü- nlin birinde rejim ve ideolojimizin ve dış 'sryasadaki prensiplerimizin etra- finda toplanabilir. Bunu müstebat görmek; dünya devletlerinin insanlık- tan daha uzin zâman uzak kalâcak- larını sanmak demek olur ki, bu hata- ya vöğa böyle fehia bir teşhise sapla- €pey rahatsız ediyorlar... Bunlardan bir kısmın: biliyoruz. Fakat diğer mühim bir kısmı hakkında malömatımız yok.. — Ben onları tanımıyorum ki yaka- Jayıp size getirebileyim! — İşte orasi senin bileceğin iş. Be- nim bileceğim iş ise sana yaptığın her faydalı hizmete mukabil bol bol para vermektir rin mültefiki gibi gösteriyorlar. Ya- lan. Biz Sovyetlerle-sadece dostuz ve bizim dostluğumuz bir kere başlamı- ya görsün... Nasıl başlarsa öyle de vam öder, Bazıları İngiltereyle aramızda bir ittifak. yapıldığından bahsediyorlar. Bu da yalan. İngiltere ile mevcut mü- nasebetlerimiz, şimdiye kadar bu dev- letle ecreyan etmiş münasebetlerimi- zin belki en sağlamı ve dürüstüdür, ama biz esla İngilterenin müttefiki (Devamı var) olmadık. t Gelelim Almanyaya ve Italyaya. | mp kalmak istemiyoruz... karısı ve Kalya ile olan münasebetlerimizde Me sevgilisi altı yedi sene evvelsine nazaran müs- bet bir inkişaf var. Fakat biz. Ro- ma « Berlin mihverinin peyki değiliz, olmak niyetinde de değiliz, olmamıza imkân Şoktur, zira siyasi bünyemizin köyle bir mena alarak tedaviye çalı- gacağı an ufak bir arızası yoktur. Hele Almanya ile, normal mikyas- ların dışmda bir ölçü kullanmaya bi- 5 zorliyacak bir yeni mlnazebet mer- n miz asla iddia edile: Taksi otomob © Kulkan, Kaş, Finike, Antalya, Alâiye Memleket dışı deniz sef Cevap vermedi.. Masasına giderek | “Yarın Kabataştak! alım satım kom bedeli 5805 liradır. ” diler ba ayın tonuna kadar Yaldısö ” rını dürlemek' yasak” edildi. gr “Atı alan Üsküdarı geçti Vo: SENZADEMAŞI YURAN asem Tonton amca 26 İKINCİKANUN — 1938 ÇARŞANDA “| Hicri: 1936 — Zilkade 245 Kara Kış Geşe ata Yarışı 718 17416 Tui Sahak Öğün Uni “Akşam Yada B,53.12.97-45,01 17,16 18,51 gi Lüzumlu Telefonlar Yangını İstnnbel için 20723, Meyeğin İçiar Giddd, 2 ö Tirenisiy, Karti, Wayukadi Kani a “ "8.8 Meyami yangın kelesi; 31994. Galala yangın 40008. Seli imdadi dezya, Sbddetememilik: 22390 ye mhlürinğir SARAL, * Elektirk örer Bayağle: 4480 » telmmieei: BESTE, y Salar Mares: ; ir” Beyoğlu: SATMA Beşiktaş: Günü, Crmalı BİZİ runmaniye: 3108. Üsktdnr » Kadıkiyı Gi angel Malanbele TITTR. Kadıkiy: 80110. Bepoğlar vi istemek !€' Bayoğlu cildi; 484, Mehek eti 55 - 10 ktiy eihetir 00447, : Deniz yonar İş SEMA. Marahiy: AZAM, K hara rihi mintan kalkar ve Tekirdağ, Müresie, Şarköy isirtleterine uğrıyacık Marahişnya vanf” Akdeniz postası, yarın saat 10 da hafi. edecek olan vapur; Çanakkale, İzmir, adası, Bodrum; Rados, Dalyan, — Fet EEEJİŞYİPSE İMES EİEEEELESEEZİĞ 3 sin, Dörtyol ve Paynsa uğrayarak derüne gidecektir. . . Karadeniz posfast, yarın saat 16 dü kan vapur, İnebolu, Sinop, o Samsun o ye, Fatsa, Ordu, Trabzon ve Rirey& © rayarak Hopaya gidecektir. al m” ye Z. amasya raporları: Cumartesi günderi 43 8» Balı günleri 15 de Pira, Marat Trkenderii vapurları; Orzun günleri sani 30 GR Trtyerteye, r Münakasa hinlari * Müreftede inşa edilecek tapir daresi binası açık eksiltmeye kod ZSEFESFEZSE BEL ELESSİE EEE EEE da yapılacak olan bu eksiltmenin 2 g iş ve işçi Hava Harp akademisi için 80-10) ücretli iki erkek daktilo alınacak” Syf. SEL SEL. Bb il EEE LFESŞ EEŞ İPE akademisi kümandanlığına mü! melidirler. deca Sanar'B aş if * Hatayda, İstanbul ve Ankara vs « Hunkanlarda müştürek posts PU anılması düşünülmektedir. K * Pariste siyasi bir cinayet aktisatçası Navaşin esrarlı bir şek” rüldü, s Tiyatrolar İYE'EDAŞI DRAM anat 20,90 da NN ın Pr. Km * Bü'yece (Üsküdar “Hale) Sahatkör Naşit ve arkadaşi”, geli Küçük Semiha ve Mi zi komedi $ perde ŞEMESDEMAŞ 4 ELELE

Bu sayıdan diğer sayfalar: