26 Ocak 1938 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 11

26 Ocak 1938 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 11
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

K 26 t_mxaxm-n 1938 A, Uapı T ağ":du. ';r:'!'ı için 1400 çift Ilâstik 4 e' 1938 pazartesi günü T F i günü sa. :“'Pllm. ';Phn_xwlı- levazım âmirliği ü Omİsyununda pazarlıkla Dilacaktır, Tahmin bede - İ 3, İlktem natı 189 Rüryyale Ve ni aüi 180 Şiradır. ı'h*“r, mMünesj lıf,,x z komisyonda Ntyona I'_'—!kl rin belli santte Bölm il e. . am bına 24 adet ev. “4. ı.—_* 8 çarşamba günü **ı.h._ ,nhıı-â'lıklı eksliltmesi yapı- —!N u Mün bedeli 72 lira ilk te- '“Wıyr '1'4"- Şartname ve nümu- '|q Ö Hll .“lhl:a Börülebilir. İste amirüği için mü- t | İsyona gelmeleri, (402) — (476) TEDAVÜLDEN ÇEKİLEN DARANI CİMETLE” SiZi İLERLETMEZ ONU BANKAYA YATIRINIZ HER TORLU İZAHATI GiŞELERİMİZOĞN ALINIZ HOLANDE DANK ÜNİ NV KARAKOY.PALAS Amirliği Satınalma Kom'syonundan : Ka Z HiÇBiR ALALEMCİ HAN Kırklarelinde bulunan - kıtaat için 2500 liralık sade yağı 27-1-938 per- şembe günü saat 14,30 da İstanbulda 'Tophanede Levazım Amirliği satınal - ma komisyonunda pazarlıkla alma « caktır. Tahmin bedeli 92 kuruştur. İ- hale günü teslim şartiyle almacak o- lan işbu yağ için isteklilerin belli sa- atte komisyona gelmeleri. (308) (468) ZAYİ —. Emniyet Sandığına yatır- diğim bir brog iğnenin 21-4-D37 ta- rih ve 86701 hesap numaralı makbu- zumu ve tatbik mührümü kaybettim. Yenilerini çıkartacağımdan eskileri bükümsüzdür. Mühürümle başka bir yere de borcunı yoktur. Talât Kemal ! Iİstanbul Harici Askeri kıtaâtı ilânları | Çanakkale müstahkem mevki bir- liklerinin ihtiyacı olan 8400 kilo gaz- yağı pazarlıkla satmalmacaktır. İha- lesi 2 Şubat 938 Çargşamba günlü aaat 11 de Çanakkalede Müstahkem mevki satınalma komisyonunda yapılacak - tır. Şartnamesi komisyonda görülebi- lir, Taliplerin kat'i teminatları olan 233 lira 70 kuruş ve kanunun 2, 38 ün- cü maddelerindeki vesaik ila birlikte istenilen günde komisyona gelmeleri, Çanakkale müstahkem mevki bir - Jiklerinin ihtiyacr can 4200 kilo toz geker, 1800 kilo arpa şehriyesi, 1800 kilo kırmızı merelmek, 700 kilo do - mates salçası, 400 kilo kırmizı biber pazarlıkla satmalmacaktır. İhalesi 2 Şubat 938 Çarşamba günü saat 15 de Çanakkalede Müstahkem Mevki Sa - tmalma komisyonunda yanpılacaktır. İsşbu almacak erzaklar tebellüğ tari- hinden itibaren beş gün zarfında an- bara teslim edilmiş olacaktır. Talip - lerin kat'i teminatları olan 211 lira ve kanunun 2, 3 üncü maddelerindeki ve- saikle birlikte istenilen günde komis- yonumuza gelmeleri. Çanakkalede müstahkem mevki bir- likleri için çorbalık, komprimeden ve kutu içersinde olduğu halde 1400 ki- lo kömprime pazarlıkla almacaktır. Evsaf ve şartları İstanbul Lovazım â- mirliği satmalma komisyonunda gö - Kapalı Zarf Üsüliyle Eksiltme llâ-uı Giresun Nafıa Direktörlüğünden: 2 Şubat 1938 tarihine rastlayan çarşanba günü saat 15 de Girosut vi- 1âyeti bususl muhazebe binası içerisinde toplanacak olan - vilâyet encüme- ninco (48,825) lira muhammen bedeli! hastahane binasının yalnız kâgir ve betonarme kısımlarının İnşası vahidifiatlar Üzerinden kapalı zarf usuliyle ekslitmeye konulmuştür. Tekliflerdeki tenzilât vahidi flatların umumu - zerinden yapılacaktır. Şartname, plân ve buna müteferri diğor ovrak — 240 kuruş mukabilinde Nafta dairesinden verilecektir. — Muvakkaf — teminat (3662) lira (61) kuruştur. Teklif mektuplarını mahalli ticaret odasında kayıtlı olduğuna datr vesika ve 1938 yılı için cari Nafıa Vekâletinden alrn- mış en aşağı 25.000 llralık yapı işleri mütenhhitliği vesikasiyle birlikte 2 Şubat 1938 çarşanba günl saat 14.830 a kadar Giresn vilâyeti daim? encü- men roelisliğine vermeleri lAzımdır. (460) Istanbul Defterdarlığından : Kadıköyünde Ibmhimnğu mahallesinde Korulük mevkiinde Koşu yolu, Se- yit Ahmet deresi ve mütevelli çeşmesi yolu arasında 63840 metre murabbam- daki tarla yılda kırk yedi lira seksen sekiz kuruş kira mukabilinde üç yıl müddetle ve açık arttırma usulile kiraya verilecektir. İsteklilerin ve tediye şeraitini üğrenmek istiyenlerin 10-2-938 perşoembe günü saat on dörtte yüzde 7.,5 pey akçelerile Milli Emlâk müdürtüğünde toplanan komisyona gelmeleri. M. (483) istanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan — TCT REMESE CKN YARELLAROCR AE AA Z TOR TLANTAMA U 3 SAAT SS CT S | Haydarpaşa hastanesi &czane ve lâboratuvarları için muhtelif — eb'adda yaptırılacak olan dolapların açık eksiltme ile ihalesi 16 Şubat 938 Çarşamba günü saat 15 de yapılacaktır. Muhammen keşif bedeli 2300 liradır. İlk temi- natr 173 liradır. Şartnamesi her gün öğleden evvel komisyonda görülebilir. İs- teklilerinin ilk teminat makbuz veya mektupları ile 2490 No, lu kanunun 2 ve 3 cü maddelerinde yazılı vesikaları İle beraber ihale günü vakti muayyenin- de Fındıklıda Komutanlık Satmalma Komisyonuna gelmeleri (479) ——— — —— İstanbul Komutanlığı emrinde bulunan kıtaatı ve müessosat eratı ihtiyaç- lâarı için satımalmacak pirinçlerin cins ve miktarları ile muhammen tutarları ilk teminatları aşağıda gösterilmiştir. Cinsi Miktarı — Muhammentik temi- , İhale günü İhale Münakasa Kilo tutarı — minatı j saatj — şekli P. Pilâvlık 30000 6300 644 16-2-938 16 Kapalı Z. P. Çaorbalık 12000 2280 P. Pilâvlık 19000 4066 . SADA P. Çorbalık 11000 2134 165 16-2-038 15.30 Kapalı Z. Şartnameleri her gün öğleden evvel kömisyonda görülebilir. İsteklilerinin ilk temfnat makbuz veya mektuplarile beraber 2190 Sayılı kanunun 2. ve 3, maddelerinde yazılı vesikalarile ihâle günü ihale saatinden en az bir saat evve- line kadar teklif mektuplarını Frmndıkirda komutanlık satmalma komisyonuna yermeleri (480) - —a Gümüşsuyu hastanesi için 25000 ki- lo tüdün açık Eksiltme le ihalesi 28 İkincikânun 938 Cuma günü saat 16 da yapılacaktır. Muhammen tutarı 3000 Tiradır. İlk teminatı 225 liradır. Şartna- da görülebilir. İsteklilerinin ilk teminat makbuz veya mektuplarile 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü maddelerinde yazı- ix vesikalarile beraber ihale günü vakti muayyeninde Fındıklıda — Komutanlık Satınalma komisyonuna gelmeleri. (119) mesi her gün öğleden evvel komisyon- Istanbul Belediyes Beykoz Belediye Tahakkuk ve Tahsil Başmemurluğundan: Satılık Fabrika Neftsanayi şirketinin bina, buhran ve belediye rüsumundan borcunu ver- mediğinden dolayı haciz altına alman Anadolukavağı Umuryerinde eski 105 - 107 ve yeni 21 numaralı kârgir fabrikanın dört tarafı duvarla mahdu' bir kâÂrgir yazıhane ve yine kângir kimyahane ve 21/1 numaralı alât ve edevatı sabite ile 18 adet muhtelif tonğa tank ve tuğla ile muhat iki adet taktir ka- zanı kârgir tuğlalarla muhat iki buhar kazanı 1 adet atölye derununda 2 tor- na tezgâhı, bir makkap bir motör, bir dinamo bir buharla müteharrik istim makinesi ve diğer kürgir bina dahilinde 5 adet buharla müteharrik bomba ve bir adet hava makinesi İki adet kuyu ve bir adet tasfiye kazanı ve 21-1 m- maralı radada ortadan bölünmüş bir kat ve üzeri galvaniz saçla örtülü kâürgir depo tahsili emval kanununun 13 üÜneü maddesine göre son defa olarak mü- zayede ile satılacağından taliplerin kıymeti mecmuası olan “141580” liranın yüzde 7,5 pey akçesile birlikte 28-1-038 Cuma günü saat 14 de Beykoz Beledi- yesi tahakkuk ve tahsil başmemurluğuna müracaatları ilân olunur. (B) (323) « LrSE FENTAME AT eramn Z A Y |o a Riunione Adriatika di Sigorta şirketinden aldığım Vasilics A, Tco- dörides namına yazılı 21-6-922 tarihli ve 350242/0 sumaralı iki bin li ralık hayat sigorta poliçemi zayi ettim. Yenisini almak için teşebbüsatta bulunduğumdan zayi olan poliçenin hükümsüz bulunduğu ilân olunur. Mezkür poliçe sahibi Bay Vaşil Teodoridis.. Galata Per- şembe Pazar 18 de mukim... Tashih ilânı Gazetemizin 16-18-20 ve 22 ikincik ânun 1938 tarihli nüshalarımda Giresun yilâyetinde 48,8835 lira muhamımen bede li hastane binası kârgir ve beton arme kısımları inşaatı hakkında Giresun naf ia müdürlüğünün ilânında ihale 2 şubat Tülebilir. Komprimenin tutarı 1610 li- | ae ge Behven 22 Şubat 1938 olarak gösterilmiş olduğundan keyfi- radır. İhalesi 12 Şubat 938 Cumartesi günü saat 11 de Çanakkalede müstah. kem mevki satımalma komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin teminatları o- lan 241 lira 50 kuruştür. Kanunun 2, 38 üncü madde'erinde yazılı vesikalar- la istenilen günde komisyonumuza | gelmeleri. (712) 4715) yet tashihen ilân olunur. (461) saat 9 dan 13 e kadar Beyoğlu Bur- sa sokak yeniyol Giritli apartımanı önünde açık arttırma suretile satıla- caktır. Taliplerin yevm ve saati mez kürda mahallinde hazir bulunacak memuruna müracaat etmeleri ilân o- Tunur. (10507) İstanbul Birinci İena memurluğun- dan: Bir borçtan dolayı mahçuz ve para- ya çevrilmesine karar verilen (oda ta- kımı ve bir sigara sehpası orta masa seccade, ayna ve çamaşır dolabı) 31- 1-37 gününe müsadif pasartesi günü b eeei ei aaf

Bu sayıdan diğer sayfalar: