26 Ocak 1938 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 1

26 Ocak 1938 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

z i GAZI BULVARI IZMİR - 44 marj gahibi ŞEVKET BILGIN Başmu mi neşriyat müdürü: akk OCAKOĞLU oy ÖNE ŞERAİTİ | E MDDER Türkiye için | LİN ve... 1300 2800 a gi — HAT! (5) KURUŞTUR Bursanın marına 26 SÖN KANUN ÇARŞAMBA 38# er e (Hususi) —'Dün g: e saat 2. biri hafif ileri lde iki zelzele oldu. Halk . eyecan ve kol Ka ii iştü, "Bir çok kimseler | YENİ ASIR Matbaasında basılmıştır. derhal başlanıyor Uludağ kış sporları böl Sesi beline konacaktır Bursanın imarına “bir milyon sarfolunacak üslayı . Şaşırdılar mı? yazgan ü vap 'memile GBibEİ e i im ii İ Marmara havzası büyük Turist in nk san amm hareketlerine sahne olacaktır en tesirinden anâtiz: ye kö- Klamıyarak a stanbul, 25 lanan) — Hükümet, vir taraftan hayat pahalı: B, “mekten zevk ereyandır. | İ raftan yu! a sonuncular hakikatın güneşli) (hiz vermektedir. İnanilmi imarı ile ikta edilmiyerek Yalova, Yizünü göremezler, Bursa ve civarının yurdun EA e ir sayfiye ve tu- Adende' «Arap memleketleri mü-| rist mıntakası GL kğ arlar da alınmıştır. komitesiz ai taşıyan bir si- ursanın imarı için beş Si bir sin a Bu plâ- Yasi teşekkülün <Faneltnp ge | isti için bir milyon lira tahsis edilmiştir. Siğgide neşrettiği beyanname bize Şehir mütahassısı Vandı bersin. maziye ipe vir haftaya, e hatırlattı; Karilerimsiz b kadar pimin ni like Laşlamlacaktır. Uludağ, kış sporları böle az esi hali marsi ağın #-p Yap uae serer a ize meme zun sanğumün Tr teleferik (Elektzikli hava ie tesis edilecek- Mer. r. Böylece Marmara havza ı büyük turist hareketlerine sahne g5 İzmir telefon şirketi Satınalma mukavelesi dün imzalandı 1 Şubatta idare hükümete geçiyor Ankara 25 (Hususi) ef on müessesesinin bül lanmışlardır. Satış mukavelesi we taraftan Nafin , Vekilimiz, diğer İzmir te- ye sa- eb arası t larında yapılmasi LR ıslahat İzmir tele mma mümessiller bugü. 2 Rafa Vek Bay Al Mi Gir bir Şubatin İzmir telefonlarının ida-| serin birden konuşmalar kabil olar kazanın. başkanlığı akımda. top-İ etini eline alacaktır. Bu suretle şe-| — SONU -UÇUNCU SAHTFED i ine de teşmil * edilecek, e salâbiyettar bulman Fal, B.B. Ener ve Rapp arannda| telefon devreler çoğalacak, —— Hül k ki sike yazi ie bütün hesabı Bi mM RE toplanıyor Mn deki Habeşistanın : ilhakı v beraber, © yakın dm ya we pleke tlerin kı 1 medeniyet yoh kez olmi ve tesiri hne olan İh Fransa ile İngilte a dahili sebeplerinden bi baki ölürüz ütün m “komşuları: açık ve sa- semi e bu siyasetin ruhunu an-) a TÜRK CUMHURİY: yazmanın ema. M a nda im e Paris, 254ÖR) — yeti e Du devresi yarın zl bu akşam Pariste İlneiliz harici Fransız başve- kili ve ar 'naziri arasında mühim bazı | — SONU DÖRDÜNCÜ SAHİFEDE — /annarhesini saik olan Hatay en ge- e ve leke parçağir. ye Mele böyle el etmiştir. inkar -istiklâline, bürriyet hakkına saygı gösteren bir TÜRK'ün; mukaddes le “Sevmek mi? Sevilmek mi ii ie EH Hi değ yi nie tdir. Suriye, bir e vekile e e sr örme Bu . olâkada dı günkü mi Yardım; elini hi ve «Sevilmek» * z eğ tn ani ter di la! fiklefini Karilerimize'soruyoruz. Ce- eek ra a an” ipiaye tanınacak mı? Dün Seferihisar alayına törenle Sancak verildi Şehir halkı e köylüler muaz siyle kai larla donatılmış- silin binlerce kişi ve mekteplile: Havanın çok soğuk rağmen ü Seferihismrdm ziyafetler e yüz yaşındaki | gelmişti. Saat 10.30 da orgeneral sete Oreenizsi ve »maiyeti - askeri ii bütün hisar halı onda ii, Ha köylerinden | baylarla, geldiler. bay Fazlı Güleç gönde bp baliğ ln lay sancağını kalkıp lerimiri alkışlamağa gelmişti. İbay Fazlı Güleç erkenden ilçemize| alkişladı. Leningrad tahkim ediliyor Bir gazete Sovyetlerin Üzak Şarkta , harp hazırlığı yaptıklarını yazıyor Kola 25 (öö) — «Jour> gazet yeti Uzak Şarkta harp ie pa yaptıklarından bahsetmektedir. vk Londua, 25-(Ö.R) — ele zetelerinin ihbarına meti eri büyük “bir Si müs- rel Sovyet axa; 750 lir ki haline » okamağır zeka girmiş a Eatoyal pr görmüş buduk- en dudundaki iki: Sovyet udut üzerinde bi, iten Uzak kn e bek B. Tai e feshi yaparlar, ubafızlarının - ateşine. uğrayarak öldü. İsi böyle bir ünimal be a |ettebaıın karaya a mm büyük rilmüşlerdir. Savpet hükümeti Rüça sex az Teiyai çok ihtiyatla b v8 dil * Vİ, eee e mi ler üdahale edecek bu k ban zaman pas Sovyet ei İla. lr lerinin şiddetle leçziyeşini ve: Pomtenlcn ilin eyiyeceğis |“ Moskova; 25 ÖR) e fasa ajan silelerineş münasip tazminat verilmesini Ümit etmektedir. İbildiriyor: 19 Sonkânunda- Estonya hur-İtalep etmektedir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: