25 Ocak 1938 Tarihli Son Telgraf Gazetesi Sayfa 1

25 Ocak 1938 tarihli Son Telgraf Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

© En son Telgrafları ve Haberleri veren akşam gazetesi Yalovada dünkü ziyafetten bir hatıra ÖOtel SAĞLIK KUPONU un be; pliyan o- 15 den sönra muayene ve tedavi edilirler. ——— kmeğin Ucuzlatılması için Pratik Tedbir- er alınıyor, Et Fiatları Tekrar indirilecek ' İngiltere İtalya ile uzlaşıyor ' Habeşistanın ilhakı tanınıyor S Milletler Cemiyetinin Termal'ın modern bir salonu Gideceğimiz ve gitmek istediğimiz yolu takibte tam istiklâl ile hareket ediyoruz. — Başvekilimiz Celâ dediler ki : “Siyasi Mez, bizde emniyet diye bir mesele yoktur, h Haai eÜ ae aa a Ç E İ S G AT e GÇ G C3 M lenan | Bayar dün Gazetecilere vaki beyanatlarında bilhassa ir cereyanları memleketimize ithalât eşyası olarak gire- | Memlekette yalnız kanunlar |: akimdir. Hariçde ki Türkleri bir an önce anayurda getireceğiz... Di Değirmenler belediyeleşitirilecek yakında süt ve su meseleleri de yoluna konulacak. | csgvımıı ve kıymetli Başvekilimiz e'—M Bayar, istirahat maksadile gel- 'Bİ Yalo e muhtelif saha TA zld müh Mesgul olmakta, bir çok kimselerle a ederek hükümet makinesinin Mantaz, temin etmek daha ziyade refahiyete ma- n işlemesini meselelerle bizzat | il eylemekçiçin var kuvvetile çalış- maktgn bir an bile geri durmamak- tadır. Jyım Dahiliye Vekili ve Parti Genel Sekreteri düd bütün günlerini gaze- tecilere hasretmişlerdir. İstanbuldan dün tabah *Yalova'ya giden" İstan- Marmara mınla- Kası en modern Fir su ve turist Şehri oluyor Bursanın imarı için Beş yıllık bir plân Hazırlandı u'“'llğ. îv.ıükemmel[ İr kış sporu bölge- Si h. Dahi İye Veklii Sükrü Kaya hükümet iktila et- &. Bursa ve civarının İ Ve en modermn bir kında bu hi 5 'N Ve çok müsbet |)9: FAMı 2 inci sahifede) YOT |maldı | VPi | | atı sahib, baş muharrir iyat müdürleri ve ba- Ötel 'Ter. îuııl matbu: |ve umumi ne zı tanıı ş muharrirler endiler n dil: akşama kadar memleket işleri etrafında ha: |Jeylemişler ve birlikte yemek |e ir | En demokrat ine ender ı başından sonuna kadar van farkı bir saniye bi- rtalığa an - k de- işler memleketlerde bile tesadüf edilen bu sa- den ve bir aralık Bayar demişler- bir a ye t vakit ya gelm mleket işle a konuş- karar vermi: Nasyonal Sosyalizmin Beşinci yıldönümü Berlin, 25 (AA.) İy mat Hitler. Rekehs partisinin iktidar e liyeceği nutuk, SA seti istih ektir. Re p 37 ikincikânunun 30 unda olmüş- tu. y Başvekilimiz ile mesal arkâdaşı sa- . cibince birleşmiş bulunuyoruz. Ba- 'na istediğinizi sorunuz. Milletten hiç bir sırrımız yoktur. Her sualinize a- çık ve serbest cevâb vereceğim. Söy- liyeceklerimden hangi kısımların ga- zetelerinizde yazılmmasında fayda öl- duğünü tayin vazifesini size bırakı- İyorum. Mazideki teerübelertm bana Kıymetil Başvekilimiz. gazeteclilere Izahat verirken gu kanaati vermiştir ki, gazeteciler bu itimada lâyıktırlar. HAYAT UCU: Memleke kalkı eciliğe faydalı mak düşüncesile harek LÜĞU ma hareketin- ir rol oynat- t eden baş- limizin bu. sözleri üze kapı: olarak a vzubahs Bu husustaki suale Celâl ekilde cevab vermişler « |ha; olmu: dir: İbir işet seviyesine aid hesab ve tedkik- lerin bellibaşlı bir mütehassısını ge ütehassıs, eldeki teş- ber şacak — ve şartların n eceğiz, Sonra sıra bu Japonya; sulh İçin yeni şartlar Göndermiş Şanghay, 25 (A.A.) — Çinin tok- İyo büylk elçisi yanında Osak onsolosu ve beş memu | r e vapurla b n inmeden Hong- oluna devam e' tir, Oradan Hankeoya gidecektir. Elçi- (Devamı 2 nci saylada) m ibaret oldu- | Jtedkikin #abettirdiği esaslı değişii likleri yaptarya gelecek. Bunun için de ayrı bir mütehassıs getirteceğiz. Bayat ucuzluğu hakkında bugün (yaptıklarımız, olgun hale gelen bir takımı İşler hakkında mümkün'ölan | tedbirlerin derhal tatbikından iba - â İstahbulda et fiyatı on | ğiya iniyor. Benim kanaa- time göreşbazı ufak tefek tedbirlere baş Vurmâkla bu fiyattan daha dört kuruş kadar indirebiliriz. Fakat asıl mühim fark, soğuk ha- va depolu vapurlarımız geldikten sonra baş ektir. Bu vapurlar her seferde beş yüz kesik | ledebilecektir. Canlı olarak nakle- dilen koyunlar yolda 3 kilo kaybederler. K fenni ve sıhhi bir önüne geçilmiş olacak, müstehlik bü- | tün bunlardan istifade edecektir . ci beş yıllık plân mucibince et d esaslı bir surette kurulunca üku olan bütün gıda madde- Terinde hem zluk temin edilecek, |bem de ihracat imkânları hasıl ola- | caktir. | Ekmek meselesi | Başvekilimiz muhtelif sualler kare | | sısında izahatına sırssile şu şekilde | devam buyurmuşlardır. Ekmek meselesi de esasından ele |&lınacaktır. Bu h en faydalı tedbir, değirmenleri belediyeleşi mek gibi görünüyor. İstanbulda lü- zumundan fi Bunlardan bir mindan çok e: raber Orta An değirmeni mı, m bakı- miştir. Bununla be- nun hiç modern nülebilir. Bunlar iki yapabilir ki, bunla A, diğeri fakir gıdal tekmek: halli sınıfi a w sıbh, tir. Bundan başka | Ter için meydan üt meseleleri de ler arasındadır. ktır. Bugün balkın ih- den baddin- içtimaı Ü zarı bu arefesinde ararlar üsler akim kalmıştır. Şimdiye kadar Eden v dirilen İngilterenin ıtasile bil- İ noktai na- ancak — Milletler nde halledilebileceği mer- idi. Bununla beraber Cham- kabine azalarının ekseri realist bir plân ü temini için bir fır« âdiseler lerde ve bilhassa Oslo grupunda Ha- beşistan meselesinin bilfiil hali le- hinde görülen hareket Chamberlain üzerinde mübim bir tosir bırakmış kilin nazarı dikkatini cel- ça nbakk da zame' tad- ncı maddenin alması için ba- ingiliz Hariciye Nazırı Eden Londra, 25 (A.A.) — Havas Ajan- sının mühabiri bildiriyor : Dün akşam aktedilen mühim ka- bine içtimaından sonra İ! anlın Ha- üzerindeki 'nınması İngiliz - İtalyan müza ritesinin İspanyada büt üd etmiyen bir afakat et şayia evamı 2 /net sayfamızda) ün şidde- tile devam ediyor Asiler ağır zayiata uğramakla bera- ber hakim temin tikleri değildir. Hayat ucuzluğu me halkın umumi | | | | (Devamı 2 nei sayfada) | Asi bir kumandan siperde Gallşı ker tepeleri elde - ettiler — Havas muhabiri gişmemiş ler Altas, d okmadan kendi terini tepeden te- peye adım adım müdafaa etmi lerdir. Şimdi iyi tahkim' — edilmiş mevzilerde bulun- maktadırlar. 1T sonkânunda apılan ikinci mu- kahil taarruz ne- ücesinde Pran - Devamı 2 de

Bu sayıdan diğer sayfalar: