25 Ocak 1938 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1

25 Ocak 1938 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

r İÇ SAHİFELERDE Lucien 4 üncüde : Hikâye: İki ilân Peride Celâl 5 incide : Almanya mektublan Romier 3 üncüde : Büyiik davalar umhuri jfll Sayi' 4922 Telgral re melrtttb adresl: Cumnurtyet tstanbul Posta kntnsu: istenbuL No 240 $3İI 2 5 IkİIICİkânUfi 1938 Telefon: Basmunarrtr ve evl: 22368 raiırtr heyeü: 34298 tdare ve matbaa tısnu 24299 • 24290 Hükumet istikraz Samimî bir hasbıhal Hayat pahalılığile mücadele Yalova su şehri ve Marmara Hükumet, ucuzluk işini akdedecek mi? Başvekil dün Yalovada Faydalı işlerde kullanılhavzasının turizm ilmî bir şekle sokacak mak üzere müsaid şartlar gazetecilerle görüştü bakımından ehemmiyeti Ekmek fiatlarının indirilmesi için değirmenlerin dermeyan edilirse teklif Celâl Bayar, muhtelif memleket meseleleri ün, İstanbul gazetecileri Başbakan Celâl Bayann daveti üzerine, kendis! ve Dahiliye Vekili ile temas ve hasbıhal etmek için Yalovaya gittiler. Başvekilımizin îstanbul matbuatı erkânib yaptığ' bu temas vesilesile Yalovada yapılan ve Atatürk tarafından açılmak şerefine nail olan Hotel Termal'i de gördük. Hotel Termal 100 kadar odası, 150 yatağı ve 20 banyosile Yalova su şehrinin ve bu şehirle beraber memleketin büyiik bir ihtiyacına tekabül eden güzel, modern bir müessese olmuştur; Avrupanın meşhur su şehirlerinde görüp de eşlerini, tahassürle, gıpta ile memleketimizin ıhcalarında da görmek istediğimiz su otellerinden biri. Artık, ronutizmalarımızı tedavî ettirmek için sırf konforlu ve sıhhî teçhizatlı otellerind»n dolayı tercih ettiğimiz Avrupa su şehirlerine gitmeğe, ve birçok masraflar etmeğe hacet kalmadı. Şuracıkta, İstanbulun iki üç saat ötesinde, Büyük Şefin emir ve işaretlerile yükselen Yalova su şehri ve onun ortasında en modern konforla teçhiz edilmiş Hotel Termal hazır, bizi bekliyor. Bu yeni müessese, odalan, salonlan, balkonlan, teraslan ile sadece güzel bir otel olmakla kalmıyor, ayni zamanda su tedavisi için Avrupadaki en yeni eşlerinde görülen bütün teçhizatı da ihtiva ediyor. Su ile tedavi fen ve tekniğinin en yeni icadlan burada romatizma, siyatik ve nikris hastahklannı tedavi, şişmanlıklan izale için memleket halkının emrine amadedir. Yazm, Yalovaya gidenler, bu güzel otelde ve su şenrînde, aradıtîdft~"Tahstt, tedaviyi, eğlenceyi bulacaklar ve Yalovanın radyo aktivite bakımından çok kuvvetli suyundan yeni bir sağlık, taze bir kuvvet ve hayat bularak döneceklerdir. Bu itibarla Hotel Termal, memleket îçin çok faydalı bir sağlık müessesesidir ve Yalova su şehrinin sıhhî kıymetinden, memleket ve hatta bazı komşu memleketler halkının eskisinden çok fazla istifadesini temin edecektir. Esasen Marmara havzası, Istanbulu, Bursası, Yalovasile yakm şarkın en büyük turizm mıntakası olmağa namzed bir mıntakadır. Bu mıntaka arkeoloji, tarirr, İstirahat bakımlarından olduğu gibi su tedavisi bakımından da parlak bir istikbale sahibdir. îstanbul, Boğazı, Adaları ve Floryasile emsalsiz bir sayfiyedir. Bursa ve Yalova su şehirleri de, su tedavisi ve tabiî manzaralannın güzelliği itibarile fevkalâde inkişafa müsaid yerlerdir. Buralarda yapılmağa başlanan modern tesisatla bu inkişafm lemeli atılmıştır. Marmara havzası, coğrafî vaziyeti dolayısile Avrupanın bazı memleketlerine uzaktır. O uzak memleketlerden Marmara havzasma gelirken, yol üstünde başka sayfiyeler, su şehirleri vardır. Bu itibarla oralardan îstanbula gelecek turistlerin büyük bir kısmını bu meşhur ve nisbeten daha yakm yerler cezbetse bile, gene ayni coğrafî mevki, Marmara havzasına başka seyyahlar celbedebilir ve bu seyyahlar, gelip geçici değil; bütün yaz mevsimini burada geçirmek istiyen kalıcı nevidendir. «İstanbul Bursa Yalova» mıntakası, BaHcanlann, Suriyenin, Filistinin, Irakın, Iranm, Mısınn tabiî sayfiyesidir ve Hotel Termal gibi modern tesisat kuruldukça, Florya ve Boğaziçi imar edıldikçe, bu seyyahlar, Marmara havzasını diğer sayfiyelere tercih edecekJerdir. Bu tercihin bir çok sebebleri vardır ki bupla^ şöyle sıralıyabiliriz: birleştirilmesi, kasablık hayvanların mahallerinde kesilerek nakledilmesi düşünülmektedir Celâl Bayar kabinesi hayatı ucuzlat ma işini, daha ilmi bir şekle sokmak ve esash bir programa bağlamak için tedbirler almıştır. Şimdilik esas programı beklemeden ucuzlatılması için tedbirler alınan maddeIer bez, et, ekmek, süt gibi zarurî ihtiyaclardır. Bu meyanda halkın içilecek su ihtiyacına bilhassa ve birinci derecede ehemmiyet verilecektir. Ekmek fiatlarında buğday koruma kanununun tatbikı neticesi olarak Ziraat Bankasınm tatbik ettiği muamelelerden istifade edilmektedir. Bu muvaffak ol muş bir usuldür ve ondan daha istifade olunacaktır. Mevzuubahs kanunla buğday fiatlan üzerindeki hakimiyete ilâveten değirmen Hayatı ucuzlatma işini esash ve ilmi lerin belediyeleştirilmesi de mutasavver bir programa bağlamak için tedbirler [Arkast Sa. 7 sütun 4 te] alan Başvekil Celâl Bayar ' reddedilmiyecek hakkmda çok kıymetli izahat verdi Memleketin malî ve iktısadî vaziyeti, büyük bir inkişafa mazhar olmakla beraber, bu inkişaflar döviz ihtiyacımızı da artırmaktadır. Memleketin daha seri bir surette endüstrileşmesi, iktısadî kalkınmanm ve imar işinin daha hız laşması için, ihracatımızm temin ettiği dövize başka kaynaklar ilâvesi faydalı olacaktır. Bu kaynaklarm başında haricden sermaye veya istikraz şeklinde para gelmesi vardır. Memleketimiz borcu en az olan memleketlerden biridir. Adam başına düşen borc itibarilee Türkiye en geri saflar dadır. Bunun manası şudur ki Cumhuriyet rejimi, şimdiye kadar memleketi borc etmeden idare etmiştir. Hükumet, memleketi daha seri bir surette inkişaf lArkast Sa. 7 sutun 3 tei Ihtilâlciler TerueFi almak için uğraşıyorlar İtalyan takviye kıt'alarının da iltihakile 40 bin kişilik bir kuvvet şiddetli bir harbe tutuştu Madrid 24 Teruel etrafında kanlı muharebeler devam etmektedir. "AlîîeFİSîr ay uğraştıktan sonra cumhuriyetçılerin 6 günde zaptettikleri şehri istırdad edememekte dirler. Halbuki asiler, Teruel önüne Guadalajara cephesinden 40,000 kişi ve Saragosse'dan da îtalyan takviye kıtalan getirmişlerdi. Bununla beraber Te ruel şimdi asi topçu kuvvetlerinin ateşi altmdadır. Teruel'e karşı yapılan mukabil taar „ , , , . . . , , , , , , , . . . . Teruel cephesınde taarruzdan evvel kahvaltı yapan askerler ruz çembennın başlıca noktalannı Campillo, Sanblas, Von uğraşmaktadırlar. cud ve La Mueala teşkil eylemektedir. Teruel'in takriben be$. kilometro şiAsiler, Campillo Concud Villastar mali şarkisinde bulunan ve Rio Alfambyarım çemberini teşkil ettikten sonra şehri rer geçidine hâkim olan El Muleton ci[Arkast Sa. 7 sütun 5 te] ihata etmeğe ve Sagonte yolunu kesmeğe ifiıııııııtııiııııııııııııııııttıııııııııııııııııiııiııınııııııııııtııııı ııuıııııiHiıııııınıiıııımıııııııııııııııııııııııııııııııiHiııııııııııııııunMitııııtııııııııınıı Bulgar kabinesinde değişiklik yapıldı Harbiye ve Dahiliye * Nazırları istifa ettiler Sofya 24 Harbiye Nazırı Ge neral İvan Lukov Ie Dahiliye Nazın 1. Krasnoski'nin is tifalan üzerine bu sabah Bulgar kabinesinde bir değişiklik yapılmış ve bu itl nazmn yerine Oeneral Lukof Pîevn* gffnizonu kumandam General Daskalof ile eski kabinede Maarif Nazın olan Dr. Nicolaev getirilmiştir. Sofya Üniversitesi rektörü profesör Manev, Maarif Nazırhğma tayin edilmiştir. Öğrenildiğine göre, gelecek marbn 6 sında yapılacak umumî intihabat [Arkası Sa. 7 sütun 3 te] Başvekilin gazetecileri kabul ettiği Hotel Termal'in büyük salonundan bir görünüş Başvekil Celâl Bayar, îstanbul gazetelerinin sahib ve başmuharrirlerile tahrir heyeti müdürlerine ve bazı muharrirlerine, dün, Yalovada yeni açılan Hotel Termal'de bir b'ğle ziyafeti vermiştir. Dahiliye Vekili ve Parti Genel Sekreterî Şükrü Kayanın da hazır bulunduğu bu ziyafette, Başvekil ile Dahiliye Vekili gazetecileri muhtelif memleket meseleleri hakkmda tenvir etmişlerdir. Yeni otelin muhteşem yemek salonunlArkast Sa. 7 sütun 2 de] Italya ile Almanya yeni bir anlaşma hazırlıyor Afrikadaki İtalyan müstemlekeleri iki devletin müşterek siyasetine âmade Kulunduruluyor Roma 24 Havas Ajansının muhabiri bildiriyor: îyi haber alan mahfillere göre, îtal yanm Afrika İmparatorluğunun kurulu şunun ikinci yıldönümü münasebetile mayıs bidayetinde Hitler'le İtalyan ricali rasında yapılacak olan görüşmelerin başlıca mevzuunu müstemleke meselesi eşkil edecektir. Siyasî mahfiller, îtalyanın Afrika müstemlekelerinin şimdiden îtalya ile Almanyanın müşterek siyasetine amade bulundurulduklarını kaydetmektedirler. Son seyahati esnasında General von Blomberg, Mareşal Balbo'nun nezareti altında Libyada yapılan sevkulceyş ameiyah görmüştür. Alman askerî ataşesinin de bu yıl ayni mıntakayı ziyaret ettiği söylenmektedir. Bir îtalyan Alman kumpanyasmın Habeşistan madenlerini işleteceği rivayet edilmektedir. Mussolini'nin Berlini ziyaretinden Amele teatisi bahanesile 30,000 îtalbir intıba yan ziraat amelesi yakmda Almanyaya Afrikasınm cenub müntehasmda bulun * gidecektir. maktadırlar. Bunlar, Alman malzemesi Birçok Alman işçileri şarkî îtalyan lArkast Sa. 7 sütun 4 te] ıııııııııııııııııııııııınıııııınıı Garib hareket Fenerler şirketi, idarenin hükumetimize intikalini protesto edecekmiş! Fenerler îdaresinin hükumete intikali dzerine eski Fenerler Şirketi, Büyük Millet Meclisinden geçen bu kararı protesto etmek üzere Fransız hükumetine müracaat ederek, ihtilâfın Lâhey Adalet Divanma havalesini istemiştir. Saltanat devrinde iki Fransıza bahşedilen Fenerler İdaresinin başmda bulunanlar, imtiyazname mucibince, ihtilâfın hakeme havalesini istemişlerdir. Halbuki hükumet bundan evvel üç hakem tayin etmiş ve hakemler kendilerine tevdi olunan vazifeyi ifa etmişlerdir. Bu şerait altmda sultanlar devrinde kendilerine bahşedilen bir imtiyazm mukavele ahkâmı mucibince hükumete intikalini protesto edenlerin garft) hareketi büyük bir hayret uyandırmıştır. Alâkadar mehafilde, Fransız hükumetinin Lahey Adalet Divanma müracaat etmek hususundaki tesebbüsü nazan itibara almıyacağı muhakkak addedilmektedir. İnkılâb müzesinde göze çarpanlar Bu müesseseye önce bir bina lâzımdır Altı asırlık uykusuna dalmış olan Imparatorluğun bütün kırık döküğünü de tasnif etmeliyiz Milletlerarası«Hizmet mabedi»reisi llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltllll Milyonlar dağıtan adam şehrimize de geldi Bu asrî peygamber diyor ki: «Şahsî müracaat kabul etmiyoruz. Münasebetlerimiz devletlerledir» 1 Marmara havzası, küçük ve mahdud bir şehirden ibaret olan su şehirlerine ve sayfiyelere benzemez; çok geniş bir sahaya yayılmıştır. îstanbul ve civan manzara itibarile dünyanm en güzel yeridir. İki imparatorluğa merkez olan bu şehir arkeoloji, tarih, güzel sanatlar bakımından da çok zengindir. Sulan, yemişleri, balıklan enfestir. Yazm, her yer yanarken Boğaz, îstanbul için, bitip tükenmek bilmez bir serinlik kaynaİnkılâb müzesinde tarihî resim ve eşya köşesi gıdır: îstanbulun plâjlanndan usananlar Yağmur sularından minimini göller bi riyoruz! eski Türk şehri Bursaya, yahud modern riken medrese avlusunda, bizi ilk karşılı«Melling» in tablolarından kopya e su şehri Yalovaya gidebilirler. Bu genişlik, tenevvü istiyen ruhlar için çok mü yan, mermer üstüne işlenmiş bir Osmanlı dilmiş eski İstanbul peyizajlarının sıra arması oldu. Arkadaşım kolumu dürte landığı rutubetli duvarların arasında, himdir. uzayıp giden taş koridorlan geçti. ABtnm DAVER rek: . Dikkat, dedi» İnkılâb müzesine gilArkast Sa. 6 sütun 1 de] lArkast Sa. 1 sütun 1 dej Asrî bir peygamberin şehrimize geldiğini haber veren arkadaş şunlan ilâve ediyordu: « înanmazsanız kendiniz tahkik edin. Asrî peygamber Park Otelde oturuyor. Diyar diyar gezerek devletleri silâhlanmaktan vazgeçirmeğe çalışmakta, buMısır Hidıvi Abna mukabil devletlere maddî yardım tekbas Hilmi Paşanın lif ermekte imiş... Almanyayı, Avusturahiren İstanbula gelyayı, îtalyayı dolaştıktan sonra buraya miş olduğunu memgelmiş, Ankaraya da gitmiş... Her taranuniyetle öğren dîk. Zaten kendi fa milyonlar vadetmiş. Bunlan duyan memleketi olan bibazı açıkgözler kendisine müracaatle zim memleketimizi yardım istemişler, fakat peygamber: (BeÇok seven Abbas nim işim devletlerledir) diyerek şahsî Hilmi Paşa şehrimüracaatleri nazan itibara almamış...» mizde birkaç gün O, anlatıyor: kalacak, hürmet ve Asrî peygamberle görüşmek üzere omuhabbetleri ken di kalbinde yer tu Abbas Hilmi Pasa tele müracaat ettiğimiz zaman kimseyi ıw w R ir tan bazı zatları ve yerleri ziyaret eyli kabul etmediğini söylediler. Halbuki peygamber M. Ryzvvyck bizi odasma da r e dj e n • j . . n v y ^ • , , yecektir. . ı ı. ogrendmız? Yoksa A Ankaradan Bugün Abbas Hilmi Paşa Cumhur'. . mı haber verdiler?» diye sordu. reisimiz tarafından kabul edilecektir. « Benım burada bulundugumu ne1 lArkast Sa. 7 sütun 5 te\ Abbas Hilmi Paşa Atatürk tarafından kabul edilecek

Bu sayıdan diğer sayfalar: