25 Ocak 1938 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 1

25 Ocak 1938 tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

— dayâsı ile daima mesgv Yaki SST 25 Ulus basımevi Çankırı Caddesi: Ankara —a ULUS Yarın Her adliyeciyi yakından alâkadar eden mes'ele SONKÂNUN | Telgrafi Ulus » Ankara 1488 4| — 19 urca yal » TELEKON Vç : Avukatlık kanunu Bapmabair ça 1062 | ADIMIZ DA y j KAi ' Te gee D l AA SA mucib sebebleri T yenmrirmmelaleliğ eei ea 'Mi | Ietleı_' cemiyeti konseyinde izahlar Falih Rıfkı ATA“Y Dün bu sütunlarda ıy,'m müte- hası ve profesör Wagnerin "'el:lıı'ıı ı:eılıqnleri lııl.(klındpu İ;: il rettik, Proi tetkik yazısını neşi C'umlıuriyel sör bu yazısında, e gazetesi başyazarı Yunus N,'d.' » nin son üç makalerindeki fikir- leri münakaşa etmektedir. Pek vukuflu izahlarından dolayı ken- disine teşekkür ederiz. i Ancak biz Türkiye için umum! :ı"iıhenlzndı'mıe davâsı ile, cum- uriyet hükümetinin © e l“myığa karar vermiş olduğu An- ara memur evleri mıul!;ıını bi- ribirine karıştırmamak lâzım ol- duğu kanaatindeyiz. Profesör Wagner'in hesab ve tekliflerini irincisi için doğru ve etraflı bu- luyoruz. Çünkü Türkiyede mes-| , ken buhranı nesillerce sürecek- tir: Yalnız evsizlere ev verme! değil, bugünkü iptidat, sıhatsiz ve berbad Asya evlerinde otu- ranları da yeni çağ meskenleri- ne nakletmek gerekecektir. Şim- di hiç mesken buhranı olmadığı- nı zannettiğimiz Istanbulda, bu bakımdan, en küçük garb Kasa- basının ikamet şartları bile yok- tur. Büyük olan, uzun sürecek olan bu davâ, şüphesiz, yalnız devlet yardımı ile değil, bu yar- dıma mali ve ekonomik birçok tedbirler ilâve edilerek başarıla- ür. ıbeı%ııinı gelince, bu Mmesele, me- murlara heryıl 1 milyon 800 bin lira veren devletin, bunu 18 mil- yonluk bir sermayeye kılbed_ı- rek meskenler yapıp ekvnomı.k bir iş görmesi değildir. Eğer iş böyle bir münakaşa çerçevesi | içine alınacak olursa, faizler, vadeler ve saire bu esastan h?u.b edilirse, ne devlet lI:irlı bir iş örmüş olur; ne de barem im- İ'ıânlıı: memurların hî_vylo. bir borcu ödemelerine müsaiddir. Hayır, mesele şudur: Devlet 'Ankara'ya göçetmiştir. Bu se- beble nasıl kendisi için çalışma daireleri kuruyorn,_b_cl"t:" ge tirdiği memurlar için ıfnlı:r kenler yaptıracaktır: Her ı":ıı. kanın temelini attığımız Y le mühendisler ve işçiler için YaP- tığımız gibi! Bugün mı İkerpiç odaların 25 lira|, en pis ve T! met şartları içinde y dırlar. Bu yıpranma, Zuru boımııkl:. -ly':“»n menetmekte, devlet V tünde tesir yapmakta, maas ücretlerin en büyük & ce sarfolunduğu için hareketten mahrum tadır. emurlar en pahalı bir tanesi ayda ahatsız ika- pranmakta- manevi hu- kurmağt ifesi üs- ve piyasayı bırakmak- £ ve insani, devl zifeleri ıi::nulü de düşünülür- meseledir. Bu hususta esasen naat ayrılığı y.ok: edilecek cihet, kira © mü, büyük apartıman ee BeL e teraflr iz şahsen mülk ve yuva e sıyız. Zaten hükümeti An 1.800.000 lira kira zam meğe levked:!ll ]:eb;:l.ü 18 mil, Tiralri e akağı lllulıu’ı'::ıııı değildir. Belki laı-! nun yarısı kadar bir n:kırıı"; inşa edilecek olan ıııı( el:ıılı-' grupu şehrimizde mî enwn". ranını halledecek, 0? -ndönüle- 81 için normal şartlara “Proi i eni: Profesör Wagner'in :ı;i:i enit kimse de Münakaşa vi mi, mül dar mı, YU mer'i € ekİye 28ler komitesinde başlanacaktır. İngiltere İtalyaya hiç bir — favizde bulunmıyacak İtalyanın İspanyada yeni bir müdahalesinden bahsediliyor Paris, 24 (A.A.) — Milletler Cemi- yeti konseyinin önümüzdeki toplantı- sı hakkında, Michel Rober, Jour gaze- tesine Cenevreden telefonla bildiri- or: Paktın tadili hakkındaki müzakere- Fakat bu mesele artık konsey azâsının bütün düşüncelerine hâkim bulun- maktadır. İsviçce Milletler cemiyetinden ken- | disi için daimi ve tam bitaraflık statl- sünü kabulünü yani zecri tedbirler hasında tekmil mecburiyetlerden hariç tutulmasını istiyecektir. Bitaraflar, cemiyetin bir istişare organı olmakla iktifa ederek ceza tedbirlerinden vaz- (Sonu 3. üncü sayfada) DĞ' Aras — enevre yolunda Sofya, 24 ÇA.A.) — Cenevreye git- mekte olan Türkiye Hariciye Vekili Dr. Aras bugün saat 14 de Söfyadan geçmiştir. İstasyonda — Başvekil ve Hariciye Nazıtt B. Köseivanof, kıra- l müşaviri gruf, siyas? daire şefi ikof, matbuat direktörü Balaba- nof, protokol şefi Elinef, Türkiye cl- çisi Berker ve sefaret erkânı tarafın- dan selâmlanmıştır. Trenin tevakkufu esnasında Aras ile Köselvanof garın salonunda gö- rüşmüşlerdir. l delik deşik olmuş bir atamabil ve Bayvan cesedi Âsiler İspanya kıyılarını bombardıman ediyorlar 'Teruel önünde İtalyan takviye kuvvetlerinin de iştirakiyle bir taarruz hazırlandı Valensiya, 24 (A.A.) — Resmi bir tebliğe göre, beş harb ge- misi dün sabah şehre obüs atmışlarsa da nişanda isabet olmadığı için bunlar büyük tahribat husule getirememişlerdir. Bu 5 gemi arasında son za- manlarda âsi filosuna iltihak e- den iki italyan muhribi bulun- makta idi. İspanya'nın Akdenizdeki sahillerini bombardıman Barsclona, 24 (ALA) — (Resmi tebliğ) — Asi tayyareleri Akdeniz sahilini bombardıman etmeğe devam etmektedirler. Dün altı tayyare iki defa Figucras'a bomba atmışlardır. 14 kişi ölmüş ve S0 kişi yaralanmış. tır. 15 ev harab olmuştur. Dün öğleden sonra Pencerada'nın bombardıman edilmesi neticesinde 21 kişi ölmüş, 17 kişi yaralanmıştır. (Sonu 3. üncü sayfada) förenle sancak verildi Bombardımandan sonra Valansiya'dan bir sokağın feci hali Bulgaristanda “İzmirdeki alaylara Kabine K buIEanı | Umumi buhran çıkması muhtemel (Yazısı 3. üncü sayfada) e ölmelik ğ li dereüledürlülen lar tarafından dikkate alımacak- tır. Kendisini Ankara memur| tahrib etmişlerdir. ÜGEAr Vucau duğu için mücrimi idama küm etmiştir. General, bu (Sonu 8. inci sayfada) Yeni sovyet elçisinin itimad mek- tabunu verdiği Çin Cumhur Reisi B. Linsen Bir çin generali idam olunuyor | Hankov, 24 (A.A.) — Divanı- harb general Hanfuchu aleyhin- setikıntarı Vögrü Düt mah- akşam Şanghay civarında son muharebelerde yanan Suçeu şehrinden bir görünüş /| Çin tayyareleri 8 Japon tayyaresini tahrip ettiler Sovyetlerin yeni elçisi Çinle dostluğu kuvvetlendirmek için çok çalışacağıni söylüyor | Hankeu, 24 (A.A.) — Çin menbalarından verilen haberlere gö- re, 10 kadar Çin tayyaresi dün sabah Uhu tayyare meydanına ve askeri tahşidat üzerine bir baskın yaparak 8 japon tayyaresini BaŞbakan; İİstanbul gazetecilerile hasbihali Kaplıca, 24 (A.A.) — Yalvada bu- lunmakta olan Başbakan Celâl Bayar bugün İstanbul matbuat erkânmı Yal- vaya davet ederek Otel Termal'da ken- dilerine bir öğle ziyafeti vermiştir. Dahiliye Vekili Şükrü Kaya da ziya- fette hazır bulunmuştur. Başbakan ge- tek yemek esnasında ve gerek yemek- ten sonra bir iki saat süren konuşma» larda gazetecilerle memleket ahvali hakkında hasbihalde bulunmuş ve muhtelif meseleler üzerinde kendileri- nin vaki olan suallerine ayrı ayrı ccvab vererek bu hususta gazetecileri tenvir etmiştir. Başbakan aynı zamanda — şubat ipti- dalarında küşad edilecek olan Bursa Merinos ve Gemlik suni ipek fabrika. , larının açılış merasiminde hazır bulun- mağa gazetecileri davet etmiştir. Sömürge işlerinde Roma, 24 (A.A.) — Havat İyi haber alan mahfillere gi Yalovadaki Otel Termalin ismi Kaplıca, 24 (A.A.) — Yalvada açı- dan yeni otelin adı sadece “Otel Ter- mal” olduğu halde bazı gazeteler bu- mun sonuna bir de Yalva kelimesi ilâve evleri meselesi hakkında, bir de| İstanbulda yapılan bir sancak töreninden görünüş &. tecrübelere i: mesken Ti, şüphesiz, Türkiyede | olacak- bizim bahsettiğimiz taraflardan | dinlemek isterdik. Lizmirde yapılan törene aid tafsilât ikinci sayfamızdadır.) ederek “Otel Terma Yalva” yarzıyorlar ise de bu yanlıştır. Otelin adı “Otel 'Termal” dir, Almanya ile İtalya bir yapıyorlar ? 'Hitlerle Musolininin Romada bu işi konuşacakları bildiriliyor nsının muhabiri bildiriyor: , İtalyanın Afrika im; torlu- ğunum kuruluşunun ikinci yıldönümü münasebetiyle ııı:yu bida. yetinde Hitler ile italyan ricali arasında yapılacak olan görüşme- Wlerııı başlıca mevzuunu sömürge meseleleri teşkil edecektir. l.’olitik mahfiller, İtalyanın Afrika sömürgelerinin şimdi I- talya ile Almanyanın birleşik politikasına âmade bulundurul. duklarını kaydetmektedirler. Son seyahati esnasında general von Blomberg, mareşal Balbo'nun ne- zareti altında Libya'da yapılan sev- kulceyş ameliyatı görmüştür. Alman askeri ataşesinin de bu yıl aynı mra- takayi ziyaret ettiği söylenmektedir. (Sonu 8. inci sayfada)

Bu sayıdan diğer sayfalar: