25 Ocak 1938 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 7

25 Ocak 1938 tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

HEPİMİZİN ANKETİ Çoc arımız Ne olmak istiyorlar? çocuklarımızın . hayallerinde yaşayan ideal meslekler elek hiç şöndünüz mü luş halinde bir inkilâb memleketinde, yeni hayatın istediği bütün ihtisas ve mesle, RE na eleman yetiştirmek da ak va ti çok yeni kültür müesseseleri kurmaya sevkeder : Daralfünun : şubeli idi. Üniversitemiz on bir şu- ve. iz e sayısı dört olan iş kolu ve meslek im ali - e ay esleklerde ven in kendini bir ayrılı ptığını ve her şube: dini özle- : PLS : i € yen heveslileri bulunduğunu ire ii e e ve eşi iz ve rn mi ali zadaşımızın, hocası zere olan talel dığı için belir. muühtelit bir ektebde kız ve erkek e miş ve şekilleşmiş fikirlere molla mümkü: Yi arasında yaptığı bir anket, bunun aksini gö: dir tir : Memlekette meslek b gis ada bali RU b il : toplu ve birleşiktir. # zem LR ilber içli — meslek arzularının, mii kümelendiğine ba- ii kınız : ders senesi devam eden bu anket, e Kız talebelerin cevabları K- talebenin verdiği cevab erkek talebe arkadaşlar 160 erkek VE Erkek talebelerin cevabları 60 erkek talebeden 142 si, i yüzde doksanına ya- Talebe arasında yapılan bir onket m ie urtuluştaki büyük vazifesini alklariyorlar “— Muallimliğin meslekler a- Fosmdaki bu i bu üstün yerini hatırda tay sez 1 uallim mekteb- eri parasız zda ii Ve biz oku. tahsil ik ipi onu şüphesiz ki teze . deriz." Muallimliği isteyen kızlarımız zın ardından doktor olmak heve- meni v me : in leyli neler üçü. de şu meslekleri lek yoktur.” 3 Bir şatodaki hırsızlık Dünyada bir çok bi üyük hırsızlıklar olmaktadır. Ancak, bugünlerde Lond- e bir haydudluk rekor kır- tik tar yapılmış olan Bret- fortshire'deki Pütteridge Burry şato- si hibi de odur. a ve tenha bir vaziyette bulunan bu şato, nı 7 »cesi beklenil- iyi re karşılaşmıştır. O gece bütün aile mensublarının toplan- uş oldukları misafir salonu şatonun katındadır. Bodrum "katında i- » Sir Cassel aile mücevherlerini mu- e etmek için bir nevi hazine yeri hazırlatmıştır. Mücevherlerin gizli bulunduğu yer bir sır ve sadece ailenin yakınları tara- i dı üst kak bile emniyeti sağliği Buna rağı It kat lie den biz dendi kn — Oi: eğ her ll yet Sir Cimen AL akrabaların- sabir si e bulunan inci kolye- sini gi este esine düşmemiş ol- air Bazlı farkına bile varıla- mıyaci — polisinin bütün ye rağmen halâ lunamamıştır. Tavuk para yumurtlar mı ? Cilge erenin rraw . şehirin: İngilt Grirrra adındaki karı Da arı m eyrek kii KEL kaçırdığına derek, evvelâ yapacağını şaşı ğ bee , kadm fikrinde israr B i iş. Hasılı, adam, böyle bir şeyin ünl e kadına bir türlü ayan Feride m Mısır Kıraliçesi ig . olurken lina girmiş ve Di e kadın. mosmor oluncaya kada yemiş, Bu. defa erkek aklını ei bir dereci Mısır büyük Bal. KİKİ yayi fi 1 dar büyük bir yalanın rr Yram YapıYOr |siyen karısiyle artık yaşayamıyacağı" ni e 2 0 VAN m için mahke- Paris - Soir'da Pierre Artigu alancıktan "da Yasayor Sin üç et di Gi çıkınca kos kocaman bir aileyi di On sekiz yaşında bulunan Kıral | pirinci Faruk'la, İskenderiye hâkimi. | meğe kâfi gelmiş! rehileki iz firavunlar devrinden yapılmış rn en muh- teşemi oldu. Memleket heyecan ve Yeni çıktı ŞEHİRCİLİK Meme üreme İm Aşağıya doğru rekor | | İnsan oğlu yalnız havada ma re. YAZAN: palaşş şehir, birkaç gü Celâl Esat ARSEVEN ii üret ke e debdebesine|E pa il yekilden zkyeipbi. elediye ve imar işleriyle il deltasına hâkim olan şehri 5 alâkası ve ne eşin tavsiye kuşbakışı seyreden eski kaleden Ke-|Z ol ie kitab KR AERO, rd. bin bir gece masallarma işlenmiş koyu | hazine vücuda. gelmiştir. kadifesi altında, projektörler camil İskenderiye Patriki; firavunlar zain kubbelerini rilmesi devrinden kalma bir taç, mükemmel rin muazzain yor. Yeni ye bildingleri, > gerdanlık ve elmas bir başlık he- beyaz ışıklar ye Hediyeler arasında bir Abdülazize aid tesbih vardır. be e indi amerikalı dalgıç Max E, Nohl'u rüyorsunuz. nm eşsizliğini calğı, > e de vk deği istiyoruz. Şeh ir len en kalabalığın gürültüsü ve stralı or! madeni sesleri yükseli-İrilen her türlü hediyelere gelinci bunların ih: hakkında bir fi teşkil ettiği muazzam vermeye gi: ten vaz geçmeliyiz, ra e b bu yerden vE Prens Mehmed Ali, Kıraliçe Öje- ui yorum. | niye aid dantelden bir duvak gönder. İki gündenberi, otellerde bir oda|miştir; Aana kıraliçe 4 milyon frank buli dânsızdır. Arab mahallele- | kıymetind. ık, küsuru, “m nail, eslek > kıymetli 142 talı işa yetmi yal me: rymeti abi kler a iii aker Gl 1 Yeni yaralan zl bu sevabı Li Acıyı dindirmek O Geride kalan 10kız talebeden |, Tuğla rengi le ld Çi seyi ei yali R burnuna isinde; ehirde are e Ticaret hayatımı tercih eden, * i bir kn m i ve manevi iz iler. Ya j lek et ister leri dolaştırıyorlar. Toplar Sali tlyor ii Mer ia olan bir mevzu üzerinde dile tı serveti şehrimizin tanı Çim. ir e kadın hassasiyetinin daha siye bir mil Her dire meşaleler, ışıktan çe-| OBut, bütün Mısıra yeni bir nin oğludur. “ pim — li olacağına inanıyoruz bi im ser Sliyen ürk lk lenkler, bahçelerde reflektörler | pal- klişe 8 olduğunu haber veri. müsaiddir. İş sahası kendisinin e ie 5 köy d Asin ie pi miyelerin şekillerini havaya çiziyor) yı vie bu işdetekeniği — ruz Köylere kadar. giderek yeni | iyi A leim 2e İl eh yn kıraliçe, | Helyopolis'deki ae e pl ei ve ki prensiplerini, zinde yor * pi atları ışığa köşl e sekiz at koşulu mükem- e ee a leniricğen >) | görhüz kakmanis Basyialeri e yi Kiba, badi, | Sokak mel bir araba içinde ayrılıyor. , kötü sul Dizer yerle rn yaptığı bir böbrek hastalığı m ar mala elleyen e Çiftçi olmak ema yn Doktorluğun peşi esra tayyare. icesindeki “Xİ paylaşmak istedi. Münakalelerin dur- dir arı ve nedimeleri yer almışlar. Beypazarlıdır. yi ailesi cilik geliyor : 170 kızımızdan 14 o” eki operasyondan öldü. Ea olduğu sokaklarda büyük Şi arazisi vardır. ni ü, Türkkuşuna girmek ve havacı: va e olacağım ve vataı nl) likler tertib edildi. Sokâk köşelerin- e eya e halk nkü ü iği e kurulmuş olan ve içinde en meş- ARYA ÇAM ve bir hazinenin kilidi" dur deklimni söylerler ie oral a öldürmeyen ve hayat ve. | hur Mısırlı artistlerin teganni ve rak- bere ında merasim başlamak üze- kapısını hatırlattığını sö; be li okuyalım ren su içmelerini temin edece. | Settikleri şanoların etrafını kalabalık | "© Öğle Gin in türk li İmi terkibin. o #im.” diyor. kütleler sarmıştır. Abdülvaba'yı, Üme-| , e 5e yemeği gi ri yeni İn emeği ve enerjiyi heder bir il Gri mü e ve Mısırm Mistenget'i e HİRA Olraça Mi vaz 'k manasına al Ke kel Li ikilâbın başlı başma mi z li ENAZ, Sm olmak arzu- | deni Bediayı görmek için halk bi. | ki başvekiller ve birkaç yüksek me- er kiyeyi mesud edecek büyi Klm yaa Mi eme is nlarm hak ai ekleri murla Zülfikar ailesi bu merasimde i idir. me! r tiyo kla muvazi olrak bizim idenlimizin örneğidir. üzeri vin 5 .. İhazır bulunacaktır. mayı zengin olmak işin de üze, aşmanın Spral mem duğu. Tamam Gökçen'de Kürk amlı mek hari farki di a ymm Yiyin iğ | | Medeni ve dint nikâh meresimi yam. İstanbuldaki aparımanıc.. giden te Sia esl cüzi; kayik verdiği bir ömtiyazdır. İyi birer İmektedirler. © P “ İlarhar © üniversitesi | ulemasından e arasında en ie çö inal ya Ermak e ile tedaliler ve leri 5 hyalaş aya çalışacağız.” di. El Möraghi tarafından yapılacaktır. lar bulunduğunu Sair is İm ağım. irmeğe hazırlanıyorum.” leket aşkını birleştirmiş olma- Düğün Nişanlı, duvağı $ yandaki ba Kone sece rü, | tüsüne Bİ ir Bütün e yenildi, içildi, dans |dada otururken, Yusu, m Zülfikar ix da iki APA oka Sl si terzi, ll ei a im Şİ Si rala ananevi suali yama giren şık bir koş ire venin şenliklerinden ler ie erideyi tah- der imi. ANKET BİTMİŞTİ İR; “7 Okumuş kürk kadınının mo. | li akay yl km | alanla arzu ediyorlar ie olm: bakam âlemine eserler vermek kudrr. | tSMİZ. tâze, muntazam haline dö, e zin anketi bitmiştir. inde olduğ ei ii, |müştür. Sanki geceyi rahat bir uy! Genç hükümdar cevab veriyor: Gazan meslek ye heal ? an e b ki içinde geçirmiş gibi, — Evet. N Yaşadığı devrin feragat ve özverilik havası ui yetiştirenle. © bir terzi olmak için kaç sene ça 2 ve merasii . m 45 senli tt elükkilerine siren “Yalnız en rak e ak lâ ve bu çalı ıral sarayı etrafında toplanırken doküğdan! Mübaren; (BiZ rin abe ei ab irak kı Ri ela iy bm Helyopolis'te kıraliçenin son tuvale-| y vi şarkı e ei biyeli Mel > iki b LE i ık kaçınmıy; Türk kadınmım | tn 2d hazırlıklar tamamlanıyor. taşiyaak ve bütün gece devam ede- iz li l bu sahada dedi yer alabi, | Kraliçe, Pariste hazırlanan gelinlik| ç - © İelbisesini giymiştir. Bu, gümüş dan. ç a ye sl ürkiyenin kurtuluşu... Tayyareci ikenyiz minin leceğini ii edeceğim.” vi iliğ biR ailede $ Atel) a ie ziyafetler çekilecek me üimlerden bahsetmeyiniz. O, dünkülerin ölmez üye main den iz bir kızımız şu | ve gümüş işlemeli el metre uzunlu. | aker ei dak s ie i sevabı > il nehrinde çi- kazancı da o nisbette t yal taptıkları efsane perilerinin yerine, kanad devrinin getirdiği en die #irle DU Ölmek elbiseyi tamamlıyor. | eklerle donanmış gtjezia me Ben, hem memleketime eni bir melektir. e bir sey değil, yal. seyredecekler ve sokaklardaki Sinek, hem de çok kazanmak ii ) 2 > yda ii seçmişlerdir. Bu meslek- u olacağım. Evi İki a Kıral Faruk'un ona| iiklere & kislik edöçeez gir ai * birimi air cak m : kadrosu, E büyük Türkiyenin ihtiyacını karşı" e) bendim göreceğim, Bir ev bn ei alip başma İk EN da ilde) al Zn şenlikle mak istiy yerin bei aruluşlarımızdan birisi gerçekleşmiş olacaktır. kadınmın ve annenin neler bil. m e my e Yi i mühendi si kesi li iyi anlamak için ideolojisini kaybedı mesi Mide bunları ihtisas ha- yi a vi bu İva Na 18 ae şi iŞ değerini daha iyi içim İl isini iz : ii e şenlik içinde il Ba sı amed inizin değ: line getireceğim. Bir tahsil devre, a lâyık bir kı çi il doktor almak n yi “ a a hs ve çaresiz bir yol, bir kurtuluş yolu arayan dünya rad sinin bu işleri öğrendikten see İyi vekil Nahas Paşanın tar: ii larından Geriye kalan ra ip bine akilalıbir ağ ayiş mal de pa- hariciye . memurlu! ir ği ğini bir an düşününüz me yacağı- Mi Ny a ta-İşayı halka al im meyi de lardan biri şu 88! iye muvaffak olamadılar, dai Göği 2

Bu sayıdan diğer sayfalar: