25 Ocak 1938 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1

25 Ocak 1938 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

somPosta | he İ Yanı işleri SALI 28 — İKİNCİKÂNUN 1938 İdare işleri telefonu: 20203 Fiatı 5 kuruş ..ükâhıe kat'i kararı: Istanbulda Ankaraya göre bugünkü 3, et gıda maddesi ucuz ve iyi olacak|Romanya ve Balkan paktı Et n e« ». | Romanyanın pakta Sadakatsizlik — v'—————- ek ek’ sonra süt göstereceğini anlatan alâmet yoktur B T T Ankarada, Romanya ve _Yru_gos_lavyamn dostluk_hudud- j SE su için mücadele Ü- - --—ETL. ; EKMEK: e e SAA LN aa &M 10 kuruş ucuzlıyan etin lıtanbuldı ekinek fabrîkalan kurula- hükümete uzaktan ve yakından mensub __*5“ kuruş - ucuzlatılabileceği cak, fakir halkın ekme._i, orta sınıf Ix:ll;uhıı:'l': ğî;—îı-ııtn;;ğînd:nnn:::;l:: dehişldedir. Karadeniz sahillerin- | | balkın ekmeği ve lüks ekmek olmak | c a sananlarda. gözetelerde ba - hhı €t sanayi merkezi kurulması, üzere üç nevi ekmek çıkarılacak, fların orada kesilerek İstanbula değirmenler yenileştirilecek ve nakli düşünülüyor da ne düşünüldüğünü moerak ederek sa- lâhiyettar muhitlerde tetkikler yaptım. Burada hâkim olan kanaate göre Roman- yanın Balkan Paktına sadakatini şüp - heli görmek için ortada hiç bir sebep Yat Pahalılığı ile mücadele için Buıgaristandan yoktur. Bu sadakat, Balkan memleket- his mevzuu oluyor. Ankarada bu husus. belediyeye devrolunacak d .. . ıli or B lerinin müşterek nıi:v:zaı:uhıin zarurt Te Ş LÜĞi V Padan mutehassıslar getırtı y 900'000 Türk (Devamı 13 ü yfada) 'eni Rumen başvekili Bay d ç Ka ; Sovyetlerin Japonlara karşı hazırlıkları U Mi anavatana gelecek ALET a Yugoslav hükümeti de | Vladivostokta doksan oradaki 200,000 Türkün nakledilebileceğini bildirdi. — denizaltı gemîsi var! Yugoslavya hükümeti, ahiren hükü - metimize müraBtüt öderek Yugoslavyada | Pasifikteki Sovyet bombardıman tayyareleri yekünu- İ İnin memleketimize naklolmabücoeğin | num da “Japonya İçin ciddi 'tehlike teşkil edecek '_. | kükümetimize bildirmiştir, Hattâ bu mu- mikdara baliğ olduğu bildiriliyor ! |hacirlerin naklinde, hükümetimize yar- (Devamı 13 üncü sayfada) r S EEE rasmacı Yunanistanda tevk_ifler Eski parti lideri Kafandaris,| | Zante adasına nefyedildi | | a ğ ö elnlin Gi Sovyetlerin büyük denizaltı gemilerinden biri Londra 24 (Hususf) — Tokyodan MI-L Bilhassa Vladivostok Hmanı aart hi dirildiğine göre Sovyetler, Uzakşarktaki | deniz Üssü haline getirilmiştir. Burada mühtelif Hmanlarını tahkim etmekte -|bir çok denizaltı gemileri inşa edilmek » dirler. Yalovanın tekâmülünde bir merhale: Otel Termal Bu otel sayesinde hastaların Yalova kaplıcalarından istifadeleri işi yeni bir devreye girmiş öoluyor tedir. (Devamı 13 üncü sayfada) %—n ai ş—în:“:h:;r Ve ucuzlatılması Ekmek ıçın jelen * %S Tn ga zz | verilen kararlar | dü ;uıd“t“ bir noktadır. Bil - Aldığımız mevsuk malümata gö- || ediz, Wrıuı,.n“” halka ucuza maledil-|| re hükümetin üzerinde ehemmi - || Bi B Süg Tadde tamam dört ta -İ| yetle meşgul olmaya karar verdiği Nıh"’fle “kmek ve su. mevzulardan biri de buğday me - ı“hıı alınan karar malümdüur. || selesidir. Esasen bu işin idaresini e- (Devam Ş bR madde, yevmi ra - (Devamı 11 inci sayfada) İ N nei sayfada) Kafjandaris Atina 24 (Hususi) — Tevkif edilen parti liderlerinden Kafandaris — Zante adasına nefyedilmiştir. (Devamı 13 üncü sayfada) İstikraz şayiaları ** * Memleket bünyesinde - âcil bir borçlanma zaruretini doğurmuş her hangi bir yeni ihtiyaç hâsıl olmuş değildir Son zamanlarda bazı ecnebi mali mü- esseselerle hükümetin yeni yenj temas- lara girdiği ve bunun istikr. leri) kadar olduğu hakkında tere Otelin büyük ve geniş salonları berlerin, geçenlerde İngiltereden mem-«| Uzun zamandanberi Yalovada yapıla -|leri tarzında meydva; geim muş olan bu teketimize gelen bazı maliye erkânına, |cağından ve yapılmakta olduğundan bah-| otele, bütün dünyada tatbız edilen usu- millt banka müdürlerimizden mürekkeb| sedilen Kaplıca-otel yapılmıştır. Yüz |Je göre, enternâsyonal bir kelime ile ap- (Devama 13 üncü sayjada) yataklı, Avrupanın büyük kür otel - (Devams 11 inçi zaviada)

Bu sayıdan diğer sayfalar: