25 Ocak 1938 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 1

25 Ocak 1938 tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

m, SALI Bugün 12 sayfa Sayısı heryerde 100 para 2. Kânun 1938 YIL: 21.3 Sayı: 7199 - 1289) Ma Ld İSTANBUL — , | Telgraf adresi; Kir , İstanbul Posta kutusu: 46 (Istanbul) öp Telef. 21413 (Yazı), 24370 (İdare) Ekmek derdimizinde | Gazetecilerimiz | ! . Dün Yalovaya gidip geldi çaresi bulunuyor Otel Termalde Eee sofra- sındageçen faydalı ve zevkli saatler Değirmenlerin lüzumu kadarı Belediyeye mal edilecek, modern fırınlar yapılacaktır Et daha ucuzlatılacak ve süt işinden evvel de su ihfüyde reisin. | | İstanbulun eski ve esaslı dertlerinin başınd da çok zaman füliyat göstermiştir. Zira nark kohan dd a | — ekmek meselesinin nihayet İzni bal İlan maddeyi terkip eden maddeler bir narka ve takayyü- Muş olduğunu sevinerek öğreniyoru de tâbi değildir. Nitekim ekmekte de hâl * böyle'ol- İli. Yaşamayı ucuzlatma yolunda a son tetkik- muştur. Ekmeğin iptidai maddesi un iken, un başıboş » ekmek işinin aksayan taraflarını gstermiş, Bele- O kaldıkça ve hususile buğdayla değirmen biribirine İ | “vece almması münasip olan tedbirler esas itibariyle © girift bir ticaret idaresine tâbi oldukça ekmek mese- takarrir etmiştir. lesi üzerinde ein uğraşmaları beyhude bir yorgun- ! Belediyenin ekmek işinde ihtiyar ettiği müraka- ink olması tabi! İ be sist Birini (mark) tan ibafet iler amin aber ği göre Belediyemiz şimdi ekmek j Halbuki bir maddeye nark koymak, o maddeye halkın ( işini işte bu esas noktadan halle şerem meyi İl fine ” fiyat tayin etmek pa emek iie Ucuz yaşama için ie i Mi. AL aş Zelzele aziyet üzerinde ilmi etütler oldu! I memleket a me u» | cuda' gelecek neticeler almdıktan son - u il smitemi n etme! hü - | ra alınan bu neticelere göre nasil bir gece, sant ikiyi beş geçe, “İs- smmm en ei ere | yol takibi daha elverişli olacağı üzetin- a şiddetli bir zelzele olmuştur. e devam edilm de de seğikcek ikinci bir mütehas- ep nik ardmdan iki 'defa sta her seden önce, Ke sısın. fikri alma: e bu suretle - bir | hissedilmiştir.. Yer sarsıntısı! 'şakuli Yy inde tüd-yap- | kere'ele ii hayli tama Sapa olduğu in gele duyul ur; j le basal lüzumu | gösterir bir nevi mecelle alındıkta: Zeizel n birçok” yerlerin- ik Abm dan bir taraftan, istatistik u ra tesbit edilecek tedbirlerin ei de, ie ve sak mo il Müdürlüğünce; bir çk ikti. ele. hissolunmuş .v& bazı kimseler letinin konjonktür obürosunca tt weuzlatmak sahasında yapı - | düşmüşlerdir. Hatta sokaklara yy J mekte olan Si imi uv | Ma NA kâti netiçelerinin eylü sai nel Me Fakat; yel nt | mak - | nihayetine doğru alinabileceği umul'- etmemesi üzerine her m kli ge - | maktadır. Herhalde ik öğr - miş tü bip vetekrar uykuya tır. rımda'tatbikine geçilmiş olacâktı! çekilmiştir, allam lil. vü - ARI Almanyaya Aleri- . kadan toprak vermek istiyormuş! Yoksa maksat ingiltereyi endişeyemi düşürmek! ia EE (Yazısı 10 nuncu sayfada) tee : # | zetecilere- verilen ziyafette Dahiliye Vekili i iYugoslavyadan|. (azı 4 üncü sayfada) Türkiyeye bir | w teklif b göre, Yugoslavya hü- . ie - kümeti kendi memleketinden iki yüz Y h d d ma | bin kişilik bir Türk kitlesinin Türki - a U I uU Ş n Ig yeye alınması için hükümetimizle mü- çinli zakereye girebileceğini ve bu ırktaşla - Tarihin her devrinde Yahudilik meselesi milletleri meşgül etmiş tir. Yahudi olmayan her millet, yahudilerle nazi mücâdele etmiş onlara düş ri eli, yl ya rımızm memleketimize göçmeleri için ; lâzım gelen her türlü maddi yardımda man olmuş ve ra re tir. l bulunacağını bildirmiştir. ? Roma, 'n büyük düşmanı idi. Vespasyan ile Nin l Hükümetimizce bu teklife henüz ce- gh e bir lida fazla yahudi öldürmüşler. Balilğr birer : i vap verilmemiştir. Hi pahasına : | ON e. X > H k 7 # İngilterede bilhassa kral 3 Jan üçüncü İyork zamanmda, Fransada ia 2 | “4 Cephesinde sıfırdan aşağı 7-8 derece soğukla çarpışan askerler böyle ariciye VEKIL sık bilhassa Drayfüs iie ie daima, Rusyada, Roman; > | giyiyorlar A Soiyadan geçe rken ve daha bir çok yerlerde yahudi düşmanlığı sistematik bir şekilde ilik etmiştir. li ofya 24 (A. A.) — Cenevreye git- : . s SA l a İy anın Isp anyaya | yö se Türire mein vasi Aras bugün saat 14 de Sofyadan geç - - . . .. . miştir. İstasyonda, ici e n I b ir MU d ö h a İesi ye vekili Köse İvanof, Kralm müşaviri Gruef, siyası daire şefi Çomakof, mat- Niyazi Ahmed Ç ugünden itibaren yahudiliğin ii ve baştan başa merak ve heye - ani okunacak bu hâdiseleri nakletmektedir, e ayyy İrgil H buat direktörü Balabanof, Protokol şe- ilk yazı e w | Gi Belinef, KA e elçisi Berker vese- | E . z torj, ç| © ile Fransa Habeş impara- | ee een sz) Musa ve Firaun Uğunu tanımazsa tehlike var... erin tra maşa Ara e | 1 i mi anof garm salonunda * görüş, - (Bugün 5 inci saylamızda) i (Yazısı 11 inci sayfada) li . A a yg yg ag ya

Bu sayıdan diğer sayfalar: