24 Ocak 1938 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 1

24 Ocak 1938 tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

| | | | PAZARTESİ | «: Kânun 1938 Iı N L: 21-3 AYI: 7193. 1288 i m” STANBUL ara Caddesi Posta kutusu: 48 sl e) : tü Aras Cenevrede Mine topl olan iş, © Cemiyeti eline Bil msn n yine yi a, n Vel a — is Dk dizi rim sunarken bir kere Yei bugünkü şekil a iste- meselesi: nde son ai olarak ini Ynelmilel komisyonca yapılan Milletler ali ŞE aittir. rayı amenin bir süreti aim İşi k e hükümeti çok hak- k beymen komisyonun her ürk ve Türkiye da- 0 et- id u vaka Cenevre Sesi kendi adına ll eden bat * kömisyonun bu yanlış mua- ti Hf intiha- e erhal bir Manga, Keden şey liği Fransız Men miz silme idaresine şâmil farz Nü faraziyeyi ai de | # a pe an işu satırları dikkat ile ME tez enin edem sonra - 1918 - e e aba nasıl bir dai çu keban li uzun 72- e “re, Fransa ve Su es m halam olun- m meg isi b mandası Fransa: ya Mile etler, zunun 24 ünd ul P Li konseyinde nda Mn tâyin olundu, E rih- Tile, SAYA bazı fasılalar girdi. vin 2, “Smivetinin kararı 1923 sene- Mücayg, evlülüne kadar. tari manasil İt; “ tatbik olunamadı. ASIM US Hatay davamızın mahiyeti Mletler Cemiyeti konseyinden makul itirazımızın kabul olunmasını bekliyoruz! | Aksi takdirde Türkiye hükümeti, Mühim kararlar vermek mecbu- riyetinde kalacaktır Hariciye vekili- miz dün akşam Cenevreye gitti B. Tevfik Rüştü Aras Aras Millet. kşamki ti kalem: mahsus Ainir de Rüştü müdürü Refi Arasa refakat etmektedir. Hariciye Yeeiğrei iz, könsey toplan- tısında Hatay intihabatına dair ll komisyonu mi hazırlanar. porun müzakeresi esnasında ça yaptığımız itirazları şifahen serdede- ek hükümetimizin noktai nazarını ser- ekti: Romanya yahudileri İBaşvehil Goya uzahla İbir gahudi devleli kui- malarınılavsiye Ma Berlin, 23 (A. A.) — Alman istih- barat bürosunun Bükreş use beyanatta bulunan Goga, demiştir ki: hudi meselesinde bizim “İçin çe tek kat'i hal çaresi vardır. Bü- ün Yahudileri in serbest olan vie arazide iskân ek ve bizden mümkün olduğu lila uzak bir Ya budi devleti kurmak... Ep şu sözleri ilâve etmiştir. “— Yahndiler Za hakları eni meydana çık - mı$ olacaktı; Goga, beli zmin * Romanyanm Atisi için daha büyük bir tehlike teş- kil ettiği muhakkak olduğundan “İRAN Yunanistanda Eski siyaset adamla- rı memleketten çıka- rılıyor Atina ajansı eden Daylnmizier memleketin sükün eyliyen payitahtı ve asay ihlâle bazı eski siyaset adamları, terke davet edilmiştir. Kadınlığınıninkı- lâbe kavuştuğu gün İon kadınlığınm inlelâbmı gösteren a canlı fotoğrall.r; Şahinşahm kız. ve ie Pehlevi Tahran (Hususi) — sani Iran min in m sidiği tarihtir, Bu sene bei yıldönümünü a a büyük m rasimle kutlu rf İran ta) inde “17 ind 1314,, ola- rak kaydedilmiş olan b: - ki bizim tarihimizle 8 emi 1936 dır - dost in ları prenses Şamse O gün, ste Şah Me leke ike ve prenseslerle men okülünü açmış ve sö; İş (Sonu Sa, 4 Sü; 5) hükümetinin ona göre icap eden ted- (Sonu Sa. 4 51 yi ta'İran si v8 memlektin inip : Baş Sü, 2) mele İstanbul Telgraf söresl Telef. 21413 ml 24370 (dare) ir parti Vilkinsonun ağaya göre ile Musolini mart ayında anschluss yap yor luna an Ellen itler telâşa düşürmek maksadile Hong- pi Bugün 12 sayfa Sayısı heryerde 100 | 100 para | Roma, Berlin hükümetleri Ispanya işini çabuk bitirmeğe karar verdiler Martta büyük taarruz . yapılacak Frankoyagörülmemiş miktarda tank, tayya- re gönderiliyor 'eruel sokaklarında görülen feci bikinili dan Londra 7 yle — Sunday Refe- Tee gazetesi mak ve İspanyada büyük bir taarruza mek hususunda mutabık dır. e kl lam agilizle. ww Sa, 4 Si. 4) Bulgaristan Türkleri Ana vatana gelmeleri için Bulgar hükümeti ile müzakerelere başlanıyor tana gelmesi hakkındaki Bulgar hü- dü pm lr — Bulga- 1.5 kümetiyle; kat'i müzakereler şubat iiçin a caktır, wekil Celâl Bis büyük ve (Sonu Sa, 4 5. 3) Beşiktaş - Doğanspor ad bir MR e Istanbul Ankara muhtelitini yendi EETİZI AT 'azısı 9 ümcisüyifala) i

Bu sayıdan diğer sayfalar: