24 Ocak 1938 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 11

24 Ocak 1938 tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 11
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

> dara pe g wee İstanbul. sıhhi müesseseler art- dan ve eksiltme komisyonun- n: Eksi; . siltmeye konulan U : Şişli Çocuk il yapılacak “ke a BE li sün tesisa! Makas M8: 270 ii ul si Çoçuk b antahanesi Bi. Ml tesisatı kapalı zarfla ek- a © > o 5 © » # 8 S g İstanb; “meye kon dal Ünü sa: ey e savak Müdürlüğü sike da kurulu komisyon tarafından yapı" lan Mu kavele, eksiltme bayındır lk işleri genel hususi ve fenni ak Sal broje ve keşif im iyle buna müteferri diğer evrak 85 ku İlinde komisyondan alabilir. — İstekliler cari elini âit tica ret odası vesikasiyle 2490 gayılı ka- Al âletinden almış oldukları müteahhitlik vesikalarile birlikte mu- vk makbuz veya banka mektuplarını havi teklif zarflarını 3) Ve İ saat &bvveline kadar komisyona vermeleri. (17 - z veya mektubiy 25—1—938 salr günü saat 14 de Dalmi Encümende bulunmalıdır (158) 8 Jandarma Genel Komutanlığı Ankara #tinalma BM on tir — Vasıf ve örneğine uygun ve on dört bii üz yirmi ira kıymet tak- i edim, iki yüz altı kilo metre ağır sahra m 25-1 - 1938 salı günü sa- (0) da iz zarf usulile satın alacaktı is — namesi parasız Komisyondan alınabilecek, bu eksiltmeye girmek Miyenlerin Rio; lira (50) kuruşluk ilk teminat ve şartnamede yazılı belgele- :i 2 ram teklif mektuplarını belli gün saat dokuza kadar Komisyona Vermiş (20) (66) ŞA AYY Mİİ İdi İL rülen lüzuma binaen 7—2—1938 Pazartesi günü saat 15,30 da yapıla- nü & im edilen küçük yol ve yn ek siltmesi 23—2—1938 Çarşamba güni me 0 a tehir edilmiştir. (43. ig Muhammen bedeli 66.300 lira olan 85.000 adet ŞEN A am e iş 1038 p perşenbe günü vi 15,30' a ida İnasında satım alına Mey YE ve TI — KURUN 4 İKİNCİKANUN 1938 &. ALURKİYEL (CUMHURİYET caktır tu, Bu işe girmek iayelerin 4565 liralık muvakkat teminat ile kanu” tâyin ettiği am Nafıa Müteahhitlik vesikası ve tekliflerini Sün saat 14,30 a kadar eliz Reisliğine vermeleri lâzımdır. Bag e İl kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satıl. Adır. (399) ilânlarınız için yalnız 20335 NO. "Siiniz 1938 j X9» Maceraları M atbuat Büyük bir cild halinde, Yalnız ee A, Ea simlerden ibâret, İçindeki e Imanağı yi şmalarla hiç yorulmadan m bi arikulâde maceralarını —. ÇIK 7 7 / iniş olursunuz, İn - X9u k se. yi e gös Göleli. ri gibi çocuklarımız da çok se. yık rip ih, #n meşhur mu-(ğ.., b 4 zamanda eğlenceli olur. ei vi leri — Gündelik, İğ pir okuma kitabıda i ala Fiz 30 kurügtüz vi, ,,, Gördüğünüz bütün muharrir. Çocuklarınızı teşvik ediniz. Hafta. Ma, ie, istatistikler, — faydalı iklarından ayıracakları küçük ye. #ünlarla bu küçük rakamı kısa bir zamanda elde iazebi S0 Kuruştur k tâpçı maa arayınız raları ilklnden birer tane kı, PAN satış Yeri; Istanbul BASIN dinmelidi eş anbul DRL ak, Müracaat yeri i Ankara caddesi VAKTT kütüphanesi Dr. Iksan Sam amamapsa | seraşasımımımamsımım mans eni TN i a“ Si E ğ z hi 8 i ; İğ Öksürük şurubu Meccani muayene Ne vr ve metes derliğ boğmaca | leri saat 2 den LİN e MN e le a m vay Bika 2 o nede Ve #uza numi ümtaz Gürsoy ir” iu yn Pikirler parasız le eder

Bu sayıdan diğer sayfalar: