23 Ocak 1938 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 1

23 Ocak 1938 tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

PAZAR 28 2. Kânun 1938 YIL: 21-3 Sayı: 7197-1287 ISTANBUL — Telgraf söresi: m RA aa TEE Posta kutusu: 46 (İstanbul) 0» #0 “ Telef.21413 (Pam) 24370 kre mmm Yarın 12 sayfa Sayısı heryerde 100 | 100 para | Atatü | Alatü,, | olarak ri ru İk Başbakan Celâl Kaya, Kp n Uzer, Vallsi. Mahi “tümdeğ Büyük Önder Yalovaya çıkarlarkeh... alovada büyük otel dün açıldı otelin ilk misafirlerinden| «» Şeref ePeiiler. Saylavlardı Neşet Ömer, Şakir, ai amil, Naki, cip Bo- zok, Ali Kılıç, İsmail Müştak Mi kon, Devlet ziraat EE iie uru - mu idare meclisi azasından Kavalalı İsmail Hakkı sini Otel bugünden itibaren umuma a - çıktır. Otel güzeldir, ferahtır, kon- İm su tedavisine ait ei ve teç- mükemmeldir. Bütün b İmmdeğiş beraber gil akşamı iyi bir roüzik ve güzide davet- liler' oteli şenlenâirmişlerdir. rk Yalova aplıcalarında üyük önder dün yeni yapılan “otelde istirahat buyurdular SA tatürk, Akayın yeni yaptırdığı bu modern istirahat evini takdir etti Başvekil ve Dahiliye Vekili de Yalovada (Yalovaya sureti mahsusada gön- derdiğimiz arkadaşımızdan) — Büyük Önder Yalova kaplı - Galarını. teştif, buyurdular. Kaplıcalar- da “A ettiği otelde istirahat eyliyorlar. rinde g şvekil Celâl B: hiliye Vekil rl Atatürk kay, ın inşa Şal smail Hakkı aynı otelde Büyük Şefi ” hir hudut: larından ei gitmiş olan İstan bul vali ve belediye reisi Mridasi Üs- tündağ da beraberdir. Büyük Şef, sabahleyin saat sekizde oteli teşrif etmişler. “İdeal, vastile tavsif bi dei rduklarını iz bu pek ve mo eke ye ettiler. Mühim bir (Sonu Sa: $ Sü 3) Hariciye V Vekili Bu akşa n Cenevreye€ gidiyor Km e birlikte Ankaradan hare- en ve Derinceden ayrılan Hari- se 9 kilimiz Bay Rüştü as dü: rimize gelmiş, sikandlağ oteline inmiştir. Bay Rüştü Aras bu akşam trenle Cenevreye gidecektir. Hariciye Vekilimiz, dün kendisiyle görüşen gazetecilere şu beyanatta bu- lunmuştur: “Bildiğiniz gibi, Hatay meselesi i- ln imdilik r geyim yoktur. ürüz.,, seç İki sâattan üren bü birçok meselelerin gözden Birçok bankaların katı tama Katırcıoğlu hanında Dün büyük bir yangın oldu ve müesseselerin ardıyeleri bulunan bu hanın beşinci men yandı Mal zararı 5 milyon, bina zararı 100 bin lira tahmin ediliyor esinin seri Azdri Yangının devam ettiği bir sırada sokağın manzarası. (Yazısı 6 ncıda) yl Ay Mey yy, Rus ihtilâlinin ilk günlerinde rens Gabriyel'in hatıraları yg yy Ayyy NR Rus Çarının yeğen: e hatıralarını şından gi zi eri a Yakın, arihin bu say falarından o birini aileme naklediyoruz. tta, işti! in başlangıcında Başvekil o- sai dışma çık- Görüştüğümüz zaman Prens Lvo- dür, ilâve ettiğine göre, bize yalnız Şehirde kolera salgını vardı. Pren- —Ise koleradan ölenlere mezar kaz- mak ve sokakları süpürmek emri verildi!

Bu sayıdan diğer sayfalar: