23 Ocak 1938 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1

23 Ocak 1938 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

_Otel Termal Yalova'ya » şeref verdiler İn ilk l'tın Ankaradan hareket: Atatürk İsmet İnönü ile beraber ağ, Ya - saylav- a a klym_ h'“J"*îi.n Üstün at Hüşeyin Eri Misafirleri arasında Başbakan Celâl Bayar, kanı Şükrü Kaya, Üçüncü umumi müfettiş, bul valisi ve birçok saylavlar vardır Son Posta PAZAR 23 — IKINCIKANUN ıoaa Dünkü eri telefonu: 2nzn:ı şATATÜRK Süyük Önder dün açılan Dün, İstanbullular, memlketin son on sene içinde çıkan en büyük yangınına şahid oldular: Sultanhamamındaki meş - yang 1,000,000 1lira! Katırcıoğlu hanında çıkan yangın 3,5 saatta söndürülebildi İdare işleri telefonu: 202038 ında zarar: Fiatı 8 ımm. Hanın en üst katından çıkan yangında kasd olduğu şüphesi üzerine başlıyan tahkikat bütün gece devam etti, 40 dan fazla ifade alındı cımların sular altında söndükleri zama - na kadar, han civarıı (Devami 11 inci sayfada) hur Katırcıoğlu hanı tam üç buçuk saat, ateşler içinde kaldı. Yangının çıktığı zamandan, son kıvıl- | İzmitte bir talebe îngiltere Sovyetlerle öğretmenini öldürmek İstedi İzmit 22 (Hususi) — Bugün İzmit orta okulunda bir hüdise oldu ve bir talebe ta- (Devamı 11 inci sayfada) ssasaaaca lardan prafesör Neş'et Ömer, Şakir, Ah- (Devamı 11 inci sayfada) ariciye Vekili dün geldi, bu akşam Cenevreye hareket ediyor ü temasları ef Vekılı ile İtalyan Tinin mülâkalı ten fazla sürdü Fransız gazetelerı Türk dostluğunun kıymetinden bahse başladılar «Bu defa Cenevrede hakiki bir Türk - Fransız yakınlaşması doğa - caktır. Bu dostluk geçirdiğimiz müşkül anlar dolayısile daha ziyade kiymet peyda etmektedir.» Fransanın Halk Cephesi matbuatı-)sab edebileceklerdir. Fransa ve İngil- nın meşhur diplomatik muharriri ba -|tere için Ank: n dostluğuna maz - yan Tabouis, Oeüvre gazetesinin sonlhar olmak her zamı nüshalarından birinde gayet iyi ha - berler veriyor. Diyor ki: «Sancak meselesi günün mı ölarak durmaktadır. Bu defa C olantısından — hakikt — bir » Türk yakınlaşması doğacağ imza edilmiş lman — anlaşmalar htevi bulundukları hükümlerin Ce-| ede Tevfik Rüştü Aras ile De a tesbit edile imidleri mev- | an ziyade bu - (Devamı 2 inci sayfada) Fran Edebiyat dünyasının hükümdarları bos TL a Rla Bu şayanı dikkat ve istifadeli makale serisinin İlk yazısı bugi sayfalarımızdadır ı sissamati aanaarna gün kıymeti haiz olan bir keyfiyettir. | » birlikte Japonlara karşı cebhe mi alacak ? Tokyoda çıkan Asahi gaıetesı İngilterenin Sovyetlere (20) denizaltı gemisi göndereceğini yazıyor Landra 22 (Hususi) — Tokyoda çikan |takdirde Sovyetlere yardımda bulunma- Asahi gazetösine göre İngiltere, Çin -İğa karar vermiştir. Asahi gazetesi İngi: J pon harbini durdurmak üzere Sovyet- |terenin Sovyetlere 20 denizaltı gemisile tarâafındı h acak olan muhtemel |en son askeri bir müdaha teşebbüs Bizdeki Yahudi meselesi Muhittin Bırgenın “ikazı Yahudi vahndaşlar arasında gürültülü akisler uyındırdı. *« İftira ediliyor!,, diyorlar Muhittin Birgenin cevabi: “Telâşa mahal yok (Ben Türk oldum) demekle Türk olmak mümkün değildir | ,, Evvelki gün çıkan Son Postada Mu - hittin Birgenin de ve diğer silâhlar 1 yazmaktadır stem ağır top ettiği | göndere bir Yahudi meselesi bir yazısı intişar etti. Türk hayatile ).ıım:ı.vıdau ihmalde ısrar €- türkçe — konuşmuyorlar. k tabaka dilden başka her dört buçuk kelimelik İs - ve yukam sınıf da ayı ana dili olarak tanıyorlar, rit, Alliance İsraelite h edişlerinin hikmeti nedir? Bugü Türk mektebleri, bu

Bu sayıdan diğer sayfalar: