23 Ocak 1938 Tarihli Türk Dili Gazetesi Sayfa 1

23 Ocak 1938 tarihli Türk Dili Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

TÜRKDİLİ 23 İKİNCİ KÂNUN PAZAR 1938 — Amerika Parlâmentosu De- | niz Bütecesini Kabul Etti Parlümento 22 harp gemisi yapılmasını kabul ve iki | Zuhli yapılması hakkındaki teklifi redetti pahlacağın resman bildic Nevyork, 22 ( AA ) Aşlügton mebusan — meclisi 'Arp gemisi İnşasını der €den deniz bütcesini ka elmiş ve 70 milyon do kiymetindeki iki zırhlinin | Yâpılmasını — mene — matuf l | | tadil teklifini red. ve 1939 :“"'ll bahriye bütcesini ka: | İ etmiştir. Londra, 22 (AA.) — İyi 1 ı_"'*r n Londra mehafil- * Vaşington ile Londra ( Mushedeleri 35 bin olarak | tahdit edilen tonaj mikta - | Tında yapılacak değişikliğin Sadra Paris Vaşington ara sında yakında yapılacak ko Buşmaların mevzuunu teşkil | *döceğini bildirmektedirler. Atington, 22 ahti inşaat için istenilen .5" Milyon dolarlık tahsisa- l:'k'nclıııe büyük itirazlar- | 5 arşılanmadan kabul edi- | *Ceği tahmin edilmektedir hı'ı’"'- beraber bazı me olrı“ Ve bilhassa inşaat pr- hı“:mın milik müdafaanın İ Ahtiyaçlarını aşmasın :' korkan tulhperver grup Tin mümessilleri harici si Yâset hakkında bir münaka- ::.'::ı'ılhlııııı memnuniyetle Yacaklardır. Bunlar şu Soltaların — aydınlanmasını istemektedirler Çin-Japon ihtilâfın- &Flık kandnunun tat- İ edilmemesi hakkında ükümetin arzusu z aai | ei Siyasetini terkede Vi ı":"k[ınılel siyasete da T hı.ır şekilden iştirak akkındaki arzusu — Şikago — nutkunda derpit edilen pratik tedbir ler, da bitar, bik Ruzveltin ——— Kurumu veisi istifa eti İı!ıııbui. 22 (Hususi ) KOU Ka gö Füsd — Bol, i Ga, sıhhi "'lliıtlrıJşıı dolayı İstifa et- :ı(l:ıı. Yerine, Bolu saylavı * €Vad Abbasın tayin o'u cağı töyleniyor. —e Ankara lltanbul Hııitılilliîîı&mıh ya: Dlan hirinci maçı is- Yanbul - kazandı mkara, 2> 22 (Hususi kara - |_._"hu(' Msusi) arasında An muhtelitleri bugün Ankarada | ile İstanbul | D emniyet içinde iş ve | kunda | cih edeceğini beyan etmek | sız kabinesi, bugün öğleden | setinde toplan'nış ve hükü ; Pidi Reis B tir | sürekli surette rışına iştiraki, 5 Büyük Amerikan bahriyesinin Okyanusta ve | hava kuvvetlerinin faaliyeti | ve Honolulu üssünün deniz | tayareleri ile takviyesi Buraya 18 deniz tayyare sinden murekkep — ilk grup | | gönderilmişlir. Gelecek nut Ruzveltin Amerika hükümetinin ne kadar 1936 muahedesine dereceye tarihli Londra kendini bağlı addettiğini bildirmesi ihti- mali vardır. Her ne olursa olsün — iyi haber alan mebafiiler mem leket benüz ahvalden iyice | haberdar olmadığı ve müte (A.A.) “ reddit olduğu için efkârı umumiyenin Ruzvel lehinde olmasına rağimen hükümetin | harici siyaset hakkında mü zakere cereyan etmesini ter- tedirli | ya ile Almanyaya ait | konsoloslukların kapatıldığı | solosluklardan GÜNDELİK SİYASAL GAZETE Rusya Türk Konsolosluklarının ka- Moskova.; 22(A.A.) yük Sovyet Bü Meclisinin son celsesinde Başvekil Molotof söz söylemiş ve bazı tenkit- lere cevap veri iştir, Ecne bi konsolosluklar — meselesi | bu noktalar arasındadır. Mo: lotof: —" Bazı. — konsolos ların memleketimizde tecviz edilmiyecek hareketlerde bu- lundukları, casusluk - ve sa- botaj işlerine giriştikleri doğ rudur. Buna karşı tedbirler alınmıştır., Demiş ve Japon bazı nı İtalya, İran, Türk, Afgan | ve diğer devletlere ait kan birçoğunun kepatılacağını ilâve etmiştir. B. Molotof, Fransada, Sav yet Rusya aleyhinde yuva kuran serserilerden de bah setmiş ve Fransanın bunları | himaye etmesine hayret et- mat Reyi Aldı.. : Şotan kabinesi parlâmentoda büyük ekseriyet kazandı. Yalnız bir saylar muhalıf kaldı. Paris, 22 (Radyo) — Fran- evel Elize sarayında Cum hurretsi B Lebrunun riya metin, parlâmento ve âyan | meclislerinde okuyacağı be | yannameyi tetkik ve tasdik | eylemiştir Kabine; Dahiliye Nazırı Alber Saronun, Şimali Afrika Fransız müstemlekeleri hak kında verdiği takriri kabul ettikten sonra, Harbiye Na zırı B Daladiyenin, general erkânıharbiyel riyasetine tayini | teklifini tasvip Gamlenin umumiye hakkındaki eylemiştir Paris, 22 (Radyo) Fr ansız parlâmentosu, bu gün saat 15,3() da toplanmıştır. Tribünler, baştanbaşa dolu Edvar Heriya, celseyi açtıktan sonra, sözü Başvekil B Şotana vermiş B Şotan ağır adımlarla kürsiye gelmiş ve hüküme tin beyannamesini okumağa Başvekil, ve iki cevahtan da alkışlanmış, bil hassa B Leon Hlumun va tan severliğinden bahseder ken, S sık sık yalistler tarafından alkışlanmış - B Şotan, beyannamesinin bir kısmında demiştir ki: Bu gün Fransa için en sükün çok lâzım olan, tam bir ittihaddır Başvekilin bu sözleri şid detle alkışlanmıştır B. Şotan, yeni kabinenin, harici siyasette sulhu koru- mağa çalışacağı ve muhtelif devletlerle aktedilmiş olan bötün sadık kalacağını söylemiş ve be yannamesini bitirmiştir. muahedelere Hükümetin beyannamesi okunduktan sonra birçok ha tpler söz söylemiştir. B (Deberjeri), halk cephesinin aleyhinde bulunmuş ve 1936 da bhalk cephesine renlerip, kendilerini bekliyen &kibeti nazarı dikkate alma dıklarını. bundan sonra da ha müdeberriane harekel et- rey ve mek lüzmegeldiğin), Fronsz milletinin bankaların ve ko münistliğin dan kurtarılması ve bilhaşsa spekülâtörlerin şiddetle ” ta- kip edilmesi iktiza söylemiş ve yeni hükümet- ten everji İstediğini de ilâve boyunduruğun eylemiştir Paris,22(Radyo) — Ayan mrclist, bugün öğleden son- | ra saat 15,30 da toplanmış ve reis Jol Döjanene, hü. kümetin beyannamesini ok uyacak olan Başvekil avini ve harbiye Nazırı Daladiyeye söz vermiştir B Daladiye beyannamesini okumuş mu B. ve alkışlanmıştır. Âyan meclisi | müteakiben celşeye son ver- | miştir ettiğini | | yası 34070 oldu hükümetin | Jraponya,Or*&uVeDona nmasınıl akviyeEdiyor Japon Başvekili; Japan hedefinin tahakkuku için bütün milletin seferler Tokyo, 22 (A.A.) — Ja- | pon başvekili Diyet mecli- | sindeki nutkunda Japonya nn Doğu Asyanın istikrarcı kuvveti olmak itibarile va zifesi memlekete ağır mec: buriyetler yüklediğinden mil letin maddi, ber bir hale gelerek ordu ve donanmasının kuvvetlendiril mesini finans ve ekonomisini ve son hedefin tahakkuku için bütün milletin bükümet ar- kasında birleşeceği ümidinde bulunduğunu ve ihtilâfa hal tarzı arıyacağını söylemiştir. Diğer bahriye nazareti namına söz söyle: meğe salâhiyettar bir zat 43 bin tonluk krovazörlerin in- şası hakkındaki şaylaları tek zip edemiyeceğini söylemiştir. Şangbhay, 22 (Radyo) Japonlar umumi bir taarruz için hummalı sürette hazır manevi sefer taraftan lanıyorlar. Alâkadarların verdiği ma- lümata göre, Japonyanın şi- mdiye kadar işgal etmiş ol- duğu yerlerin umumi nüfusu Mançuri'de dahil iki yüz el- li milyona yakındır Şanghay, 22 (Radya) — Belçika öi (falya İmparatorluğunu te- nıyacağını bildirdi Berlin, 22 (Radyo) — Bel çika hükümeti, İtalya hükü metini tanımağa karar ver- diğini, Paris ve Londra se- firleri vasıtasile Fransa dirmiştir ile | İngiltere höükümetlerine bil- edileceğini söyledi. Japon orduları, bu gün de ilerlemişler ve ( Ohayen ) şebrini işgal eylemişlerdir Son gelen haberlere, gör re, Çin orduları, Japonların Çinde - ilerlemelerine mani olmak için esaslı tertibat al- makla meşgul bulunuyorlar Şanghay, 22 (Radyo) — Ja- pon orduları, — şiddetli kar fırtınasına rağmen Şanglong bavalisinde ilerilemekte de vam ediyorlar. Tiyen Çin - Koceo üzerinde yürüyen Yeytinge yaklaşmıştır. Hankao, 22 (Radyo)— Çin Ajansından: Vazifesinde ihmalleri gö- rülen 9 kumandan idam edil- miştir. Bunlar arasında bir kolordu kumandanı, bir di vanıbarp reisi, iki alay ku mandanı, Posta ve telgraf nazaretinin yüksek memur- larından bir kişi vardır. hattı kıtant, Bir — senedenberi edilmekte askeri tatbik olan kızlarımı- zın hizmetlere ha: zırlığı — fanliyetinin vermiş olduğu neticelere göre, bu | çalışmanın şumüllendirilmesi | ve kanunlaşması etrafında hükümet yeni bir proje hazırlamaktadır Projenin ismi “askerlik mükkellefiyeti dahilinde | olan vatandaşların askerlik riOr- tak Sayısı ÂArtıyor.. Gütün mamlekette, kooparatifler - bir yılda köylüy (6,159,709 Tira yardımda bulundu. Hükümelin köy kalkın- masının bir ana unsuru ol arak ele aldığı zirai kredi kooperatiflerinde 1937 yılı içinde büyük bir inkişaf göze — çarpmaktadır: Ortak #ayısı yöz bine, sermaye dört milyona yaklaşmıştır. Kooperatifler ortaklarına 16 milyon İirayı geçen büyük bir para yardımında bulun- muşlardır 1930 Senesinde; 191 koo peratif sayısı 20,170 vardı. 1931 de sayısı 341 ortağı kaoperatif ortak — sa 932 de kooperatif sayısı 590Ü; ortak sayısı 52,733 e çıktı 933 de 653 kooperatifte — 60,585; 934 te 661 kooperatifle 63.934; 935 de 668 kaope ratifte 67.333; 936 da 668 kooperatifte 6Ü7 ortak vardı Şimdi 937 de ortak sa yısı 86.Ö31 ve kooperatif sayısı g30 . Kooperatiflerin ortakları- na yapmış olduğu yardım- lar; bilhasıa son sene içinde 12 buçük milyon lira gibi çok yüksek bir miktarı bul muştur lere göre — şöylece edilmektedir: Kooperatiflerin ortakları na ikrazları, Ziraat Bankası ma Kooperatiflerine ikrazla n: 1930 3463.458 - 2.346 636 1930 7562768 4.288.747 1932-12.508.731 — 6.616853| Bu rakamlar, sene- taksim ÜÜRüeür ei aa gea nn a ae e dK KrediKooperatifle ) Nobel-Sulh Mükâfatı Habeş İmparatoruna Verilecek.. ON İKİNCİ YIİL SAYI: 3764 Romanyâ_ Uluslar ğn;y'ntı—sinin Nü- dahalesini kabul etmiyecek Bükreş, 22 (Radyo) - Ro- manya hariciye nazırı B. Miçesko, Romanyanın, azlık- hakkında bilhassa Musevi unsuru için aldığı tedbirleri Uluslar Sosyetesi konseyinde izah edecek ve buhususta cektir. Uluslar Sosyetesi, bu iza- lar ve malümat vere- hattan sonra Romanyaya bir komisyon; göndermek sure- tile tahkikat yapmak isterse, Romanya hükümeti, katiyyen riza göstermiyecek - tir. buna ——— — Nüfus Yazımı ilkbaharda yapılacak İstanbul, 22 (Hususi) — İlk- baharda nüfus kütüklerinin tebdiline başlanacaktır. Bu suretle umum! yazım da ya- pılacaktır. “Askerlik Kanununda “Değişiklik Yapılacak.. “Yeni askerlik mükellefiye hizmetleri karununa katın- ların askerliğine dair yeni hükümler - konulacak hizmetleri kanunu,, dur. Bu lâyihanın ilk madde- sine göre, Türkiyede 16 ile 6Ü yaş arasında olan ka- dın erkek her vatandaş, memleketin — müdafaasının birer temel unsurudur. ve kendisine bu sahada verilen bütün vazifeleri yapmakla mükelleftir. Erkeklere 20:45 yaş sında askerlik mükellefiyeti veren bugünkü* kanunun hükmü dışında kalan 16 20 ve 45 60 yaşları arasında kadın erkek bütün vatan- daşlar için yeni hükümler konulacaktır. Bilhassa ka- dımlarımız için cephe gerisi hizmetleri, sıhhiye hizmetleri hava hücumlarından korun- askeri mü- emrindeki — büra mesaisi ve ordu için İüzum- lu giyecek, yiyecek hazırlı yan müesseselerde çalışmak vazifeleri vardır. Bunlardan başka; hâkim, mühbendis, doktor, muallim neslek sahipleri olan kadınlarımızdan kendi saha- larında ve ordu hizmetinde faydalanılacaktır. Harp — halinde, ( Sonu üçüncü 1933 14.627.566 1934 16.497.430 1935 18 388 271 1936 17816351 9041446 1937 16 159.709 12480 736 Ziraat bankasısıma kredi (Sonu ikincı sayfada) ma hizmetleri, esseseler vesair bilhassa yfada ) 7.589 114 8.044.741 8 145.745

Bu sayıdan diğer sayfalar: