23 Ocak 1938 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

23 Ocak 1938 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

Sayfaya ait küpürler

 Atatürk dün Yalovada yeni kaplıcaları gezdiler Atatürk Yalovada açılan yeni otelin ilk misafiri oldular Atatürkün Yalovayı
 MDikkatler Mazi yadigârları Bütün eski ve yeni inkılâplarla kıyas ediniz: Bizim inkılâbımız öldürücü olmamıştır. İdam edilmiş
 Londra 22 — Dünya iktisadi vazi olan sabık Belçika Başvekili Van Zeeland haftaya raporunu İngiltere ve Fransa hükümetlerine
 Dün Katırcıoğlu hanı kismen yandı Büyümek istidadını gösteren DA yangın itfaiyenin gayretile söndü İtfaiye erleri yangını...
 Hariciye Vekilimiz bu akşam Genevreye gidiyor Milletler cemiyetinin Hatay meselesi müzakerelerinde tezimizi müdafâa edecek
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

i EA, A MN AŞ 4 Almanya ve İtalyaya mali yardım, 3- Almanyaya iptidai Herkesin ağzında TIRYAKIİ Sıgarasl Sene 20 — No. 6922 — Fiati her yerde 5 kuruş Cihanın um —— umi vaziyetini islah PAZAR 23 Kânunusani 1938 için düşünülen tedbirler Van Zeelandın, raporunda teklif edeceği çareler şunlardır 7- Beş büyük devlet arasında bir konferans akdi, 2- meddeler temini, 4 - Müstakil bir iktisad konseyi ihdası Londra 22 — Dünya iktisadi vazi- ! yetinin ıslahı çarelerini tetkike memur | olan sabık Belçika Başvekili Van Zesland haftaya raporunu İngiltere ve Fransa hükümetlerine tebliğ ede- | cektir. Bidayette Van Zeeland rapo- Tunda Almanya gibi iktisadi autar i chienin hüküm sürdüğü memleket- | lere yardım edilmesini teklif etmk niyetinde iken sonradan Almanya- i nın siyasi bir takım şartlara muallak tutulacak olan bu yardımı reddede- ceğini takdir etmiştir. Zira Fransa ile İngiltere siyasi var ziyet nazarı itibare alınmadan Van Zeelndın tekliflerinin Almanyaya bil. dirilmesini muvafık görmemişlerdir. Binaenaleyh Van Zesland ahiren Londrada yaptığı o müşaverelerden sonra raporunda esaslı bazı tadilât yapmıştır. Van Zeeland bu tadilât tan sonra râporunda tekliflerini ted- kik etmek için İngiliz, Fransız, Ame- rikan, Alman ve İtalyan delegeleri arasında bir konferans akdedilmesi- ni, Almanya ve İtalyaya paralarının kıymetini ykseltmeğe yardım ede cek bir plânla, Almanyaya Afrikadan ihtiyacı olduğu iptidai maddeleri kolayca tedarik ettirecek diğer bir plân teklif etmektedir. Van Zeeland bügün mevcud bütün teşekküllerden tetnamile ayrı ve müs- takil iktisadi bir konseyin de teşkilini tavsiye ediyor. Dün Katırcıoğlu hanı kısmen yandı Büyümek istidadını gösteren yangın itfaiyenin gayretile söndü m N İtfaiye erleri yangını söndürmeğe çalışırlarken Dün öğleden sonra saat, 16,30 da | © Yangın evvelâ bir polis memuru Büyük Postahanenin arkasındaki | tarafından görülmüş, derhal itfalye- Aşıretendi caddesinde meşhur Katır- | ye haber verildiği gibi; diğer taraf- Gıoğlu Hanında yangın çıkmış ve it. İ tan da handa bulunânlar tahliye İaiyenin gösterdiği gayret neticesi | edilmiş ve inzibati tedbirler alınmış- olarak hanın ahşap olan çatı kısmı | tır. tamamen yandıktan 'sonra söndürül- | £ İstanbul itfaiyesi, yangın haberi- Hariciye Vekilimiz bu akşam Genevreye gidiyor Milletler cemiyetinin Hatay meselesi müzakerelerinde tezimizi müdafâa edecek Hariciye Vekili B. Tevfik Rüştü Aras dün şehrimize gelmiş, Perapalas ole- line inmiştir, Hariciye Vekili Sem plon ekspresile bu akşam Cenevreye hareket edecektir. İtalyanın Türkiye büyük elçisi B. Galli dün Perapalas oteline gelerek Harieliye Vekilini ziyaret etmiştir. B, Tevfik Rüştü Arasla İtalyan elçi- #i saat 17 den 19 a kadar olmak Üze- Te iki saaf görüşmüşlerdir. Hariciye Vekili Perapalas otelinde gezetecilere kısaca demiştir ki: — Bildiğiniz gibi Cenevreye gidi yorum. Şimdilik sizlere söyliyecek bir şey yok. Cenevreden döndükten sonra görüşürüz.» Milletler cemiyeti konseyinin bu defaki (— toplantısının ruznamesinde birçok mühim meseleler ve ezeümle Hatayda intihabat hazırlığının tarzı lcrası hakkında konseye yaptığımız #tirazlar vardır. Hariciye Vekili kon- sey nezdinde “Türk davasını müda- fan edecektir. Mahalli idareler reisliği Ankara 22 (Telefonla) — Dahiliye Vekâletinde bir mahalli idareler re- Hesap defterleri En İyi kâğıda basılmış, hakiki İngiliz prese kartonu ile 'cildlenmiş sağlam, zarif ve ucuz Yevmiye, kasa defterleri - defteri kebirler - muavin defterler 200, 300, 400 sahifeli: 148, 175 ve 250 kuruş Akşam matbaası — Telefon; 24240 Atatürk dün Yalovada yeni kaplıcaları gezdiler Telefon: 24240 (İdare) — 24249 (Tahrir) — 24248 (Müdür) — 20113 (Elişe), Atatürk Yalovada açılan yeni otelin ilk misafiri oldular Atatürkün Yalovayı teşriflerine aid iki intiba Yalova 22 (Hususi muhabirimiz. | zat ve tefrişatile bereber «Otel Termal den — Atatürk ve" “maiyetlerindeki zevat bu sabah (dün sabah) saat 9'da Yalovaya çıkmışlar ve oradan da otomobillerle kaplıcalara gitmiş- lerdir. Atatürk kaplıcalarda bir müd- det istirahati müteakib yeni kaplıca” larda bir tedkik gezisi: yaparak yeni tesisatı gözden geçirmişlerdir. Kaplıcalar 22 (A.A.) — Yalovada 1935 yılı ilkteşrin ayında inşasına baş- lanan Termal otel 1938 yılı başında bitmiştir, Bütün radyo aktivite techi- Yalovas adını almış olan bu müesse- 86 1938 yılı ikincikânun ayının 22 nci günü açılmıştır. OX. Otelin ilk misafirleri, Türkiye Rel- sicümhuru Atatürk, Başbakan Celâl Bayar, Dahiliye Bakanı Şükrü Kaya, üçüncü genel müfettiş Tahsin Uzer, İstanbul valisi Muhiddin Üstündağ, Yalova kaymakamı Hüseyin Erkin, saylavlardan © profesör Neşet Ömer, (Devamı 6 ncı sahifede) müştür. Yangın çıkan hanın ticaret Piyasası merkezinde olması ve ateşin kısa bir zaman içinde binanın çati- gını tamamile kaplıyarak bitişiğin- de ve civarında bulunan binaları da tehdid eden bir hal alması telâşı mucib olmuş ve yangın yerinde bü- nl fik defa Beyazıd yangın kulesin- | teliği kurulması hakkındaki kanunun den saat 1547 geçe öğrenmiş derhal | kabulü üzerine bu kanunun tatbiki İstanbul grupu tahrik edilmiştir. Bu| hazırlıklarına başlanmıştır. esnada yangın binanın saçağını sar- Dikkatlor ——— mış bulunuyordu. İtfaiye, büyük bir gayret ve faa- Mazi yadigârları lyet göstererek yangının yalnız ateş yük bir kalabalık birikmiştir. Nevyorkta Karagöz ve Kâğıthane Nevyorkun ortasında, içinde yalnız türk yemekleri yenilen bir lokanta: Haliç Garson mutfağa bağırdı: Enginar zeytinyağlı, baklava bir, sarığıburma bir... Muharririmiz Hikmet Feridun Es'in Amerikadan gönderdiği mektubu yedinci sahifemizde okuyunuz. (Devami 4 üncü sahifede) üçüncü Bütün eski ve yeni inkıldplarla kı- yas ediniz: Bizim inkılâbımız öldürü. cü olmamıştır. İdam edilmiş ceşedle- rin üstüne bir yeni rejim kurmadık, İnsan kayıbtmız, asgarinin asgarisi- dir, Umranımız da ayni koruyucu felse- feye uymalıdır: Aman yıkıcılıklan hazer!... İstanbulun ihyası mevzuu bahis o- Tur olmaz: — Yenicami kemerini yıkalım! Bu ne demek? Böyle bir fikri ileri sürmek şöyle dursun akla getirmek bile «günahı kebair» sayılır. Bütün mazi yadigârlarile asri ba- yındırlığı telife imkân vardır. Yalnız İstanbul için değil, Türkiy, tarafı için, bu, prensip olı K ARA doğurduğu içini... vay caddelerine neden ana cadde denir baba?...

Bu sayıdan diğer sayfalar: