22 Ocak 1938 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

22 Ocak 1938 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

Sayfaya ait küpürler

 Fransa Hariciye Nazırı yakında Berline gidecekmiş Çekoslovakya, Almanyaya karşı politikasını değiştirmeğe başlamış İtalyanın
 Atatürk bu sabah altıda alovayı şereflendirdiler üyük önder her tarafta halkın samimi ve coşkun tezahüratile selâmlandı...
 — Eskişehir ile Bilecik arasında Bir yük trenınln bir vagonu devrlldl Nufusca zayiat yoktur bozulan hat dün tamir edildi .
 -Yunan başvekili Ankaraya geliyor Atina 22 (Akşam) — Balkan anfantı konseyi 15 şubatta senelik mufad içtimanı yapacaktır....
 " Fransız Başvekili hükümet "beyannamesini dün mecliste okudu - Meğlis, yeni hükümete itimad takririni bir muhalife karşı 501
 HDikkatler Paramıza yazıktır Bütün sokaklara yeniden saç levhalarla isimleri yazılacakmış! Daha üç beş yıl evvel, avuç dolusu
 Nevyorkta Çin şehri Pilâvlı tavuk yiyeceğiz diye seviniyorduk, kapakları açınca... Çin barında varyete nu;nnrılın yapılırken
 Et fiatı daima “kontrol edilecek Bu işle meşgul olmak üzere bir komisyon teşkil ediliyor Etin ucuzlaması için Ankarada...
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ill Bugün sahife — — —— Sene 20 — No, 6921 — Flati her yerde 5 kuruş KUÇÜK ILÂNLAR En ucuz ve en tesirli İlân vasıtasıdır 4 defası: 125 kuruş Akşam ilân servisi, telefon 24240 CUMARTESİ 22 Künunusani 1938 Telefon: 24240 (Idare) — 24249 (Tahrir) —- 24248 (Müdür) — 20113 (Klişe) © Fransa Hariciye Nazırı yakında Berline gidecekmiş Çekoslovakya, Almanyaya karşı politikasını değiştirmeğe başlamış Italyanın istikraz akdi için Londrada yaptığı müzakereler akim kaldı 1k teşkilâtı relsi ta- Tafından karşılan- mıştır. Öğleden sonra B, Goering, B. de Brinon'u Kabul etmiştir. B. de Brinon Berlin- | de bir konferans vermiştir. Fransız gazete- leri bu konferans- $an memnuniyetle bahsetmektedir. Petit Journal B. Brinon'un bu konfe- Nasırı B. Delbos mı sölüyor. İtalyanın Londrada istikraz müzakeresi z Londra 21 (A.A) — Bir müddetten- beri Londiada bir İtalyan bankerile İni- Biliz bankaları arasında yapıldığı bil- dirilen kredi müzakörelerinin akim kaldığı bildiriliyor. İKİ gün evvel bu müzakereleri haber EE” Financial News gazetesi diyor 4 «Şimdi öğreniyoruz ki, bu gayretler tamamen akim kalmıştır. Bazı banka- | lar, yapılan teklifleri: tetkike amade | Olmakla beraber, salâhiyetlar mahfil» | lerin bu hususta gayri müsait bir hat- Fransız Başvekili hükümet beyannamesini dün mecliste okudu Metlis, yeni hükümete itimad takririni bir muhalife karşı 501 reyle kabul etti Fransa kara, hava, deniz silâhlarını arttırıyor. Bu maksadla milli müdafaa teşkilâtında değişiklik yapıldı Paris 21 (Akşam) — Mebusan Meclisi bugün Herrlot'nun riyasetin- de saat 15,40 da toplandı. 652 me- bus hazırdı. Başvekil -B. Chautemps kürsüye gelerek hükümet - beyanna- mesini okudu. Bunda yeni hüküme- İ tantı konseyi 15 şubatta senelik mu- İ tad içtimaını yapacaktır. Yunan baş- ta hareket takındıklarma hiç şüphe yoktur.» Financial Times gazetesi de, iki mem- leket arasında samimi münasebetler tekrar tecessüs ettiği takdirde İtalyanın gerek Londradâ, gerek başka yerlerde mühim krediler bulabileceğini yazıyor. İngiliz - İtalyan münasebatı toplantısından sonra İngiliz - İtalyan münasebetlerinde bazı inkişaflar bek- lemek icab edeeöğini zannetmektedir. Daily Herald gazetesi ise sir Robert van Sittartın seyahati hakkında verilen bütün haberlerin asılsız olduğunu bil- dirmektedir. , Berlin 21 (A.A.) — Yarı resmi Cores- pondance Politigue et diplomatigue ga- zetesi Çekoslovak efkârı umumiyesinde bir değişiklikten bahsetmektedir. (Devamı 4 üncü sahifede) Yunan başvekili | Ankaraya geliyor Atina 22 (Akşam) — Balkan an- vekili ve hariciye nazirı B. Metaksas, bu toplantıya iştirak etmek için 12 şubatta buradan hareket ile 13 şubat- | ta İstanbula ve 14 şubatta da Anka- | raya varacaktır. Balkan antantı konseyinin bu 5e- neki toplantısına B. Metaksas riyaset edecektir. Hükümet bütün vatandaşlardan, patronlardan ve işçilerden, mukave- lenamelere, kanunlara ve umumi ni- zam ve asâyişe hürmet €tmeği talebe azmeylemiştir. Her vatandaşa hakkı- ni sükün içinde alabilmek imkân için tam emniyet verilecektir. Sağlam bir maliye bünyesi, gerek rejimin istiklâli gerek- memleketin emniyeti için mühim bir garantidir. (Devamı 13 üncü sahifede) Nevyorkta Çin şehri Pilâvlı tavuk yiyeceğiz diye seviniyorduk, kapakları açınca... Çin barında varyete numarâları yapılırken Çinli yaralılar için iahe toplanmasına başlandı... Muharririmiz Hikmet Feridun Es'in Amerikadan gönderdiği ikinci mektubu 7 nci sahifemizde okuyunuz Eskişehir ile Bilecik arasında Bir yük treninin bir vagonü devrildi ia Nufusca zayiat yoktur bo- zulan hat dün tamir edildi Evvelki gün Eskişehir ile Bilecik arasında bir tren kazası olmuştur. Buğday yüklü bir marşandiz treni Eskişehirden Bileciğe doğru giderken meyilli bir yolda bir vagon devrilmiş- tir. Kaza sabah saat yedi buçukta ve İnönüne yedi kilometre mesafede ol- muştur. Kaza, bu vağonu diğer var gonlâra bağlıyan zincirin bir demir parçasının yere düşmesinden geri gelmiştir. Bu suretle irtibatsız kalan vagon devrilmiş ve şimendifer hatla da bozulmüştur. zi Makinist derhal treni durdurmuş” tur. Kazada nüfusça zayiat yoktur. Kaza Ankara, Eskişehire ve Haydar. Paşaya bildirilmiştir. Bunun üzerine 500 kişilik bir amele grupu hâdise mahalline gönderilerek derhal tami- Tata başlanmıştır. Soğuğun şiddetine rağmen amele büyük bir gayretle çalışarak yolu temizlemek ve tamir et- miştir; Tamir haberini bekliyen ilk tren dün akşam saat 19 da, ikinci trende saat 21 de Haydarpaşadan hareket ir, Kaza münasebetile İnönünde bek- liyen dünkü Ankara ekspresi gece saat 23 de Haydarpaşay gelmiştir. Bu trenle Gümrük ve İnhisarlar Vekili Ali Rana Tarhan da gelmiştir, İki tayyare çarpıştı 3 kişi öldü Londra 21 (A.A) — Smalleford ci- varında bir askeri tayyare ile bir sivil tayyare çarpışarak yere düşmüşler ve parçalanmışlardır. Tayyarelerde bu- lunan üç kişi ölmüştür. e amaa a BDikikmntler ——— Paramıza yazıktır Bütün sokaklara yeniden saç lep- halarla isimleri yazılacakmış! Daha üç beş yıl evvel, avuç dolusu masraf edilerek emayye levhalar, de- gü yangın yerlerindeki mevhum yar. sokaklara, dağbaşlarındaki kuş uç- maz, kervan geçmez yerlere bile ta- kılmış; ömrü Idakal yarım asır olma- # iktiza eden bu levhalar bir mevsi- min güneşine, rüzgârına dayanam- yacak kadar kötü yapıldığı için hemen okunmaz hale gelmişti. Şimdi de yenisi... Bu plâkalar, svası dökülmüş, yıkıl. ması mukarrer bağdadi duvara yal- dız sürmek kabilindendir. Aman! Paracıklarımızi böyle ziyar eimiyelim!, KANUN BİLGİLERİ Sağlam sened Yazan: Avukat Emcet Ağış Beşinci sahifemizde okuyunuz. Atatürk bu sabah altıda alovayı şereflendirdiler Büyük önder her tarafta halkın samimi ve coşkun tezahüratile selâmlandı Matürkün seyahat ihtisaslarına dair B. Ismail Müştak Mayakon'un Yalorayı şereflendiren Büyük Önder Atatürk (Devamı 2 nci sahifede) Et fiatı daima kontrol edilecek bir komisyon Etin ucuzlaması İçin Ankarada Başvekil .B. Celâl Bayarın relsliği al- tında yapılan toplantıya Vali ve Be- lediye Reisi B. Muhidin Üstündağ ile iştirak eden Belediye İktisad Müdürü B. Asım Süreyya evvelki gün Anka- radan şehrimze gelmiş ve dün Bele- diyedeki işine başlamıştır. B. Asım Süreyya, etin ucuzlaması hakkında verilen kararın tatbiki için Dahiliye ve İktisad Vekâletlerinden - talimat almıştır. Etin i Marttan itibaren 10 kuruş ucuzlaması kararlaştığından Beledi- ye dünden itibaren hazırlıklara baş- Otobüs — Yalman misin be (Tramvay - Otobüs Bu işle meşgul olmak üzere teşkil ediliyor lamıştır. Şubat başından itibaren bu Müdürü B. Asım Süreyya, Şehir Meclisinden fefrik edilecek üçer âza, Hayvan borsası komiseri, Celep çarpışmaları çoğaldı) — Gazetelerden — mübarek?!...

Bu sayıdan diğer sayfalar: