23 Ocak 1938 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 8

23 Ocak 1938 tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

8 — KURUN © 23 İKİNCİKANUN 1834 Devlet: Demiryolları ve Limanları işletme YEL MİKE idi M n bedeli 7140 lira olan a eb'adında 1000 ek ambuvatman- dökme EN 7 193 8 pazartesi günü saat 15 de Hayda da gat bina anunun tayin ettiği vesaikle resmi gazetenin 1-7-938 G.3645 No.lu Mi intişar > ve talimatname dirinde alınmış ehliyet vesikalarr, evi teklif zarf! ni gün saat on e kadar Haydar paşada e m dahilindeki al m ime e ele lâzımdı şartnameler e yönü li Parasız olarak dağıtılmaktadır. (251) S ——.. uhammen bedeli 7860 lira olan İ kilo 14 ve 20 m/mlik yuvar demir 27 - 1 - 938 Perşembe günü saat le Haydarpaşada Gar e. ği Ni saat 14 on iğ kadar Haydarpaşa gar yene dahilin- deki Köllleğdi Kö Reisliğine vermeleri lâ zımdır. Bu işe aid şartnamel, i mdan parasız olarak dağıtılmaktadır. Türk Hava Kurumu Büyük Piyangosu 4. ncü keşide 711 Şubat 938 dedir. Büyük ikramiye 50.000 Liradır. Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık e ikramiyelerde (20.000 ve 10.000) liralık iki adet mükâfat vardır. Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin sik bu piyankoya iştirak ediniz. İTEDAVOIDEN ÇEKİLEN PARANIZ HiÇBiR HETLE SiZi İiLERLETMEZ . ei BANKAYA YATIRINIZ HER TURLU iZAHATI GiŞELERİMİZDEN ALINIZ UOLANDE BANK UNİ NV ALALEMCİ HAN Ankara caddesinde kiralık dükkân Vaki: Lenin altnda (ölen (Fransız kitapçısının) yeri ve arkadaki İL kiral eşi İk Yk 150 metre murabbalık bir mesaha elde edilebi- Tir. çi Vakit yurdu idare memuruna müracaatleri. istanbul P. T. T. Müdürlüğünden: İstanbul Büyük postahane binası bahç esindeki mevcut sundurmalardan isti- fade etmek suretile bir anbar binasının Me dahilinde e yağ 15 açık eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 8—2—938 sal günü Büyük'postahane binası birinci katta pia ul P.T.T. Müdürlüğü e 8 şekkil alım satrm komisyonunda ya) ELM Keşif bedeli 108 al lira 72 kuruş, muvakkat teminatı 306 iii 73 kuruştur. Taliplerin mukavele, eksiltme bayındırlık işleri umumi, hu ani ve fenni şartnamesi ve proje ke şif hülâsasiyle buna İlişik diğer evra kı görmek ve muvakkat teminatlarını yatırmak üzere çalışma saatinden bir hafta evvel İstanbul Nafra Müdürlü- üne müracaatla en az 3000 liralık bu işe benzer iş yaptıklarına dair ala- cakları fenn! ehliyet ve ticaret odası vesikasiyle birlikte komisyona müra- caatları. (415) nelik muhammen kirası 40 lira olan ea Lütfiye ma- Be: hallesinde Küçük ayazma sokağında: 17 No. ev 937 yeya 938 ve 939 sene- leri Mayıs sonuna kadar kiraya verilmek üzere açık Ağ aya k nulm muş” tur. Şartnamesi A di de görülebilir. İstekli İM ” Tira- uk v teminat mektup veya makbuzu ile ea alı günü saat 14 de Daimt Encümende li di) 42 arp Sahibi: ASIM US

Bu sayıdan diğer sayfalar: