23 Ocak 1938 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 7

23 Ocak 1938 tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

YAZAN: Turan Aziz Beler arasında çok ( nıza telefon edip bize yarın dört kilo inin e ır. Artistle vi şeker 3 litre zeytinyağı 2 Zal tereyağı ai Vardı İ,, ti yani bir perde mr iparişi verirseniz işte oyuncuları da Min Gn Bunu haiz olmak, bir fil | böylece sipariş edersiniz. Yarm $a - M Etem, © ismi zikredilenler arası- | bah X stüdyosunda Y rejisörüne 10 Mevki e pek demektir. Bu rütbe, | Nevyork polis memuru, on Peş kaza si be iyi Sai t, on akşam e güzel a rl nana m İL b ira kale, İk geze 20, bd li a a arı zaman EÜN- | te satıcısı ve bir zenci iskarpin boyacı Olar, Hatt, Hilar arasında bie para 2 gönderinin pre Arkasından gelen LOM ada (500) dolar ve daha başka bir telefon v be şi Ml e dl aşında iki mahalle çocuğun: m 1C esir, Bunla Pe le 15 bi li uşağa, orta Yi el şişman Olay a e ter İl İşi camda bir üef6t alırlar, Adet. bl aral ik ll len 350 kadardır. Biri mi a bildir z y ie rn senede 35 - uğunu bi ii mean aristokrasi büyi “Jeatured,, artistlez teş- er Jeatured. artistlerin 100 hi, , © 3000 dolar arasında hafi ip itur, b seviye n ME da bağlı olm ve Ürlar i t oyuncu hiç bir yere bağlı de- aş, bi Sl yi şi a oy- a Jeaturı mürikün ölduğu kadar rol nlar Tük ismi filmin en daha a, alir Ibul r Star - yi Holivndda dondurmacı dükkânı İhmi filmin isminden daha bü > Bip Veya ikisi bir miz erep die bu ys ey e N izin ismi tiyatro gişesin. u daireye mür: ederek agi zen kuvvet demektir. Meselâ dibi Kendilerine > ek olan ei İneğ filminde Greta Garbo, | ları sipariş ederler, Ayrı bir e Bek John Crawford, Wallace | yine mütemadiyen işleyen telefonlar min Mimi ED en sonra,| bu gelen siparişleri oyunculara tevzi Üy “limesiyle Lews > hi di- asting Office'de kayıtlı olan kes daima burada! el ng İnler. ”sikredilm İşte a. irincllerin yl m Moy, etist oldukları anlaşılır. | alır almaz derhal diğer telefonlarla is- | Mt, gi 70 kadar gerim yı ldız tediklerine tebliğat yaparlar. Ve erte- | Üketie, Bunlarm 50 si kontratlarla si günü X stüd; gine m bulun- Tüy, © bağlanmışlardır. ze i de | malarını emrederler. Başka bir masa iş isteyenlere cevap ie meşgul- iri Binlerce kimse buraya müracaat- çekerler, a iş sorarlar. Her kayıtlı telefonla ty a olan yllar yalnız ismini söyler. Operatör bu ismi İp gi. r kıskançlık! ei bağ Sipariş alan memurlar bu kr- t id öğ biç bir film pekin mparya- | zm ertesi günü bir yerde me çalış- tük adin terdiği ücreti tam ola- | mayacağını derhal bildirirle, er. Mis X çin 1 mez. Haftada vasati olarak | tel ucunda değil onların pedl uha bin er kadar pâra aldıkla- Ya siparişler veri bir Ja- Akkak e ya Çi sa müraci Ee etse ona İş ri > Mini sınıfı yıldızlar - | yoktur. e. Ba eee iş Tlygaa yüksektir. Bunlar kendi yoktur; ötekilere kip, Ni Bear Yaparlar, Filmin Sorgulara derhal cevap verilir. Ek- © Zararı kendilerine aittir, seriyetle Nothing - bir şey yok - beynin e masrafı, yüzde) limesi tekerrür eder. Bu daire günd erkek ve 250 kadına iş meli Stüdyoda bir günde ça- Tep 19 ne ve ei 10 rejisö Di ie edilen film beyaz perde. dekor mütehassıs; 20 stüdyo iç dakika sürer, Seyreden: leş sn ii p; &yol masrafı dağ vie kn geçen bu dal silgi 0 yin n şerit yolu; 100. nu ilme ER ne rai tekrar Casting Office döne- | müştür Casti mi e ülüz etmeyen ele gi Salı günleri kadınlar, per. | Holiyudda tek bir stüdyo vardır. Hy- Bünley, üni eri erkekler ve cumartesi perion Avenue'de iki katlı küçük bir Stüdyo Çocuklar müracaat ederler. | bina içindedir. Burası Mickey Mouse İyon ar ekseriyetle saa beşte faa- | stüdyosudur. Buranm yıldızları canlı örl,, » "ihayet verdiklerinden re- ven ri rejisör Walt Disney Saatten sonra ertesi günü inden 5. im r. Bu stüdyo- 'keni inler ey» İiyç vlan a) kendilerine lâ - filmi yapmaz. Yal- iğ, 0 Âletleri ısmarlarlar. «| nız foto öcal filmleri, elle ar te, © İÇİN d ari We baska kor, sahne, figüran alet- ini çeker, Bura ese asa- le Yapa, bir sey değildir. Bu âlet- | larıh başında oturan birç kek ve ke — eseri meydâna çıkara- | kadınlar mütemadiyen ral Te- ei *mreğ, ipariş etmeği mu: sim yaparlar. Yapılan filmli e Üy tir 3 da telefonla dairelere | Tisi 300 metre kiside. 0- * telaç, (“sam üzeri Casting Of-| toğ mürekkeptir. Stüdyonun N eği islemeğe baslar. Er - | birçok mütehassıs ressamları Vi ilecek bütün £ilmler için | Her bir şahsiyet üzerinde ihti. ek | e VAN oyuncular. bi sine e yim uzun bir masa ö- uradan temin rinin | kı » en ma makinesi my Bu olduğu g! e ğazada çalgıları vardı lir, ii evinizden of gayet Şi kam ıda 7 pi işi 1940 Nevyork sergisi Sergiye 150 milyon lira tahsis ediidi 940 senesinin 30 nisanmda açıla cak olan Nevyork sergisi şimdiye ka- r bütün dünyada görülen sergile, erin Caddenin boyu 200 kilometre kadar dır. Her iki tarafında 25 büyük v e gü- bu dedi ze DR yapıla: caddeden shea. işi ahat rahat “> siler uu muazzam cadde büyük ağa yeşi kler vesaire ir süslen: Caddenin inşası için Hs unacak para hi üçin aşağı yukarı ya- TISINI 2 Ser; u umum reisi Grover Volen son günlerde verdiği bir beya “bu cadde bütün mtiğetzriz ed hüm süren ruhun bir rumzu olacaktır. Mili sanatlarımı ile Misleneçektir, etrafındaki 7. mi Amerika birleşi KN e nin büyük sanayiini bein, Buraya vi li Tale) sağlamlanmasına yardım derek muhtelif milletler arasmda ei anlaşmağa vesile olacaktır... Ta iştir. Caddenin istikameti muhtelif yerler- e teşis Ge ek beş suni kol ile ke- silmektei eşine tonün kame bir hey- im bir vaziyet gok, büyü dan s0 sene evvel e öz dın ni Se köşeli şapkası belli yor; sol elinde tuttuğu kılıcına daya- ig r. Omuzlarından aşağı neşi sarkı- ör. Vaşington, bu şeklile pek azamet- ii görünmektedir. ilin ngtonun he ye arkasında ve tede Ami ğı ik .hükü- metleri rejim'nin va esasi birbirine girmiş dört heykelle em olunmak- tadır, Bu dört esas: Matbuat içtimai serbestisi, din ve kelâm ei ig e tara» ek ane ve sanatkâ;rane hürriyeti, hürri- 85 a 9 g ilemi ş in ii top li Fransız inklâbr pi bulunan kırmızı, be ması ei ve Fransiz sanat altına ee altı heykeltraşa edilmişti Bi ii delen yeli ils ge ye diye kadar misli 28: havale dilmemiş bir şekilde leke di yalnız 500.000 ıtır şahı, 300,099 nerkis bulunacağ esap etmek bu husus için iyi bir fikir verebilir Sergi mahallinin Si de pek fev- kalâde olacaktır. iz hiçbir , elek- trik lâmbası görül Si taraf gün düz gibi ei İstirahat ve eğlence yerlerinin sayı ve hesabı yok- tur. -addenin ia başlan- ento geti- u yz ül mıştır. z binlerce ton gi rilmiştir. ef larda birbiri arkasına ikmal edilmektedir. En m bulunan münakalât il müştemilâtile bitmi Sergi masraf e yi milyon do- lardır. halk r,, mazariyesi bura» da ik sir Wak çiğ görüğ tüğüm zam: lmlerd: de böyle çizilmiş aramam rol oynayae irem emin olduğunu söy- ledi, (Devam ediyor) yı ait mühürlerini zayi ettik. Namımıza Hükmü olmadığını ilân Üsküdarda atikvalde İNİ Kol- sisi Se sokak No. 4 hanede Fatma ve Zeynep. (V. P, 2166) ve > e İğ e il aim 4 ei iğ ri

Bu sayıdan diğer sayfalar: