23 Ocak 1938 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 4

23 Ocak 1938 tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ASRIN â ÇOC U K L A R | Yard Ferenç Körmedin SAF HAYAT Piyanonun önünde, ruhundan ralı birl halde kalakalmış olan sal çocuk iskemleden kalktı. Yüzü gözleri büyük bir sıcak gile içide yüzüyordu. Kırılan ümitlerin çi in vincin ıstırabı birden! a Yak bir hiddet şeklini aldı, ilmin tuşla» aşladı. ri Jar inm Me- lemelerle, homurtularla, alaylı melerl urtularla, alaylı gü lüşlerle karı ler çıkıyordu. Ço- b , baştan aşağı tirtir titreyerek, sa- de dışarı fırladı. Paula eğ N min mus siki san”* R sikle ruhu var fakat | iyanist ol ş hem de tı, talim etti. Gözlerini nota a radaki esrarı çözmek ist şi zerinde elleriyle çim gr, arş pe kapmağa ça gırdı. F m inadı, ei mayan ei arşısmda bü- tün çalışmalardan bir Ni almama- Artık pivanodan sonsuz bir sevgi ile nefret ediyordu. Daha sonraları. gene elinden hir şev gelmediği için. tuşların üzerine yumruklarile vurur- du... yahut da acizle ellerini açarak ve piyanonun ka- “Paula 1 kânunusanide Mağa tr yaşma bastığı gün de ilk defa oli "ak anası ile babası ile beraber bir sofraya oturdu. Bu üçüzlü bayram — yl ii yaş günü ve ilk defa sofraya — lâ luğu gibi güzel bir ekilde ve muheşemi bir hava i- çinde kutlandı. ele bediyeler verildikten sonra bütün aile, anne ile baba, iki oğulları, len ania leb doğru gezmeye gittiler. Güzel bir güneş var- diye, Noel'denberi lere ya gölgeler arasm- şekilde ray n, ni En yila mi kızaklar ge- siyord Babası, romantik bir tarzdaş 'Tam bir tablo! dedi ve, zengi olduğu icin, onları da birkızağa bin- dirdi. alın Kime iyice bürü- addeleri en aşağı beş lar. raya epi merasim Glee Je oturdular. asr sabahta > si iyah bir eri “bie pul Nesi des siya alemi olsn i: Györey” si ia ında lâciveri Bavabı si Paula da ilk baiye i Zi ile idi. Ona bu elbise de dönümü hediyesi olarak gelmitiz Haminnesi bunu iç şehirdeki e sd Mağazalardan birinden alıp gönd mişti, . Anne masanm başma oturdu; Paw- Ta karşısına düşüyordu; solunda ba- ba, sağındı örgy va masanm başında âdeta k yordu. İskemlesine Eva büyi yük bir kile r koyduğu halde masanm hiza- sma anca çenesi geliyordu; hiç rahat ordu. ne'de annesinin Vi ve ikbal kaideleri gibi mü- ve ukaddes bir şeydir. emek, görünüşte m ni çeş- li de son derece güzeli Pirzola geldiği zaman, ri bü- vük bir tavır takmarak, uzun boyun ha veşil bir şişe actı; kendi hardikiie bir iki yudumluk boşalttı; anneleri- nin bardağını yarıya kadar doldardu; *, Ne elinde kaldırarak dedi ki şarap, Panla” “gri sen “doğ Ge dn oğlu, bin z yüz- de. Yeni giren asrm bir be lr dür, sen de yeni asrm oğlusun. Bu ik bir ismi yok. mii durmuş, demlenmiş- sal yaşına ai bugü: tebrik ederim ve Allahtan vi prp gibi olmanı isterim: BA min soksa Bile np çala sile ile iftihar etm e gene bu şa- rap gibi, mz AP değer- ll n, asi 53 Burada durdu. gözlerini önüne iki sonra başmı kaldırarak Metini “Vazikesini bilene ve bu vazifeyi daima Bin rine getirene hayat im iyilik verir.” Bardağı elinde daha yukarı kaldır- dı, Din iy ire durdu: bak, Eva, sen de bir yu “Sş alp Sonra: di eğme şi yavrum” dedi ve bardaklar iriyle tokuşturuldu. Annesinin leri yaşarmıştı, György tuhaf tuhaf ve biraz-heyecanla gülüm seyordu, babası da gülü; yordu. Bu suretle, an” a Mei geldi. O sonra, Paw ini i Çartık bir mi en 80 ale Eğ ,Kemi ye daha fazla bir deyi babasiyle, nesile ve Györgv ile müsavi bir insan. “Çorbi amı baby ei ciddiğ r tavırla üfle Zi 1 anne- sinin Ri gibi ai ekmeği artık sokup dişlemiyor, Györgv'ün Tml gibi maharetle koparıyordu. (Arkası var.) Şark iülünleri konferansı ise de tet - esei”'er bu - es > daha birkaş gün ça- tışılac: r 3 Akla 1 ip ved kıdem Bazı a kıdem zamlarını almak için vakit vakit Kül tür direktörlüğüne müracaatlar yaj maktadırlar, Vilâyet bütçesinde dört aylık zam- mı verebilmek için tahsisat ayrılmış. p Kültür Direktörü Bay idle Kut e mesele Me önümüzdeki pa- Ibay Muhiddin Cetin: dağla görüşecektir. Geviz istih'âkl arlıyor hükümeti memleketimiz için 1 'eviz ve ayrıca bir o kadar iç ceviz kontenjanı ayırmıştır. 1 ğa çu” geçen yıla meri o kadar ketli olmamıştır. Bunun neticesi e da ihracat © elle değildir. Bununla beraber ihra- vat yine azalmamıştır. Ceviz in sarlakı yapılan taleplere cevap ve! ummali bii > & Pi n partisi henüz ihracat er ekin tir. Piyasada az ceviz bulunmadının se beplerinden biri de halkın fındık, kes- Holivutta Polis hafiyesini kaçırdılar Kaçırılan polis hafiyesi Holivudun meşhur bir polis GE) is hafiye: di ismindeki bu ar- sinemada Çarli Çan tar. Çarli Çan se yeni bir şevirmekte idi. "Çarli Çan e; önünde,, ismini taşıyan bu filmin bit- mesine iki, üç hafta bir şey kalmıştı. — a kadar e lamak bir Bine, çevrilen bı mış kyn gün polis hafiyesi ortadan kaybolmuştu, Çarli Çan, ne oldu? Sinemada hır- sız - polis oyunu oynarken acaba şimdi kendisini hakiki haydutlar mı kaçırdı? n, Çarli . Çanm yapi sr rare yinün an- cak mi Amerikan idun tara- inler di iğ En son olarak onu bu sf bir hafta şarı çıkmış ve.. Bir daha görünmemiş- tir... ndarı sonra kendisini evinde ara- mışlar, bulamamışlar. Bütün Los An- celosu altüst etmişler, yine bulama- mışlar.. Bunun üzerine, stüdyoda işler iş olunuyor. Filme devam etme! yoktur, çünkü yeri ik bir adam kaybolmuştur! Şimdi bir yandan Amerikan polisi, bir yandan da sinemacılar Çarli Çanı aramaktadır. İK(İSADI MAHAFİLNE mA Almanya ficaret odamızın | u Ticaret odamız memleket Deer m faydalr bir teşebbüse om et odasınm bu ys dalı Di ei Her yıl orta A rupanın muhtelif şehirlerinde muhtelif sergiler açılmaktadır. Ticaret odası en mahsullerini undan sonra mii bütün ser- iştir. Ti ve bu İstanbul Sie kan birer iy önü yardım istemiştir. M ve n İs Ticaret oda- sına gelen derhal nazarr itibare alını em nü! MAŞ, Ve Ticaret odası adma p: rilmiştir. Bu nümüneleri, arpa, buğ: yulaf, fındık limon portakal al İs- tanbul ve Dar mahsuller teşkil etmektedir. İstanbul Ticaret odası bu nümuneler e de iktifa etmiyecek bundan sonra es parti olarak bir miktar daha nü- mune gönderecektir. KULTURDE © Bazı direktörler hah- kında tahkikat Kültür Baki ından son yapılan teftişlerden ve Bakanlığa kğ Kaybolan Eskiden Kornilof alayında Yüzbaşı olan ve şimdi Pariste taksi şoförlüğü eden Fedosse: vermiş ve Skoblini bolşev: iklerle el altından anlaşmış olınakla it- ham etmişti... m, O zaman, a 5 sene ev- vel, Kedicik oğlun amlarının bir ii VE iyet diyanınca Sizi talep et- Bu şeref mahkemesi, Fedos- senli delili tamamiyle gayrikâfi Vi ör duğu esbabr mucibesiyle, Skob- Er ui mukabil Fedossenkonun mi, Kornilof alayı listelerinden se miştir. albuki şimdi Fedossenkonun an- pekin tahkik edilince, o Magden- m hakikaten birçok sene Alman- yi ei oluğu burada bir ha- pis ce: rpılarak bu gi ve sonra meml ee ete muzır fatiyle Almanyadan hudut li edil diği anlaşılıyor! Ayni senede, ez ji Kyani de Berlindeydile: Hi sebebi DE üni orti Bi iü onser turnelerinden bi- Ple rinde, koblin, Eee de viçka- “ag Mi add ii dinl lere etmi; ir, Bibaye Berlinde kaldıkları bu müddet arr nda, karısı onun yanm- dan hiç hiç ayrılmıyordu. Skoblinin. kendileriyle iLe 2 isen ka yi kovaya a BE Mm turnesine çıkmağa ii et edilmişti at bu sile Ki da yl imlir ep eya- hat etm z Rus edi karısı, li Çar , Sov- yer tarafından in edilişi şu halde.. Kocasınm sikleri ri ri resmen ii gerin ir rol oyn: ması dım, asınm bu Vİ fliyetinin bolşev iklerin iyice İma- lümu olduğunu bil un ve d lerinden birinin de, Sovyet hududun- Kaçırılan; öldü rüldü mü, sağ mı ?! Generali Paristeki “Beyaz Run Askeri Teşki lâtı,, reisi Millerin izi üzerinde” Yazan: Alfred Gerigk manmun Tefrika numarası: 9 Köstebek'in itham |S&oblinin karısı, Moskovaya davet edilmi Kocasile e ağ Mei, toprağına ayak basmağı iller, höyle bir plân tan kesip atarak, reddetmişti! — Bu, mer vi i hatlerinde ağır rmekte âmil olan biricik | şili! Beyaz Rus prp kaydi ğer rol oynıyan amlardi! m me diydkiğ çü m ayi Tor 2S vaka tarihinden Ki 3i n kaç neral Kutyepi İL eti zel kaddüm üm du. Gen utyepofla Skoblin ! sında giddetli bir gerginlik b sü O zaman Skoblinin Beyâ3 aripler cemiyetlerindeki bü EE kendisinden nezedildi biz, Pleviçkaya ile teması da bil tün kesmek istedik. Fakat Skobl ler kendilerini temize çıkaritiğs! “ liyorlardı. Pleviçkayâ, o mütdfi vyetler arasmdaki alâkadan o tt. sefa! n çocu tepsi eledi efini blesmleni oda, | b olursa olsun, Rus sefaletiyle mücade eye vd menin faydalı o mülâhazas'i bulunmuştur. Gkkrl Kutyepof, | unda bu mazeretleri kabul etti —— muharipler cemiyetlerinİ e döndü. F kat bundan bir sene 80 General Kutyepofun kaçırılmış 4 masma üm ee bu kaç oyununda ağı bulunduğu Di itim değil isiniz siz a malin cevabı, bir ruz sil ti: R » mütaleası ileri elek ei ke v sübüt delili De e bi izzat Miller, o meşum 2 Eyl l Fi li fikirler pe ve nun için mektub kıp ilk safhada m idare erine almıştır — bu at, leri gok defa Skabline mişti; çünkü Amiral, ml un. Lâkin dizi takdirde! Bu nokta- mii hattâ birçok yıl önce e rabıta tesis etti- gi husi i deliller zincirinde mk bir halka ia bulunmuşa ben- ziyor! Bununla di di Sovyet Rusyaya turn akim kaldı. Skoblin, bir ie General Millere şöyle demiş- tiz Györey” Pak > Panla'nmnı tane ve cevize karşı gösterdiği râğbet- a gör Bakanlık bu gibi direktörler ve ıptırmaktadır. dan içeri e talebinde bu- | sen hoşlanmıyordı yili ind ima “Skoblin, benim dostumdi' Pleviçkaya, kocasmı içten sever, | diye onu müdafaa ediyordu bunda hiç şüphe yoktur; hattâ istin- | lışmdan 3 ay önce bir k tak tevkifhanesinde şimdiki hal ve | Kedrofa “Siz Skoblin bahsi tavrma göre © vaziyet En E, | Irimişsiniz. Maalesef, Skobli böyle bir plân ule aşabilir | na ka ürüst d vo ma Skoblinin bolçeikler enmek mecburiyetinde pi , mademki ynamıya nastl izah edebilirsiniz? Rus, yorgun bir el hareketi yi Or. yı , — Karım birdefa dahn olsun Rus İ

Bu sayıdan diğer sayfalar: