24 Ocak 1938 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 1

24 Ocak 1938 tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Japonyanın içi misyonerlerini p e SĞ Höülümlererar | Çankırı Caddesi: Ankara 24 —— İlk önce bıristiyan SONKÂNUN | Telgrafi Ulus « Ankara iyi karşılayan Japonya, sınırlarını tam ? 193 K Üç asır yabancılara neden kapamıştı ? B ö | TELEFON — Amerikalı Perry bu açılmaz kapıla- j T ROLSRİ. Başmuharrir 1063 1T nasıl açtırdı? Bir amerikan muhar - ea Yazı 1ş. Müdürü V (- | n l zoolm ririnin yazdığı bu eserin hülüsasım 6 KURUŞ İdare 2" yakrnda okuyacaksınız ! yyareleri Fransaya ta _ğa tecavüze başladılar Bir Fransız şehri bombalandı! Şehir mütehassısı profesör Wag- ner'den şu mektubu aldık; B. Yunus Nadi'âin Ankaradaki me- mur meskenleri hakkında Cumhuriyet gazetesinde çıkan ve muhterem güze - tenizde de kısmen intişar eden üç ma-| kalesini büyük bir alâka ile okudum. Harbdan sonra Berlinde her biri 1000 ikametgâhı geçen bir çok büyük binalar kurduktan başka, bu inşastın mali işlerile de meşgul oldum. Bu iti- barla, orta halli halk tabakasına mah- sken inşasında ar çok tecrübem sus me: old faydasız olmıyacağını sanıyorum, Bu konaatledir. ki, Dahsin mevzuu olan leye dair ilişik yazıyı takdim edi- Bay Yunus Nadi, Cumhuriyette meşrettiği üç makalede, Ankara me- murlarının mesken meselesini ele al « ı ve bu suretle, bütün devlet memur- latı için çok büyük bir ehemiyeti olan bir davâya temas etmiş oldu. Bay Yunus Nadi, bu yazılarında, devletin her yıl memurlara 1,8 milyon lira mesken zamm: vermekte olduğu - nu düşünecek bu paranın inşa serma- yesi haline getirilip bununla memur - a mesken kurulmasını ileri sürmek- tedir. Bu teklif, çok iyi bir fikrin mah« aşağıda tafpil “edeceğimiz bazı zörluk- larla karşılaşılması ihtimali vardır: 1 — Sermayesi olmayan bir kimse- ye değeri yüksek bir şeyi kiralamak. onu satın almaktan daha kolay geldiği dünyanın her tarafında bilinen bir ha- kikattir. İmdi mesken, gündelik ihti- yaçlar arasında en pahalıya mal olanı- dir. Z ir ferdin, kendine mesken temini için harcaması lâzım gelen pâ> ra, onun yıllık gelirini aşımaktadır. Bu, insanlar hakkında olduğu için de variddir. Zira, devletin yıllık vergi- gelirinden 1,8 milyonu tediye etmesi, Bay Yunus Nadinin 5500 hususi mtîıcn , u;ıaııfıı zumlu gördüğü 18 milyon lirayı ö- ı:ef:nındîn dığg kolaydır. Ancak bu 18 milyon Jira da unvv;r :dılen inşa işini ırmağa kâfi midir? l'z ı—-bıapı,ı İ'Eınul Nadi'nin 13 sonkâ- nunda çıkan yazısındaki hesab da, bir bakımdan, tamamlarımaya İyi cihazlanmış ve içine Bi mez değil, hiç olmazsa beş ilk tamire lüzum gösterecek tW inşa edilmiş hususi meskenler D006 kanunca, — bilindiği gibi en pabalı ikametgâh olan bu gibi hususi mesken- ler — Bay Yunus Nadi'nin hesab etti- ğinden çok daha pahalıya mal olmük - tadır. Ben, arsa ve yol inşası - ile bir- likte harcanacak parayı şu suretle he- sab ediyorum 3 odalı, banyolu, mütfaklı ilh... bir ikametgâh — takriben 5000 lira * odalı, banyolu, mutfaklı ilh... bir ikametgâh — takriben 6500 lira. 5 odalı, banyolu, mutfaklı ilh.. bir ikametgâh <- takriben 8000 lira. Halbuki, Bay Yunus Nadi, bu tipler çin 30900, 4000 ve 5000 lira tahmin edi- y orta hi kadar, devlet hse 3 — Türkiye'de, devlet memurları - nın — kredi yolile de olsa — bu gibi evlere sahib olub alamıyacakları mese lesinin tedkikine girişmezden evel, bu evlerin sahiblerinin ne gibi devamlr masraflara katlanmak mecburiyetinde olduklarımı araştırmalıyız. Bunun ce - wabı, meselâ, en küçlik tip ikametgâhta şu olabilir : Lira 5000 liralık inşa sermayesinin 94 8,5 faizi h 425 Sermayenin amortismanı — —— $0 Devamlı tamirler 30 Devlet ve belediyeye verilecek vergi ve resimler — 75 580 Diğer iki tipin yıllık masraf hesab- ları 740 ve 900 Hiradır. Ikamzrgnh_ı için ayda 49, G1 ve 75 lira harcayabilmek mecburiyetinde olmadıkları sermaye - (ğu için, Ankarada yapılacak olan| zammı yoluna tekrar sapmış olur, İn - memur evleri bakkındaki fikirlerimin Memur meskenlerini Ankarada nasıl yapmalıyız ? Yazan: Profesör Wagner için insanın eline, vergiler kesildik- ten sonra, 200 ilâ 300 lira geçmesi şart- tır. Meselenin asıl ruhu, ayda bu ka- dar maaş alan kaç memur mevcud bu- tunduğundadır. 4 — Memurların, faizini düşünmek leri olursa, yahud devlet, ödünç verdi- ği sermayeden çok ufak bir faiz alırsa, tabildir ki yukarıdaki hesab tamamile değişebilir. Ancak, bu tedbirle de, devlet, Bay Yunus Nadi'nin bilhassa kaldırmak istediği mesken ortadan tihab edilmiş olan yapı sahasına yeni yollar yapılması, su ve gaz borularının buralara kadar uzatılması, elektrik ce- reyanı için yeni kablolar çekilmesi, belediyenin buralara kâr getirmiyen otobüs seferleri yaptırması yüzlinden ortaya çıkacak olan masrafların yuka- rıdaki hesab unsurları arasında bulun- madığmı da ayrıca göz önünde tutmak lâzımdır. Bütün bu masraflar, doğru- dan doğruya ödenmiyen mesken be- dellerini ayrıca yükseltebilirler. $ — Yukarıki mülahazalardan a- çıkça anlaşılır ki, gerek memurlara, gerekse orta balli halka mesken teda- | riki meselesinin hallinde, davâinın ö- zü paradır. Bu böyle olunca, ortaya (Sonu 8. inci sayfada) Sınğapur manevraları *& andra, 23 (A.A.) — Sunday Times gazetesi yazıyarı İ ta Singapur'da yapılacak olan manevralara 27 harb gemisi, 100 10.000 kişi iştirak edecektir. Bu manevralardan maksad bü- kâmların mukavemetini anlamaktır. zete Singapur istihkâmlarının İngiltereye olduğu kadar Ameri- tayyare ve h t yük ingiliz deniz üssünde ( Bu ga: kaya da lüzım oldui gunu kaydetmek L Barselon'danbir görünüş On kişi öldü, kırk yaralı var! Fransız valisi fayyare yardımları istedi Perpignan, 23 (A.A.) — Bugün öğleden sonra 10 hücum ve 4 bombardıman tayyaresinden mürekkeb iki Franko hava filosu iki defa Puigcerda üzerinde uçarak şehri bombardıman etmişler ve şehrin birçok noktalarına 30 kadar bomba atmışlardır. aveL Cumiş Ve Vukaç kişinin Ö- lümüne sebebiyet vermiştir. İstasyonun baz; müştemilâtı ile u- zaklarda bir çiftlik binası yıkılmıştır. Tayyareler, bundan sonra iki defa fransız toprakları üzerinden geçerek fransız topraklarına 10 kadar bomba bırakmışlardır. İlk defa olarak hava bombardıma- nına maruz kalan Ponigcerda ahalisi paniğe tutulmuş ve Bourgmadame fransız köyüne kaçmağa başlamıştır. Yaralıların Bourgmadame'da ilk te- davileri yapılmıştır. Mühim hasarlar oldu | — Perpignan, 23 (A.A.) — Puigeer. |da'da bombardımandan mühim hasar- lar olmuş, söylendiğine göre on kişi ölmüş ve kırk kişi yâralanmıştır. Franko tayyarelerinin esas hede- fini, İspanya ile Fransa arasındaki (Sonu B. inci sayfada) elecek haf- tedir. miştir. Kararnameye göre tabiiyete kabul edilen yahudilerin Roı:ın- yada doğdukları ve romen ordu- sunda askeri hizmetlerini ifa et- tiklerini isbat etmeleri lâzımdır. Bunları isbat edemedikleri tak- dirde isimleri romen nahiyeleri- iyet defterlerinden sili- Alman istihbarat bürosunun Bük- reş muhabirine beyanatta bulunan B. Goga, demiştir ki: “— Yahudi meselesinde bizim |- hteliti Ankara muhtelitini 2 - 1 yenmiştir. | çin bir tek kati hal çaresi vardır. Bü- Yukarıdaki resimde CİhTEL çın tafsilâtı 8. inci B bul mur :. Dün İstani ':nJ Cihadın bir kurtarışını görüyorsunuz. Ma-|tün yahudileri henüz serbest olan bir P. (Sonu 3. üncü sayfada) JAPON BAŞVEKİLİ DİYOR Kİ : Çinle artık sulh müzakeresi yapılamaz ! Olsa olsa ancak harb ilân edilir General Mafsui İmtiyazlı bölgelerin bitaraf olmasını kabul etmiyor General Matsui'nin beyanatı Tokyo, 23 (A.A.) — Kaizo ismin- deki politik mecmuanın son nüshası General Matsui ile 31-12-937 tarihin - de yapılar bir mülâkatı neşretmekte - dir. Şanghay ve merkezi Çinde yapılâ: cak teşkilât hakkında tasavvurlarını bildiren general demiştir ki: “— Prensip itibariyle ccnebi imti- ( Sonu $. üncü sayfada ) l Sancakta türk dili ? halâ bir üyey evlâd || muamelesi görüyor — sarale maanarmar Çin'deki japon başkumandanı general Matsui Yuno_n'îtanda Halkı isyana teşvik eden beyannameler Yukarıdaki yazıyı İskenderun'da — Atina, 23 (A.A.) — Atina ajansı çıkan “Vahdet,, gazetesinden aldık bildiriyor: İsyana - teşvik eden be- Barada şu satırlar görülmektedir *| yannameler dağıtmak suretile mem- 'Şikâyet ediyoruz: Sancak dairele- leketin sükün ve asayişini ihlâle te- ;ı'â?: mahkemelerinde türk dili, sebbüs eyliyen bazı eski siyaset a- Bi Te ;.'.':ı'.fı,',""""“' 8ör-darnları, payitahtı terke davet edik Soruyoruz: Sancak statüsünün dil meselesine müteallik ahkâmı kâğıd üzerinde kalmağa mahküm bir ma- VAT SÜİ AĞ #))3diye veniŞEK S - lslen y dln 7 Üük yülar xi miştir. Fıkra ROMANYA BAŞVEKİLİNE GÖRE | Y_ahudileri uzak bir yerde bir araya toplamak lâzım! Bolşevizme karşı B. Go_go hükümetin icab eden tedbirleri alacağını söylüyor Bükreş, 23 (A.A.) — Bugü İ i 1-12.18 tarihinden İtibıren“l'llu:e:e':: SA Cadlelar hakkında yapılan muamelelerde yapılacak tashihler tesbit edil. saldan mı ibarettir ? ,, | Tezadlar Çin şimdiye kadar cepheye 1,500200 asker sevketmiş; Japon Başbakanı ilfe dış bakanının parlamentoda söyledik. letine göre, bunlardan 750,000 i öl- |müştür yahut yaralanmıştır. Çinliler |bundan başka, 654 tayyare kaybetmiş- lerdir. Karşı tarafın ne kadar asker yolla. dığı ve ne kadar kayıp verdiğini bil: miyotuz. Eğer elimizde vesikalar ole saydı, meşhur rus - japon harbının rakamları ile, henüz ilân bile edilmi- yen bu harbın rakamlarını mukayese etmek isterdik. Galiba bu gidişle, barış hayalleri- ni bir tarafa brrakınız, 1914 den evel- ki karb usullerine hasret çekeceğizt Hani notası, ültimatomu, ilânı, tavat- sutu ve daha bir sürü teşrifat'ı İolan, bildiğimiz harb! Açık şehirl lesirler, hastalar, kızıl salibler ve sale reye dair disiplin ve nizamları olan harb! Çünkü Bu 20 inci sulh asrının usullerine alışa alışa, insanlar, bir sa- bah şehirlerinin yerinde yeller estiğis ni, bit akşam bütün köprülerinin ha- vaya atilmiş olduğunu, bir gün seya- hat etmekte oldukları vapurdan esir olarak alındıklarını görecekler. Soka- ğa çıkarken ellerine eldiven takar gi- Bi, ne olur ne olmaz, yüzlerine gat maskesi geçirecekler. | — Maddi ilerilik kadar manev! geri- Veyiş! Elektrik aydınlığı içinde ilk- çağ! Milletler Cemiyeti sarayı, hani buz ortasında palmiye barındıran sera- lat gibi, başka bir âleme aid nazari- | yelerin mahfazasrna benziyor. . Fatay etine kabul edilenler Romanya Başvekili B. Goga

Bu sayıdan diğer sayfalar: