26 Ocak 1938 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 10

26 Ocak 1938 tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 10
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

, TBulgaristan Türkleri ağlanacak vaziyette Kanı kanımızdan olan ırkdaşları- mızı Bulgar tazyikinden biran evvel kurtaralım Bulgaristan Türkleri bugünkü vazi- yetleri ile müthiş el sefalet içinde bu- Tunuyorlar.. meflüç bir , 3G , avurtlarr çökmü Ağır vergiler ren biçare- e kalas içindeki milliyet ve Atâ- duyguları da, zorla çıkarılıp alın- m ve yerine başka mefküreler dol durulmaktadır. gizi eri Sele dünkü ve bu siyaseti Bu siyaset, Bul ricdanma aykırıdı, sal geri kalmış sipmel Bunlardan baş ka askerlik çağrılan Türk gocuklarından, İİ müstait ve sıhhati de olanlardan riyeti teşkil e - ere (Trodovak) namı verilen ame le taburlarında ii ettirilmek - tedir. Toprak kaz ormanlar - odun irlen, bu delikanlılardan, bir REM rsimağe yerlerde hastalan- döndükten sonra uzun zaman yaşayamamaktadırlar. Devlet memurları Türke daima hakir bakmağa alıştıklarınllan, vergi ve sair işler münasebetiyle devlet daireleri ile vi ayi ir, > anavatan Tür- ibi hisseder, sevi büyük Türk | işi olanlar, (Hodatay) inkılâbı ile muvaâzi o) yükseltmek | baş vurmak mecburiyetinde kalmakta ister, Bu tabii ve insani bir bunlar tarafından soyulmaktadır. o Türk mi Köylerdeki orman koruyucusu, ai Jeri iri Sali ineşileşinme, Türkiye e ca'l bekçisi, iri ve sair devlet me susu add #iurları bir “belâdir. Bunlar kendilerinden başka hayvan- na uğrayarak, dayaklar altında ezil - öldürü edir, Türklerden Koşukavak mebusu ha - &ı Galip oğlu Höneyin, mebus Apti Kırcali: Pravadiden Karakö- in, Adaköylü Hafız Os ve daha bir çok arkadaşlarımız ka falarna kurşun akıtılarak öldürüldüler Elli esla kadar yıldanberi Bulgar ka- hiç bir Meni a Bera edilemiyen Bulgar türki nen ve maddeten tamamiyle çözdük . tür, Balkan harbinden Bul larını da Türklere besletmektedir. Kaçak tütün) meselesi ise, Bulgaris tan Türklüğünün başmda en başta ge- ü bir belâdır. Zorla parti - rânlığa sevkedilen Türkı başka bir par- ti azası tarafından göze alınırsa inti - maksadı ile (Kâçak tütün ve siga- ra iii) kapanı kurulur. Bir kaç deste sigara kâğıdı, yahut bir kaç tütün yelpazesini olarak Tür kün avlusundaki bir binanm saçağma müş! n sonra - ablu! im gari hududları içinde kalan Nevre- | yerde emnu olan si - kop, Menlik, , Pi -İ garakâ bulur. Ve Türke , daki Türklere ait çiftlikler hükü - | barkının tarlasının ödemeğe kifayet e - met tarafın; ilmi; ulgar- büyük bir ceza kesi - k mucibince bu “lke ULA eğ, 'gitdiklerin sahiplerine iadesi icabet - me atibaren Türkün han mektedir. manı sönmüştür, ve bu suretle söndü- Fakat, m danberi giltliklerinin i ia» | rülen Türk Kilimli haddi hesabı desiri So/ sürünerek yoktur. 1 sre uğ gp Bulgar vatandaşa göre, Türk bir e 30 Tür! aldatıla ul » İ sirdir. Ve her Bulgarm kafasma ik suz kalarak bazısı ölmüş, bazısı öklü - | çeplerden itibaren Türkün bir insan ol rülmüştür. madığı fikri telkin edilmiştir. Yolda, Bunlardan bir kaç kişi Soiyada halâ | bayırda, çarşıda Türke (öigenin) çin iftlikleri, e gayet (Yeni arazi) mam eeedilderi, Kırca - tahit bi Şey nödedilir. ali, Mestanlı taraflarında | © Kışlalarda, mekteplerde Bulgar genç yaşayan iki yüz bin Türk kendi malının | lerine okutulan, öğretilen dersler, Bak sahibi olamamıştır. hm seyri Bulgar hişkmetleri yeni arazideki r. Sofya sokaklarında o marşidot idat altında bu emlâklerini ser - best olarak devir ve ferağ hakkına ma- Tik değildir. Kanunlarla güya müsavi. vatandaş - haklarına olan, res bunların indı kalan-son kızıl! yaprak, bir kelebek gis uçuyor oruz, Sağda. bir bahçesi... ai jimnstik ki m bir ağızdan her marşı görülen şeylerdir. İnsan TEEN ŞE MY Ispanya sularında Bir ingiliz vapuruna Tahtelbahir hücumu Londra 26 (A. A.) jansı resmı iç eme aldığı Habire isti- naden diyor ki İngiliz Lakeşien Yapin kaptan: bu ayın 15 inde bir denizaltı yöniinia hücumuna uğradığını Ve ELE AE 'alansiyadaki İn giliz LR haber vermiştir. Denizi suyun altında tor - jilini Si sonra suyun üzerine çık » mıştır. Denizaltı Güriş yine derhal dal mıştır. Barselona bombardıman edildi İN 25 (A. A)— Asi tayya- Şe ui sabah hnmeğ bombardı » tnişli iş Salda 39 kişi ölmüş, bir çok £ lk eme ya iğ Şişme miştir. Asiler Altas, de (Olailan * in ve 'Muletoma aliyye hücumları sinde ağır zayiata uğramışlardır. Cum- ilkide,, edilmesi hen eği etrafmda görüşülmüş, bir program tes- bit edilmiştir. 1 ü meclis azasmdan iki heyet a ohm get olmak, üzere beş kişiden lak dolayi — 0 Zelzelenin merkezi ee vi Evvelki gi şehrimizde tle bir zel esed AM aneğen ali malümata göre il bir dakika sürmüştür. İs- Kilometre mesafede Ol- Tekirdağ 25 (A. A.) — Dün gece düşüren iki şiddetli ze! zele olmuştur. Hasar yoktur - —.. Talebelerimiz Atinada e Atina ajansı bildiriyor önemi Robert köllej takımı Nca Tesr ile bir basketbol ma- gr yapmıştır. Atina valisi bakan B. Türk talebesi Gia bir dine vermiştir. / Yemekte Türk — münasebetli isiyle icabeden teknik işler üze » rinde meşgul olacaktır. İkinci heyet de e i ole yö #ına ihtiyaç hasıl olan değişiklikler ü- zerinde tetkikat yaparak bir proje ha- zırlayacaktır. heyet de kambiyo borsası müdürü B. Hüsnü Erez, borsa“ tılar birliği umumi kâtibi B. Nedim Akçer, Borsa acentelerinden B. Ferit olmak üzere dört kişiden mürekkeptir. Her iki heyet de dünden itibaren ça- Bugün de tekrar toplanacsl: ve bun- sonra da dan sonra da gün aşırı ME devam edeceklerdir. “© ü çalışmalar en kısa bir Ozamanda ususi) — Dün gece Mora ve Orta Yunan: şiddetli bitirilecek ve re rapor vekâle bir zelzele olm , Aİ tha -) te gönderileci nesi zelzele merkezinin Korent körfe. | (o Diğer seri, sürüleri Yalan zi olduğunu bildi Yenin | bulda olduğu gibi bundan sonra da An ildiği taraflarm ahalisi Mülurai) Karin öilzcı Ve tahvili iylerinin ser, terkederek kırlara iltica etmişlerdir. | Taflarca perakend tılmayarak Tekirdağında da bankalar vasıtası ile borsada temefküz ettirilmesi istenmel »ktedir, vekâlet nezdinde e . mış olan dileklerden kambiyo işlerini Ya eden. kısım esasen Türk Se ii koruma kanununa üy - 5 De şekilde tatbik edilmektedir. İstanbul borsası, kapanacağına gör! kanün hükmünün tatbiki gayet tabi o Sihami ve tahvilâtm e toplan- ması etrafında dilekçeye gelince, mütehassıslar, İli da isabet MR Bü suretle bir kere esliam've tahvi - Jüt fiyatlarında bir vahdet temin edil - İrmiyeeii esham ve tahvilât tasar- t sahinlerini a Lık ete 5 liradır. terkederek düşe, kalka Anavatana doğ İ gaiar #iretiyicdiieiinde Yele Gimek- Büyük, çok devamlı, Den mi ; ş tedirler, eiiyi verenlere ayrı ayrı indi si g0 Binaenaleyh, xrktaşlarımızı, derlitop- un hielii Sak Yeki bala böle Re ilânların santin - satirı Yak ER er am v sına eanbuldaki sö kler hemen Tiert imahiyelte olmıyan küç! eke bm e m Maceraları hepsinin gidecekleri borsa koridurların İl © Bir dere 50, iki defesı 50, üç deliyi : ii mi ea Büyük bir cilâ halinde. Yalnız re. da kuyede Mü ylekketkteğii.. rt delası 75 ve ön defası 109 map Şi ” İİ similerden l ti udlarımız içine, bir gün evvel ölmek, | Kaç İl vadır Dört satırı geçen ilânlar her cihetten çöl mi kana - kema iel hiç yorulmadan X 9 in Si rel e mi e han li hesap el i ' et kuponu getireni atindeyiz. keme ye Ki, Tuna —— etini tir. Birinci tertip Türk borcu tahvilleri İl çar in rin bizde 93 tai isi balıkçısımır, ve Lüleburgaza, X9a 19 dan, müamele görmüş, ikinci tertip ay rhaltar kazasrada Sil İğ. eyi çocuklarınız da çok Se.) Türk borcu tahvilleri üzerine hiç bir vana, Tütüncüleri Edireye; gülcüleri ra musmele olmuştur. Yözgada göndermiyellem.. Bu onların ayal eğlenceli Bundan başka Sivas - Erzurum tah- Mahmut Necmettin Deliorman /İğ bir okuma kitabı da olur, villeri 95 den, Arelan çimento tahville- Pi 30 5 16 ln rel gönül Lis Sadi Türk - irangümuük pm teşvik ediniz. Hafta. ayıracakları küçük Jandarma Genel Komutanlığı a tabla ba küçük rakamı kısa bir i Ankara, 25. (lefonla). — Türk ve İN az a semiz Satınalma komisyonundan: X9un 1 — Bir takımna otuz ilra flat biçilen 250 den 400 takıma kadı 6 GENİ em birer tane ğilbit semeri 17 - 2 - 938 perşenbe günü saat on beşte kapalı zarf us tn e caktır. t ler komis ii) “Müracaat yeri Ni ik &it şartnameler komis yondan parasiz Li geler gi KTT kütüphanesi vk larmda,, fiyat hususunda herhangi bir nakli etrafında Borsacılar hazırlıklara giriştiler Ankaraya lirasına Merkez kuruş tesbit vi Bire dan gilen telgrafta er 151,81 den, açıldığı al Dolar eski fiyatını aynen yaba Müftüler 65 yaşından sonl8 #ekaül editmiye Ankara, 25 (Telefonla) — maddesinin d 1 Tr icap etmektedir. Ankara hukukfakük esinde Profesörler : Ankara, 25 (Telefonla) — si Ticaret Mularının santim - sarı 8 e ge falarda 50 kuruş; dördüncü M0 yi ildncl ve üçüncüde *, birinerde # yah» kesimi 5 li yo” ei 200) 1455),

Bu sayıdan diğer sayfalar: