26 Ocak 1938 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 11

26 Ocak 1938 tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 11
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

iPyağ imalâthanesi! üç buğ Sğpüğeğı hanımda Ciğerci diy, , tulmuş, 210 kilo ekmek Mig iş, 150 kilo don yağri e 49 kiş'den para ki , #91 kilo kaçak et, 103 e emek b aş biebi, TE olunm; Pati, “G2ğn a 29 simit mi a ü ül ksek öğretmen a muhasebe işyarı M k yay oğlunun evlenme tör m kiyny “ palas salonlarında birço e it ie ve akrabalarının varlıklariy- — geç vakte kadar güzel bir Me gir Genç evlilere sâadetler TOPLA TOPLANTILAR. E > MÜMİN Halkevinden: yene | p ettiğimiz (Halk kon- UM sa) rl (Dillerin ses cephe: Ni “Yzulu olan dördüncüsü ir eyi, Hulüsi tarafından 27-1-93 em- ing #aat (17,30) da Evimizin Cağaloğ- Merkez salonunda verilecektir. reibe Tıb Encümeni Nü: Ür Mala Tıb Encümeni 26-1 çar. zim saat 18,30 da Ebi İsi SI en Ee rica olun! İS i RADYO | va Programı —— tal 26 — K. sani — 988 arşamba Ma Ne; riyal: se 12,30 Plâkla Türk 50 Hava, 5 Plâkla Türk ii 30 Mubtelir li k neşriyatı. » yl geti Üç'gr pv0g sipokyasou tasi ys De DA uğ uag gi miz işi Şi Ais e sp ya YAYI, GUpUTJUA al li Hal österit kolu tarafın “ t lemsil, il VE arka Di Ve halk şarkıda Sylay, a Ön Üüer Hedi farallından aradi Hikiyi 55945 Nezihe ralli Türk e Çe hal har k (Saat ayarı). ik Hizet v ilen R lâ ç Maikovei > Nocturn Ev elile: MA İöye : — sbrlel » Marie; e.5— r: Napo- rı. 22,50 programı, 1938 a latbuat İmana gı ÇIKTI! | ütü, ği en, Arş, rum tari, > güzel eseridir. en meşhur mu- mekaleleri im leri, “rini Biçare K, V ti #Ördüğünü, in 5 Sri, İstakiitikler, — faydalı e -t dü —So Kuruştur Ütün 5 Kitapçıarda adaınyız YRuyu Bi; YE stanbul BASIN | KURTNa abone olu- nuz ve abone ediniz Sağlık Servisimiz anesir, a! eb 19 3 kadar Lâleli Tayyare apartımanları ikinci daire Üç numarada uyucularımızı yedi kupon imükar bilinde kabul eder. şekilde diş doktorlarımız de oku- uzın emirlerine tar k tedavilerin! yapacaklardır. zamanda taş vay desi Erip apartıman sünnetçi Emiş Fidan Ayrıca Aksaray Pertev Pezanesi amda 3527 numarada belik kai memuru ri iz doktorunun vereceği enjeksiyonları beherini yedi kw ikabilinde ve al lerimize en eh vek şeraitiş çocuklarının sünnet ri. yelerini yapacaktır. İsimlerini yazdığımız ömisk sür aetçilere müracaa! Nan KURU ya Eyer ia tane götürmek Mr KURUN—— Hizme! kuponu ii RYAN ÇEKİLEN PARANIZ HiÇBİR HETLE SiZi İLERLETMEZ. ONU BANKAYA YATIRINIZ HER TURLU iZAHATI GiŞELERİMİZDEN ALINIZ ZUOLANTE BANK UNİNV KARAKOY.PALAS daresine getirenler: ız baştırırlar — Kurunun tekimlerine parasız baktır ar. mali müşavirlerine ber Hukuk ve ai Kanun yollarımı parasız sorup Kirenit Ankara caddesinde kiralık dükkân Fatih Sulh 3 üncü Hukuk Hâkimliğin- den: Vak ALE altında (ölen Fransız kitapçısının) yeri ve arkadaki depoları kiral Şaziyenin kocası Osman Hıfzı aleyhine Bile! İLE rene 150 metre murabbalık bir mesaha elde edilebi- ikame erlediği sulh teşebbüsü davasında Wir. İsteyenlerin Vakit ii idare memuruna müracaatleri, dava olunanın İ buliyeti ne binaen mp ie icrasına — karar e verildiğinde dif Paz: arlesi saat N da Fatih üçüncü sulh hu- | kuk mahkemesine b takdirde Me En olunacağı ie ol » P. 216B/ elçi kadın e z bir kadına ak ve e ek üzere orta il ar » İdare memurumuz Ah- met Can adresine müracaat. Jandarma Genel Komutanlığı Ankara "| Satınalma Komisyonundan: 1 — Bir metresine altmış kuruş fiat tahmin edilen vasıf ve örneğine uygun (150.000) metre .— kumaş kapalı zartla pazarlığa tahvilen 16-2 - 938 çarşanba ü saat'önda satın almacaktır. i — Buna ait süsle (450) kuruş karşılığında komisyondan alına” bilir. 3 — Pazarlığa karışmak isteyenlerin (5750) liralık ilk teminat ve şartnamede yazılı vesika ile birlikte belli gün ve saatte komisyona başvur- maları. (190) (454) k N ii İN inin ii ei

Bu sayıdan diğer sayfalar: